Commit 8421a43d authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent b0491bf9
......@@ -40,9 +40,12 @@ OC.L10N.register(
"Unable to determine date" : "更新日不明",
"This operation is forbidden" : "この操作は禁止されています",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "このディレクトリは利用できません。ログを確認するか管理者に問い合わせてください。",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "ターゲットが存在するため,ファイル \"{file}\"を移動できませんでした",
"Could not move \"{file}\"" : "\"{file}\" を移動できませんでした",
"{newName} already exists" : "{newName} はすでに存在します",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "ファイルが存在しないため,\"{fileName}\"の名前変更ができませんでした",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "\"{targetName}\" はフォルダー \"{dir}\" ですでに使われています。別の名前を選択してください。",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "\"{fileName}\"の名前変更ができませんでした",
"Could not create file \"{file}\"" : "ファイル \"{file}\" を作成できませんでした",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "ファイル \"{file}\"は既に存在するため作成できませんでした",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "フォルダー \"{dir}\" を作成できませんでした",
......
......@@ -38,9 +38,12 @@
"Unable to determine date" : "更新日不明",
"This operation is forbidden" : "この操作は禁止されています",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "このディレクトリは利用できません。ログを確認するか管理者に問い合わせてください。",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "ターゲットが存在するため,ファイル \"{file}\"を移動できませんでした",
"Could not move \"{file}\"" : "\"{file}\" を移動できませんでした",
"{newName} already exists" : "{newName} はすでに存在します",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "ファイルが存在しないため,\"{fileName}\"の名前変更ができませんでした",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "\"{targetName}\" はフォルダー \"{dir}\" ですでに使われています。別の名前を選択してください。",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "\"{fileName}\"の名前変更ができませんでした",
"Could not create file \"{file}\"" : "ファイル \"{file}\" を作成できませんでした",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "ファイル \"{file}\"は既に存在するため作成できませんでした",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "フォルダー \"{dir}\" を作成できませんでした",
......
......@@ -2,17 +2,36 @@ OC.L10N.register(
"core",
{
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Ni mogoče poslati sporočila za: %s",
"Preparing update" : "Pripravljam posodobitev",
"Turned on maintenance mode" : "Vzdrževalni način je omogočen",
"Turned off maintenance mode" : "Vzdrževalni način je onemogočen",
"Maintenance mode is kept active" : "Vzdrževanje ostaja aktivirano",
"Updating database schema" : "Posodabljam strukturo baze",
"Updated database" : "Posodobljena podatkovna zbirka",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Preverjam, ali lahko posodobim strukturo baze (lahko traja dlje zaradi velikosti baze)",
"Checked database schema update" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke",
"Checking updates of apps" : "Preverjam posodobitve aplikacij",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Preverjam, ali lahko posodobim strukturo baze za %s (lahko traja dlje zaradi velikosti baze)",
"Checked database schema update for apps" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke za programe",
"Updated \"%s\" to %s" : "Datoteka \"%s\" je posodobljena na %s",
"Repair warning: " : "Opozorilo popravila:",
"Repair error: " : "Napaka popravila:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Stopnja dnevnika nastavljena na razhroščevanje - trenutna stopnja: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Stopnja dnevnika ponastavljena na \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Sunday" : "nedelja",
"Monday" : "ponedeljek",
"Tuesday" : "torek",
......@@ -27,6 +46,13 @@ OC.L10N.register(
"Thu." : "čet",
"Fri." : "pet",
"Sat." : "sob",
"Su" : "Ne",
"Mo" : "Po",
"Tu" : "To",
"We" : "Sr",
"Th" : "Če",
"Fr" : "Pe",
"Sa" : "So",
"January" : "januar",
"February" : "februar",
"March" : "marec",
......@@ -118,8 +144,14 @@ OC.L10N.register(
"change" : "sprememba",
"delete" : "izbriše",
"access control" : "nadzor dostopa",
"Share details could not be loaded for this item." : "Detajlov souporabe ne morem naložiti za ta element.",
"An error occured. Please try again" : "Prišlo je do napake. Poskusite znova.",
"Share" : "Souporaba",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Soupraba z ljudmi v drugih ownCloud oblakih v formatu uporabnik@domena.si/owncloud",
"Share with users or groups …" : "Souporaba z uporabniki ali skupinami ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Souporaba z usporabniki, skupinami ali zunanjimi uporabniki ...",
"Warning" : "Opozorilo",
"Error while sending notification" : "Napaka med pošiljanjem obvestila",
"The object type is not specified." : "Vrsta predmeta ni podana.",
"Enter new" : "Vnesite novo",
"Delete" : "Izbriši",
......@@ -133,11 +165,16 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Pozdravljeni, {name}, vreme je {weather}",
"Hello {name}" : "Pozdravljeni, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["prejmi %n datoteko","prejmi %n datoteki","prejmi %n datoteke","prejmi %n datotek"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Na voljo je verzija {version}. Pridobite informacije, kako nadgraditi.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Posodobitev sistema je v teku. Če zapustite stran, lahko v nekaterih okoljih prekine ta proces.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Poteka posodabljanje {productName} na različico {version}. Opravilo je lahko dolgotrajno.",
"An error occurred." : "Prišlo je do napake.",
"Please reload the page." : "Stran je treba ponovno naložiti",
"The update was unsuccessful. " : "Posodobitev je spodletela.",
"The update was successful. There were warnings." : "Posodobitev je uspela. Z nekaj opozorili.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Posodobitev je uspešno končana. Stran bo preusmerjena na oblak ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila za ponastavitev gesla, ker ni navedenega elektronskega naslova. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
......@@ -146,6 +183,8 @@ OC.L10N.register(
"New Password" : "Novo geslo",
"Reset password" : "Ponastavi geslo",
"Searching other places" : "Iskanje drugih mest",
"No search results in other folders" : "Iskanje po drugih mapah ni vrnilo rezultata",
"_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} rezultat v drugih mapah","{count} rezultata v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah"],
"Personal" : "Osebno",
"Users" : "Uporabniki",
"Apps" : "Programi",
......@@ -172,11 +211,13 @@ OC.L10N.register(
"Technical details" : "Tehnične podrobnosti",
"Remote Address: %s" : "Oddaljen naslov: %s",
"Request ID: %s" : "ID zahteve: %s",
"Type: %s" : "Vrsta: %s",
"Code: %s" : "Koda: %s",
"Message: %s" : "Sporočilo: %s",
"File: %s" : "Datoteka: %s",
"Line: %s" : "Vrstica: %s",
"Trace" : "Sledenje povezav",
"Security warning" : "Varnostno opozorilo",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni preko interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Za več informacij o pravilnem nastavljanju strežnika, kliknite na povezavo do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentacije</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Ustvari <strong>skrbniški račun</strong>",
......@@ -190,15 +231,22 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Ime podatkovne zbirke",
"Database tablespace" : "Razpredelnica podatkovne zbirke",
"Database host" : "Gostitelj podatkovne zbirke",
"Performance warning" : "Opozorilo učinkovitosti",
"SQLite will be used as database." : "Kot podatkovna zbirka bo uporabljena zbirka SQLite",
"Finish setup" : "Končaj nastavitev",
"Finishing …" : "Poteka zaključevanje opravila ...",
"Need help?" : "Potrebujete pomoč",
"See the documentation" : "Preverite dokumentacijo",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>uporabnik %s vam je omogočil souporabo <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Oglejte si vsebino!</a><br><br>",
"Log out" : "Odjava",
"Search" : "Poišči",
"Server side authentication failed!" : "Overitev s strežnika je spodletela!",
"Please contact your administrator." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"An internal error occured." : "Prišlo je do notranje napake.",
"Please try again or contact your administrator." : "Poskusite ponovno ali kontaktirajte skrbnika.",
"Log in" : "Prijava",
"Wrong password. Reset it?" : "Napačno gelo. Ponastavimo?",
"Stay logged in" : "Ostanite prijavljeni",
"Alternative Logins" : "Druge prijavne možnosti",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ta seja oblaka ownCloud je trenutno v načinu enega sočasnega uporabnika.",
"This means only administrators can use the instance." : "To pomeni, da lahko oblak uporabljajo le osebe s skrbniškimi dovoljenji.",
......@@ -207,10 +255,15 @@ OC.L10N.register(
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom preko ne-varne domene.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Glede na nastavitve bi lahko kot skrbnik uporabili spodnji gumb in domeno ročno določili kot varno.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" kot varno domeno",
"App update required" : "Posodobitev je potrebna",
"%s will be updated to version %s" : "%s bo posodbljena na verzijo %s",
"These apps will be updated:" : "Te aplikacije bodo posodbljene:",
"These incompatible apps will be disabled:" : "Te neskladne aplikacije bodo onemogočene:",
"The theme %s has been disabled." : "Tema %s je onemogočena za uporabo.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Pred nadaljevanjem se prepričajte se, da je ustvarjena varnostna kopija podatkovne zbirke, nastavitvenih datotek in podatkovne mape.",
"Start update" : "Začni posodobitev",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Za razreševanje časovnih zahtev večjih namestitev lahko uporabite ukaz iz namestitvene mape:",
"This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Ta %s strežnik je trenutno v načinu vzdrževanja, kar lahko traja dlje časa.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Stran bo osvežena ko bo %s spet na voljo."
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
{ "translations": {
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Ni mogoče poslati sporočila za: %s",
"Preparing update" : "Pripravljam posodobitev",
"Turned on maintenance mode" : "Vzdrževalni način je omogočen",
"Turned off maintenance mode" : "Vzdrževalni način je onemogočen",
"Maintenance mode is kept active" : "Vzdrževanje ostaja aktivirano",
"Updating database schema" : "Posodabljam strukturo baze",
"Updated database" : "Posodobljena podatkovna zbirka",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Preverjam, ali lahko posodobim strukturo baze (lahko traja dlje zaradi velikosti baze)",
"Checked database schema update" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke",
"Checking updates of apps" : "Preverjam posodobitve aplikacij",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Preverjam, ali lahko posodobim strukturo baze za %s (lahko traja dlje zaradi velikosti baze)",
"Checked database schema update for apps" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke za programe",
"Updated \"%s\" to %s" : "Datoteka \"%s\" je posodobljena na %s",
"Repair warning: " : "Opozorilo popravila:",
"Repair error: " : "Napaka popravila:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Stopnja dnevnika nastavljena na razhroščevanje - trenutna stopnja: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Stopnja dnevnika ponastavljena na \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Sunday" : "nedelja",
"Monday" : "ponedeljek",
"Tuesday" : "torek",
......@@ -25,6 +44,13 @@
"Thu." : "čet",
"Fri." : "pet",
"Sat." : "sob",
"Su" : "Ne",
"Mo" : "Po",
"Tu" : "To",
"We" : "Sr",
"Th" : "Če",
"Fr" : "Pe",
"Sa" : "So",
"January" : "januar",
"February" : "februar",
"March" : "marec",
......@@ -116,8 +142,14 @@
"change" : "sprememba",
"delete" : "izbriše",
"access control" : "nadzor dostopa",
"Share details could not be loaded for this item." : "Detajlov souporabe ne morem naložiti za ta element.",
"An error occured. Please try again" : "Prišlo je do napake. Poskusite znova.",
"Share" : "Souporaba",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Soupraba z ljudmi v drugih ownCloud oblakih v formatu uporabnik@domena.si/owncloud",
"Share with users or groups …" : "Souporaba z uporabniki ali skupinami ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Souporaba z usporabniki, skupinami ali zunanjimi uporabniki ...",
"Warning" : "Opozorilo",
"Error while sending notification" : "Napaka med pošiljanjem obvestila",
"The object type is not specified." : "Vrsta predmeta ni podana.",
"Enter new" : "Vnesite novo",
"Delete" : "Izbriši",
......@@ -131,11 +163,16 @@
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Pozdravljeni, {name}, vreme je {weather}",
"Hello {name}" : "Pozdravljeni, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["prejmi %n datoteko","prejmi %n datoteki","prejmi %n datoteke","prejmi %n datotek"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Na voljo je verzija {version}. Pridobite informacije, kako nadgraditi.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Posodobitev sistema je v teku. Če zapustite stran, lahko v nekaterih okoljih prekine ta proces.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Poteka posodabljanje {productName} na različico {version}. Opravilo je lahko dolgotrajno.",
"An error occurred." : "Prišlo je do napake.",
"Please reload the page." : "Stran je treba ponovno naložiti",
"The update was unsuccessful. " : "Posodobitev je spodletela.",
"The update was successful. There were warnings." : "Posodobitev je uspela. Z nekaj opozorili.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Posodobitev je uspešno končana. Stran bo preusmerjena na oblak ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila za ponastavitev gesla, ker ni navedenega elektronskega naslova. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
......@@ -144,6 +181,8 @@
"New Password" : "Novo geslo",
"Reset password" : "Ponastavi geslo",
"Searching other places" : "Iskanje drugih mest",
"No search results in other folders" : "Iskanje po drugih mapah ni vrnilo rezultata",
"_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} rezultat v drugih mapah","{count} rezultata v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah"],
"Personal" : "Osebno",
"Users" : "Uporabniki",
"Apps" : "Programi",
......@@ -170,11 +209,13 @@
"Technical details" : "Tehnične podrobnosti",
"Remote Address: %s" : "Oddaljen naslov: %s",
"Request ID: %s" : "ID zahteve: %s",
"Type: %s" : "Vrsta: %s",
"Code: %s" : "Koda: %s",
"Message: %s" : "Sporočilo: %s",
"File: %s" : "Datoteka: %s",
"Line: %s" : "Vrstica: %s",
"Trace" : "Sledenje povezav",
"Security warning" : "Varnostno opozorilo",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni preko interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Za več informacij o pravilnem nastavljanju strežnika, kliknite na povezavo do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentacije</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Ustvari <strong>skrbniški račun</strong>",
......@@ -188,15 +229,22 @@
"Database name" : "Ime podatkovne zbirke",
"Database tablespace" : "Razpredelnica podatkovne zbirke",
"Database host" : "Gostitelj podatkovne zbirke",
"Performance warning" : "Opozorilo učinkovitosti",
"SQLite will be used as database." : "Kot podatkovna zbirka bo uporabljena zbirka SQLite",
"Finish setup" : "Končaj nastavitev",
"Finishing …" : "Poteka zaključevanje opravila ...",
"Need help?" : "Potrebujete pomoč",
"See the documentation" : "Preverite dokumentacijo",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>uporabnik %s vam je omogočil souporabo <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Oglejte si vsebino!</a><br><br>",
"Log out" : "Odjava",
"Search" : "Poišči",
"Server side authentication failed!" : "Overitev s strežnika je spodletela!",
"Please contact your administrator." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"An internal error occured." : "Prišlo je do notranje napake.",
"Please try again or contact your administrator." : "Poskusite ponovno ali kontaktirajte skrbnika.",
"Log in" : "Prijava",
"Wrong password. Reset it?" : "Napačno gelo. Ponastavimo?",
"Stay logged in" : "Ostanite prijavljeni",
"Alternative Logins" : "Druge prijavne možnosti",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ta seja oblaka ownCloud je trenutno v načinu enega sočasnega uporabnika.",
"This means only administrators can use the instance." : "To pomeni, da lahko oblak uporabljajo le osebe s skrbniškimi dovoljenji.",
......@@ -205,10 +253,15 @@
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom preko ne-varne domene.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Glede na nastavitve bi lahko kot skrbnik uporabili spodnji gumb in domeno ročno določili kot varno.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" kot varno domeno",
"App update required" : "Posodobitev je potrebna",
"%s will be updated to version %s" : "%s bo posodbljena na verzijo %s",
"These apps will be updated:" : "Te aplikacije bodo posodbljene:",
"These incompatible apps will be disabled:" : "Te neskladne aplikacije bodo onemogočene:",
"The theme %s has been disabled." : "Tema %s je onemogočena za uporabo.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Pred nadaljevanjem se prepričajte se, da je ustvarjena varnostna kopija podatkovne zbirke, nastavitvenih datotek in podatkovne mape.",
"Start update" : "Začni posodobitev",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Za razreševanje časovnih zahtev večjih namestitev lahko uporabite ukaz iz namestitvene mape:",
"This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Ta %s strežnik je trenutno v načinu vzdrževanja, kar lahko traja dlje časa.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Stran bo osvežena ko bo %s spet na voljo."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -12,12 +12,10 @@ OC.L10N.register(
"Log" : "Dnevnik",
"Tips & tricks" : "Nasveti in triki",
"Updates" : "Posodobitve",
"Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
"Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
"Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
"Couldn't remove app." : "Ni mogoče odstraniti programa.",
"Language changed" : "Jezik je spremenjen",
"Invalid request" : "Neveljavna zahteva",
"Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Skrbnikov ni mogoče odstraniti iz skupine skrbnikov (admin)",
"Unable to add user to group %s" : "Uporabnika ni mogoče dodati k skupini %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Uporabnika ni mogoče odstraniti iz skupine %s",
......@@ -50,6 +48,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid user" : "Neveljavni podatki uporabnika",
"Unable to change mail address" : "Ni mogoče spremeniti naslova elektronske pošte.",
"Email saved" : "Elektronski naslov je shranjen",
"Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
"Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ali ste prepričani, da želite dodati \"{domain}\" kot varno domeno?",
"Add trusted domain" : "Dodaj varno domeno",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Selitev v teku. Prosimo, počakajte, da se selitev zaključi.",
......@@ -72,6 +72,10 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Odstranjevanje namestitve ...",
"Error while uninstalling app" : "Prišlo je do napake med odstranjevanjem programa.",
"Uninstall" : "Odstrani namestitev",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikacija je bila vključena in zahteva še posodobitev. Preusmerjeni boste na stran za posodobitev v 5 sekundah.",
"App update" : "Posodabljanje aplikacije",
"No apps found for \"{query}\"" : "Ne najdem aplikacije za \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Prišlo je do napake: {message}",
"Select a profile picture" : "Izbor slike profila",
"Very weak password" : "Zelo šibko geslo",
"Weak password" : "Šibko geslo",
......@@ -114,6 +118,7 @@ OC.L10N.register(
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"All checks passed." : "Vsa prejerjanja so pozitivna.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
"Allow apps to use the Share API" : "Dovoli programom uporabo vmesnika API souporabe",
"Allow users to share via link" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe s povezavami",
......@@ -206,6 +211,7 @@ OC.L10N.register(
"Upload new" : "Pošlji novo",
"Select new from Files" : "Izberi novo iz menija datotek",
"Remove image" : "Odstrani sliko",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it. The file is not allowed to exceed the maximum size of 20 MB." : "Naloži png ali jpg. Idealno kvadratno, bo pa še možno obrezati sliko.. Slika ne sme presegati velikosti 20 MB.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Podoba je podana v izvornem računu.",
"Cancel" : "Prekliči",
"Choose as profile image" : "Izberi kot sliko profila",
......@@ -216,6 +222,7 @@ OC.L10N.register(
"Issued By" : "Izdajatelj",
"Valid until %s" : "Veljavno do %s",
"Import root certificate" : "Uvozite korenski certifikat",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Produkt razvija {communityopen}ownCloud skupnost{linkclose}, {githubopen}izvorna koda{linkclose} je licencirana pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
"Show last log in" : "Pokaži podatke zadnje prijave",
"Show user backend" : "Pokaži ozadnji program",
......
......@@ -10,12 +10,10 @@
"Log" : "Dnevnik",
"Tips & tricks" : "Nasveti in triki",
"Updates" : "Posodobitve",
"Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
"Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
"Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
"Couldn't remove app." : "Ni mogoče odstraniti programa.",
"Language changed" : "Jezik je spremenjen",
"Invalid request" : "Neveljavna zahteva",
"Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Skrbnikov ni mogoče odstraniti iz skupine skrbnikov (admin)",
"Unable to add user to group %s" : "Uporabnika ni mogoče dodati k skupini %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Uporabnika ni mogoče odstraniti iz skupine %s",
......@@ -48,6 +46,8 @@
"Invalid user" : "Neveljavni podatki uporabnika",
"Unable to change mail address" : "Ni mogoče spremeniti naslova elektronske pošte.",
"Email saved" : "Elektronski naslov je shranjen",
"Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
"Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ali ste prepričani, da želite dodati \"{domain}\" kot varno domeno?",
"Add trusted domain" : "Dodaj varno domeno",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Selitev v teku. Prosimo, počakajte, da se selitev zaključi.",
......@@ -70,6 +70,10 @@
"Uninstalling ...." : "Odstranjevanje namestitve ...",
"Error while uninstalling app" : "Prišlo je do napake med odstranjevanjem programa.",
"Uninstall" : "Odstrani namestitev",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikacija je bila vključena in zahteva še posodobitev. Preusmerjeni boste na stran za posodobitev v 5 sekundah.",
"App update" : "Posodabljanje aplikacije",
"No apps found for \"{query}\"" : "Ne najdem aplikacije za \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Prišlo je do napake: {message}",
"Select a profile picture" : "Izbor slike profila",
"Very weak password" : "Zelo šibko geslo",
"Weak password" : "Šibko geslo",
......@@ -112,6 +116,7 @@
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"All checks passed." : "Vsa prejerjanja so pozitivna.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
"Allow apps to use the Share API" : "Dovoli programom uporabo vmesnika API souporabe",
"Allow users to share via link" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe s povezavami",
......@@ -204,6 +209,7 @@
"Upload new" : "Pošlji novo",
"Select new from Files" : "Izberi novo iz menija datotek",
"Remove image" : "Odstrani sliko",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it. The file is not allowed to exceed the maximum size of 20 MB." : "Naloži png ali jpg. Idealno kvadratno, bo pa še možno obrezati sliko.. Slika ne sme presegati velikosti 20 MB.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Podoba je podana v izvornem računu.",
"Cancel" : "Prekliči",
"Choose as profile image" : "Izberi kot sliko profila",
......@@ -214,6 +220,7 @@
"Issued By" : "Izdajatelj",
"Valid until %s" : "Veljavno do %s",
"Import root certificate" : "Uvozite korenski certifikat",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Produkt razvija {communityopen}ownCloud skupnost{linkclose}, {githubopen}izvorna koda{linkclose} je licencirana pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
"Show last log in" : "Pokaži podatke zadnje prijave",
"Show user backend" : "Pokaži ozadnji program",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment