Commit 5862a067 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 8082105a
......@@ -8,22 +8,31 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nie można włączyć klucza odzyskiwania. Proszę sprawdzić swoje hasło odzyskiwania!",
"Recovery key successfully disabled" : "Klucz odzyskiwania wyłączony",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nie można wyłączyć klucza odzyskiwania. Proszę sprawdzić swoje hasło odzyskiwania!",
"Missing parameters" : "Brakujące dane",
"Please provide the old recovery password" : "Podaj stare hasło odzyskiwania",
"Please provide a new recovery password" : "Podaj nowe hasło odzyskiwania",
"Please repeat the new recovery password" : "Proszę powtórz nowe hasło odzyskiwania",
"Password successfully changed." : "Zmiana hasła udana.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nie można zmienić hasła. Może stare hasło nie było poprawne.",
"Recovery Key disabled" : "Klucz odzyskiwania wyłączony",
"Recovery Key enabled" : "Klucz odzyskiwania włączony",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nie można włączyć klucza odzyskiwania. Proszę spróbować ponownie lub skontakuj sie z administratorem",
"Could not update the private key password." : "Nie można zmienić hasła klucza prywatnego.",
"The old password was not correct, please try again." : "Stare hasło nie było poprawne. Spróbuj jeszcze raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Obecne hasło logowania nie było poprawne. Spróbuj ponownie.",
"Private key password successfully updated." : "Pomyślnie zaktualizowano hasło klucza prywatnego.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Klucz prywatny nie jest poprawny! Może Twoje hasło zostało zmienione z zewnątrz. Można zaktualizować hasło klucza prywatnego w ustawieniach osobistych w celu odzyskania dostępu do plików",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacja szyfrująca jest aktywna, ale twoje klucze nie zostały zainicjowane, prosze wyloguj się i zaloguj ponownie.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikacja szyfrowania jest włączona i gotowa do pracy",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nie można odszyfrować tego pliku, prawdopodobnie jest to plik udostępniony. Poproś właściciela pliku o ponowne udostępnianie pliku Tobie.",
"The share will expire on %s." : "Ten zasób wygaśnie %s",
"Cheers!" : "Pozdrawiam!",
"Cheers!" : "Dzięki!",
"Recovery key password" : "Hasło klucza odzyskiwania",
"Repeat recovery key password" : "Powtórz hasło klucza odzyskiwania",
"Change recovery key password:" : "Zmień hasło klucza odzyskiwania",
"Old recovery key password" : "Stare hasło klucza odzyskiwania",
"New recovery key password" : "Nowe hasło klucza odzyskiwania",
"Repeat new recovery key password" : "Powtórz nowe hasło klucza odzyskiwania",
"Change Password" : "Zmień hasło",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Hasło Twojego klucza prywatnego nie pasuje już do Twojego hasła logowania.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Ustaw stare hasło klucza prywatnego na aktualne hasło logowania:",
......
......@@ -6,22 +6,31 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nie można włączyć klucza odzyskiwania. Proszę sprawdzić swoje hasło odzyskiwania!",
"Recovery key successfully disabled" : "Klucz odzyskiwania wyłączony",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nie można wyłączyć klucza odzyskiwania. Proszę sprawdzić swoje hasło odzyskiwania!",
"Missing parameters" : "Brakujące dane",
"Please provide the old recovery password" : "Podaj stare hasło odzyskiwania",
"Please provide a new recovery password" : "Podaj nowe hasło odzyskiwania",
"Please repeat the new recovery password" : "Proszę powtórz nowe hasło odzyskiwania",
"Password successfully changed." : "Zmiana hasła udana.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nie można zmienić hasła. Może stare hasło nie było poprawne.",
"Recovery Key disabled" : "Klucz odzyskiwania wyłączony",
"Recovery Key enabled" : "Klucz odzyskiwania włączony",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nie można włączyć klucza odzyskiwania. Proszę spróbować ponownie lub skontakuj sie z administratorem",
"Could not update the private key password." : "Nie można zmienić hasła klucza prywatnego.",
"The old password was not correct, please try again." : "Stare hasło nie było poprawne. Spróbuj jeszcze raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Obecne hasło logowania nie było poprawne. Spróbuj ponownie.",
"Private key password successfully updated." : "Pomyślnie zaktualizowano hasło klucza prywatnego.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Klucz prywatny nie jest poprawny! Może Twoje hasło zostało zmienione z zewnątrz. Można zaktualizować hasło klucza prywatnego w ustawieniach osobistych w celu odzyskania dostępu do plików",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacja szyfrująca jest aktywna, ale twoje klucze nie zostały zainicjowane, prosze wyloguj się i zaloguj ponownie.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikacja szyfrowania jest włączona i gotowa do pracy",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nie można odszyfrować tego pliku, prawdopodobnie jest to plik udostępniony. Poproś właściciela pliku o ponowne udostępnianie pliku Tobie.",
"The share will expire on %s." : "Ten zasób wygaśnie %s",
"Cheers!" : "Pozdrawiam!",
"Cheers!" : "Dzięki!",
"Recovery key password" : "Hasło klucza odzyskiwania",
"Repeat recovery key password" : "Powtórz hasło klucza odzyskiwania",
"Change recovery key password:" : "Zmień hasło klucza odzyskiwania",
"Old recovery key password" : "Stare hasło klucza odzyskiwania",
"New recovery key password" : "Nowe hasło klucza odzyskiwania",
"Repeat new recovery key password" : "Powtórz nowe hasło klucza odzyskiwania",
"Change Password" : "Zmień hasło",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Hasło Twojego klucza prywatnego nie pasuje już do Twojego hasła logowania.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Ustaw stare hasło klucza prywatnego na aktualne hasło logowania:",
......
OC.L10N.register(
"federatedfilesharing",
{
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s"
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny."
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s"
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -87,10 +87,12 @@ OC.L10N.register(
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Użyj tego adresu do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dostępu do twoich plików przez WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Anuluj wysyłanie",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"Text file" : "Plik tekstowy"
"Text file" : "Plik tekstowy",
"New text file.txt" : "Nowy plik tekstowy.txt"
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -85,10 +85,12 @@
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Użyj tego adresu do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dostępu do twoich plików przez WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Anuluj wysyłanie",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"Text file" : "Plik tekstowy"
"Text file" : "Plik tekstowy",
"New text file.txt" : "Nowy plik tekstowy.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"%s (invisible)" : "%s (niewidoczny)",
"Tags" : "Tagi",
"Tagged files" : "Otagowane pliki",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Name" : "Nazwa",
"Size" : "Rozmiar",
......
{ "translations": {
"%s (invisible)" : "%s (niewidoczny)",
"Tags" : "Tagi",
"Tagged files" : "Otagowane pliki",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Name" : "Nazwa",
"Size" : "Rozmiar",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"A new version is available: %s" : "Eine neue Version ist verfügbar: %s",
"Open updater" : "Updater aufrufen",
"Your version is up to date." : "Die neuste Version ist installiert.",
"Checked on %s" : "Überprüft auf %s",
"Update channel:" : "Update-Kanal:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -4,6 +4,7 @@
"A new version is available: %s" : "Eine neue Version ist verfügbar: %s",
"Open updater" : "Updater aufrufen",
"Your version is up to date." : "Die neuste Version ist installiert.",
"Checked on %s" : "Überprüft auf %s",
"Update channel:" : "Update-Kanal:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -15,12 +15,14 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version higher than %s is required - available version %s." : "Biblioteka %s w wersji wyższej niż %s, która jest wymagana - dostępna wersja %s.",
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Biblioteka w wersji %s jest niższa niż %s, która jest wymagana - dostępna wersja %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Obsługiwane są następujące platformy: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s jest w wersji wyższej niż wymagana.",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s jest w wersji nowszej niż wymagana.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s jest w wersji starszej niż wymagana.",
"Help" : "Pomoc",
"Personal" : "Osobiste",
"Users" : "Użytkownicy",
"Admin" : "Administrator",
"Recommended" : "Polecane",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikacja \\\"%s\\\" nie może zostać zainstalowana ponieważ nie jest kompatybilna z tą wersją ownCloud.",
"No app name specified" : "Nie określono nazwy aplikacji",
"Unknown filetype" : "Nieznany typ pliku",
"Invalid image" : "Błędne zdjęcie",
......@@ -35,15 +37,21 @@ OC.L10N.register(
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minute temu","%n minut temu","%n minut temu"],
"seconds ago" : "sekund temu",
"web services under your control" : "Kontrolowane serwisy",
"Empty filename is not allowed" : "Pusta nazwa nie jest dozwolona.",
"File name contains at least one invalid character" : "Nazwa pliku zawiera co najmniej jeden nieprawidłowy znak",
"File name is too long" : "Nazwa pliku zbyt długa",
"File is currently busy, please try again later" : "Plik jest obecnie niedostępny, proszę spróbować ponownie później",
"Can't read file" : "Nie można odczytać pliku.",
"App directory already exists" : "Katalog aplikacji już isnieje",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nie mogę utworzyć katalogu aplikacji. Proszę popraw uprawnienia. %s",
"Archive does not contain a directory named %s" : "Archiwum nie zawiera ścieżki o nazwie %s",
"No source specified when installing app" : "Nie określono źródła podczas instalacji aplikacji",
"No href specified when installing app from http" : "Nie określono linku skąd aplikacja ma być zainstalowana",
"No path specified when installing app from local file" : "Nie określono lokalnego pliku z którego miała być instalowana aplikacja",
"Archives of type %s are not supported" : "Typ archiwum %s nie jest obsługiwany",
"Failed to open archive when installing app" : "Nie udało się otworzyć archiwum podczas instalacji aplikacji",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikacja nie posiada pliku info.xml",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "Sygnatura nie mogła zostać sprawdzona. Proszę o skontaktownie się z twórcą aplikacji i sprawdzenie panelu administratora.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikacja nie może być zainstalowany ponieważ nie dopuszcza kod w aplikacji",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikacja nie może zostać zainstalowana ponieważ jest niekompatybilna z tą wersja ownCloud",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikacja nie może być zainstalowana ponieważ true tag nie jest <shipped>true</shipped> , co nie jest dozwolone dla aplikacji nie wysłanych",
......@@ -76,6 +84,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ %s nie jest członkiem grupy %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Musisz zapewnić hasło aby utworzyć link publiczny, dozwolone są tylko linki chronione",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ współdzielenie z linkami nie jest dozwolone",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Typ udziału %s nie jest właściwy dla %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Ustawienie uprawnień dla %s nie powiodło się, ponieważ uprawnienia wykraczają poza przydzielone %s",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Ustawienie uprawnień dla %s nie powiodło się, ponieważ element nie został znaleziony",
......
......@@ -13,12 +13,14 @@
"Library %s with a version higher than %s is required - available version %s." : "Biblioteka %s w wersji wyższej niż %s, która jest wymagana - dostępna wersja %s.",
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Biblioteka w wersji %s jest niższa niż %s, która jest wymagana - dostępna wersja %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Obsługiwane są następujące platformy: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s jest w wersji wyższej niż wymagana.",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s jest w wersji nowszej niż wymagana.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s jest w wersji starszej niż wymagana.",
"Help" : "Pomoc",
"Personal" : "Osobiste",
"Users" : "Użytkownicy",
"Admin" : "Administrator",
"Recommended" : "Polecane",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikacja \\\"%s\\\" nie może zostać zainstalowana ponieważ nie jest kompatybilna z tą wersją ownCloud.",
"No app name specified" : "Nie określono nazwy aplikacji",
"Unknown filetype" : "Nieznany typ pliku",
"Invalid image" : "Błędne zdjęcie",
......@@ -33,15 +35,21 @@
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minute temu","%n minut temu","%n minut temu"],
"seconds ago" : "sekund temu",
"web services under your control" : "Kontrolowane serwisy",
"Empty filename is not allowed" : "Pusta nazwa nie jest dozwolona.",
"File name contains at least one invalid character" : "Nazwa pliku zawiera co najmniej jeden nieprawidłowy znak",
"File name is too long" : "Nazwa pliku zbyt długa",
"File is currently busy, please try again later" : "Plik jest obecnie niedostępny, proszę spróbować ponownie później",
"Can't read file" : "Nie można odczytać pliku.",
"App directory already exists" : "Katalog aplikacji już isnieje",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nie mogę utworzyć katalogu aplikacji. Proszę popraw uprawnienia. %s",
"Archive does not contain a directory named %s" : "Archiwum nie zawiera ścieżki o nazwie %s",
"No source specified when installing app" : "Nie określono źródła podczas instalacji aplikacji",
"No href specified when installing app from http" : "Nie określono linku skąd aplikacja ma być zainstalowana",
"No path specified when installing app from local file" : "Nie określono lokalnego pliku z którego miała być instalowana aplikacja",
"Archives of type %s are not supported" : "Typ archiwum %s nie jest obsługiwany",
"Failed to open archive when installing app" : "Nie udało się otworzyć archiwum podczas instalacji aplikacji",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikacja nie posiada pliku info.xml",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "Sygnatura nie mogła zostać sprawdzona. Proszę o skontaktownie się z twórcą aplikacji i sprawdzenie panelu administratora.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikacja nie może być zainstalowany ponieważ nie dopuszcza kod w aplikacji",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikacja nie może zostać zainstalowana ponieważ jest niekompatybilna z tą wersja ownCloud",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikacja nie może być zainstalowana ponieważ true tag nie jest <shipped>true</shipped> , co nie jest dozwolone dla aplikacji nie wysłanych",
......@@ -74,6 +82,7 @@
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ %s nie jest członkiem grupy %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Musisz zapewnić hasło aby utworzyć link publiczny, dozwolone są tylko linki chronione",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ współdzielenie z linkami nie jest dozwolone",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Typ udziału %s nie jest właściwy dla %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Ustawienie uprawnień dla %s nie powiodło się, ponieważ uprawnienia wykraczają poza przydzielone %s",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Ustawienie uprawnień dla %s nie powiodło się, ponieważ element nie został znaleziony",
......
......@@ -70,6 +70,7 @@ OC.L10N.register(
"Disable" : "Deaktivieren",
"Enable" : "Aktivieren",
"Error while enabling app" : "Beim Aktivieren der App ist ein Fehler aufgetreten",
"Error: this app cannot be enabled because it makes the server unstable" : "Fehler: Diese App kann nicht aktiviert werden, da es den Server instabil macht.",
"Updating...." : "Update…",
"Error while updating app" : "Es ist ein Fehler während des Updates aufgetreten",
"Updated" : "Aktualisiert",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@
"Disable" : "Deaktivieren",
"Enable" : "Aktivieren",
"Error while enabling app" : "Beim Aktivieren der App ist ein Fehler aufgetreten",
"Error: this app cannot be enabled because it makes the server unstable" : "Fehler: Diese App kann nicht aktiviert werden, da es den Server instabil macht.",
"Updating...." : "Update…",
"Error while updating app" : "Es ist ein Fehler während des Updates aufgetreten",
"Updated" : "Aktualisiert",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment