Commit 7b2ef183 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d8ba9f41
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Upload cancelled." : "Opplasting avbroten.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Klarte ikkje å lasta opp {filename} sidan det er ei mappe eller er 0 byte.",
"Uploading..." : "Lastar opp …",
"..." : "...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fila lastar no opp. Viss du forlèt sida no vil opplastinga verta avbroten.",
"Actions" : "Handlingar",
"Download" : "Last ned",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
"Upload cancelled." : "Opplasting avbroten.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Klarte ikkje å lasta opp {filename} sidan det er ei mappe eller er 0 byte.",
"Uploading..." : "Lastar opp …",
"..." : "...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fila lastar no opp. Viss du forlèt sida no vil opplastinga verta avbroten.",
"Actions" : "Handlingar",
"Download" : "Last ned",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Update notifications" : "Oppdateringsvarsel",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} er tilgjengeleg. Få meir informasjon om korleis du oppdaterar.",
"Updated channel" : "Oppdater kanal",
"ownCloud core" : "ownCloud kjerne",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Oppgradering for %1$s til versjon %2$s er tilgjengeleg.",
"Updater" : "Oppdatering",
"A new version is available: %s" : "Ny versjon tilgjengeleg: %s",
"Open updater" : "Opne oppdatering",
"Show changelog" : "Vis endringslogg",
"Your version is up to date." : "Du har siste versjon.",
"Checked on %s" : "Kontroller den %s",
"Update channel:" : "Kanal for oppdatering:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Du kan oppdatere til ny versjon enn kanal for utprøving. Du kan aldri nedgradere til ein meir stabil versjon etter oppgradering.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Varsle alle i fyljande grupper om oppgradering:",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Kun varsle for program oppdatering er tilgjengeleg fordi valgt kanal for oppdatering for ownCloud ikkje tillet varsel."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Update notifications" : "Oppdateringsvarsel",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} er tilgjengeleg. Få meir informasjon om korleis du oppdaterar.",
"Updated channel" : "Oppdater kanal",
"ownCloud core" : "ownCloud kjerne",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Oppgradering for %1$s til versjon %2$s er tilgjengeleg.",
"Updater" : "Oppdatering",
"A new version is available: %s" : "Ny versjon tilgjengeleg: %s",
"Open updater" : "Opne oppdatering",
"Show changelog" : "Vis endringslogg",
"Your version is up to date." : "Du har siste versjon.",
"Checked on %s" : "Kontroller den %s",
"Update channel:" : "Kanal for oppdatering:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Du kan oppdatere til ny versjon enn kanal for utprøving. Du kan aldri nedgradere til ein meir stabil versjon etter oppgradering.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Varsle alle i fyljande grupper om oppgradering:",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Kun varsle for program oppdatering er tilgjengeleg fordi valgt kanal for oppdatering for ownCloud ikkje tillet varsel."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -10,7 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"An error occurred. Please contact your admin." : "Det oppstod ein feil. Ver venleg og kontakt systemadministrator.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Inga midlertidig profilbilete tilgjengeleg, prøv igjen",
"No crop data provided" : "Ingen beskjeringsdata gjeve",
"No valid crop data provided" : "Fekk inga beskjeringsdata",
"No valid crop data provided" : "Ingen beskjeringsdata gjeve",
"Crop is not square" : "Beskjeringa er ikkje kvadratisk",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kunne ikkje nullstilla passordet sidan tokenet er ugyldig",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Kunne ikkje nullstilla passordet sidan tokenet er utløpt",
......@@ -18,12 +18,12 @@ OC.L10N.register(
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Kunne ikkje senda e-post for nullstilling, det er ingen e-post adresse for denne brukaren. Kontakt administratoren.",
"%s password reset" : "%s passordnullstilling",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kunne ikkje senda e-post for nullstilling, kontakt administratoren.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikkje snede e-post til følgande brukarar: %s ",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikkje sende e-post til følgande brukarar: %s ",
"Preparing update" : "Klargjer forbetring",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Åtvaring ved reparering:",
"Repair error: " : "Feil ved reparering",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ver venleg og bruk kommando linje forbedring fordi automatisk forbedring er ikkje aktivert i config.php",
"Repair error: " : "Feil ved reparering:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ver venleg og bruk kommando linje forbedring fordi automatisk forbedring ikkje er aktivert i config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: undersøkjer tabell %s",
"Turned on maintenance mode" : "Skrudde på vedlikehaldsmodus",
"Turned off maintenance mode" : "Skrudde av vedlikehaldsmodus",
......@@ -38,8 +38,8 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Oppdaterte «%s» til %s",
"Set log level to debug" : "Set logg nivå til feilsøking",
"Reset log level" : "Nulstill logg nivå",
"Starting code integrity check" : "Startar kodeintegritetstest",
"Finished code integrity check" : "Fullførte kodeintegritetstest",
"Starting code integrity check" : "Startar kontroll av integritet for kode",
"Finished code integrity check" : "Fullførte kontroll av integirtet for kode",
"%s (3rdparty)" : "%s (tredjeparts)",
"%s (incompatible)" : "%s (inkompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Desse programma er inaktivert: %s",
......@@ -120,8 +120,8 @@ OC.L10N.register(
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
"Weak password" : "Svakt passord",
"So-so password" : "Middelmåtig passord",
"Good password" : "OK passord",
"Strong password" : "Bra passord",
"Good password" : "Godt passord",
"Strong password" : "Sterkt passord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å tilby filsynkronisering sidan WebDAV-grensesnittet ser ut til å vera øydelagt.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å løyse \"{url}\". Meir informasjon finst i <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentasjon</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne tenaren har ikkje ei fungerande nettilkopling. Dette vil seia at visse funksjonar, som montering av ekstern lagring, meldingar om oppdateringar eller installering av tredjepartsprogram, ikkje vil fungera. Det kan òg henda at du ikkje får tilgang til filene dine utanfrå, eller ikkje får sendt varslingsepostar. Me rår deg til å skru på nettilkoplinga for denne tenaren viss du ønskjer desse funksjonane.",
......@@ -160,11 +160,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Tillat endring",
"Email link to person" : "Send lenkja over e-post",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+, åpner i nytt vindauge.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del med e-post, åpner i din e-post klient.",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+, opnar i nytt vindauge.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del med e-post, opnar i din e-post klient.",
"Sending ..." : "Sender …",
"Email sent" : "E-post sendt",
"Send link via email" : "Send lenkja via e-post",
......@@ -268,6 +268,7 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Databasenamn",
"Database tablespace" : "Tabellnamnrom for database",
"Database host" : "Databasetenar",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Ver venleg å oppgje port nummer med maskin namn (til dømes, localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Åtvaring om kapasitet",
"SQLite will be used as database." : "SQLite vil bli brukt som database",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "For større installasjonar vil vi anbefale å velje ein annan database motor.",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
"An error occurred. Please contact your admin." : "Det oppstod ein feil. Ver venleg og kontakt systemadministrator.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Inga midlertidig profilbilete tilgjengeleg, prøv igjen",
"No crop data provided" : "Ingen beskjeringsdata gjeve",
"No valid crop data provided" : "Fekk inga beskjeringsdata",
"No valid crop data provided" : "Ingen beskjeringsdata gjeve",
"Crop is not square" : "Beskjeringa er ikkje kvadratisk",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kunne ikkje nullstilla passordet sidan tokenet er ugyldig",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Kunne ikkje nullstilla passordet sidan tokenet er utløpt",
......@@ -16,12 +16,12 @@
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Kunne ikkje senda e-post for nullstilling, det er ingen e-post adresse for denne brukaren. Kontakt administratoren.",
"%s password reset" : "%s passordnullstilling",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kunne ikkje senda e-post for nullstilling, kontakt administratoren.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikkje snede e-post til følgande brukarar: %s ",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikkje sende e-post til følgande brukarar: %s ",
"Preparing update" : "Klargjer forbetring",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Åtvaring ved reparering:",
"Repair error: " : "Feil ved reparering",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ver venleg og bruk kommando linje forbedring fordi automatisk forbedring er ikkje aktivert i config.php",
"Repair error: " : "Feil ved reparering:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ver venleg og bruk kommando linje forbedring fordi automatisk forbedring ikkje er aktivert i config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: undersøkjer tabell %s",
"Turned on maintenance mode" : "Skrudde på vedlikehaldsmodus",
"Turned off maintenance mode" : "Skrudde av vedlikehaldsmodus",
......@@ -36,8 +36,8 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Oppdaterte «%s» til %s",
"Set log level to debug" : "Set logg nivå til feilsøking",
"Reset log level" : "Nulstill logg nivå",
"Starting code integrity check" : "Startar kodeintegritetstest",
"Finished code integrity check" : "Fullførte kodeintegritetstest",
"Starting code integrity check" : "Startar kontroll av integritet for kode",
"Finished code integrity check" : "Fullførte kontroll av integirtet for kode",
"%s (3rdparty)" : "%s (tredjeparts)",
"%s (incompatible)" : "%s (inkompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Desse programma er inaktivert: %s",
......@@ -118,8 +118,8 @@
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
"Weak password" : "Svakt passord",
"So-so password" : "Middelmåtig passord",
"Good password" : "OK passord",
"Strong password" : "Bra passord",
"Good password" : "Godt passord",
"Strong password" : "Sterkt passord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å tilby filsynkronisering sidan WebDAV-grensesnittet ser ut til å vera øydelagt.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å løyse \"{url}\". Meir informasjon finst i <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentasjon</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne tenaren har ikkje ei fungerande nettilkopling. Dette vil seia at visse funksjonar, som montering av ekstern lagring, meldingar om oppdateringar eller installering av tredjepartsprogram, ikkje vil fungera. Det kan òg henda at du ikkje får tilgang til filene dine utanfrå, eller ikkje får sendt varslingsepostar. Me rår deg til å skru på nettilkoplinga for denne tenaren viss du ønskjer desse funksjonane.",
......@@ -158,11 +158,11 @@
"Allow editing" : "Tillat endring",
"Email link to person" : "Send lenkja over e-post",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora, åpner i nytt vindauge.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+, åpner i nytt vindauge.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del med e-post, åpner i din e-post klient.",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora, opnar i nytt vindauge.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+, opnar i nytt vindauge.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del med e-post, opnar i din e-post klient.",
"Sending ..." : "Sender …",
"Email sent" : "E-post sendt",
"Send link via email" : "Send lenkja via e-post",
......@@ -266,6 +266,7 @@
"Database name" : "Databasenamn",
"Database tablespace" : "Tabellnamnrom for database",
"Database host" : "Databasetenar",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Ver venleg å oppgje port nummer med maskin namn (til dømes, localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Åtvaring om kapasitet",
"SQLite will be used as database." : "SQLite vil bli brukt som database",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "For større installasjonar vil vi anbefale å velje ein annan database motor.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"last month" : "førre månad",
"last year" : "i fjor",
"seconds ago" : "sekund sidan",
"None" : "Ingen",
"Username" : "Brukarnamn",
"Password" : "Passord",
"%s shared »%s« with you" : "%s delte «%s» med deg",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"last month" : "førre månad",
"last year" : "i fjor",
"seconds ago" : "sekund sidan",
"None" : "Ingen",
"Username" : "Brukarnamn",
"Password" : "Passord",
"%s shared »%s« with you" : "%s delte «%s» med deg",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing" : "Deling",
"Cron" : "Cron",
"Log" : "Logg",
"Updates" : "Oppdateringar",
"Language changed" : "Språk endra",
"Invalid request" : "Ugyldig førespurnad",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorar kan ikkje fjerna seg sjølve frå admin-gruppa",
......@@ -42,11 +43,13 @@ OC.L10N.register(
"A valid password must be provided" : "Du må oppgje eit gyldig passord",
"__language_name__" : "Nynorsk",
"Unlimited" : "Ubegrensa",
"None" : "Ingen",
"Login" : "Logg inn",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-modulen «fileinfo» manglar. Me rår sterkt til å slå på denne modulen for å best mogleg oppdaga MIME-typar.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Spesielt ved bruk av klient for å synkronisera bør ein ikkje bruka SQLite.",
"Allow apps to use the Share API" : "La app-ar bruka API-et til deling",
"Allow public uploads" : "Tillat offentlege opplastingar",
"days" : "dagar",
"Allow resharing" : "Tillat vidaredeling",
"Execute one task with each page loaded" : "Utfør éi oppgåve for kvar sidelasting",
"Encryption" : "Kryptering",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
"Sharing" : "Deling",
"Cron" : "Cron",
"Log" : "Logg",
"Updates" : "Oppdateringar",
"Language changed" : "Språk endra",
"Invalid request" : "Ugyldig førespurnad",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorar kan ikkje fjerna seg sjølve frå admin-gruppa",
......@@ -40,11 +41,13 @@
"A valid password must be provided" : "Du må oppgje eit gyldig passord",
"__language_name__" : "Nynorsk",
"Unlimited" : "Ubegrensa",
"None" : "Ingen",
"Login" : "Logg inn",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-modulen «fileinfo» manglar. Me rår sterkt til å slå på denne modulen for å best mogleg oppdaga MIME-typar.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Spesielt ved bruk av klient for å synkronisera bør ein ikkje bruka SQLite.",
"Allow apps to use the Share API" : "La app-ar bruka API-et til deling",
"Allow public uploads" : "Tillat offentlege opplastingar",
"days" : "dagar",
"Allow resharing" : "Tillat vidaredeling",
"Execute one task with each page loaded" : "Utfør éi oppgåve for kvar sidelasting",
"Encryption" : "Kryptering",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment