Commit 6b9021e4 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2b924d75
OC.L10N.register(
"federatedfilesharing",
{
"Federated sharing" : "Sfederowane udostępnianie",
"Federated sharing" : "Stowarzyszone udostępnianie",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Niewłaściwe ID stowarzyszonej chmury",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"File is already shared with %s" : "Plik jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
"Accept" : "Akceptuj",
"Decline" : "Odmów",
"Federated Cloud Sharing" : "Współdzielenie przez chmurę stowarzyszoną",
"Open documentation" : "Otwórz dokumentację",
"Add to your website" : "Dodaj do swojej strony"
"Federated Cloud" : "Chmura stowarzyszona",
"Your Federated Cloud ID:" : "ID Twojej stowarzyszonej chmury:",
"Share it:" : "Współdziel to:",
"Add to your website" : "Dodaj do swojej strony",
"Share with me via ownCloud" : "Współdziel ze mną przez ownCloud",
"HTML Code:" : "Kod HTML:"
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Federated sharing" : "Sfederowane udostępnianie",
"Federated sharing" : "Stowarzyszone udostępnianie",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Niewłaściwe ID stowarzyszonej chmury",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"File is already shared with %s" : "Plik jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
"Accept" : "Akceptuj",
"Decline" : "Odmów",
"Federated Cloud Sharing" : "Współdzielenie przez chmurę stowarzyszoną",
"Open documentation" : "Otwórz dokumentację",
"Add to your website" : "Dodaj do swojej strony"
"Federated Cloud" : "Chmura stowarzyszona",
"Your Federated Cloud ID:" : "ID Twojej stowarzyszonej chmury:",
"Share it:" : "Współdziel to:",
"Add to your website" : "Dodaj do swojej strony",
"Share with me via ownCloud" : "Współdziel ze mną przez ownCloud",
"HTML Code:" : "Kod HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage is temporarily not available" : "Shramba trenutno ni na voljo",
"Storage invalid" : "Določen prostor ni veljaven",
"Unknown error" : "Neznana napaka",
"Files" : "Datoteke",
......
{ "translations": {
"Storage is temporarily not available" : "Shramba trenutno ni na voljo",
"Storage invalid" : "Določen prostor ni veljaven",
"Unknown error" : "Neznana napaka",
"Files" : "Datoteke",
......
......@@ -159,6 +159,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Consenti la modifica",
"Email link to person" : "Invia collegamento via email",
"Send" : "Invia",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Condividi su Twitter. Apre una nuova finestra.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Condividi su Facebook. Apre una nuova finestra.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Condividi su Diaspora. Apre una nuova finestra.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Condividi su Google+. Apre una nuova finestra.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Condividi tramite email. Apre una nuova finestra.",
"Sending ..." : "Invio in corso...",
"Email sent" : "Messaggio inviato",
"Send link via email" : "Invia collegamento tramite email",
......
......@@ -157,6 +157,11 @@
"Allow editing" : "Consenti la modifica",
"Email link to person" : "Invia collegamento via email",
"Send" : "Invia",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Condividi su Twitter. Apre una nuova finestra.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Condividi su Facebook. Apre una nuova finestra.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Condividi su Diaspora. Apre una nuova finestra.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Condividi su Google+. Apre una nuova finestra.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Condividi tramite email. Apre una nuova finestra.",
"Sending ..." : "Invio in corso...",
"Email sent" : "Messaggio inviato",
"Send link via email" : "Invia collegamento tramite email",
......
......@@ -159,6 +159,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Permitir edição",
"Email link to person" : "Enviar link por e-mail",
"Send" : "Enviar",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Compartilhar no Twitter. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Compartilhar no Facebook. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Compartilhar no Diaspora. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Compartilhar no Google+. Abrir em uma nova janela.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Compartilhar via Email. Abrir seu cliente de email.",
"Sending ..." : "Enviando ...",
"Email sent" : "E-mail enviado",
"Send link via email" : "Enviar link por email",
......
......@@ -157,6 +157,11 @@
"Allow editing" : "Permitir edição",
"Email link to person" : "Enviar link por e-mail",
"Send" : "Enviar",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Compartilhar no Twitter. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Compartilhar no Facebook. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Compartilhar no Diaspora. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Compartilhar no Google+. Abrir em uma nova janela.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Compartilhar via Email. Abrir seu cliente de email.",
"Sending ..." : "Enviando ...",
"Email sent" : "E-mail enviado",
"Send link via email" : "Enviar link por email",
......
......@@ -159,6 +159,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Разрешить редактирование",
"Email link to person" : "Отправить ссылку по электронной почте",
"Send" : "Отправить",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Поделиться в Twitter. Откроется в новом окне",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Поделиться в Facebook. Откроется в новом окне",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Поделиться в Diaspora. Откроется в новом окне",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Поделиться в Google+. Откроется в новом окне",
"Share via email. Opens your mail client." : "Поделиться через email. Откроется в вашем почтовом клиенте",
"Sending ..." : "Отправляется ...",
"Email sent" : "Письмо отправлено",
"Send link via email" : "Отправить ссылку по электронной почте",
......
......@@ -157,6 +157,11 @@
"Allow editing" : "Разрешить редактирование",
"Email link to person" : "Отправить ссылку по электронной почте",
"Send" : "Отправить",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Поделиться в Twitter. Откроется в новом окне",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Поделиться в Facebook. Откроется в новом окне",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Поделиться в Diaspora. Откроется в новом окне",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Поделиться в Google+. Откроется в новом окне",
"Share via email. Opens your mail client." : "Поделиться через email. Откроется в вашем почтовом клиенте",
"Sending ..." : "Отправляется ...",
"Email sent" : "Письмо отправлено",
"Send link via email" : "Отправить ссылку по электронной почте",
......
......@@ -61,6 +61,7 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Ustaw nazwę administratora.",
"Set an admin password." : "Ustaw hasło administratora.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nie można tworzyć ani zapisywać w katalogu %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Niewłaściwe ID stowarzyszonej chmury",
"%s shared »%s« with you" : "%s Współdzielone »%s« z tobą",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Wspóldzielenie %s nie powiodło się. ponieważ plik nie istnieje",
"You are not allowed to share %s" : "Nie masz uprawnień aby udostępnić %s",
......
......@@ -59,6 +59,7 @@
"Set an admin username." : "Ustaw nazwę administratora.",
"Set an admin password." : "Ustaw hasło administratora.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nie można tworzyć ani zapisywać w katalogu %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Niewłaściwe ID stowarzyszonej chmury",
"%s shared »%s« with you" : "%s Współdzielone »%s« z tobą",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Wspóldzielenie %s nie powiodło się. ponieważ plik nie istnieje",
"You are not allowed to share %s" : "Nie masz uprawnień aby udostępnić %s",
......
......@@ -167,6 +167,7 @@ OC.L10N.register(
"Storage unauthorized. %s" : "Dostop do shrambe ni overjen. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna nastavitev shrambe. %s",
"Storage connection error. %s" : "Napaka povezave do shrambe. %s",
"Storage is temporarily not available" : "Shramba trenutno ni na voljo",
"Storage connection timeout. %s" : "Povezava do shrambe je časovno potekla. %s"
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
......@@ -165,6 +165,7 @@
"Storage unauthorized. %s" : "Dostop do shrambe ni overjen. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna nastavitev shrambe. %s",
"Storage connection error. %s" : "Napaka povezave do shrambe. %s",
"Storage is temporarily not available" : "Shramba trenutno ni na voljo",
"Storage connection timeout. %s" : "Povezava do shrambe je časovno potekla. %s"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -159,6 +159,7 @@ OC.L10N.register(
"Enforce password protection" : "Imponi la protezione con password",
"Set default expiration date" : "Imposta data di scadenza predefinita",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Consenti agli utenti di inviare email di notifica per i file condivisi",
"Allow users to share file via social media" : "Consenti agli utenti di condividere file tramite piattaforme sociali",
"Expire after " : "Scadenza dopo",
"days" : "giorni",
"Enforce expiration date" : "Forza la data di scadenza",
......
......@@ -157,6 +157,7 @@
"Enforce password protection" : "Imponi la protezione con password",
"Set default expiration date" : "Imposta data di scadenza predefinita",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Consenti agli utenti di inviare email di notifica per i file condivisi",
"Allow users to share file via social media" : "Consenti agli utenti di condividere file tramite piattaforme sociali",
"Expire after " : "Scadenza dopo",
"days" : "giorni",
"Enforce expiration date" : "Forza la data di scadenza",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Nie można zmienić hasła",
"Enabled" : "Włączone",
"Not enabled" : "Nie włączone",
"Federated Cloud Sharing" : "Współdzielenie przez chmurę stowarzyszoną",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Wystąpił problem, sprawdź logi (Błąd: %s)",
"Migration Completed" : "Migracja Zakończona",
"Group already exists." : "Grupa już istnieje.",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@
"Unable to change password" : "Nie można zmienić hasła",
"Enabled" : "Włączone",
"Not enabled" : "Nie włączone",
"Federated Cloud Sharing" : "Współdzielenie przez chmurę stowarzyszoną",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Wystąpił problem, sprawdź logi (Błąd: %s)",
"Migration Completed" : "Migracja Zakończona",
"Group already exists." : "Grupa już istnieje.",
......
......@@ -159,6 +159,7 @@ OC.L10N.register(
"Enforce password protection" : "Reforce a proteção por senha",
"Set default expiration date" : "Configurar a data de expiração",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitir aos usuários enviar notificação de email para arquivos compartilhados",
"Allow users to share file via social media" : "Permite que usuários compartilhem arquivos via mídia social",
"Expire after " : "Expirar depois de",
"days" : "dias",
"Enforce expiration date" : "Fazer cumprir a data de expiração",
......
......@@ -157,6 +157,7 @@
"Enforce password protection" : "Reforce a proteção por senha",
"Set default expiration date" : "Configurar a data de expiração",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitir aos usuários enviar notificação de email para arquivos compartilhados",
"Allow users to share file via social media" : "Permite que usuários compartilhem arquivos via mídia social",
"Expire after " : "Expirar depois de",
"days" : "dias",
"Enforce expiration date" : "Fazer cumprir a data de expiração",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment