Commit 37a87112 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4dd2ad7f
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Proszę powtórz nowe hasło odzyskiwania",
"Password successfully changed." : "Zmiana hasła udana.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nie można zmienić hasła. Może stare hasło nie było poprawne.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Klucz prywatny nie jest poprawny! Może Twoje hasło zostało zmienione z zewnątrz. Można zaktualizować hasło klucza prywatnego w ustawieniach osobistych w celu odzyskania dostępu do plików",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacja szyfrująca jest aktywna, ale twoje klucze nie zostały zainicjowane, prosze wyloguj się i zaloguj ponownie.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Włączhasło klucza odzyskiwania (pozwala odzyskać pliki użytkowników w przypadku utraty hasła):",
"Recovery key password" : "Hasło klucza odzyskiwania",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Proszę powtórz nowe hasło odzyskiwania",
"Password successfully changed." : "Zmiana hasła udana.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nie można zmienić hasła. Może stare hasło nie było poprawne.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Klucz prywatny nie jest poprawny! Może Twoje hasło zostało zmienione z zewnątrz. Można zaktualizować hasło klucza prywatnego w ustawieniach osobistych w celu odzyskania dostępu do plików",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacja szyfrująca jest aktywna, ale twoje klucze nie zostały zainicjowane, prosze wyloguj się i zaloguj ponownie.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Włączhasło klucza odzyskiwania (pozwala odzyskać pliki użytkowników w przypadku utraty hasła):",
"Recovery key password" : "Hasło klucza odzyskiwania",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Recovery Key enabled" : "Recuperar Chave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível habilitar a chave recuperada, por favor tente novamente ou entre em contato com seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "Modo de criptografia básico ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar chave de recuperação (permite recuperar arquivos de usuários em caso de perda de senha):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Recovery Key enabled" : "Recuperar Chave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível habilitar a chave recuperada, por favor tente novamente ou entre em contato com seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "Modo de criptografia básico ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar chave de recuperação (permite recuperar arquivos de usuários em caso de perda de senha):",
......
......@@ -13,7 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
"Password successfully changed." : "Palavra-passe alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Possivelmente a senha antiga não está correta.",
"Recovery Key enabled" : "Chave de Recuperação ativada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação, por favor, tente de novo ou contacte o seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave privada inválida da Aplicação de Encriptação. Por favor atualize a sua senha de chave privada nas definições pessoais, para recuperar o acesso aos seus ficheiros encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A Aplicação de Encriptação está ativada, mas as suas chaves não inicializaram. Por favor termine e inicie a sessão novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "módulo de encriptação básico da ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ativar a chave de recuperação (permite recuperar os ficheiros do utilizador, se perder a senha):",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Repeat Recovery key password" : "Contrassenha da chave de recuperação",
......
......@@ -11,7 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
"Password successfully changed." : "Palavra-passe alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Possivelmente a senha antiga não está correta.",
"Recovery Key enabled" : "Chave de Recuperação ativada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação, por favor, tente de novo ou contacte o seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave privada inválida da Aplicação de Encriptação. Por favor atualize a sua senha de chave privada nas definições pessoais, para recuperar o acesso aos seus ficheiros encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A Aplicação de Encriptação está ativada, mas as suas chaves não inicializaram. Por favor termine e inicie a sessão novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "módulo de encriptação básico da ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ativar a chave de recuperação (permite recuperar os ficheiros do utilizador, se perder a senha):",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Repeat Recovery key password" : "Contrassenha da chave de recuperação",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Missing recovery key password" : "Lipsește parola cheii de recuperare",
"Please repeat the recovery key password" : "Te rog repetă parola cheii de recuperare",
"Recovery key successfully enabled" : "Cheia de recupeare a fost activata cu succes",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nu s-a putut activa cheia de recuperare. Verifica parola de recuperare!",
"Recovery key successfully disabled" : "Cheia de recuperare dezactivata cu succes",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nu am putut dezactiva cheia de recuperare. Verifica parola de recuperare!",
"Please provide the old recovery password" : "Te rog oferă parola de recuperare veche",
"Please provide a new recovery password" : "Te rog oferă o nouă parolă de recuperare",
"Please repeat the new recovery password" : "Te rog repetă noua parolă de recuperare",
"Password successfully changed." : "Parola a fost modificată cu succes.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Parola nu a putut fi schimbata. Poate ca parola veche este incorecta.",
"Recovery Key enabled" : "Cheie de recuperare activată",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nu poate fi activată cheia de recuperare, te rog încearcă din nou sau contactează administratorul",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Cheie privată nevalidă pentru aplicația Încriptare. Te rog, actualizează-ți parola cheii private folosind setările personale pentru a reaccesa fișierele tale încriptate.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplicatia de criptare este activata dar tastatura nu este initializata , va rugam deconectati-va si reconectati-va",
"ownCloud basic encryption module" : "modul de ecnriptie bazic ownCloud",
"Enabled" : "Activat",
"Disabled" : "Dezactivat",
"Change Password" : "Schimbă parola"
......
{ "translations": {
"Missing recovery key password" : "Lipsește parola cheii de recuperare",
"Please repeat the recovery key password" : "Te rog repetă parola cheii de recuperare",
"Recovery key successfully enabled" : "Cheia de recupeare a fost activata cu succes",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nu s-a putut activa cheia de recuperare. Verifica parola de recuperare!",
"Recovery key successfully disabled" : "Cheia de recuperare dezactivata cu succes",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nu am putut dezactiva cheia de recuperare. Verifica parola de recuperare!",
"Please provide the old recovery password" : "Te rog oferă parola de recuperare veche",
"Please provide a new recovery password" : "Te rog oferă o nouă parolă de recuperare",
"Please repeat the new recovery password" : "Te rog repetă noua parolă de recuperare",
"Password successfully changed." : "Parola a fost modificată cu succes.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Parola nu a putut fi schimbata. Poate ca parola veche este incorecta.",
"Recovery Key enabled" : "Cheie de recuperare activată",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nu poate fi activată cheia de recuperare, te rog încearcă din nou sau contactează administratorul",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Cheie privată nevalidă pentru aplicația Încriptare. Te rog, actualizează-ți parola cheii private folosind setările personale pentru a reaccesa fișierele tale încriptate.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplicatia de criptare este activata dar tastatura nu este initializata , va rugam deconectati-va si reconectati-va",
"ownCloud basic encryption module" : "modul de ecnriptie bazic ownCloud",
"Enabled" : "Activat",
"Disabled" : "Dezactivat",
"Change Password" : "Schimbă parola"
......
......@@ -13,7 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль успешно изменен.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно, указанный старый пароль не верен.",
"Recovery Key enabled" : "Ключ Восстановления включен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не возможно задействовать ключ восстановления, попробуйте снова или обратитесь к вашему системному администатору",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ приложения шифрования недействителен. Обновите закрытый ключ в личных настройках, чтобы восстановить доступ к зашифрованным файлам.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите заново",
"ownCloud basic encryption module" : "Базовый модуль шифрования ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включить ключ восстановления (позволяет пользователям восстановить файлы при потере пароля):",
"Recovery key password" : "Пароль ключа восстановления",
"Repeat Recovery key password" : "Повторите пароль ключа восстановления",
......
......@@ -11,7 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль успешно изменен.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно, указанный старый пароль не верен.",
"Recovery Key enabled" : "Ключ Восстановления включен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не возможно задействовать ключ восстановления, попробуйте снова или обратитесь к вашему системному администатору",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ приложения шифрования недействителен. Обновите закрытый ключ в личных настройках, чтобы восстановить доступ к зашифрованным файлам.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите заново",
"ownCloud basic encryption module" : "Базовый модуль шифрования ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включить ключ восстановления (позволяет пользователям восстановить файлы при потере пароля):",
"Recovery key password" : "Пароль ключа восстановления",
"Repeat Recovery key password" : "Повторите пароль ключа восстановления",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povoliť obnovovací kľúč (umožňuje obnoviť používateľské súbory v prípade straty hesla):",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povoliť obnovovací kľúč (umožňuje obnoviť používateľské súbory v prípade straty hesla):",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Omogoči ključ za obnovitev datotek (v primeru izgube gesla):",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Omogoči ključ za obnovitev datotek (v primeru izgube gesla):",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Çelësi privat për Aplikacionin e Shifrimit është i pavlefshëm. Ju lutem përditësoni fjalëkalimin e çelësit tuaj privat në parametrat tuaj për të rimarrë qasje në skedarët tuaj të shifruar.",
"Enabled" : "Aktivizuar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Çelësi privat për Aplikacionin e Shifrimit është i pavlefshëm. Ju lutem përditësoni fjalëkalimin e çelësit tuaj privat në parametrat tuaj për të rimarrë qasje në skedarët tuaj të shifruar.",
"Enabled" : "Aktivizuar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Recovery Key enabled" : "Кључ опоравка укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ опоравка. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Неисправан лични кључ за апликацију шифровања. Ажурирајте лозинку личног кључа у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Омогући кључ за опоравак (омогућава опоравак корисничких фајлова у случају губитка лозинке):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Recovery Key enabled" : "Кључ опоравка укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ опоравка. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Неисправан лични кључ за апликацију шифровања. Ажурирајте лозинку личног кључа у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Омогући кључ за опоравак (омогућава опоравак корисничких фајлова у случају губитка лозинке):",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za Aplikaciju za šifrovanje. Molimo da osvežite vašu lozinku privatnog ključa u ličnim podešavanjima kako bi dobili pristup šifrovanim fajlovima.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija za šifrovanje je omogućena ali Vaši ključevi nisu inicijalizovani, molimo Vas da se izlogujete i ulogujete ponovo.",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},
......
{ "translations": {
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za Aplikaciju za šifrovanje. Molimo da osvežite vašu lozinku privatnog ključa u ličnim podešavanjima kako bi dobili pristup šifrovanim fajlovima.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija za šifrovanje je omogućena ali Vaši ključevi nisu inicijalizovani, molimo Vas da se izlogujete i ulogujete ponovo.",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment