Commit 4e15194e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent c013bcbb
......@@ -8,23 +8,45 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Неуспешно включване на опцията ключ за възстановяване. Моля, провери паролата за ключа за възстановяване.",
"Recovery key successfully disabled" : "Успешно изключване на ключа за възстановяване.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Неуспешно изключване на ключа за възстановяване. Моля, провери паролата за ключа за възстановяване!",
"Missing parameters" : "Липсват параметри",
"Please provide the old recovery password" : "Моля, въведи старата парола за възстановяване",
"Please provide a new recovery password" : "Моля, задай нова парола за възстановяване",
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Recovery Key disabled" : "Деактивиран ключ за възстановяване",
"Recovery Key enabled" : "Активиран ключ за възстановяване",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Неуспешно активиране на ключ за въстановяване, моля, опитайте пак или се свържете с администратора",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Трябва да мигрирате ключовете за криптиране от стария формат (ownCloud <= 8.0) до новия. Моля, изпълнете 'occ encryption:migrate' или се свържете с администратора",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Приложението за криптиране е активирано и готово",
"Bad Signature" : "Грешен подпис",
"Missing Signature" : "Липсва подпис",
"one-time password for server-side-encryption" : "еднократна парола за сървърно криптиране",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно прочитане на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, помолете собственика на файла да го сподели повторно с Вас.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Здравейте,\n\nАдминистраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.\n\nМоля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'ownCloud базов модол за криптиране' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.\n",
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Здравейте,<br><br>Администраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.<br><br>Моля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'Базов модул за криптиране на ownCloud' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Криптиране на лоаклното дисково пространство",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Активирането на тази опция ще криптира всички съхранени файлове на главното дисково пространство иначе само файлове на външно дисково пространство ще бъдат криптирани",
"Enable recovery key" : "Активиране на ключ за възстановяване",
"Disable recovery key" : "Деактивиране на ключ за възстановяване",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Ключът за възстановяване е допълнителен ключ за криптиране, който се използва за криптиране на файлове. Той позволява възстановяването на потребителските файлове ако потребителят забрави своята парола.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Repeat recovery key password" : "Повторете паролата на ключа за възстановяване",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Old recovery key password" : "Старата парола на ключа за възстановяване",
"New recovery key password" : "Нова порола за ключа за възстановяване",
"Repeat new recovery key password" : "Повтаряне на новата парола на ключа за възстановяване",
"Change Password" : "Промени Паролата",
"ownCloud basic encryption module" : "Базов модул за криптиране на ownCloud ",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Личният ти ключ не съвпада с паролата за вписване.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Промени паролата за тайния ти включ на паролата за вписване:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ако не помниш старата парола помоли администратора да възстанови файловете ти.",
......
......@@ -6,23 +6,45 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Неуспешно включване на опцията ключ за възстановяване. Моля, провери паролата за ключа за възстановяване.",
"Recovery key successfully disabled" : "Успешно изключване на ключа за възстановяване.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Неуспешно изключване на ключа за възстановяване. Моля, провери паролата за ключа за възстановяване!",
"Missing parameters" : "Липсват параметри",
"Please provide the old recovery password" : "Моля, въведи старата парола за възстановяване",
"Please provide a new recovery password" : "Моля, задай нова парола за възстановяване",
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Recovery Key disabled" : "Деактивиран ключ за възстановяване",
"Recovery Key enabled" : "Активиран ключ за възстановяване",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Неуспешно активиране на ключ за въстановяване, моля, опитайте пак или се свържете с администратора",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Трябва да мигрирате ключовете за криптиране от стария формат (ownCloud <= 8.0) до новия. Моля, изпълнете 'occ encryption:migrate' или се свържете с администратора",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Приложението за криптиране е активирано и готово",
"Bad Signature" : "Грешен подпис",
"Missing Signature" : "Липсва подпис",
"one-time password for server-side-encryption" : "еднократна парола за сървърно криптиране",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно прочитане на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, помолете собственика на файла да го сподели повторно с Вас.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Здравейте,\n\nАдминистраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.\n\nМоля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'ownCloud базов модол за криптиране' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.\n",
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Здравейте,<br><br>Администраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.<br><br>Моля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'Базов модул за криптиране на ownCloud' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Криптиране на лоаклното дисково пространство",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Активирането на тази опция ще криптира всички съхранени файлове на главното дисково пространство иначе само файлове на външно дисково пространство ще бъдат криптирани",
"Enable recovery key" : "Активиране на ключ за възстановяване",
"Disable recovery key" : "Деактивиране на ключ за възстановяване",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Ключът за възстановяване е допълнителен ключ за криптиране, който се използва за криптиране на файлове. Той позволява възстановяването на потребителските файлове ако потребителят забрави своята парола.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Repeat recovery key password" : "Повторете паролата на ключа за възстановяване",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Old recovery key password" : "Старата парола на ключа за възстановяване",
"New recovery key password" : "Нова порола за ключа за възстановяване",
"Repeat new recovery key password" : "Повтаряне на новата парола на ключа за възстановяване",
"Change Password" : "Промени Паролата",
"ownCloud basic encryption module" : "Базов модул за криптиране на ownCloud ",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Личният ти ключ не съвпада с паролата за вписване.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Промени паролата за тайния ти включ на паролата за вписване:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ако не помниш старата парола помоли администратора да възстанови файловете ти.",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Not enough free space" : "Няма достатъчно свободно пространство",
"Uploading..." : "Качване...",
"..." : "...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} от {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Извършва се качване на файлове. Затварянето на тази страница ще прекъсне качването.",
"Actions" : "Действия",
"Download" : "Изтегли",
......@@ -24,12 +25,25 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Изтрий",
"Disconnect storage" : "Извади дисковото устройство.",
"Unshare" : "Премахване на споделяне",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Неуспешно зареждане на информация за файл \"{file}\"",
"Files" : "Файлове",
"Details" : "Подробности",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чакащо",
"Unable to determine date" : "Неуспешно установяване на дата",
"Invalid path" : "Невалиден път",
"This operation is forbidden" : "Операцията е забранена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Директорията липсва, моля, проверете докладите или се свържете с администратора",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Неуспешно преместване на \"{file}\", крайната местоположение вече съществува",
"Could not move \"{file}\"" : "Неуспешно преместване на \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} вече съществува",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Неуспешно преименуване на \"{fileName}\", вече не съществува",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Името \"{targetName}\" вече е заето в папка \"{dir}\". Моля, изберете друго име.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Неуспешно преименуване на \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Неуспешно създаване на \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Неуспешно създаване на \"{file}\", защото вече съществува",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Неуспешно създаване на папка \"{dir}\", защото вече съществува",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Грешка при изтриването на \"{fileName}\".",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нищо в тази папка не отговаря на '{filter}'",
"Name" : "Име",
"Size" : "Размер",
......@@ -37,22 +51,30 @@ OC.L10N.register(
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n папка","%n папки"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n файл","%n файла"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["Включително %n скрит","Включително %n скрити"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Нямаш разрешение да създаваш или качваш файлове тук.",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Качване на %n файл","Качване на %n файла."],
"New" : "Създай",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" е непозволено име за файл.",
"File name cannot be empty." : "Името на файла не може да бъде оставено празно.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Дисковото пространство на {owner} е изчерпано, файлове не могат да бъдат обновявани или синхронизирани!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Заделеното място е запълнено, повече файлове не могат да бъдат синхронизирани или опреснени!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Дисковото пространство на {owner} е почити изчерпано ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Заделеното място е почити запълнено ({usedSpacePercent}%).",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"Path" : "Път",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта"],
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"Local link" : "Локална връзка",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"{newname} already exists" : "{newname} вече съществува",
"Upload" : "Качване",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Ограничване на известията за създаване и променяне на своите <strong>любими файлове</strong> <em>(Само в потока)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Файл или папка беше <strong>възстановен/а</strong>",
"You created %1$s" : "Вие създадохте %1$s.",
......@@ -64,13 +86,20 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s изтри %1$s.",
"You restored %1$s" : "Вие възстановихте %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s възстанови %1$s",
"Changed by %2$s" : "Променен от %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Изтрит от %2$s",
"Restored by %2$s" : "Възстановен от %2$s",
"Upload (max. %s)" : "Качи (макс. %s)",
"File handling" : "Операция с файла",
"Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "С PHP-FPM може да отнеме 5 минути, за да бъдат приложени промените.",
"Missing permissions to edit from here." : "Липсват права за промяна от тук.",
"Settings" : "Настройки",
"Show hidden files" : "Показване на скрити файлове",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ползвайте този адрес за <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">достъп до файловете си през WebDAV</a>",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Not enough free space" : "Няма достатъчно свободно пространство",
"Uploading..." : "Качване...",
"..." : "...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} от {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Извършва се качване на файлове. Затварянето на тази страница ще прекъсне качването.",
"Actions" : "Действия",
"Download" : "Изтегли",
......@@ -22,12 +23,25 @@
"Delete" : "Изтрий",
"Disconnect storage" : "Извади дисковото устройство.",
"Unshare" : "Премахване на споделяне",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Неуспешно зареждане на информация за файл \"{file}\"",
"Files" : "Файлове",
"Details" : "Подробности",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чакащо",
"Unable to determine date" : "Неуспешно установяване на дата",
"Invalid path" : "Невалиден път",
"This operation is forbidden" : "Операцията е забранена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Директорията липсва, моля, проверете докладите или се свържете с администратора",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Неуспешно преместване на \"{file}\", крайната местоположение вече съществува",
"Could not move \"{file}\"" : "Неуспешно преместване на \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} вече съществува",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Неуспешно преименуване на \"{fileName}\", вече не съществува",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Името \"{targetName}\" вече е заето в папка \"{dir}\". Моля, изберете друго име.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Неуспешно преименуване на \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Неуспешно създаване на \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Неуспешно създаване на \"{file}\", защото вече съществува",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Неуспешно създаване на папка \"{dir}\", защото вече съществува",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Грешка при изтриването на \"{fileName}\".",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нищо в тази папка не отговаря на '{filter}'",
"Name" : "Име",
"Size" : "Размер",
......@@ -35,22 +49,30 @@
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n папка","%n папки"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n файл","%n файла"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["Включително %n скрит","Включително %n скрити"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Нямаш разрешение да създаваш или качваш файлове тук.",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Качване на %n файл","Качване на %n файла."],
"New" : "Създай",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" е непозволено име за файл.",
"File name cannot be empty." : "Името на файла не може да бъде оставено празно.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Дисковото пространство на {owner} е изчерпано, файлове не могат да бъдат обновявани или синхронизирани!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Заделеното място е запълнено, повече файлове не могат да бъдат синхронизирани или опреснени!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Дисковото пространство на {owner} е почити изчерпано ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Заделеното място е почити запълнено ({usedSpacePercent}%).",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"Path" : "Път",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта"],
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"Local link" : "Локална връзка",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"{newname} already exists" : "{newname} вече съществува",
"Upload" : "Качване",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Ограничване на известията за създаване и променяне на своите <strong>любими файлове</strong> <em>(Само в потока)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Файл или папка беше <strong>възстановен/а</strong>",
"You created %1$s" : "Вие създадохте %1$s.",
......@@ -62,13 +84,20 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s изтри %1$s.",
"You restored %1$s" : "Вие възстановихте %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s възстанови %1$s",
"Changed by %2$s" : "Променен от %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Изтрит от %2$s",
"Restored by %2$s" : "Възстановен от %2$s",
"Upload (max. %s)" : "Качи (макс. %s)",
"File handling" : "Операция с файла",
"Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "С PHP-FPM може да отнеме 5 минути, за да бъдат приложени промените.",
"Missing permissions to edit from here." : "Липсват права за промяна от тук.",
"Settings" : "Настройки",
"Show hidden files" : "Показване на скрити файлове",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ползвайте този адрес за <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">достъп до файловете си през WebDAV</a>",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
......
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage is temporarily not available" : "Storage is temporarily not available",
"Storage invalid" : "Storage invalid",
"Unknown error" : "Unknown error",
"All files" : "All files",
......@@ -12,6 +13,8 @@ OC.L10N.register(
"Upload cancelled." : "Upload cancelled.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Target folder \"{dir}\" does not exist any more",
"Not enough free space" : "Not enough free space",
"Uploading..." : "Uploading...",
"..." : "...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})",
......@@ -22,6 +25,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Delete",
"Disconnect storage" : "Disconnect storage",
"Unshare" : "Unshare",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Could not load info for file \"{file}\"",
"Files" : "Files",
"Details" : "Details",
"Select" : "Select",
......
{ "translations": {
"Storage is temporarily not available" : "Storage is temporarily not available",
"Storage invalid" : "Storage invalid",
"Unknown error" : "Unknown error",
"All files" : "All files",
......@@ -10,6 +11,8 @@
"Upload cancelled." : "Upload cancelled.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Target folder \"{dir}\" does not exist any more",
"Not enough free space" : "Not enough free space",
"Uploading..." : "Uploading...",
"..." : "...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})",
......@@ -20,6 +23,7 @@
"Delete" : "Delete",
"Disconnect storage" : "Disconnect storage",
"Unshare" : "Unshare",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Could not load info for file \"{file}\"",
"Files" : "Files",
"Details" : "Details",
"Select" : "Select",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Неуспешно вземане на токени за заявка. Уверете се, че ключа за приложението и тайната са правилни.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Неуспешно вземане на токени за достъп. Уверете се, че ключа за приложението и тайната са правилни.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Моля, дайте валидни ключ за приложението и тайна.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Стъпка 1 - неуспешна. Грешка: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Стъпка 2 - неуспешна. Грешка: %s",
"External storage" : "Външно дисково пространство",
"Dropbox App Configuration" : "Настройки на Dropbox приложение",
"Google Drive App Configuration" : "Настройки на Google Drive приложение",
"Personal" : "Личен",
"System" : "Системен",
"Grant access" : "Разреши достъп",
"Error configuring OAuth1" : "Грешка при настройка на OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Грешка при настройка на OAuth2",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"All users. Type to select user or group." : "Всички потребители. Пиши, за да избереш потребител или група.",
"(group)" : "(група)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Съвместимост с Mac NFD encoding (бавно)",
"Admin defined" : "Админстраторът е дефиниран ",
"Saved" : "Запазено",
"Empty response from the server" : "Празен отговор от сървъра",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Неуспешен достъп. Моля, отпишете се и се впишете обрантно, за да активирате тази точка на прикачване",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Неуспешно приемане на информация от ownCloud сървър: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Неуспешно приемане на списък от външни точки на прекачване: {type}",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"Save" : "Запазване",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Неуспешно вземане на токени за заявка. Уверете се, че ключа за приложението и тайната са правилни.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Неуспешно вземане на токени за достъп. Уверете се, че ключа за приложението и тайната са правилни.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Моля, дайте валидни ключ за приложението и тайна.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Стъпка 1 - неуспешна. Грешка: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Стъпка 2 - неуспешна. Грешка: %s",
"External storage" : "Външно дисково пространство",
"Dropbox App Configuration" : "Настройки на Dropbox приложение",
"Google Drive App Configuration" : "Настройки на Google Drive приложение",
"Personal" : "Личен",
"System" : "Системен",
"Grant access" : "Разреши достъп",
"Error configuring OAuth1" : "Грешка при настройка на OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Грешка при настройка на OAuth2",
"Generate keys" : "Генериране на криптографски ключове",
"Error generating key pair" : "Грешка при генериране на криптографски ключове",
"All users. Type to select user or group." : "Всички потребители. Пиши, за да избереш потребител или група.",
"(group)" : "(група)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Съвместимост с Mac NFD encoding (бавно)",
"Admin defined" : "Админстраторът е дефиниран ",
"Saved" : "Запазено",
"Empty response from the server" : "Празен отговор от сървъра",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Неуспешен достъп. Моля, отпишете се и се впишете обрантно, за да активирате тази точка на прикачване",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Неуспешно приемане на информация от ownCloud сървър: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Неуспешно приемане на списък от външни точки на прекачване: {type}",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"Save" : "Запазване",
......
......@@ -104,6 +104,7 @@ OC.L10N.register(
"the link expired" : "the link expired",
"sharing is disabled" : "sharing is disabled",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "For more info, please ask the person who sent this link.",
"%s is publicly shared" : "%s is publicly shared",
"Add to your ownCloud" : "Add to your ownCloud",
"Download" : "Download",
"Download %s" : "Download %s",
......
......@@ -102,6 +102,7 @@
"the link expired" : "the link expired",
"sharing is disabled" : "sharing is disabled",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "For more info, please ask the person who sent this link.",
"%s is publicly shared" : "%s is publicly shared",
"Add to your ownCloud" : "Add to your ownCloud",
"Download" : "Download",
"Download %s" : "Download %s",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Изтрий",
"Delete permanently" : "Изтрий завинаги",
"Error" : "Грешка",
"This operation is forbidden" : "Операцията е забранена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Директорията липсва, моля, проверете докладите или се свържете с администратора",
"restored" : "възстановено",
"No deleted files" : "Няма изтрити файлове",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Имате възможност да възстановите изтрити файлове от тук",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Delete" : "Изтрий",
"Delete permanently" : "Изтрий завинаги",
"Error" : "Грешка",
"This operation is forbidden" : "Операцията е забранена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Директорията липсва, моля, проверете докладите или се свържете с администратора",
"restored" : "възстановено",
"No deleted files" : "Няма изтрити файлове",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Имате възможност да възстановите изтрити файлове от тук",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not revert: %s" : "Could not revert: %s",
"Versions" : "Versions",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Failed to revert {file} to revision {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Restore" : "Restore",
"No other versions available" : "No other versions available",
"More versions..." : "More versions..."
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Could not revert: %s" : "Could not revert: %s",
"Versions" : "Versions",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Failed to revert {file} to revision {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Restore" : "Restore",
"No other versions available" : "No other versions available",
"More versions..." : "More versions..."
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Updater" : "Updater",
"A new version is available: %s" : "A new version is available: %s",
"Open updater" : "Open updater",
"Show changelog" : "Show changelog",
"Your version is up to date." : "Your version is up to date.",
"Checked on %s" : "Checked on %s",
"Update channel:" : "Update channel:",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
"Updater" : "Updater",
"A new version is available: %s" : "A new version is available: %s",
"Open updater" : "Open updater",
"Show changelog" : "Show changelog",
"Your version is up to date." : "Your version is up to date.",
"Checked on %s" : "Checked on %s",
"Update channel:" : "Update channel:",
......
......@@ -147,6 +147,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Expiration",
"Expiration date" : "Expiration date",
"Choose a password for the public link" : "Choose a password for the public link",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Choose a password for the public link or press enter",
"Copied!" : "Copied!",
"Not supported!" : "Not supported!",
"Press ⌘-C to copy." : "Press ⌘-C to copy.",
......@@ -159,6 +160,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Allow editing",
"Email link to person" : "Email link to person",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Share to Twitter. Opens in a new window.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Share to Facebook. Opens in a new window.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Share to Diaspora. Opens in a new window.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Share to Google+. Opens in a new window.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Share via email. Opens your mail client.",
"Sending ..." : "Sending ...",
"Email sent" : "Email sent",
"Send link via email" : "Send link via email",
......@@ -263,6 +269,7 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Database name",
"Database tablespace" : "Database tablespace",
"Database host" : "Database host",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Performance warning",
"SQLite will be used as database." : "SQLite will be used as database.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "For larger installations we recommend to choose a different database backend.",
......@@ -297,6 +304,7 @@ OC.L10N.register(
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor.",
"Cancel login" : "Cancel login",
"Please authenticate using the selected factor." : "Please authenticate using the selected factor.",
"An error occurred while verifying the token" : "An error occurred while verifying the token",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "You are accessing the server from an untrusted domain.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain.",
......
......@@ -145,6 +145,7 @@
"Expiration" : "Expiration",
"Expiration date" : "Expiration date",
"Choose a password for the public link" : "Choose a password for the public link",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Choose a password for the public link or press enter",
"Copied!" : "Copied!",
"Not supported!" : "Not supported!",
"Press ⌘-C to copy." : "Press ⌘-C to copy.",
......@@ -157,6 +158,11 @@
"Allow editing" : "Allow editing",
"Email link to person" : "Email link to person",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Share to Twitter. Opens in a new window.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Share to Facebook. Opens in a new window.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Share to Diaspora. Opens in a new window.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Share to Google+. Opens in a new window.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Share via email. Opens your mail client.",
"Sending ..." : "Sending ...",
"Email sent" : "Email sent",
"Send link via email" : "Send link via email",
......@@ -261,6 +267,7 @@
"Database name" : "Database name",
"Database tablespace" : "Database tablespace",
"Database host" : "Database host",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Performance warning",
"SQLite will be used as database." : "SQLite will be used as database.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "For larger installations we recommend to choose a different database backend.",
......@@ -295,6 +302,7 @@
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor.",
"Cancel login" : "Cancel login",
"Please authenticate using the selected factor." : "Please authenticate using the selected factor.",
"An error occurred while verifying the token" : "An error occurred while verifying the token",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "You are accessing the server from an untrusted domain.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain.",
......
......@@ -20,6 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s or lower is required.",
"Unknown filetype" : "Unknown filetype",
"Invalid image" : "Invalid image",
"Avatar image is not square" : "Avatar image is not square",
"today" : "today",
"yesterday" : "yesterday",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n day ago","%n days ago"],
......@@ -142,6 +143,7 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"config\" directory" : "Cannot write into \"config\" directory",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Cannot write into \"apps\" directory",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file.",
"Cannot create \"data\" directory" : "Cannot create \"data\" directory",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s.",
"Setting locale to %s failed" : "Setting locale to %s failed",
......@@ -161,12 +163,16 @@ OC.L10N.register(
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 required",
"Please upgrade your database version" : "Please upgrade your database version",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users.",
"Your Data directory is readable by other users" : "Your Data directory is readable by other users",
"Your Data directory must be an absolute path" : "Your Data directory must be an absolute path",
"Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "Check the value of \"datadirectory\" in your configuration",
"Your Data directory is invalid" : "Your Data directory is invalid",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Could not obtain lock type %d on \"%s\".",
"Storage unauthorized. %s" : "Storage unauthorised. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Storage incomplete configuration. %s",
"Storage connection error. %s" : "Storage connection error. %s",
"Storage is temporarily not available" : "Storage is temporarily not available",
"Storage connection timeout. %s" : "Storage connection timeout. %s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -18,6 +18,7 @@
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s or lower is required.",
"Unknown filetype" : "Unknown filetype",
"Invalid image" : "Invalid image",
"Avatar image is not square" : "Avatar image is not square",
"today" : "today",
"yesterday" : "yesterday",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n day ago","%n days ago"],
......@@ -140,6 +141,7 @@
"Cannot write into \"config\" directory" : "Cannot write into \"config\" directory",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Cannot write into \"apps\" directory",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file.",
"Cannot create \"data\" directory" : "Cannot create \"data\" directory",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s.",
"Setting locale to %s failed" : "Setting locale to %s failed",
......@@ -159,12 +161,16 @@
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 required",
"Please upgrade your database version" : "Please upgrade your database version",