Commit 6ccebd2d authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent dba32d3d
......@@ -7,6 +7,8 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Trin 1 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Trin 2 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"External storage" : "Eksternt lager",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox App konfiguration",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive App konfiguration",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
......@@ -16,11 +18,24 @@ OC.L10N.register(
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brugere. Indtast for at vælge bruger eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Kompatibilitet med Mac NFD kodning (langsom)",
"Admin defined" : "Bestemt af administrator",
"Saved" : "Gemt",
"Empty response from the server" : "Svar fra serveren uden data",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Kunne ikke få adgang. Log ud og log ind for at aktivere dette monteringspunkt",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Kunne ikke indhente oplysningerne fra ownCloud serveren: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Kunne ikke få en liste over eksterne monteringspunkter: {type}",
"There was an error with message: " : "Der opstod en fejl med beskeden: ",
"External mount error" : "Ekstern monteringsfejl",
"external-storage" : "ekstern lager",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Kunne ikke hente listen over Windows netværksdrev monteringspunkter: indholdsløst svar fra serveren",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Nogle af de konfigurerede eksterne monteringspunkter er ikke tilsluttet. Klik på de(n) røde række(r) for flere oplysninger",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Indtast venligst legitimationsoplysningerne for {mount} monteringspunktet",
"Username" : "Brugernavn",
"Password" : "Kodeord",
"Credentials saved" : "Legitimationsoplysningerne er gemt",
"Credentials saving failed" : "Lagring af legitimationsoplysningerne mislykkedes",
"Credentials required" : "Legitimationsoplysninger er påkrævet",
"Save" : "Gem",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med ID'et \"%i% er ikke fundet",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Ugyldig backend eller klasse for godkendelsesmekanisme",
......@@ -50,6 +65,7 @@ OC.L10N.register(
"Rackspace" : "Hyldeplads",
"API key" : "API nøgle",
"Username and password" : "Brugernavn og kodeord",
"Log-in credentials, save in session" : "Log ind oplysningerne, er gemt i sessioncookies",
"RSA public key" : "RSA offentlig nøgle",
"Public key" : "Offentlig nøgle",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......@@ -102,6 +118,7 @@ OC.L10N.register(
"Add storage" : "Tilføj lager",
"Advanced settings" : "Avancerede indstillinger",
"Delete" : "Slet",
"Allow users to mount external storage" : "Tillad brugere at montere ekstern lagring",
"Allow users to mount the following external storage" : "Tillad brugere at montere følgende som eksternt lager"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -5,6 +5,8 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Trin 1 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Trin 2 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"External storage" : "Eksternt lager",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox App konfiguration",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive App konfiguration",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
......@@ -14,11 +16,24 @@
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brugere. Indtast for at vælge bruger eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Kompatibilitet med Mac NFD kodning (langsom)",
"Admin defined" : "Bestemt af administrator",
"Saved" : "Gemt",
"Empty response from the server" : "Svar fra serveren uden data",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Kunne ikke få adgang. Log ud og log ind for at aktivere dette monteringspunkt",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Kunne ikke indhente oplysningerne fra ownCloud serveren: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Kunne ikke få en liste over eksterne monteringspunkter: {type}",
"There was an error with message: " : "Der opstod en fejl med beskeden: ",
"External mount error" : "Ekstern monteringsfejl",
"external-storage" : "ekstern lager",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Kunne ikke hente listen over Windows netværksdrev monteringspunkter: indholdsløst svar fra serveren",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Nogle af de konfigurerede eksterne monteringspunkter er ikke tilsluttet. Klik på de(n) røde række(r) for flere oplysninger",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Indtast venligst legitimationsoplysningerne for {mount} monteringspunktet",
"Username" : "Brugernavn",
"Password" : "Kodeord",
"Credentials saved" : "Legitimationsoplysningerne er gemt",
"Credentials saving failed" : "Lagring af legitimationsoplysningerne mislykkedes",
"Credentials required" : "Legitimationsoplysninger er påkrævet",
"Save" : "Gem",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med ID'et \"%i% er ikke fundet",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Ugyldig backend eller klasse for godkendelsesmekanisme",
......@@ -48,6 +63,7 @@
"Rackspace" : "Hyldeplads",
"API key" : "API nøgle",
"Username and password" : "Brugernavn og kodeord",
"Log-in credentials, save in session" : "Log ind oplysningerne, er gemt i sessioncookies",
"RSA public key" : "RSA offentlig nøgle",
"Public key" : "Offentlig nøgle",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......@@ -100,6 +116,7 @@
"Add storage" : "Tilføj lager",
"Advanced settings" : "Avancerede indstillinger",
"Delete" : "Slet",
"Allow users to mount external storage" : "Tillad brugere at montere ekstern lagring",
"Allow users to mount the following external storage" : "Tillad brugere at montere følgende som eksternt lager"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -69,6 +69,7 @@ OC.L10N.register(
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Godkendte programmer er udviklet af betroet udviklere som har bestået en let sikkerheds gennemgang. De er aktivt vedligeholdt i et åben kode lager og udviklerne vurdere programmet til at være stabilt for normalt brug.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Dette program er ikke kontrolleret for sikkerhedsproblemer, og er nyt eller kendt for at være ustabilt. Installer på eget ansvar.",
"Update to %s" : "Opdatér til %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Du har %n verserende app opdatering","Du har %n verserende app opdateringer"],
"Please wait...." : "Vent venligst...",
"Error while disabling app" : "Kunne ikke deaktivere app",
"Disable" : "Deaktiver",
......@@ -86,6 +87,10 @@ OC.L10N.register(
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Appen er blevet aktiveret, men skal opdateres. Du bliver videresendt til opdateringssiden om 5 sekunder.",
"App update" : "Appopdatering",
"No apps found for {query}" : "Ingen app fundet for {query}",
"Disconnect" : "Koble fra",
"Error while loading browser sessions and device tokens" : "Fejl ved indlæsning browsersessioner og enhedens mærkater",
"Error while creating device token" : "Fejl ved oprettelse af en enhedsmærkat",
"Error while deleting the token" : "Fejl under sletning af mærkat",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Der opstod en fejl. Upload venligst et ASCII-indkodet PEM-certifikat.",
"Valid until {date}" : "Gyldig indtil {date}",
"Delete" : "Slet",
......@@ -98,20 +103,25 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Groups" : "Grupper",
"Unable to delete {objName}" : "Kunne ikke slette {objName}",
"Error creating group: {message}" : "Fejl ved oprettelse af gruppe: {message}",
"A valid group name must be provided" : "Et gyldigt gruppenavn skal angives ",
"deleted {groupName}" : "slettede {groupName}",
"undo" : "fortryd",
"no group" : "ingen gruppe",
"never" : "aldrig",
"deleted {userName}" : "slettede {userName}",
"add group" : "Tilføj gruppe",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Ugyldig kvote værdi \"{val}\"",
"no group" : "ingen gruppe",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Ændring af kodeordet vil føre til datatab, fordi datagendannelse ikke er tilgængelig for denne bruger",
"Password successfully changed" : "Adgangskoden er ændret med succes",
"A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
"Error creating user: {message}" : "Fejl under oprettelse af bruger: {message}",
"A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
"A valid email must be provided" : "Der skal angives en gyldig e-mail",
"__language_name__" : "Dansk",
"Unlimited" : "Ubegrænset",
"Personal info" : "Personlige oplysninger",
"Sessions" : "Visitter",
"App passwords" : "Appkodeord",
"Sync clients" : "Synkroniserings klienter",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alt (alvorlige fejl, fejl, advarsler, info, debug)",
......@@ -126,16 +136,21 @@ OC.L10N.register(
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php lader ikke til at være korrekt opsat til at forespørge miljøvariablerne i systemet. Testen med getenv(\"PATH\") returnerer blot et tomt svar.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Tjek venligst <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installationsdokumentationen ↗</a> for php konfigurations-noter og php konfigurationen af din server, især ved brug af php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Din database kører ikke med \"LÆS OPMÆRKSOMT\" transaktion-isolations-niveau. Dette kan give problemer, når flere handlinger udføres parallelt.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Din server kører på Microsoft Windows. Vi anbefaler stærkt at anvende Linux for en optimal brugeroplevelse.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s under version %2$s er installeret, for stabilitets- og ydelsesmæssige årsager anbefaler vi opdatere til en nyere %1$s version.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaktions-fillåsning er deaktiveret, dette kan føre til problemer med hastighedsniveauet. Aktivér 'filelocking.enabled' i config.php for at undgå disse problemer. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentationen ↗</a> for mere information.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installationsvejledningerne ↗ </a>, og tjek for eventuelle fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"All checks passed." : "Alle tjek blev bestået.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
......@@ -162,6 +177,10 @@ OC.L10N.register(
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
"Enable server-side encryption" : "Slå kryptering til på serversiden",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Læs venligst dette omhyggeligt, før der aktivere kryptering på serversiden:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Når først kryptering er aktiveret, vil alle filer lagt ind på serveren, fra det tidspunkt krypteres og ligge på serveren. Det vil kun være muligt at deaktivere kryptering på en senere dato, hvis det aktive krypteringsmodul understøtter denne funktion, og alle forudsætninger er opfyldt (f.eks. sætte en gendannelsesnøgle).",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Kryptering alene garanterer ikke for systemets sikkerhed. Se venligst ownCloud dokumentationen for mere information om, hvordan krypterings app fungerer, samt de understøttede brugseksempler.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Vær opmærksom på at kryptering altid øger filstørrelsen.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Det er altid godt, at oprette regelmæssige sikkerhedskopieringer af dine data, og når der krypteres, sørge for at sikkerhedskopiere og håndtere krypteringsnøglerne lige så sikkert som dine data.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Dette er den sidste advarsel: Sikker på at du vil slå kryptering til?",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Der er ikke indlæst et krypteringsmodul - slå venligst et krypteringsmodul til i app-menuen.",
......@@ -191,6 +210,7 @@ OC.L10N.register(
"What to log" : "Hvad skal logges",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For at migrere til en anden database brug kommandolinjeværktøjet: 'occ db:convert-type', eller se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentationen ↗</a>.",
"How to do backups" : "Hvordan man laver sikkerhedskopier",
"Advanced monitoring" : "Avancerede monitorering",
"Performance tuning" : "Ydelses optimering",
......@@ -202,6 +222,7 @@ OC.L10N.register(
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
"by %s" : "af %s",
"%s-licensed" : "%s-licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin documentation" : "Admin-dokumentation",
......@@ -236,6 +257,7 @@ OC.L10N.register(
"Select from Files" : "Vælg fra Filer",
"Remove image" : "Fjern billede",
"png or jpg, max. 20 MB" : "png eller jpg, max. 20 MB",
"Picture provided by original account" : "Billede kommer fra oprindelig konto",
"Cancel" : "Annuller",
"Choose as profile picture" : "Vælg et profilbillede",
"Full name" : "Fulde navn",
......@@ -252,7 +274,15 @@ OC.L10N.register(
"Change password" : "Skift kodeord",
"Language" : "Sprog",
"Help translate" : "Hjælp med oversættelsen",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Disse er netbaserede, stationære og mobile gæster logget ind på din ownCloud.",
"Browser" : "Browser",
"Most recent activity" : "Seneste aktivitet",
"You've linked these apps." : "Du har linket disse apps.",
"Name" : "Navn",
"An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Et app-kodeord er en adgangskode, der giver en app eller enhed tilladelse til at få adgang til din %s konto.",
"App name" : "App navn",
"Create new app password" : "Opret ny app adgangskode",
"Use the credentials below to configure your app or device." : "Brug legitimationsoplysningerne nedenfor for at konfigurere din app eller enhed.",
"Username" : "Brugernavn",
"Done" : "Færdig",
"Get the apps to sync your files" : "Hent applikationerne for at synkronisere dine filer",
......
......@@ -67,6 +67,7 @@
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Godkendte programmer er udviklet af betroet udviklere som har bestået en let sikkerheds gennemgang. De er aktivt vedligeholdt i et åben kode lager og udviklerne vurdere programmet til at være stabilt for normalt brug.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Dette program er ikke kontrolleret for sikkerhedsproblemer, og er nyt eller kendt for at være ustabilt. Installer på eget ansvar.",
"Update to %s" : "Opdatér til %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Du har %n verserende app opdatering","Du har %n verserende app opdateringer"],
"Please wait...." : "Vent venligst...",
"Error while disabling app" : "Kunne ikke deaktivere app",
"Disable" : "Deaktiver",
......@@ -84,6 +85,10 @@
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Appen er blevet aktiveret, men skal opdateres. Du bliver videresendt til opdateringssiden om 5 sekunder.",
"App update" : "Appopdatering",
"No apps found for {query}" : "Ingen app fundet for {query}",
"Disconnect" : "Koble fra",
"Error while loading browser sessions and device tokens" : "Fejl ved indlæsning browsersessioner og enhedens mærkater",
"Error while creating device token" : "Fejl ved oprettelse af en enhedsmærkat",
"Error while deleting the token" : "Fejl under sletning af mærkat",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Der opstod en fejl. Upload venligst et ASCII-indkodet PEM-certifikat.",
"Valid until {date}" : "Gyldig indtil {date}",
"Delete" : "Slet",
......@@ -96,20 +101,25 @@
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Groups" : "Grupper",
"Unable to delete {objName}" : "Kunne ikke slette {objName}",
"Error creating group: {message}" : "Fejl ved oprettelse af gruppe: {message}",
"A valid group name must be provided" : "Et gyldigt gruppenavn skal angives ",
"deleted {groupName}" : "slettede {groupName}",
"undo" : "fortryd",
"no group" : "ingen gruppe",
"never" : "aldrig",
"deleted {userName}" : "slettede {userName}",
"add group" : "Tilføj gruppe",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Ugyldig kvote værdi \"{val}\"",
"no group" : "ingen gruppe",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Ændring af kodeordet vil føre til datatab, fordi datagendannelse ikke er tilgængelig for denne bruger",
"Password successfully changed" : "Adgangskoden er ændret med succes",
"A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
"Error creating user: {message}" : "Fejl under oprettelse af bruger: {message}",
"A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
"A valid email must be provided" : "Der skal angives en gyldig e-mail",
"__language_name__" : "Dansk",
"Unlimited" : "Ubegrænset",
"Personal info" : "Personlige oplysninger",
"Sessions" : "Visitter",
"App passwords" : "Appkodeord",
"Sync clients" : "Synkroniserings klienter",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alt (alvorlige fejl, fejl, advarsler, info, debug)",
......@@ -124,16 +134,21 @@
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php lader ikke til at være korrekt opsat til at forespørge miljøvariablerne i systemet. Testen med getenv(\"PATH\") returnerer blot et tomt svar.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Tjek venligst <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installationsdokumentationen ↗</a> for php konfigurations-noter og php konfigurationen af din server, især ved brug af php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Din database kører ikke med \"LÆS OPMÆRKSOMT\" transaktion-isolations-niveau. Dette kan give problemer, når flere handlinger udføres parallelt.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Din server kører på Microsoft Windows. Vi anbefaler stærkt at anvende Linux for en optimal brugeroplevelse.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s under version %2$s er installeret, for stabilitets- og ydelsesmæssige årsager anbefaler vi opdatere til en nyere %1$s version.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaktions-fillåsning er deaktiveret, dette kan føre til problemer med hastighedsniveauet. Aktivér 'filelocking.enabled' i config.php for at undgå disse problemer. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentationen ↗</a> for mere information.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installationsvejledningerne ↗ </a>, og tjek for eventuelle fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"All checks passed." : "Alle tjek blev bestået.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
......@@ -160,6 +175,10 @@
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
"Enable server-side encryption" : "Slå kryptering til på serversiden",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Læs venligst dette omhyggeligt, før der aktivere kryptering på serversiden:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Når først kryptering er aktiveret, vil alle filer lagt ind på serveren, fra det tidspunkt krypteres og ligge på serveren. Det vil kun være muligt at deaktivere kryptering på en senere dato, hvis det aktive krypteringsmodul understøtter denne funktion, og alle forudsætninger er opfyldt (f.eks. sætte en gendannelsesnøgle).",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Kryptering alene garanterer ikke for systemets sikkerhed. Se venligst ownCloud dokumentationen for mere information om, hvordan krypterings app fungerer, samt de understøttede brugseksempler.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Vær opmærksom på at kryptering altid øger filstørrelsen.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Det er altid godt, at oprette regelmæssige sikkerhedskopieringer af dine data, og når der krypteres, sørge for at sikkerhedskopiere og håndtere krypteringsnøglerne lige så sikkert som dine data.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Dette er den sidste advarsel: Sikker på at du vil slå kryptering til?",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Der er ikke indlæst et krypteringsmodul - slå venligst et krypteringsmodul til i app-menuen.",
......@@ -189,6 +208,7 @@
"What to log" : "Hvad skal logges",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For at migrere til en anden database brug kommandolinjeværktøjet: 'occ db:convert-type', eller se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentationen ↗</a>.",
"How to do backups" : "Hvordan man laver sikkerhedskopier",
"Advanced monitoring" : "Avancerede monitorering",
"Performance tuning" : "Ydelses optimering",
......@@ -200,6 +220,7 @@
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
"by %s" : "af %s",
"%s-licensed" : "%s-licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin documentation" : "Admin-dokumentation",
......@@ -234,6 +255,7 @@
"Select from Files" : "Vælg fra Filer",
"Remove image" : "Fjern billede",
"png or jpg, max. 20 MB" : "png eller jpg, max. 20 MB",
"Picture provided by original account" : "Billede kommer fra oprindelig konto",
"Cancel" : "Annuller",
"Choose as profile picture" : "Vælg et profilbillede",
"Full name" : "Fulde navn",
......@@ -250,7 +272,15 @@
"Change password" : "Skift kodeord",
"Language" : "Sprog",
"Help translate" : "Hjælp med oversættelsen",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Disse er netbaserede, stationære og mobile gæster logget ind på din ownCloud.",
"Browser" : "Browser",
"Most recent activity" : "Seneste aktivitet",
"You've linked these apps." : "Du har linket disse apps.",
"Name" : "Navn",
"An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Et app-kodeord er en adgangskode, der giver en app eller enhed tilladelse til at få adgang til din %s konto.",
"App name" : "App navn",
"Create new app password" : "Opret ny app adgangskode",
"Use the credentials below to configure your app or device." : "Brug legitimationsoplysningerne nedenfor for at konfigurere din app eller enhed.",
"Username" : "Brugernavn",
"Done" : "Færdig",
"Get the apps to sync your files" : "Hent applikationerne for at synkronisere dine filer",
......
......@@ -107,12 +107,13 @@ OC.L10N.register(
"A valid group name must be provided" : "Geçerli bir grup adı mutlaka sağlanmalı",
"deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
"undo" : "geri al",
"no group" : "grup yok",
"never" : "hiçbir zaman",
"deleted {userName}" : "{userName} silindi",
"add group" : "grup ekle",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Geçersiz kalan alan değeri \"{val}\"",
"no group" : "grup yok",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Parolayı değiştirmek, bu kullanıcı için veri kurtarması kullanılamadığından veri kaybına sebep olacak",
"Password successfully changed" : "Şifre başarıyla değiştirildi.",
"A valid username must be provided" : "Geçerli bir kullanıcı adı mutlaka sağlanmalı",
"Error creating user: {message}" : "Kullanıcı oluşturulurken hata: {message}",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
......
......@@ -105,12 +105,13 @@
"A valid group name must be provided" : "Geçerli bir grup adı mutlaka sağlanmalı",
"deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
"undo" : "geri al",
"no group" : "grup yok",
"never" : "hiçbir zaman",
"deleted {userName}" : "{userName} silindi",
"add group" : "grup ekle",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Geçersiz kalan alan değeri \"{val}\"",
"no group" : "grup yok",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Parolayı değiştirmek, bu kullanıcı için veri kurtarması kullanılamadığından veri kaybına sebep olacak",
"Password successfully changed" : "Şifre başarıyla değiştirildi.",
"A valid username must be provided" : "Geçerli bir kullanıcı adı mutlaka sağlanmalı",
"Error creating user: {message}" : "Kullanıcı oluşturulurken hata: {message}",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment