Commit 2485c3a0 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2d6112a8
......@@ -111,7 +111,7 @@ OC.L10N.register(
"New Files" : "Nove datoteke",
"Already existing files" : "Obstoječe datoteke",
"Which files do you want to keep?" : "Katare datoteke želite ohraniti?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Če izberete obe različici, bo kopirani datoteki k imenu dodana številka.",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Če izberete obe različici, bo k imenu na novo kopirane datoteke dodana številka.",
"Cancel" : "Prekliči",
"Continue" : "Nadaljuj",
"(all selected)" : "(vse izbrano)",
......
......@@ -109,7 +109,7 @@
"New Files" : "Nove datoteke",
"Already existing files" : "Obstoječe datoteke",
"Which files do you want to keep?" : "Katare datoteke želite ohraniti?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Če izberete obe različici, bo kopirani datoteki k imenu dodana številka.",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Če izberete obe različici, bo k imenu na novo kopirane datoteke dodana številka.",
"Cancel" : "Prekliči",
"Continue" : "Nadaljuj",
"(all selected)" : "(vse izbrano)",
......
......@@ -140,6 +140,7 @@ OC.L10N.register(
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
......@@ -175,7 +176,10 @@ OC.L10N.register(
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Omogoči šifriranje na strežniku",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Pozorno preberite opombe, preden omogočite strežniško šifriranje:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Ko je šifriranje enkrat omogočeno, bodo vse datoteke, ki bodo na novo poslane na strežnik, šifrirane. Po tem bo šifriranje mogoče onemogočiti le z nameščenim modulom, ki tovrstno šifriranje podpira, in z izpolnjenimi vsemi nastavljenimi pogoji (na primer nastavitev obnovitvenega ključa).",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Samo šifriranje še ni dovolj za zagotavljanje varnosti sistema. Za več podrobnosti o delovanju programa za šifriranje in podprtih načinih uporabe si oglejte dokumentacijo ownCloud.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Upoštevajte, da so šifriranje datoteke vedno obsežnejše od nešifriranih.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Vedno je priporočeno redno pripravljati varnostne kopije podatkov. Za šifrirane datoteke je treba narediti varnostno kopijo tudi šifrirnih ključen.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "To je zadnje opozorilo. Ali res želite omogočiti šifriranje?",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Ni naloženega modula za šifriranje. Omogočiti ga je mogoče v meniju programa.",
......
......@@ -138,6 +138,7 @@
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
......@@ -173,7 +174,10 @@
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Omogoči šifriranje na strežniku",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Pozorno preberite opombe, preden omogočite strežniško šifriranje:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Ko je šifriranje enkrat omogočeno, bodo vse datoteke, ki bodo na novo poslane na strežnik, šifrirane. Po tem bo šifriranje mogoče onemogočiti le z nameščenim modulom, ki tovrstno šifriranje podpira, in z izpolnjenimi vsemi nastavljenimi pogoji (na primer nastavitev obnovitvenega ključa).",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Samo šifriranje še ni dovolj za zagotavljanje varnosti sistema. Za več podrobnosti o delovanju programa za šifriranje in podprtih načinih uporabe si oglejte dokumentacijo ownCloud.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Upoštevajte, da so šifriranje datoteke vedno obsežnejše od nešifriranih.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Vedno je priporočeno redno pripravljati varnostne kopije podatkov. Za šifrirane datoteke je treba narediti varnostno kopijo tudi šifrirnih ključen.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "To je zadnje opozorilo. Ali res želite omogočiti šifriranje?",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Ni naloženega modula za šifriranje. Omogočiti ga je mogoče v meniju programa.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment