Commit 8a4fddeb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7ba391cd
......@@ -10,9 +10,11 @@ OC.L10N.register(
"Personal" : "Şəxsi",
"Users" : "İstifadəçilər",
"Admin" : "İnzibatçı",
"Recommended" : "Məsləhətlidir",
"No app name specified" : "Proqram adı təyin edilməyib",
"Unknown filetype" : "Fayl tipi bəlli deyil.",
"Invalid image" : "Yalnış şəkil",
"today" : "Bu gün",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["",""],
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
......
......@@ -8,9 +8,11 @@
"Personal" : "Şəxsi",
"Users" : "İstifadəçilər",
"Admin" : "İnzibatçı",
"Recommended" : "Məsləhətlidir",
"No app name specified" : "Proqram adı təyin edilməyib",
"Unknown filetype" : "Fayl tipi bəlli deyil.",
"Invalid image" : "Yalnış şəkil",
"today" : "Bu gün",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["",""],
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Please install one of these locales on your system and restart your webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Please ask your server administrator to install the module.",
"PHP module %s not installed." : "PHP module %s not installed.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Please install one of these locales on your system and restart your webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Please ask your server administrator to install the module.",
"PHP module %s not installed." : "PHP module %s not installed.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Instale uno de estos idiomas en su sistema y reinicie su servidor web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Consulte al administrador de su servidor para instalar el módulo.",
"PHP module %s not installed." : "El módulo PHP %s no está instalado.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Ajustando esta opción en php.ini permitirá que ownCloud vuelva a funcionar",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Consulte a su administrador del servidor para actualizar PHP a la versión más reciente. Su versión de PHP ya no es apoyado por ownCloud y la comunidad PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP está configurado para transmitir datos raw. Desde la versión 5.6 de PHP se permitirá enviar noticias perfectamente validas.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Para arreglar este error, cambia <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> en su php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,7 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Instale uno de estos idiomas en su sistema y reinicie su servidor web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Consulte al administrador de su servidor para instalar el módulo.",
"PHP module %s not installed." : "El módulo PHP %s no está instalado.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Ajustando esta opción en php.ini permitirá que ownCloud vuelva a funcionar",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Consulte a su administrador del servidor para actualizar PHP a la versión más reciente. Su versión de PHP ya no es apoyado por ownCloud y la comunidad PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP está configurado para transmitir datos raw. Desde la versión 5.6 de PHP se permitirá enviar noticias perfectamente validas.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Para arreglar este error, cambia <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> en su php.ini",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Təhlükəsizlik və İşəsalınma xəbərdarlıqları",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Paylaşılır",
"Security" : "Təhlükəsizlik",
"Email Server" : "Email server",
"Log" : "Jurnal",
"Authentication error" : "Təyinat metodikası",
"Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
"Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
......@@ -23,16 +28,32 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Heç bir istifadəçiyə mənimsədilmir",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Xahış olunur inzibatçı geriyə qayıdış şifrəsini təqdim edəsiniz, əks halda bütün istfadəçi datası itəcək.",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "İnzibatçı geriyə qayıdış şifrəsi yalnışdır. Xahiş olunur şifrəni yoxlayıb yenidən təkrar edəsiniz.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arxa sonluq şifrənin dəyişdirilməsini dəstəkləmir ancaq, istifadəçi şifrələmə açarı uğurla yeniləndi.",
"Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Not enabled" : "İşə salınıb",
"Recommended" : "Məsləhətlidir",
"Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
"Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
"Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
"log-level out of allowed range" : "jurnal-səviyyəsi izin verilən aralıqdan kənardır",
"Saved" : "Saxlanıldı",
"test email settings" : "sınaq məktubu quraşdırmaları",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Əgər siz bu məktubu aldınızsa, demək quraşdırmalar düzgündür.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Mailin yollanması müddətində səhv baş verdi. Xahiş olunur quraşdırmalarınıza yenidən baxasınız.",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyiin etməlisiniz.",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyin etməlisiniz.",
"Invalid mail address" : "Yalnış mail ünvanı",
"Unable to create user." : "İstifadəçi yaratmaq mümkün deyil.",
"Your %s account was created" : "Sizin %s hesab yaradıldı",
"Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
"Forbidden" : "Qadağan",
"Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
"Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
"Sending..." : "Göndərilir...",
"All" : "Hamısı",
"Please wait...." : "Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Error while disabling app" : "Proqram təminatını dayandırdıqda səhv baş verdi",
"Disable" : "Dayandır",
......@@ -60,9 +81,11 @@ OC.L10N.register(
"A valid group name must be provided" : "Düzgün qrup adı təyin edilməlidir",
"deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
"undo" : "geriyə",
"no group" : "qrup yoxdur",
"never" : "heç vaxt",
"deleted {userName}" : "{userName} silindi",
"add group" : "qrupu əlavə et",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Şifrənin dəyişdirilməsi data itkisinə gətirəcək ona görə ki, datanın bərpası bu istifadəçi üçün movcud deyil.",
"A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
"Error creating user" : "İstifadəçi yaratdıqda səhv baş verdi",
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
......@@ -84,6 +107,7 @@ OC.L10N.register(
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP simvol tipi UTF-8 deyil",
"days" : "günlər",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
"Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
......@@ -93,6 +117,9 @@ OC.L10N.register(
"Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
"Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
"Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
"Desktop client" : "Desktop client",
"Android app" : "Android proqramı",
"iOS app" : "iOS proqramı",
"Password" : "Şifrə",
"Change password" : "Şifrəni dəyiş",
"Cancel" : "Dayandır",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Təhlükəsizlik və İşəsalınma xəbərdarlıqları",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Paylaşılır",
"Security" : "Təhlükəsizlik",
"Email Server" : "Email server",
"Log" : "Jurnal",
"Authentication error" : "Təyinat metodikası",
"Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
"Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
......@@ -21,16 +26,32 @@
"No user supplied" : "Heç bir istifadəçiyə mənimsədilmir",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Xahış olunur inzibatçı geriyə qayıdış şifrəsini təqdim edəsiniz, əks halda bütün istfadəçi datası itəcək.",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "İnzibatçı geriyə qayıdış şifrəsi yalnışdır. Xahiş olunur şifrəni yoxlayıb yenidən təkrar edəsiniz.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arxa sonluq şifrənin dəyişdirilməsini dəstəkləmir ancaq, istifadəçi şifrələmə açarı uğurla yeniləndi.",
"Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Not enabled" : "İşə salınıb",
"Recommended" : "Məsləhətlidir",
"Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
"Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
"Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
"log-level out of allowed range" : "jurnal-səviyyəsi izin verilən aralıqdan kənardır",
"Saved" : "Saxlanıldı",
"test email settings" : "sınaq məktubu quraşdırmaları",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Əgər siz bu məktubu aldınızsa, demək quraşdırmalar düzgündür.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Mailin yollanması müddətində səhv baş verdi. Xahiş olunur quraşdırmalarınıza yenidən baxasınız.",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyiin etməlisiniz.",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyin etməlisiniz.",
"Invalid mail address" : "Yalnış mail ünvanı",
"Unable to create user." : "İstifadəçi yaratmaq mümkün deyil.",
"Your %s account was created" : "Sizin %s hesab yaradıldı",
"Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
"Forbidden" : "Qadağan",
"Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
"Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
"Sending..." : "Göndərilir...",
"All" : "Hamısı",
"Please wait...." : "Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Error while disabling app" : "Proqram təminatını dayandırdıqda səhv baş verdi",
"Disable" : "Dayandır",
......@@ -58,9 +79,11 @@
"A valid group name must be provided" : "Düzgün qrup adı təyin edilməlidir",
"deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
"undo" : "geriyə",
"no group" : "qrup yoxdur",
"never" : "heç vaxt",
"deleted {userName}" : "{userName} silindi",
"add group" : "qrupu əlavə et",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Şifrənin dəyişdirilməsi data itkisinə gətirəcək ona görə ki, datanın bərpası bu istifadəçi üçün movcud deyil.",
"A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
"Error creating user" : "İstifadəçi yaratdıqda səhv baş verdi",
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
......@@ -82,6 +105,7 @@
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP simvol tipi UTF-8 deyil",
"days" : "günlər",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
"Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
......@@ -91,6 +115,9 @@
"Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
"Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
"Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
"Desktop client" : "Desktop client",
"Android app" : "Android proqramı",
"iOS app" : "iOS proqramı",
"Password" : "Şifrə",
"Change password" : "Şifrəni dəyiş",
"Cancel" : "Dayandır",
......
......@@ -108,29 +108,29 @@ OC.L10N.register(
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Sicherheitswarnung",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf %s via HTTP zu. Wir empfehlen Dir dringend, Deinen Server so konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf %s über HTTP zu. Wir empfehlen Dir dringend, Deinen Server so zu konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies schützt die Änderung einiger Konfigurationen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss für die Datei der Schreibzugriff bei jedem Update händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankperformance",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Dein Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen empfehlen wir die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt. Dies kann Fehler mit Nicht-ASCII Zeichen in Dateinamen verursachen. Wir empfehlen daher den Wert von 'default_charset' in der php.ini auf 'UTF-8' zu ändern.",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von default_charset in der php.ini auf UTF-8 zu ändern.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemgebietsschema kann nicht auf eine UTF-8 unterstützende eingestellt werden.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Generierung in E-Mail-Benachrichtungen",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
......@@ -142,7 +142,7 @@ OC.L10N.register(
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ist als Webcron-Dienst registriert, der die cron.php alle 15 Minuten per HTTP aufruft.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutze den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Erlaube Nutzern, mithilfe von Links zu teilen",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, Inhalte über Links zu teilen",
"Enforce password protection" : "Passwortschutz erzwingen",
"Allow public uploads" : "Öffentliches Hochladen erlauben",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Benutzern erlauben, E-Mail-Benachrichtigungen für freigegebene Dateien zu senden",
......@@ -155,13 +155,13 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Benutzern erlauben, E-Mail-Benachrichtigungen für freigegebene Dateien an andere Benutzer zu senden",
"Exclude groups from sharing" : "Gruppen von Freigaben ausschließen",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Diese Gruppen können weiterhin Freigaben empfangen, aber selbst keine mehr initiieren.",
"Enforce HTTPS" : "Erzwinge HTTPS",
"Enforce HTTPS" : "HTTPS erzwingen",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Zwingt die clientseitigen Anwendungen, verschlüsselte Verbindungen zu %s herzustellen.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "HTTPS für Subdomains erzwingen",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Zwingt die Clients, sich über eine verschlüsselte Verbindung zu %s und Subdomains zu verbinden.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinde dich zu deinem %s über HTTPS um die SSL-Erzwingung zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinde Dich mit Deiner %s über HTTPS, um das Erzwingen von SSL zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"This is used for sending out notifications." : "Dies wird zum Senden von Benachrichtigungen verwendet.",
"Send mode" : "Sende-Modus",
"Send mode" : "Sendemodus",
"From address" : "Absenderadresse",
"mail" : "Mail",
"Authentication method" : "Authentifizierungsmethode",
......@@ -172,15 +172,15 @@ OC.L10N.register(
"SMTP Username" : "SMTP Benutzername",
"SMTP Password" : "SMTP Passwort",
"Store credentials" : "Anmeldeinformationen speichern",
"Test email settings" : "Teste E-Mail-Einstellungen",
"Send email" : "Sende E-Mail",
"Test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"Send email" : "E-Mail senden",
"Log level" : "Loglevel",
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Mehr Apps",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Deine App hinzufügen",
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
......@@ -189,11 +189,11 @@ OC.L10N.register(
"Admin Documentation" : "Admin-Dokumentation",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Die App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
"Update to %s" : "Aktualisierung auf %s",
"Enable only for specific groups" : "Nur für spezifizierte Gruppen aktivieren",
"Enable only for specific groups" : "Nur für bestimmte Gruppen aktivieren",
"Uninstall App" : "App deinstallieren",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten Dich nur wissen lassen, dass Du jetzt ein %s-Konto besitzt.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nwir möchten Dich nur wissen lassen, dass Du jetzt ein %s - Konto besitzt\n\nDein Nutzername: %s\nÖffne es: %s\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.\n\nDein Benutzername: %s\nGreife darauf zu: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online Documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......@@ -222,21 +222,21 @@ OC.L10N.register(
"Upload new" : "Neues hochladen",
"Select new from Files" : "Neues aus den Dateien wählen",
"Remove image" : "Bild entfernen",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Entweder PNG oder JPG. Im Idealfall quadratisch, aber Du kannst es zuschneiden.",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Entweder PNG oder JPG. Im Idealfall quadratisch, Du kannst es aber beschneiden.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Dein Avatar wird von Deinem ursprünglichen Konto bereitgestellt.",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Choose as profile image" : "Als Profilbild wählen",
"Language" : "Sprache",
"Help translate" : "Hilf bei der Übersetzung",
"Common Name" : "Zuname",
"Common Name" : "Common Name",
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikate importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen wurden zu einem Backup-Speicherort verschoben. Wenn irgendetwas schief läuft können die Schlüssel wiederhergestellt werden. Lösche diese nur dann dauerhaft, wenn Du dir sicher bist, dass alle Dateien korrekt entschlüsselt wurden.",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel sind in einen Backup-Speicherort verschoben worden. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, kannst Du die Schlüssel wiederherstellen. Lösche sie nur dann endgültig, wenn Du sicher bist, dass alle Dateien ordnungsgemäß entschlüsselt sind.",
"Restore Encryption Keys" : "Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen",
"Delete Encryption Keys" : "Verschlüsselungsschlüssel löschen",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Entwickelt von der {communityopen}ownCloud-Community{linkclose}, der {githubopen}Quellcode{linkclose} ist unter den Bedingungen der {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose} lizenziert.",
......@@ -249,8 +249,8 @@ OC.L10N.register(
"E-Mail" : "E-Mail",
"Create" : "Anlegen",
"Admin Recovery Password" : "Admin-Wiederherstellungspasswort",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Gib das Wiederherstellungspasswort ein, um die Benutzerdateien während Passwortänderung wiederherzustellen",
"Search Users" : "Nutzer suchen",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Gib das Wiederherstellungspasswort ein, um die Benutzerdateien während der Passwortänderung wiederherzustellen",
"Search Users" : "Benutzer suchen",
"Add Group" : "Gruppe hinzufügen",
"Group" : "Gruppe",
"Everyone" : "Jeder",
......
......@@ -106,29 +106,29 @@
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Sicherheitswarnung",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf %s via HTTP zu. Wir empfehlen Dir dringend, Deinen Server so konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf %s über HTTP zu. Wir empfehlen Dir dringend, Deinen Server so zu konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies schützt die Änderung einiger Konfigurationen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss für die Datei der Schreibzugriff bei jedem Update händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankperformance",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Dein Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen empfehlen wir die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt. Dies kann Fehler mit Nicht-ASCII Zeichen in Dateinamen verursachen. Wir empfehlen daher den Wert von 'default_charset' in der php.ini auf 'UTF-8' zu ändern.",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von default_charset in der php.ini auf UTF-8 zu ändern.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemgebietsschema kann nicht auf eine UTF-8 unterstützende eingestellt werden.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Generierung in E-Mail-Benachrichtungen",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
......@@ -140,7 +140,7 @@
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ist als Webcron-Dienst registriert, der die cron.php alle 15 Minuten per HTTP aufruft.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutze den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Erlaube Nutzern, mithilfe von Links zu teilen",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, Inhalte über Links zu teilen",
"Enforce password protection" : "Passwortschutz erzwingen",
"Allow public uploads" : "Öffentliches Hochladen erlauben",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Benutzern erlauben, E-Mail-Benachrichtigungen für freigegebene Dateien zu senden",
......@@ -153,13 +153,13 @@
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Benutzern erlauben, E-Mail-Benachrichtigungen für freigegebene Dateien an andere Benutzer zu senden",
"Exclude groups from sharing" : "Gruppen von Freigaben ausschließen",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Diese Gruppen können weiterhin Freigaben empfangen, aber selbst keine mehr initiieren.",
"Enforce HTTPS" : "Erzwinge HTTPS",
"Enforce HTTPS" : "HTTPS erzwingen",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Zwingt die clientseitigen Anwendungen, verschlüsselte Verbindungen zu %s herzustellen.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "HTTPS für Subdomains erzwingen",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Zwingt die Clients, sich über eine verschlüsselte Verbindung zu %s und Subdomains zu verbinden.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinde dich zu deinem %s über HTTPS um die SSL-Erzwingung zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinde Dich mit Deiner %s über HTTPS, um das Erzwingen von SSL zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"This is used for sending out notifications." : "Dies wird zum Senden von Benachrichtigungen verwendet.",
"Send mode" : "Sende-Modus",
"Send mode" : "Sendemodus",
"From address" : "Absenderadresse",
"mail" : "Mail",
"Authentication method" : "Authentifizierungsmethode",
......@@ -170,15 +170,15 @@
"SMTP Username" : "SMTP Benutzername",
"SMTP Password" : "SMTP Passwort",
"Store credentials" : "Anmeldeinformationen speichern",
"Test email settings" : "Teste E-Mail-Einstellungen",
"Send email" : "Sende E-Mail",
"Test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"Send email" : "E-Mail senden",
"Log level" : "Loglevel",
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Mehr Apps",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Deine App hinzufügen",
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
......@@ -187,11 +187,11 @@
"Admin Documentation" : "Admin-Dokumentation",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Die App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
"Update to %s" : "Aktualisierung auf %s",
"Enable only for specific groups" : "Nur für spezifizierte Gruppen aktivieren",
"Enable only for specific groups" : "Nur für bestimmte Gruppen aktivieren",
"Uninstall App" : "App deinstallieren",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten Dich nur wissen lassen, dass Du jetzt ein %s-Konto besitzt.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nwir möchten Dich nur wissen lassen, dass Du jetzt ein %s - Konto besitzt\n\nDein Nutzername: %s\nÖffne es: %s\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.\n\nDein Benutzername: %s\nGreife darauf zu: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online Documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......@@ -220,21 +220,21 @@
"Upload new" : "Neues hochladen",
"Select new from Files" : "Neues aus den Dateien wählen",
"Remove image" : "Bild entfernen",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Entweder PNG oder JPG. Im Idealfall quadratisch, aber Du kannst es zuschneiden.",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Entweder PNG oder JPG. Im Idealfall quadratisch, Du kannst es aber beschneiden.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Dein Avatar wird von Deinem ursprünglichen Konto bereitgestellt.",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Choose as profile image" : "Als Profilbild wählen",
"Language" : "Sprache",
"Help translate" : "Hilf bei der Übersetzung",
"Common Name" : "Zuname",
"Common Name" : "Common Name",
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikate importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen wurden zu einem Backup-Speicherort verschoben. Wenn irgendetwas schief läuft können die Schlüssel wiederhergestellt werden. Lösche diese nur dann dauerhaft, wenn Du dir sicher bist, dass alle Dateien korrekt entschlüsselt wurden.",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel sind in einen Backup-Speicherort verschoben worden. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, kannst Du die Schlüssel wiederherstellen. Lösche sie nur dann endgültig, wenn Du sicher bist, dass alle Dateien ordnungsgemäß entschlüsselt sind.",
"Restore Encryption Keys" : "Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen",
"Delete Encryption Keys" : "Verschlüsselungsschlüssel löschen",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Entwickelt von der {communityopen}ownCloud-Community{linkclose}, der {githubopen}Quellcode{linkclose} ist unter den Bedingungen der {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose} lizenziert.",
......@@ -247,8 +247,8 @@
"E-Mail" : "E-Mail",
"Create" : "Anlegen",
"Admin Recovery Password" : "Admin-Wiederherstellungspasswort",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Gib das Wiederherstellungspasswort ein, um die Benutzerdateien während Passwortänderung wiederherzustellen",
"Search Users" : "Nutzer suchen",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Gib das Wiederherstellungspasswort ein, um die Benutzerdateien während der Passwortänderung wiederherzustellen",
"Search Users" : "Benutzer suchen",
"Add Group" : "Gruppe hinzufügen",
"Group" : "Gruppe",
"Everyone" : "Jeder",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't update app." : "Die App konnte nicht aktualisiert werden.",
"Wrong password" : "Falsches Passwort",
"No user supplied" : "Keinen Benutzer angegeben",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte geben Sie ein Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto an, da sonst alle Benutzerdaten verloren gehen können",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte geben Sie ein Wiederherstellungspasswort für das Administratorkonto an, da sonst alle Benutzerdaten verlorengehen können",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Das Backend unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
......@@ -48,7 +48,7 @@ OC.L10N.register(
"Your %s account was created" : "Ihr %s Konto wurde erstellt",
"Unable to delete user." : "Benutzer konnte nicht gelöscht werden.",
"Forbidden" : "Verboten",
"Invalid user" : "Ungültiger Nutzer",
"Invalid user" : "Ungültiger Benutzer",
"Unable to change mail address" : "E-Mail-Adresse konnte nicht geändert werden",
"Email saved" : "E-Mail-Adresse gespeichert",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie »{domain}« als vertrauenswürdige Domain hinzufügen möchten?",
......@@ -108,29 +108,29 @@ OC.L10N.register(
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Sicherheitshinweis",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Sie greifen auf %s via HTTP zu. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Server so konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Sie greifen auf %s über HTTP zu. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Server so zu konfigurieren, dass stattdessen HTTPS verlangt wird.",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies schützt die Änderung einiger Konfigurationen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss für die Datei der Schreibzugriff bei jedem Update händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankleistung",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ihr Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu niedriger als Version 4.0.6 ist installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen empfehlen wir die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Das kann Fehler mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen verursachen. Wir empfehlen daher den Wert von »default_charset« in der php.ini auf »UTF-8« zu ändern.",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von default_charset in der php.ini auf UTF-8 zu ändern.",
"Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemgebietsschema kann nicht auf eine UTF-8 unterstützende eingestellt werden.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Generierung in E-Mail-Benachrichtungen",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Ihre Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setzen Sie bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Ihrer config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Ihrer Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
......@@ -142,7 +142,7 @@ OC.L10N.register(
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ist als Webcron-Dienst registriert, der die cron.php alle 15 Minuten per HTTP aufruft.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutzen Sie den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Allow apps to use the Share API" : "Anwendungen erlauben, die Share-API zu benutzen",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, über Links Inhalte freizugeben",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, Inhalte über Links zu teilen",
"Enforce password protection" : "Passwortschutz erzwingen",
"Allow public uploads" : "Öffentliches Hochladen erlauben",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Benutzern erlauben, E-Mail-Benachrichtigungen für freigegebene Dateien zu senden",
......@@ -159,12 +159,12 @@ OC.L10N.register(
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Zwingt die clientseitigen Anwendungen, verschlüsselte Verbindungen zu %s herzustellen.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "HTTPS für Subdomains erzwingen",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Zwingt die Clients, sich über eine verschlüsselte Verbindung zu %s und Subdomains zu verbinden.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinden Sie sich zu Ihrem %s über HTTPS um die SSL-Erzwingung zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Bitte verbinden Sie sich mit Ihrer %s über HTTPS, um das Erzwingen von SSL zu aktivieren oder zu deaktivieren.",
"This is used for sending out notifications." : "Dies wird für das Senden von Benachrichtigungen verwendet.",
"Send mode" : "Sendemodus",
"From address" : "Absenderadresse",
"mail" : "Mail",
"Authentication method" : "Legitimierungsmethode",
"Authentication method" : "Authentifizierungsmethode",
"Authentication required" : "Authentifizierung benötigt",
"Server address" : "Serveradresse",
"Port" : "Port",
......@@ -180,7 +180,7 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Mehr Apps",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Ihre App hinzufügen",
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
......@@ -191,9 +191,9 @@ OC.L10N.register(
"Update to %s" : "Aktualisierung auf %s",
"Enable only for specific groups" : "Nur für bestimmte Gruppen aktivieren",