Commit 211a2437 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent c15ba0d6
......@@ -4,40 +4,28 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Стъпка 1 - неуспешна. Грешка: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Стъпка 2 - неуспешна. Грешка: %s",
"External storage" : "Външно дисково пространство",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Потребителско Име",
"Bucket" : "Bucket",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Регион (незадължително за OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API Key (задължително за Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Парола (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Service Name (задължително за OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL of identity endpoint (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Timeout за HTTP заявки в секунди",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS използвайки OC профил",
"Host" : "Сървър",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"Share" : "Споделяне",
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Хранилище с име \"%i\" не е намерено",
"Invalid mount point" : "Невалиден път за мониторане на файлова система",
"Personal" : "Личен",
"System" : "Системен",
"Grant access" : "Разреши достъп",
"Access granted" : "Достъпът разрешен",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"All users. Type to select user or group." : "Всички потребители. Пиши, за да избереш потребител или група.",
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Запазено",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"None" : "Няма",
"App key" : "App key",
"App secret" : "App secret",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Client secret",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"API key" : "API ключ",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Сървър",
"Port" : "Порт",
"Region" : "Регион",
......@@ -45,13 +33,18 @@ OC.L10N.register(
"Enable Path Style" : "Включи Path Style",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "Интернет Адрес",
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Secure https://" : "Подсигурен https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Host" : "Сървър",
"Secure ftps://" : "Сигурен ftps://",
"Local" : "Локален",
"Location" : "Местоположение",
"ownCloud" : "ownCloud",
"Root" : "Root",
"Share" : "Споделяне",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Бележка:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на FTP не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
......
......@@ -2,40 +2,28 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Стъпка 1 - неуспешна. Грешка: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Стъпка 2 - неуспешна. Грешка: %s",
"External storage" : "Външно дисково пространство",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Потребителско Име",
"Bucket" : "Bucket",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Регион (незадължително за OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API Key (задължително за Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Парола (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Service Name (задължително за OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL of identity endpoint (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Timeout за HTTP заявки в секунди",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS използвайки OC профил",
"Host" : "Сървър",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"Share" : "Споделяне",
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Хранилище с име \"%i\" не е намерено",
"Invalid mount point" : "Невалиден път за мониторане на файлова система",
"Personal" : "Личен",
"System" : "Системен",
"Grant access" : "Разреши достъп",
"Access granted" : "Достъпът разрешен",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"All users. Type to select user or group." : "Всички потребители. Пиши, за да избереш потребител или група.",
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Запазено",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"None" : "Няма",
"App key" : "App key",
"App secret" : "App secret",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Client secret",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"API key" : "API ключ",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Сървър",
"Port" : "Порт",
"Region" : "Регион",
......@@ -43,13 +31,18 @@
"Enable Path Style" : "Включи Path Style",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "Интернет Адрес",
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Secure https://" : "Подсигурен https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Host" : "Сървър",
"Secure ftps://" : "Сигурен ftps://",
"Local" : "Локален",
"Location" : "Местоположение",
"ownCloud" : "ownCloud",
"Root" : "Root",
"Share" : "Споделяне",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Бележка:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на FTP не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
......
......@@ -3,10 +3,6 @@ OC.L10N.register(
{
"Step 1 failed. Exception: %s" : "প্রথম ধাপ ব্যার্থ। ব্যতিক্রম: %s",
"External storage" : "বাহ্যিক সংরক্ষণাগার",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Bucket" : "বালতি",
"Host" : "হোস্ট",
"Share" : "ভাগাভাগি কর",
"Personal" : "ব্যক্তিগত",
"Grant access" : "অধিগমনের অনুমতি প্রদান কর",
"Access granted" : "অধিগমনের অনুমতি প্রদান করা হলো",
......@@ -16,19 +12,23 @@ OC.L10N.register(
"App key" : "অ্যাপ কি",
"App secret" : "অ্যাপ সিক্রেট",
"Client ID" : "ক্লায়েন্ট পরিচিতি",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Password" : "কূটশব্দ",
"Amazon S3" : "আমাজন S3",
"Bucket" : "বালতি",
"Hostname" : "হোস্টনেম",
"Port" : "পোর্ট",
"Region" : "এলাকা",
"Enable SSL" : "SSL সক্রিয় কর",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Host" : "হোস্ট",
"Secure ftps://" : "ftps:// অর্জন কর",
"Local" : "স্থানীয়",
"Location" : "অবস্থান",
"ownCloud" : "ওউনক্লাউড",
"Root" : "শেকড়",
"Share" : "ভাগাভাগি কর",
"<b>Note:</b> " : "<b>দ্রষ্টব্য:</b> ",
"Name" : "রাম",
"External Storage" : "বাহ্যিক সংরক্ষণাগার",
......
{ "translations": {
"Step 1 failed. Exception: %s" : "প্রথম ধাপ ব্যার্থ। ব্যতিক্রম: %s",
"External storage" : "বাহ্যিক সংরক্ষণাগার",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Bucket" : "বালতি",
"Host" : "হোস্ট",
"Share" : "ভাগাভাগি কর",
"Personal" : "ব্যক্তিগত",
"Grant access" : "অধিগমনের অনুমতি প্রদান কর",
"Access granted" : "অধিগমনের অনুমতি প্রদান করা হলো",
......@@ -14,19 +10,23 @@
"App key" : "অ্যাপ কি",
"App secret" : "অ্যাপ সিক্রেট",
"Client ID" : "ক্লায়েন্ট পরিচিতি",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Password" : "কূটশব্দ",
"Amazon S3" : "আমাজন S3",
"Bucket" : "বালতি",
"Hostname" : "হোস্টনেম",
"Port" : "পোর্ট",
"Region" : "এলাকা",
"Enable SSL" : "SSL সক্রিয় কর",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Host" : "হোস্ট",
"Secure ftps://" : "ftps:// অর্জন কর",
"Local" : "স্থানীয়",
"Location" : "অবস্থান",
"ownCloud" : "ওউনক্লাউড",
"Root" : "শেকড়",
"Share" : "ভাগাভাগি কর",
"<b>Note:</b> " : "<b>দ্রষ্টব্য:</b> ",
"Name" : "রাম",
"External Storage" : "বাহ্যিক সংরক্ষণাগার",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Saved" : "সংরক্ষিত",
"Username" : "ইউজারনেম",
"URL" : "URL",
"Host" : "হোস্ট",
"Share" : "শেয়ার",
"Saved" : "সংরক্ষিত",
"URL" : "URL",
"Name" : "নাম",
"Folder name" : "ফোল্ডারের নাম",
"Delete" : "মুছে ফেলা"
......
{ "translations": {
"Saved" : "সংরক্ষিত",
"Username" : "ইউজারনেম",
"URL" : "URL",
"Host" : "হোস্ট",
"Share" : "শেয়ার",
"Saved" : "সংরক্ষিত",
"URL" : "URL",
"Name" : "নাম",
"Folder name" : "ফোল্ডারের নাম",
"Delete" : "মুছে ফেলা"
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Username" : "Korisničko ime",
"Share" : "Podijeli",
"Personal" : "Osobno",
"Saved" : "Spremljeno",
"None" : "Ništa",
"Username" : "Korisničko ime",
"Password" : "Lozinka",
"Port" : "Priključak",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Local" : "Lokalno",
"Location" : "Lokacija",
"ownCloud" : "OwnCloud",
"Share" : "Podijeli",
"Name" : "Ime",
"Delete" : "Izbriši"
},
......
{ "translations": {
"Username" : "Korisničko ime",
"Share" : "Podijeli",
"Personal" : "Osobno",
"Saved" : "Spremljeno",
"None" : "Ništa",
"Username" : "Korisničko ime",
"Password" : "Lozinka",
"Port" : "Priključak",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Local" : "Lokalno",
"Location" : "Lokacija",
"ownCloud" : "OwnCloud",
"Share" : "Podijeli",
"Name" : "Ime",
"Delete" : "Izbriši"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -4,23 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "El pas 1 ha fallat. Excepció: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "El pas 2 ha fallat. Excepció: %s",
"External storage" : "Emmagatzemament extern",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Bucket" : "Cub",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Regió (opcional per OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "Clau API (requerit per fitxers al núvol Rackspace)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Contrasenya (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nom del servei (requerit per OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL del punt identificador final (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Temps d'expera màxim de les peticions HTTP en segons",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usant acreditació OC",
"Host" : "Equip remot",
"Username as share" : "Nom d'usuari per compartir",
"Share" : "Comparteix",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"SFTP with secret key login" : "Inici de sessió SFTP amb clau secreta",
"Public key" : "Clau pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "No s'ha trobat emmagatzematge amb id \"%i\"",
"Invalid mount point" : "Punt de muntatge no vàlid",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motor d'emmagatzematge no vàlid \"%s\"",
......@@ -28,6 +11,8 @@ OC.L10N.register(
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedeix accés",
"Access granted" : "S'ha concedit l'accés",
"Generate keys" : "Generar claus",
"Error generating key pair" : "Error en generar el parell de claus",
"Enable encryption" : "Habilitar xifrat",
"Enable previews" : "Habilitar vistes prèvies",
"Check for changes" : "Comproveu si hi ha canvis",
......@@ -37,15 +22,17 @@ OC.L10N.register(
"All users. Type to select user or group." : "Tots els usuaris. Escriu per seleccionar un usuari o grup.",
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Desat",
"Generate keys" : "Generar claus",
"Error generating key pair" : "Error en generar el parell de claus",
"None" : "Cap",
"App key" : "Clau de l'aplicació",
"App secret" : "Secret de l'aplicació",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Secret del client",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Password" : "Contrasenya",
"API key" : "codi API",
"Public key" : "Clau pública",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Cub",
"Hostname" : "Nom del servidor",
"Port" : "Port",
"Region" : "Comarca",
......@@ -53,12 +40,17 @@ OC.L10N.register(
"Enable Path Style" : "Permet l'estil del camí",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Secure https://" : "Protocol segur https://",
"Host" : "Equip remot",
"Secure ftps://" : "Protocol segur ftps://",
"Local" : "Local",
"Location" : "Ubicació",
"ownCloud" : "ownCloud",
"Root" : "Arrel",
"Share" : "Comparteix",
"Username as share" : "Nom d'usuari per compartir",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El suport cURL no està activat o instal·lat a PHP. No es pot muntar %s. Demaneu a l'administrador del sistema que l'instal·li.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El suport FTP per PHP no està activat o no està instal·lat. No es pot muntar %s. Demaneu a l'administrador del sistema que l'instal·li.",
......
......@@ -2,23 +2,6 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "El pas 1 ha fallat. Excepció: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "El pas 2 ha fallat. Excepció: %s",
"External storage" : "Emmagatzemament extern",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Bucket" : "Cub",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Regió (opcional per OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "Clau API (requerit per fitxers al núvol Rackspace)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Contrasenya (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nom del servei (requerit per OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL del punt identificador final (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Temps d'expera màxim de les peticions HTTP en segons",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usant acreditació OC",
"Host" : "Equip remot",
"Username as share" : "Nom d'usuari per compartir",
"Share" : "Comparteix",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"SFTP with secret key login" : "Inici de sessió SFTP amb clau secreta",
"Public key" : "Clau pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "No s'ha trobat emmagatzematge amb id \"%i\"",
"Invalid mount point" : "Punt de muntatge no vàlid",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motor d'emmagatzematge no vàlid \"%s\"",
......@@ -26,6 +9,8 @@
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedeix accés",
"Access granted" : "S'ha concedit l'accés",
"Generate keys" : "Generar claus",
"Error generating key pair" : "Error en generar el parell de claus",
"Enable encryption" : "Habilitar xifrat",
"Enable previews" : "Habilitar vistes prèvies",
"Check for changes" : "Comproveu si hi ha canvis",
......@@ -35,15 +20,17 @@
"All users. Type to select user or group." : "Tots els usuaris. Escriu per seleccionar un usuari o grup.",
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Desat",
"Generate keys" : "Generar claus",
"Error generating key pair" : "Error en generar el parell de claus",
"None" : "Cap",
"App key" : "Clau de l'aplicació",
"App secret" : "Secret de l'aplicació",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Secret del client",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Password" : "Contrasenya",
"API key" : "codi API",
"Public key" : "Clau pública",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Cub",
"Hostname" : "Nom del servidor",
"Port" : "Port",
"Region" : "Comarca",
......@@ -51,12 +38,17 @@
"Enable Path Style" : "Permet l'estil del camí",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Secure https://" : "Protocol segur https://",
"Host" : "Equip remot",
"Secure ftps://" : "Protocol segur ftps://",
"Local" : "Local",
"Location" : "Ubicació",
"ownCloud" : "ownCloud",
"Root" : "Arrel",
"Share" : "Comparteix",
"Username as share" : "Nom d'usuari per compartir",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El suport cURL no està activat o instal·lat a PHP. No es pot muntar %s. Demaneu a l'administrador del sistema que l'instal·li.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El suport FTP per PHP no està activat o no està instal·lat. No es pot muntar %s. Demaneu a l'administrador del sistema que l'instal·li.",
......
......@@ -7,23 +7,6 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
"External storage" : "Externí úložiště",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"Bucket" : "Bucket",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Region (nepovinný pro OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API klíč (vyžadován pro Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Jméno nájemce (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Heslo (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Název služby (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL identity koncového bodu (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Časový limit HTTP požadavků v sekundách",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS za použití přihlašovacího jména OC",
"Host" : "Počítač",
"Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
"Share" : "Sdílet",
"Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
"SFTP with secret key login" : "SFTP login s tajným klíčem",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neplatný backend nebo třída ověřovacího mechanismu",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
......@@ -34,6 +17,8 @@ OC.L10N.register(
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring OAuth1" : "Chyba nastavení OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Chyba nastavení OAuth2",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
......@@ -43,8 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Access key" : "Přístupový klíč",
"Secret key" : "Tajný klíč",
"None" : "Žádné",
......@@ -54,10 +37,14 @@ OC.L10N.register(
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klientské ID",
"Client secret" : "Klientské tajemství",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"Password" : "Heslo",
"API key" : "Klíč API",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Session credentials" : "Přihlašovací údaje sezení",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Hostname",
"Port" : "Port",
"Region" : "Kraj",
......@@ -65,9 +52,11 @@ OC.L10N.register(
"Enable Path Style" : "Povolit Path Style",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Počítač",
"Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Místní",
......@@ -76,6 +65,9 @@ OC.L10N.register(
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Kořen",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Sdílet",
"Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......
......@@ -5,23 +5,6 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
"External storage" : "Externí úložiště",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"Bucket" : "Bucket",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Region (nepovinný pro OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API klíč (vyžadován pro Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Jméno nájemce (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Heslo (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Název služby (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL identity koncového bodu (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Časový limit HTTP požadavků v sekundách",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS za použití přihlašovacího jména OC",
"Host" : "Počítač",
"Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
"Share" : "Sdílet",
"Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
"SFTP with secret key login" : "SFTP login s tajným klíčem",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neplatný backend nebo třída ověřovacího mechanismu",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
......@@ -32,6 +15,8 @@
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring OAuth1" : "Chyba nastavení OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Chyba nastavení OAuth2",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
......@@ -41,8 +26,6 @@
"All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Access key" : "Přístupový klíč",
"Secret key" : "Tajný klíč",
"None" : "Žádné",
......@@ -52,10 +35,14 @@
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klientské ID",
"Client secret" : "Klientské tajemství",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"Password" : "Heslo",
"API key" : "Klíč API",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Session credentials" : "Přihlašovací údaje sezení",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Hostname",
"Port" : "Port",
"Region" : "Kraj",
......@@ -63,9 +50,11 @@
"Enable Path Style" : "Povolit Path Style",
"WebDAV" : "WebDAV",
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Počítač",
"Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Místní",
......@@ -74,6 +63,9 @@
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Kořen",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Sdílet",
"Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Username" : "Enw defnyddiwr",
"Share" : "Rhannu",
"Personal" : "Personol",
"None" : "Dim",
"Username" : "Enw defnyddiwr",
"Password" : "Cyfrinair",
"URL" : "URL",
"Location" : "Lleoliad",
"ownCloud" : "ownCloud",
"Share" : "Rhannu",
"Name" : "Enw",
"Delete" : "Dileu"