Commit 77e9c212 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 23c6a0cf
......@@ -53,7 +53,9 @@ OC.L10N.register(
"Disconnect storage" : "Извади дисковото устройство.",
"Unshare" : "Премахни Споделяне",
"Download" : "Изтегли",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чакащо",
"Unable to determine date" : "Неуспешно установяване на дата",
"Error moving file." : "Грешка при местенето на файла.",
"Error moving file" : "Грешка при преместването на файла.",
"Error" : "Грешка",
......@@ -72,8 +74,9 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Криптирането е изключено, но файлове ти са все още защитени. Моля, отиди на лични найстройки, за да разшфроваш файловете.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може да бъде преименуван, защото е вече изтрит",
"%s could not be renamed" : "%s не може да бъде преименуван.",
......@@ -93,9 +96,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "От връзка",
"Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването",
"No files yet" : "Все още няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички",
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файловете, които се опитваш да качиш са по-големи от позволеното на този сървър.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файловете се сканирват, изчакайте.",
"Currently scanning" : "В момента се търси"
"Currently scanning" : "В момента се търси",
"No favorites" : "Няма любими",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файловете и папките които отбелязваш като любими ще се показват тук"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -51,7 +51,9 @@
"Disconnect storage" : "Извади дисковото устройство.",
"Unshare" : "Премахни Споделяне",
"Download" : "Изтегли",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чакащо",
"Unable to determine date" : "Неуспешно установяване на дата",
"Error moving file." : "Грешка при местенето на файла.",
"Error moving file" : "Грешка при преместването на файла.",
"Error" : "Грешка",
......@@ -70,8 +72,9 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Криптирането е изключено, но файлове ти са все още защитени. Моля, отиди на лични найстройки, за да разшфроваш файловете.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може да бъде преименуван, защото е вече изтрит",
"%s could not be renamed" : "%s не може да бъде преименуван.",
......@@ -91,9 +94,15 @@
"From link" : "От връзка",
"Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването",
"No files yet" : "Все още няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички",
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файловете, които се опитваш да качиш са по-големи от позволеното на този сървър.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файловете се сканирват, изчакайте.",
"Currently scanning" : "В момента се търси"
"Currently scanning" : "В момента се търси",
"No favorites" : "Няма любими",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файловете и папките които отбелязваш като любими ще се показват тук"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -26,8 +26,10 @@ OC.L10N.register(
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Първоначалното криптиране започна... Това може да отнеме време. Моля изчакай.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Тече първоначално криптиране... Моля опитай по-късно.",
"Missing requirements." : "Липсва задължителна информация.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Моля уверете се че OpenSSL заедно с PHP разширене са включени и конфигурирани правилно. За сега, криптиращото приложение е изключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Следните потребители не са настроени за криптиране:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Отиде направо към твоите %sлични настройки%s.",
"Server-side Encryption" : "Криптиране от страна на сървъра",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
......
......@@ -24,8 +24,10 @@
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Първоначалното криптиране започна... Това може да отнеме време. Моля изчакай.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Тече първоначално криптиране... Моля опитай по-късно.",
"Missing requirements." : "Липсва задължителна информация.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Моля уверете се че OpenSSL заедно с PHP разширене са включени и конфигурирани правилно. За сега, криптиращото приложение е изключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Следните потребители не са настроени за криптиране:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Отиде направо към твоите %sлични настройки%s.",
"Server-side Encryption" : "Криптиране от страна на сървъра",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not update file recovery" : "Kunne ikke opdatere filgendannelse",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Krypteringsprogrammet er ikke igangsat. Det kan skyldes at krypteringsprogrammet er blevet genaktiveret under din session. Prøv at logge ud og ind igen for at aktivere krypteringsprogrammet. ",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din private nøgle er ikke gyldig. Sandsynligvis er dit kodeord blevet ændret uden for %s (f.eks dit firmas adressebog). Du kan opdatere din private nøglekode i dine personlige indstillinger for at genskabe adgang til dine krypterede filer.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi felen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Ukendt fejl. Venligst tjek dine systemindstillinger eller kontakt din systemadministrator",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Førstegangskrypteringen er påbegyndt... Dette kan tage nogen tid. Vent venligst.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Kryptering foretages... Prøv venligst igen senere.",
......@@ -30,7 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige indstillinger%s.",
"Server-side Encryption" : "Kryptering på serverdelen",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat Recovery key password" : "Gentag gendannelse af nøglekoden",
......@@ -39,7 +39,7 @@ OC.L10N.register(
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" : "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" : "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag dannelse af ny gendannaleses nøglekode",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag det nye gendannaleses nøglekodeord",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sæt dit gamle, private nøglekodeord til at være dit nuværende login-kodeord. ",
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
"Could not update file recovery" : "Kunne ikke opdatere filgendannelse",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Krypteringsprogrammet er ikke igangsat. Det kan skyldes at krypteringsprogrammet er blevet genaktiveret under din session. Prøv at logge ud og ind igen for at aktivere krypteringsprogrammet. ",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din private nøgle er ikke gyldig. Sandsynligvis er dit kodeord blevet ændret uden for %s (f.eks dit firmas adressebog). Du kan opdatere din private nøglekode i dine personlige indstillinger for at genskabe adgang til dine krypterede filer.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi felen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Ukendt fejl. Venligst tjek dine systemindstillinger eller kontakt din systemadministrator",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Førstegangskrypteringen er påbegyndt... Dette kan tage nogen tid. Vent venligst.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Kryptering foretages... Prøv venligst igen senere.",
......@@ -28,7 +28,7 @@
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige indstillinger%s.",
"Server-side Encryption" : "Kryptering på serverdelen",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat Recovery key password" : "Gentag gendannelse af nøglekoden",
......@@ -37,7 +37,7 @@
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" : "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" : "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag dannelse af ny gendannaleses nøglekode",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag det nye gendannaleses nøglekodeord",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sæt dit gamle, private nøglekodeord til at være dit nuværende login-kodeord. ",
......
......@@ -56,6 +56,8 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на FTP не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> \"%s\" не е инсталиран. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"No external storage configured" : "Няма настроено външно дисково пространство",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Можеш да промениш виншните дискови пространства в личните си настройки",
"Name" : "Име",
"Storage type" : "Тип дисково пространство",
"Scope" : "Обхват",
......
......@@ -54,6 +54,8 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на cURL не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> PHP подръжката на FTP не е включена или инсталирана. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Note:</b> \"%s\" не е инсталиран. Прикачването на %s не е възможно. Моля, поискай системния администратор да я инсталира.",
"No external storage configured" : "Няма настроено външно дисково пространство",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Можеш да промениш виншните дискови пространства в личните си настройки",
"Name" : "Име",
"Storage type" : "Тип дисково пространство",
"Scope" : "Обхват",
......
......@@ -4,21 +4,36 @@ OC.L10N.register(
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Споделяне между сървъри не е разрешено на този сървър.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Името на mountpoint-a съдържа невалидни символи.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Невалиден или ненадежден SSL сертификат",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Неуспешно автентициране към отсрещната страна, паролата може да е грешна",
"Storage not valid" : "Невалидно дисково пространство.",
"Couldn't add remote share" : "Неуспешно добавяне на отдалечена споделена директория.",
"Shared with you" : "Споделено с теб",
"Shared with others" : "Споделено с други",
"Shared by link" : "Споделено с връзка",
"Nothing shared with you yet" : "Все още няма нищо споделено с теб",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Файлове и папки, споделени от други с теб, ще се показват тук",
"Nothing shared yet" : "Още нищо не е споделено",
"Files and folders you share will show up here" : "Файлове и папки, които ти споделяшм ще се показват тук.",
"No shared links" : "Няма споделени връзки",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Файлове и директории, които ти споделяш чрез връзки, ще се показват тук",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Желаеш ли да добавиш като прикачената папка {name} от {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Прикачена Папка",
"Remote share password" : "Парола за прикачена папка",
"Cancel" : "Отказ",
"Add remote share" : "Добави прикачена папка",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Не е открита ownCloud ( 7 или по-висока ) инсталация на {remote}.",
"Invalid ownCloud url" : "Невалиден ownCloud интернет адрес.",
"Share" : "Сподели",
"Shared by" : "Споделено от",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка е споделен от <strong>друг сървър</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публично споделен файл или папка е <strong>изтеглен</strong>",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s спря споделянето на %2$s с теб",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публично споделената папка %1$s бе изтеглена",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публично споделения файл %1$s бе изтеглен",
"This share is password-protected" : "Тази зона е защитена с парола.",
"The password is wrong. Try again." : "Грешна парола. Опитай отново.",
"Password" : "Парола",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази директория",
"Name" : "Име",
"Share time" : "Споделено на",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Съжаляваме, връзката вече не е активна.",
......
......@@ -2,21 +2,36 @@
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Споделяне между сървъри не е разрешено на този сървър.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Името на mountpoint-a съдържа невалидни символи.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Невалиден или ненадежден SSL сертификат",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Неуспешно автентициране към отсрещната страна, паролата може да е грешна",
"Storage not valid" : "Невалидно дисково пространство.",
"Couldn't add remote share" : "Неуспешно добавяне на отдалечена споделена директория.",
"Shared with you" : "Споделено с теб",
"Shared with others" : "Споделено с други",
"Shared by link" : "Споделено с връзка",
"Nothing shared with you yet" : "Все още няма нищо споделено с теб",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Файлове и папки, споделени от други с теб, ще се показват тук",
"Nothing shared yet" : "Още нищо не е споделено",
"Files and folders you share will show up here" : "Файлове и папки, които ти споделяшм ще се показват тук.",
"No shared links" : "Няма споделени връзки",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Файлове и директории, които ти споделяш чрез връзки, ще се показват тук",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Желаеш ли да добавиш като прикачената папка {name} от {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Прикачена Папка",
"Remote share password" : "Парола за прикачена папка",
"Cancel" : "Отказ",
"Add remote share" : "Добави прикачена папка",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Не е открита ownCloud ( 7 или по-висока ) инсталация на {remote}.",
"Invalid ownCloud url" : "Невалиден ownCloud интернет адрес.",
"Share" : "Сподели",
"Shared by" : "Споделено от",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка е споделен от <strong>друг сървър</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публично споделен файл или папка е <strong>изтеглен</strong>",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s спря споделянето на %2$s с теб",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публично споделената папка %1$s бе изтеглена",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публично споделения файл %1$s бе изтеглен",
"This share is password-protected" : "Тази зона е защитена с парола.",
"The password is wrong. Try again." : "Грешна парола. Опитай отново.",
"Password" : "Парола",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази директория",
"Name" : "Име",
"Share time" : "Споделено на",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Съжаляваме, връзката вече не е активна.",
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Hai ricevuto una nuova condivisione remota da %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s ha accettato la condivisione remota %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s ha rifiutato la condivisione remota %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s ha rimosso la condivisione %2$s da te",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s ha rimosso la condivisione %2$s con te",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "La cartella condivisa pubblicamente %1$s è stata scaricata",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Il file condiviso pubblicamente %1$s è stato scaricato",
"This share is password-protected" : "Questa condivione è protetta da password",
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Hai ricevuto una nuova condivisione remota da %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s ha accettato la condivisione remota %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s ha rifiutato la condivisione remota %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s ha rimosso la condivisione %2$s da te",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s ha rimosso la condivisione %2$s con te",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "La cartella condivisa pubblicamente %1$s è stata scaricata",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Il file condiviso pubblicamente %1$s è stato scaricato",
"This share is password-protected" : "Questa condivione è protetta da password",
......
......@@ -8,6 +8,10 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Изтрий завинаги",
"Error" : "Грешка",
"restored" : "възстановено",
"No deleted files" : "Няма изтрити файлове",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Имате възможност да възстановите изтрити файлове от тук",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички",
"Name" : "Име",
"Deleted" : "Изтрито",
"Delete" : "Изтрий"
......
......@@ -6,6 +6,10 @@
"Delete permanently" : "Изтрий завинаги",
"Error" : "Грешка",
"restored" : "възстановено",
"No deleted files" : "Няма изтрити файлове",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Имате възможност да възстановите изтрити файлове от тук",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички",
"Name" : "Име",
"Deleted" : "Изтрито",
"Delete" : "Изтрий"
......
OC.L10N.register(
"files_versions",
{
"Could not revert: %s" : "غير قادر على الاستعادة : %s",
"Versions" : "الإصدارات",
"Restore" : "استعيد"
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "فشل في استعادة {ملف} لنتقيح {الطابع الزمني}",
"More versions..." : "المزيد من الإصدارات",
"No other versions available" : "لا توجد إصدارات أخرى متاحة",
"Restore" : "استعادة "
},
"nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;");
{ "translations": {
"Could not revert: %s" : "غير قادر على الاستعادة : %s",
"Versions" : "الإصدارات",
"Restore" : "استعيد"
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "فشل في استعادة {ملف} لنتقيح {الطابع الزمني}",
"More versions..." : "المزيد من الإصدارات",
"No other versions available" : "لا توجد إصدارات أخرى متاحة",
"Restore" : "استعادة "
},"pluralForm" :"nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -19,7 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"Success" : "Berhasil",
"Error" : "Kesalahan",
"Please specify a Base DN" : "Sialakan menetapkan Base DN",
"Could not determine Base DN" : "Tidak dapat menetakan Base DN",
"Could not determine Base DN" : "Tidak dapat menetapkan Base DN",
"Please specify the port" : "Silakan tetapkan port",
"Configuration OK" : "Konfigurasi Oke",
"Configuration incorrect" : "Konfigurasi salah",
......
......@@ -17,7 +17,7 @@
"Success" : "Berhasil",
"Error" : "Kesalahan",
"Please specify a Base DN" : "Sialakan menetapkan Base DN",
"Could not determine Base DN" : "Tidak dapat menetakan Base DN",
"Could not determine Base DN" : "Tidak dapat menetapkan Base DN",
"Please specify the port" : "Silakan tetapkan port",
"Configuration OK" : "Konfigurasi Oke",
"Configuration incorrect" : "Konfigurasi salah",
......
......@@ -46,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Error loading file picker template: {error}" : "Грешка при зареждането на шаблон за избор на файл: {error}",
"Ok" : "Добре",
"Error loading message template: {error}" : "Грешка при зареждането на шаблон за съобщения: {error}",
"read-only" : "Само за четене",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} файлов проблем","{count} файлови проблема"],
"One file conflict" : "Един файлов проблем",
"New Files" : "Нови файлове",
......@@ -78,9 +79,11 @@ OC.L10N.register(
"Share with user or group …" : "Сподели с потребител или група...",
"Share link" : "Връзка за споделяне",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Общодостъпната връзка ще изтече не по-късно от {days} дена след създаването й.",
"Link" : "връзка",
"Password protect" : "Защитено с парола",
"Password" : "Парола",
"Choose a password for the public link" : "Избери парола за общодостъпната връзка",
"Allow editing" : "позволи редактиране",
"Email link to person" : "Изпрати връзка до нечия пощата",
"Send" : "Изпрати",
"Set expiration date" : "Посочи дата на изтичане",
......@@ -88,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Adding user..." : "Добавяне на потребител...",
"group" : "група",
"remote" : "отдалечен",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Shared in {item} with {user}" : "Споделено в {item} с {user}.",
"Unshare" : "Премахни споделяне",
......@@ -96,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"can edit" : "може да променя",
"access control" : "контрол на достъпа",
"create" : "Създаване",
"change" : "промени",
"delete" : "изтрий",
"Password protected" : "Защитено с парола",
"Error unsetting expiration date" : "Грешка при премахване на дата за изтичане",
......@@ -114,9 +119,11 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Здравей Свят!",
"sunny" : "слънчево",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравей {name}, времето е {weather}",
"Hello {name}" : "Здравей {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["изтегли %n файл","изтегли %n файла"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновява се {productName} на версия {version}, това може да отнеме време.",
"Please reload the page." : "Моля, презареди страницата.",
"The update was unsuccessful. " : "Обновяването бе неуспешно.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновяването е успешно. Пренасочване към твоя ownCloud сега.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невалиден линк за промяна на паролата.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, увери се, че потребителското име е правилно.",
......@@ -126,9 +133,15 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "Нова парола",
"New Password" : "Нова Парола",
"Reset password" : "Възстановяване на парола",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Търсене в други места",
"No search result in other places" : "Няма резултати от търсене в други места",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат от търсене в други места","{count} резултати от търсене в други места"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не се подържа и %s няма да работи правилно на тази платформа. Използвай го на свой риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "За най-добри резултати, моля помисли дали не би желал да използваш GNU/Linux сървър.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда тази %s инсталация работи в 32-битова PHP среда и open_basedir е бил конфигуриран в php.ini. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно не-препоръчително.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Моля, премахтене настройката за open_basedir от вашия php.ini или преминете към 64-битов PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда тази %s инсталация работи в 32-битова PHP среда и cURL не е инсталиран. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно не-препоръчително.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Моля инсталирайте cURL разширението и рестартирайте вашия мрежови сървър.",
"Personal" : "Лични",
"Users" : "Потребители",
"Apps" : "Приложения",
......
......@@ -44,6 +44,7 @@
"Error loading file picker template: {error}" : "Грешка при зареждането на шаблон за избор на файл: {error}",
"Ok" : "Добре",
"Error loading message template: {error}" : "Грешка при зареждането на шаблон за съобщения: {error}",
"read-only" : "Само за четене",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} файлов проблем","{count} файлови проблема"],
"One file conflict" : "Един файлов проблем",
"New Files" : "Нови файлове",
......@@ -76,9 +77,11 @@
"Share with user or group …" : "Сподели с потребител или група...",
"Share link" : "Връзка за споделяне",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Общодостъпната връзка ще изтече не по-късно от {days} дена след създаването й.",
"Link" : "връзка",
"Password protect" : "Защитено с парола",
"Password" : "Парола",
"Choose a password for the public link" : "Избери парола за общодостъпната връзка",
"Allow editing" : "позволи редактиране",
"Email link to person" : "Изпрати връзка до нечия пощата",
"Send" : "Изпрати",
"Set expiration date" : "Посочи дата на изтичане",
......@@ -86,6 +89,7 @@
"Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Adding user..." : "Добавяне на потребител...",
"group" : "група",
"remote" : "отдалечен",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Shared in {item} with {user}" : "Споделено в {item} с {user}.",
"Unshare" : "Премахни споделяне",
......@@ -94,6 +98,7 @@
"can edit" : "може да променя",
"access control" : "контрол на достъпа",
"create" : "Създаване",
"change" : "промени",
"delete" : "изтрий",
"Password protected" : "Защитено с парола",
"Error unsetting expiration date" : "Грешка при премахване на дата за изтичане",
......@@ -112,9 +117,11 @@
"Hello world!" : "Здравей Свят!",
"sunny" : "слънчево",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравей {name}, времето е {weather}",
"Hello {name}" : "Здравей {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["изтегли %n файл","изтегли %n файла"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновява се {productName} на версия {version}, това може да отнеме време.",
"Please reload the page." : "Моля, презареди страницата.",
"The update was unsuccessful. " : "Обновяването бе неуспешно.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновяването е успешно. Пренасочване към твоя ownCloud сега.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невалиден линк за промяна на паролата.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, увери се, че потребителското име е правилно.",
......@@ -124,9 +131,15 @@
"New password" : "Нова парола",
"New Password" : "Нова Парола",
"Reset password" : "Възстановяване на парола",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Търсене в други места",
"No search result in other places" : "Няма резултати от търсене в други места",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат от търсене в други места","{count} резултати от търсене в други места"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не се подържа и %s няма да работи правилно на тази платформа. Използвай го на свой риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "За най-добри резултати, моля помисли дали не би желал да използваш GNU/Linux сървър.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда тази %s инсталация работи в 32-битова PHP среда и open_basedir е бил конфигуриран в php.ini. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно не-препоръчително.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Моля, премахтене настройката за open_basedir от вашия php.ini или преминете към 64-битов PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда тази %s инсталация работи в 32-битова PHP среда и cURL не е инсталиран. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно не-препоръчително.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Моля инсталирайте cURL разширението и рестартирайте вашия мрежови сървър.",
"Personal" : "Лични",
"Users" : "Потребители",
"Apps" : "Приложения",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment