Commit 6f726844 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent fc134c3e
......@@ -25,16 +25,44 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Неуспешен достъп. Моля, отпишете се и се впишете обрантно, за да активирате тази точка на прикачване",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Неуспешно приемане на информация от ownCloud сървър: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Неуспешно приемане на списък от външни точки на прекачване: {type}",
"There was an error with message: " : "Възникна греша със съобщение:",
"External mount error" : "Грешка при прикачване на външен диск",
"external-storage" : "външен диск",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Неуспешно намиране на списъка с мрежови Windows дискове: празен отговор от сървъра",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Някои от конфигурираните външни дискове не са свързани. Моля, натиснете на редът(овете) в червено за допълнителна информация.",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Моля, въведете потребителско име и парола за свързване с {mount}",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"Credentials saved" : "Потребителското име и парола са запазени",
"Credentials saving failed" : "Запазването на потребителското име и парола е неуспешно",
"Credentials required" : "Потребителското име и парола са задължителни",
"Save" : "Запазване",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Хранилище с име \"%i\" не е намерено",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Невалиден бекенд или оторизиращ махнизмен клас",
"Invalid mount point" : "Невалиден път за мониторане на файлова система",
"Objectstore forbidden" : "Objectstore е забранен",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Невалиден бекенд склад \"%s\"",
"Not permitted to use backend \"%s\"" : "Няма отроизация за използването на бекенд \"%s\"",
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Няма разрешение за използване на оторизиращ механизъм \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Неудволетворени бекенд параметри",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Неудволетворени параметри на механизма за оторизация",
"Insufficient data: %s" : "Нодостатъчна информация: %s",
"%s" : "%s",
"Storage with id \"%i\" is not user editable" : "Дисково пространство с идентификатор \"%i\" не разрешава променя",
"Access key" : "Ключ за достъп",
"Secret key" : "Таен ключ",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App key",
"App secret" : "App secret",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Client secret",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Tenant name" : "Tenant име",
"Identity endpoint URL" : "URL на крайна точка на идентичност",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "API ключ",
"RSA public key" : "RSA публичен ключ",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
......@@ -48,15 +76,22 @@ OC.L10N.register(
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Secure https://" : "Подсигурен https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Локален",
"Location" : "Местоположение",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Host" : "Сървър",
"Root" : "Root",
"SFTP with secret key login" : "SFTP вписване с таен ключ",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Споделяне",
"Domain" : "Домейн",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS използвайки OC профил",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Service name" : "Име на услугата",
"Request timeout (seconds)" : "Таймаут на заявката (секунди)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Бележка:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> \"%s\" не е инсталиран. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
......@@ -65,13 +100,21 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "Име",
"Storage type" : "Тип дисково пространство",
"Scope" : "Обхват",
"Enable encryption" : "Активиране на криптиране",
"Enable previews" : "Активиране на преглед",
"Enable sharing" : "Активиране на споделяне",
"Check for changes" : "Проверка за промени",
"Never" : "Никога",
"Once every direct access" : "Веднъж на всеки директен достъп",
"External Storage" : "Външно Дисково Пространство",
"Folder name" : "Име на папката",
"Authentication" : "Оторизация",
"Configuration" : "Настройки",
"Available for" : "Достъпно за",
"Add storage" : "Добави дисково пространство",
"Advanced settings" : "Разширени настройки",
"Delete" : "Изтрий",
"Allow users to mount external storage" : "Разрешаване на потребители да прикачват външни дискови устройства",
"Allow users to mount the following external storage" : "Разреши на потребителите да прикачват следното външно дисково пространство"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -23,16 +23,44 @@
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Неуспешен достъп. Моля, отпишете се и се впишете обрантно, за да активирате тази точка на прикачване",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Неуспешно приемане на информация от ownCloud сървър: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Неуспешно приемане на списък от външни точки на прекачване: {type}",
"There was an error with message: " : "Възникна греша със съобщение:",
"External mount error" : "Грешка при прикачване на външен диск",
"external-storage" : "външен диск",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Неуспешно намиране на списъка с мрежови Windows дискове: празен отговор от сървъра",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Някои от конфигурираните външни дискове не са свързани. Моля, натиснете на редът(овете) в червено за допълнителна информация.",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Моля, въведете потребителско име и парола за свързване с {mount}",
"Username" : "Потребителско Име",
"Password" : "Парола",
"Credentials saved" : "Потребителското име и парола са запазени",
"Credentials saving failed" : "Запазването на потребителското име и парола е неуспешно",
"Credentials required" : "Потребителското име и парола са задължителни",
"Save" : "Запазване",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Хранилище с име \"%i\" не е намерено",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Невалиден бекенд или оторизиращ махнизмен клас",
"Invalid mount point" : "Невалиден път за мониторане на файлова система",
"Objectstore forbidden" : "Objectstore е забранен",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Невалиден бекенд склад \"%s\"",
"Not permitted to use backend \"%s\"" : "Няма отроизация за използването на бекенд \"%s\"",
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Няма разрешение за използване на оторизиращ механизъм \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Неудволетворени бекенд параметри",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Неудволетворени параметри на механизма за оторизация",
"Insufficient data: %s" : "Нодостатъчна информация: %s",
"%s" : "%s",
"Storage with id \"%i\" is not user editable" : "Дисково пространство с идентификатор \"%i\" не разрешава променя",
"Access key" : "Ключ за достъп",
"Secret key" : "Таен ключ",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App key",
"App secret" : "App secret",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Client ID",
"Client secret" : "Client secret",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Tenant name" : "Tenant име",
"Identity endpoint URL" : "URL на крайна точка на идентичност",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "API ключ",
"RSA public key" : "RSA публичен ключ",
"Public key" : "Публичен ключ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
......@@ -46,15 +74,22 @@
"Remote subfolder" : "Външна подпапка",
"Secure https://" : "Подсигурен https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Локален",
"Location" : "Местоположение",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Host" : "Сървър",
"Root" : "Root",
"SFTP with secret key login" : "SFTP вписване с таен ключ",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Споделяне",
"Domain" : "Домейн",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS използвайки OC профил",
"Username as share" : "Потребителско име като споделена папка",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Service name" : "Име на услугата",
"Request timeout (seconds)" : "Таймаут на заявката (секунди)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Бележка:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> \"%s\" не е инсталиран. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
......@@ -63,13 +98,21 @@
"Name" : "Име",
"Storage type" : "Тип дисково пространство",
"Scope" : "Обхват",
"Enable encryption" : "Активиране на криптиране",
"Enable previews" : "Активиране на преглед",
"Enable sharing" : "Активиране на споделяне",
"Check for changes" : "Проверка за промени",
"Never" : "Никога",
"Once every direct access" : "Веднъж на всеки директен достъп",
"External Storage" : "Външно Дисково Пространство",
"Folder name" : "Име на папката",
"Authentication" : "Оторизация",
"Configuration" : "Настройки",
"Available for" : "Достъпно за",
"Add storage" : "Добави дисково пространство",
"Advanced settings" : "Разширени настройки",
"Delete" : "Изтрий",
"Allow users to mount external storage" : "Разрешаване на потребители да прикачват външни дискови устройства",
"Allow users to mount the following external storage" : "Разреши на потребителите да прикачват следното външно дисково пространство"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Споделяне между сървъри не е разрешено на този сървър.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Името на mountpoint-a съдържа невалидни символи.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Не е разрешено създаването на федаривно споделяне със същия потребителски сърър",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Невалиден или ненадежден SSL сертификат",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Неуспешно автентициране към отсрещната страна, паролата може да е грешна",
"Storage not valid" : "Невалидно дисково пространство.",
......@@ -21,21 +22,69 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Парола за прикачена папка",
"Cancel" : "Отказ",
"Add remote share" : "Добави прикачена папка",
"You can upload into this folder" : "Може да качвате в тази папка",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Не е открита ownCloud ( 7 или по-висока ) инсталация на {remote}.",
"Invalid ownCloud url" : "Невалиден ownCloud интернет адрес.",
"Share" : "Споделяне",
"No expiration date set" : "Не е зададена дата на изтичане",
"Shared by" : "Споделено от",
"Sharing" : "Споделяне",
"Share API is disabled" : "API-то за споделяне е деактивирано",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Грешно ID за споделяне, папката не съществува",
"Could not delete share" : "Неуспешно изтриване на споделена папка",
"Please specify a file or folder path" : "Моля, задайте път до папка или файл",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Грешен път, файлът/папката не съществуват",
"Please specify a valid user" : "Моля, задайте валиден потребител",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Групово споделяне е деактивирано от администраторът",
"Please specify a valid group" : "Моля, задайте валидна група",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Публичните връзи за споделяне са деактивирани от администратора",
"Public upload disabled by the administrator" : "Публичното качване е деактивирано от администратора",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Публичното качване е единствено възможно от публично споделени папки",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Невалидна дата, форматът на датата трябва да бъде YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Споделянето на %s е неуспешно, защото бекендът не разрешава споделяне от тип %s",
"Unknown share type" : "Непознат тип на споделяне",
"Not a directory" : "Не е папка",
"Could not lock path" : "Неуспешно заключване на пътя",
"Can't change permissions for public share links" : "Неуспешна промяна на правилата за публично споделяне на връзки",
"Wrong or no update parameter given" : "Грешен или липсващ параметър за обновяване",
"Cannot increase permissions" : "Неуспешно увеличаване на правата",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Файл или папка беше <strong>споделен/а</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка е споделен от <strong>друг сървър</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публично споделен файл или папка е <strong>изтеглен</strong>",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Получихте нова, отдалечена папка за споделяне %2$s от %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Получихте нова, отдалечена папка за споделяне от %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s прие отделечената папка за споделяне %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s отхвърли отдалечената папка за споделяне %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s спря споделянето на %2$s с теб",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публично споделената папка %1$s бе изтеглена",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публично споделения файл %1$s бе изтеглен",
"You shared %1$s with %2$s" : "Вие споделихте %1$s с %2$s.",
"%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s сподели %1$s с %3$s",
"You removed the share of %2$s for %1$s" : "Премахнахте споделената папка %2$s за %1$s",
"%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s премахна споделената папка %3$s за %1$s",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Вие споделихте %1$s с групата %2$s.",
"%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s сподели %1$s с група %3$s",
"You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Премахнахте споделената папка на група %2$s за %1$s",
"%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s премахна споеделената папка на група %3$s за %1$s",
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s сподели %1$s с връзка",
"You shared %1$s via link" : "Вие споделихте %1$s посредством връзка.",
"You removed the public link for %1$s" : "Премахнахте публичната връзка за %1$s",
"%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s премахна публичната връзка за %1$s",
"Your public link for %1$s expired" : "Публичната Ви връзка за %1$s изтече",
"The public link of %2$s for %1$s expired" : "Публичната връзка на %2$s за %1$s изтече",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s сподели %1$s с Вас.",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s премахна споделянето на %1$s",
"Downloaded via public link" : "Изтеглено през публична връзка",
"Shared with %2$s" : "Споделено с %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Споделено с %3$s от %2$s",
"Removed share for %2$s" : "Премахнато споделяне за %2$s",
"%2$s removed share for %3$s" : "%2$s премахна споделянето на %3$s",
"Shared with group %2$s" : "Споделено с група %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Споделено с група %3$s от %2$s",
"Removed share of group %2$s" : "Премахнато споделяне с група %2$s",
"%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s премахна споделяне с група %3$s",
"Shared via link by %2$s" : "Споделено с връзка от %2$s",
"Shared via public link" : "Споделено с публична връзка",
"Shares" : "Споделени Папки",
"This share is password-protected" : "Тази зона е защитена с парола.",
"The password is wrong. Try again." : "Грешна парола. Опитай отново.",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Споделяне между сървъри не е разрешено на този сървър.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Името на mountpoint-a съдържа невалидни символи.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Не е разрешено създаването на федаривно споделяне със същия потребителски сърър",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Невалиден или ненадежден SSL сертификат",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Неуспешно автентициране към отсрещната страна, паролата може да е грешна",
"Storage not valid" : "Невалидно дисково пространство.",
......@@ -19,21 +20,69 @@
"Remote share password" : "Парола за прикачена папка",
"Cancel" : "Отказ",
"Add remote share" : "Добави прикачена папка",
"You can upload into this folder" : "Може да качвате в тази папка",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Не е открита ownCloud ( 7 или по-висока ) инсталация на {remote}.",
"Invalid ownCloud url" : "Невалиден ownCloud интернет адрес.",
"Share" : "Споделяне",
"No expiration date set" : "Не е зададена дата на изтичане",
"Shared by" : "Споделено от",
"Sharing" : "Споделяне",
"Share API is disabled" : "API-то за споделяне е деактивирано",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Грешно ID за споделяне, папката не съществува",
"Could not delete share" : "Неуспешно изтриване на споделена папка",
"Please specify a file or folder path" : "Моля, задайте път до папка или файл",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Грешен път, файлът/папката не съществуват",
"Please specify a valid user" : "Моля, задайте валиден потребител",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Групово споделяне е деактивирано от администраторът",
"Please specify a valid group" : "Моля, задайте валидна група",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Публичните връзи за споделяне са деактивирани от администратора",
"Public upload disabled by the administrator" : "Публичното качване е деактивирано от администратора",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Публичното качване е единствено възможно от публично споделени папки",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Невалидна дата, форматът на датата трябва да бъде YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Споделянето на %s е неуспешно, защото бекендът не разрешава споделяне от тип %s",
"Unknown share type" : "Непознат тип на споделяне",
"Not a directory" : "Не е папка",
"Could not lock path" : "Неуспешно заключване на пътя",
"Can't change permissions for public share links" : "Неуспешна промяна на правилата за публично споделяне на връзки",
"Wrong or no update parameter given" : "Грешен или липсващ параметър за обновяване",
"Cannot increase permissions" : "Неуспешно увеличаване на правата",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Файл или папка беше <strong>споделен/а</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка е споделен от <strong>друг сървър</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публично споделен файл или папка е <strong>изтеглен</strong>",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Получихте нова, отдалечена папка за споделяне %2$s от %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Получихте нова, отдалечена папка за споделяне от %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s прие отделечената папка за споделяне %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s отхвърли отдалечената папка за споделяне %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s спря споделянето на %2$s с теб",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публично споделената папка %1$s бе изтеглена",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публично споделения файл %1$s бе изтеглен",
"You shared %1$s with %2$s" : "Вие споделихте %1$s с %2$s.",
"%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s сподели %1$s с %3$s",
"You removed the share of %2$s for %1$s" : "Премахнахте споделената папка %2$s за %1$s",
"%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s премахна споделената папка %3$s за %1$s",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Вие споделихте %1$s с групата %2$s.",
"%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s сподели %1$s с група %3$s",
"You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Премахнахте споделената папка на група %2$s за %1$s",
"%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s премахна споеделената папка на група %3$s за %1$s",
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s сподели %1$s с връзка",
"You shared %1$s via link" : "Вие споделихте %1$s посредством връзка.",
"You removed the public link for %1$s" : "Премахнахте публичната връзка за %1$s",
"%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s премахна публичната връзка за %1$s",
"Your public link for %1$s expired" : "Публичната Ви връзка за %1$s изтече",
"The public link of %2$s for %1$s expired" : "Публичната връзка на %2$s за %1$s изтече",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s сподели %1$s с Вас.",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s премахна споделянето на %1$s",
"Downloaded via public link" : "Изтеглено през публична връзка",
"Shared with %2$s" : "Споделено с %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Споделено с %3$s от %2$s",
"Removed share for %2$s" : "Премахнато споделяне за %2$s",
"%2$s removed share for %3$s" : "%2$s премахна споделянето на %3$s",
"Shared with group %2$s" : "Споделено с група %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Споделено с група %3$s от %2$s",
"Removed share of group %2$s" : "Премахнато споделяне с група %2$s",
"%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s премахна споделяне с група %3$s",
"Shared via link by %2$s" : "Споделено с връзка от %2$s",
"Shared via public link" : "Споделено с публична връзка",
"Shares" : "Споделени Папки",
"This share is password-protected" : "Тази зона е защитена с парола.",
"The password is wrong. Try again." : "Грешна парола. Опитай отново.",
......
......@@ -126,6 +126,7 @@ OC.L10N.register(
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Изполвай системната cron service, за връзка с cron.php файла всеки 15 минути.",
"Enable encryption" : "Активиране на криптиране",
"This is used for sending out notifications." : "Това се използва за изпращане на уведомления.",
"Send mode" : "Режим на изпращане",
"Encryption" : "Криптиране",
......
......@@ -124,6 +124,7 @@
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Изполвай системната cron service, за връзка с cron.php файла всеки 15 минути.",
"Enable encryption" : "Активиране на криптиране",
"This is used for sending out notifications." : "Това се използва за изпращане на уведомления.",
"Send mode" : "Режим на изпращане",
"Encryption" : "Криптиране",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment