Commit 8a4fddeb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7ba391cd
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribút pre používateľov:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribút pre skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapovanie názvov LDAP používateľských mien",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Používateľské mená sa používajú pre uchovávanie a priraďovanie (meta) dát. Pre správnu identifikáciu a rozpoznanie používateľov bude mať každý používateľ z LDAP interné používateľské meno. To je nevyhnutné pre namapovanie používateľských mien na používateľov v LDAP. Vytvorené používateľské meno je namapované na UUID používateľa v LDAP. Naviac je cachovaná DN pre obmedzenie interakcie s LDAP, ale nie je používaná pre identifikáciu. Ak sa DN zmení, bude to správne rozpoznané. Interné používateľské meno sa používa všade. Vyčistenie namapovaní vymaže zvyšky všade. Vyčistenie naviac nie je špecifické, bude mať vplyv na všetky LDAP konfigurácie! Nikdy nečistite namapovanie v produkčnom prostredí, len v testovacej alebo experimentálnej fáze.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušiť mapovanie LDAP používateľských mien",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušiť mapovanie názvov LDAP skupín"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribút pre používateľov:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribút pre skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapovanie názvov LDAP používateľských mien",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Používateľské mená sa používajú pre uchovávanie a priraďovanie (meta) dát. Pre správnu identifikáciu a rozpoznanie používateľov bude mať každý používateľ z LDAP interné používateľské meno. To je nevyhnutné pre namapovanie používateľských mien na používateľov v LDAP. Vytvorené používateľské meno je namapované na UUID používateľa v LDAP. Naviac je cachovaná DN pre obmedzenie interakcie s LDAP, ale nie je používaná pre identifikáciu. Ak sa DN zmení, bude to správne rozpoznané. Interné používateľské meno sa používa všade. Vyčistenie namapovaní vymaže zvyšky všade. Vyčistenie naviac nie je špecifické, bude mať vplyv na všetky LDAP konfigurácie! Nikdy nečistite namapovanie v produkčnom prostredí, len v testovacej alebo experimentálnej fáze.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušiť mapovanie LDAP používateľských mien",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušiť mapovanie názvov LDAP skupín"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID za uporabnike:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atribut UUID za skupine:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Uporabniška preslikava uporabniškega imena na LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uporabniška imena so uporabljena za shranjevanje in dodeljevanje (meta) podatkov. Za natančno določanje in prepoznavanje uporabnikov je uporabljen sistem notranjega uporabniškega imena vsakega uporabnika LDAP. Ta možnost zahteva preslikavo uporabniškega imena v uporabnika LDAP in preslikano na njegov UUID. Sistem predpomni enolična imena za zmanjšanje odvisnosti LDAP, vendar pa ta podatek ni uporabljen za določevanje uporabnika. Če se enolično ime spremeni, se spremeni notranje uporabniško ime. Čiščenje preslikav pušča ostanke podatkov in vpliva na vse nastavitve LDAP! V delovnem okolju zato spreminjanje preslikav ni priporočljivo, možnost pa je na voljo za preizkušanje.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Izbriši preslikavo uporabniškega imena na LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Izbriši preslikavo skupine na LDAP"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID za uporabnike:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atribut UUID za skupine:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Uporabniška preslikava uporabniškega imena na LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uporabniška imena so uporabljena za shranjevanje in dodeljevanje (meta) podatkov. Za natančno določanje in prepoznavanje uporabnikov je uporabljen sistem notranjega uporabniškega imena vsakega uporabnika LDAP. Ta možnost zahteva preslikavo uporabniškega imena v uporabnika LDAP in preslikano na njegov UUID. Sistem predpomni enolična imena za zmanjšanje odvisnosti LDAP, vendar pa ta podatek ni uporabljen za določevanje uporabnika. Če se enolično ime spremeni, se spremeni notranje uporabniško ime. Čiščenje preslikav pušča ostanke podatkov in vpliva na vse nastavitve LDAP! V delovnem okolju zato spreminjanje preslikav ni priporočljivo, možnost pa je na voljo za preizkušanje.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Izbriši preslikavo uporabniškega imena na LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Izbriši preslikavo skupine na LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut för användare:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut för grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Användarnamn-LDAP användarmappning",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud använder sig av användarnamn för att lagra och tilldela (meta) data. För att exakt kunna identifiera och känna igen användare, kommer varje LDAP-användare ha ett internt användarnamn. Detta kräver en mappning från ownCloud-användarnamn till LDAP-användare. Det skapade användarnamnet mappas till UUID för LDAP-användaren. Dessutom cachas DN samt minskar LDAP-interaktionen, men den används inte för identifiering. Om DN förändras, kommer förändringarna hittas av ownCloud. Det interna ownCloud-namnet används överallt i ownCloud. Om du rensar/raderar mappningarna kommer att lämna referenser överallt i systemet. Men den är inte konfigurationskänslig, den påverkar alla LDAP-konfigurationer! Rensa/radera aldrig mappningarna i en produktionsmiljö, utan gör detta endast i testmiljö!",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Rensa användarnamn-LDAP användarmappning",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Rensa gruppnamn-LDAP gruppmappning"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut för användare:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut för grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Användarnamn-LDAP användarmappning",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud använder sig av användarnamn för att lagra och tilldela (meta) data. För att exakt kunna identifiera och känna igen användare, kommer varje LDAP-användare ha ett internt användarnamn. Detta kräver en mappning från ownCloud-användarnamn till LDAP-användare. Det skapade användarnamnet mappas till UUID för LDAP-användaren. Dessutom cachas DN samt minskar LDAP-interaktionen, men den används inte för identifiering. Om DN förändras, kommer förändringarna hittas av ownCloud. Det interna ownCloud-namnet används överallt i ownCloud. Om du rensar/raderar mappningarna kommer att lämna referenser överallt i systemet. Men den är inte konfigurationskänslig, den påverkar alla LDAP-konfigurationer! Rensa/radera aldrig mappningarna i en produktionsmiljö, utan gör detta endast i testmiljö!",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Rensa användarnamn-LDAP användarmappning",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Rensa gruppnamn-LDAP gruppmappning"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Kullanıcılar için UUID Özniteliği:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Gruplar için UUID Özniteliği:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirme",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Kullanıcı adları, (üst) veri depolaması ve ataması için kullanılır. Kullanıcıları kesin olarak tanımlamak ve algılamak için, her LDAP kullanıcısı bir dahili kullanıcı adına sahip olacak. Bu kullanıcı adı ile LDAP kullanıcısı arasında bir eşleşme gerektirir. Oluşturulan kullanıcı adı LDAP kullanıcısının UUID'si ile eşleştirilir. Ek olarak LDAP etkileşimini azaltmak için DN de önbelleğe alınır ancak bu kimlik tanıma için kullanılmaz. Eğer DN değişirse, değişiklikler tespit edilir. Dahili kullanıcı her yerde kullanılır. Eşleştirmeleri temizlemek, her yerde kalıntılar bırakacaktır. Eşleştirmeleri temizlemek yapılandırmaya hassas bir şekilde bağlı değildir, tüm LDAP yapılandırmalarını etkiler! Üretim ortamında eşleştirmeleri asla temizlemeyin, sadece sınama veya deneysel aşamada kullanın.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirmesini Temizle",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Grup Adı-LDAP Grubu Eşleştirmesini Temizle"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Kullanıcılar için UUID Özniteliği:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Gruplar için UUID Özniteliği:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirme",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Kullanıcı adları, (üst) veri depolaması ve ataması için kullanılır. Kullanıcıları kesin olarak tanımlamak ve algılamak için, her LDAP kullanıcısı bir dahili kullanıcı adına sahip olacak. Bu kullanıcı adı ile LDAP kullanıcısı arasında bir eşleşme gerektirir. Oluşturulan kullanıcı adı LDAP kullanıcısının UUID'si ile eşleştirilir. Ek olarak LDAP etkileşimini azaltmak için DN de önbelleğe alınır ancak bu kimlik tanıma için kullanılmaz. Eğer DN değişirse, değişiklikler tespit edilir. Dahili kullanıcı her yerde kullanılır. Eşleştirmeleri temizlemek, her yerde kalıntılar bırakacaktır. Eşleştirmeleri temizlemek yapılandırmaya hassas bir şekilde bağlı değildir, tüm LDAP yapılandırmalarını etkiler! Üretim ortamında eşleştirmeleri asla temizlemeyin, sadece sınama veya deneysel aşamada kullanın.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirmesini Temizle",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Grup Adı-LDAP Grubu Eşleştirmesini Temizle"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Атрибут для користувачів:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Атрибут для груп:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Картографія Імен користувачів-LDAP ",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud використовує імена користувачів для зберігання і призначення метаданих. Для точної ідентифікації і розпізнавання користувачів, кожен користувач LDAP буде мати своє внутрішнє ім'я користувача. Це вимагає прив'язки імені користувача ownCloud до користувача LDAP. При створенні ім'я користувача призначається ідентифікатору UUID користувача LDAP. Крім цього кешується розрізнювальне ім'я (DN) для зменшення числа звернень до LDAP, однак воно не використовується для ідентифікації. Якщо розрізнювальне ім'я було змінене, про це стане відомо ownCloud. Внутрішнє ім'я ownCloud використовується скрізь в ownCloud. Після скидання прив'язок в базі можуть зберегтися залишки старої інформації. Скидання прив'язок не прив'язано до конфігурації, він вплине на всі LDAP-підключення! Ні в якому разі не рекомендується скидати прив'язки, якщо система вже знаходиться в експлуатації, тільки на етапі тестування.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Очистити картографію Імен користувачів-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Очистити картографію Імен груп-LDAP"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Атрибут для користувачів:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Атрибут для груп:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Картографія Імен користувачів-LDAP ",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud використовує імена користувачів для зберігання і призначення метаданих. Для точної ідентифікації і розпізнавання користувачів, кожен користувач LDAP буде мати своє внутрішнє ім'я користувача. Це вимагає прив'язки імені користувача ownCloud до користувача LDAP. При створенні ім'я користувача призначається ідентифікатору UUID користувача LDAP. Крім цього кешується розрізнювальне ім'я (DN) для зменшення числа звернень до LDAP, однак воно не використовується для ідентифікації. Якщо розрізнювальне ім'я було змінене, про це стане відомо ownCloud. Внутрішнє ім'я ownCloud використовується скрізь в ownCloud. Після скидання прив'язок в базі можуть зберегтися залишки старої інформації. Скидання прив'язок не прив'язано до конфігурації, він вплине на всі LDAP-підключення! Ні в якому разі не рекомендується скидати прив'язки, якщо система вже знаходиться в експлуатації, тільки на етапі тестування.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Очистити картографію Імен користувачів-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Очистити картографію Імен груп-LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -78,7 +78,6 @@ OC.L10N.register(
"Override UUID detection" : "超越UUID检测",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "ownCloud 默认会自动检测 UUID 属性。UUID 属性用来无误地识别 LDAP 用户和组。同时,如果上面没有特别设置,内部用户名也基于 UUID 创建。也可以覆盖设置,直接指定一个属性。但一定要确保指定的属性取得的用户和组是唯一的。留空,则执行默认操作。更改只影响新映射 (或增加) 的 LDAP 用户和组。",
"Username-LDAP User Mapping" : "用户名-LDAP用户映射",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "用户名用于存储和分配数据 (元)。为了准确地识别和确认用户,每个用户都有一个内部用户名。这需要一个 ownCloud 用户名到 LDAP 用户的映射。创建的用户名被映射到 LDAP 用户的 UUID。此外,DN 也会被缓存,以减少 LDAP 连接,但它不用于识别。DN 的变化会被监视到。内部用户名会被用于所有地方。清除映射将导致一片混乱。清除映射不是常用的设置,它会影响到所有的 LDAP 配置!千万不要在正式环境中清除映射,只有在测试或试验时才这样做。",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "清除用户-LDAP用户映射",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "清除组用户-LDAP级映射"
},
......
......@@ -76,7 +76,6 @@
"Override UUID detection" : "超越UUID检测",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "ownCloud 默认会自动检测 UUID 属性。UUID 属性用来无误地识别 LDAP 用户和组。同时,如果上面没有特别设置,内部用户名也基于 UUID 创建。也可以覆盖设置,直接指定一个属性。但一定要确保指定的属性取得的用户和组是唯一的。留空,则执行默认操作。更改只影响新映射 (或增加) 的 LDAP 用户和组。",
"Username-LDAP User Mapping" : "用户名-LDAP用户映射",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "用户名用于存储和分配数据 (元)。为了准确地识别和确认用户,每个用户都有一个内部用户名。这需要一个 ownCloud 用户名到 LDAP 用户的映射。创建的用户名被映射到 LDAP 用户的 UUID。此外,DN 也会被缓存,以减少 LDAP 连接,但它不用于识别。DN 的变化会被监视到。内部用户名会被用于所有地方。清除映射将导致一片混乱。清除映射不是常用的设置,它会影响到所有的 LDAP 配置!千万不要在正式环境中清除映射,只有在测试或试验时才这样做。",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "清除用户-LDAP用户映射",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "清除组用户-LDAP级映射"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
......
......@@ -45,9 +45,6 @@ OC.L10N.register(
"Weak password" : "كلمة السر ضعيفة",
"Good password" : "كلمة السر جيدة",
"Strong password" : "كلمة السر قوية",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "اعدادات خادمك غير صحيحة بشكل تسمح لك بمزامنة ملفاتك وذلك بسبب أن واجهة WebDAV تبدو معطلة",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "هذا الخادم لا يوجد لدية اتصال انترنت. هذا يعني ان بعض الميزات مثل mounting التخزين الخارجي , تنبيهات عن التحديثات او تنزيلات برامج الطرف الثالث3 لا تعمل. الدخول للملفات البعيدة و ارسال تنبيهات البريد الالكتروني ممكن ان لا تعمل ايضا. نحن نقترح بتفعيل اتصال الانترنت لهذا الخادم لتتمكن من الاستفادة من كل الميزات",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "مجلد data و ملفاتك يمكن الوصول لها عن طريق الانترنت. ملف .htaccess لا يمكن تشغيلة. نحن نقترح باصرار ان تعيد اعداد خادمك لمنع الدخول الى بياناتك عن طريق الانترنت او بالامكان ان تنقل مجلد data خارج document root بشكل مؤقت. ",
"Shared" : "مشارك",
"Share" : "شارك",
"Error" : "خطأ",
......
......@@ -43,9 +43,6 @@
"Weak password" : "كلمة السر ضعيفة",
"Good password" : "كلمة السر جيدة",
"Strong password" : "كلمة السر قوية",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "اعدادات خادمك غير صحيحة بشكل تسمح لك بمزامنة ملفاتك وذلك بسبب أن واجهة WebDAV تبدو معطلة",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "هذا الخادم لا يوجد لدية اتصال انترنت. هذا يعني ان بعض الميزات مثل mounting التخزين الخارجي , تنبيهات عن التحديثات او تنزيلات برامج الطرف الثالث3 لا تعمل. الدخول للملفات البعيدة و ارسال تنبيهات البريد الالكتروني ممكن ان لا تعمل ايضا. نحن نقترح بتفعيل اتصال الانترنت لهذا الخادم لتتمكن من الاستفادة من كل الميزات",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "مجلد data و ملفاتك يمكن الوصول لها عن طريق الانترنت. ملف .htaccess لا يمكن تشغيلة. نحن نقترح باصرار ان تعيد اعداد خادمك لمنع الدخول الى بياناتك عن طريق الانترنت او بالامكان ان تنقل مجلد data خارج document root بشكل مؤقت. ",
"Shared" : "مشارك",
"Share" : "شارك",
"Error" : "خطأ",
......
......@@ -61,9 +61,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Contraseña pasable",
"Good password" : "Contraseña bona",
"Strong password" : "Contraseña mui bona",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "El to sirvidor web entá nun ta configuráu afayadizamente pa permitir la sincronización de ficheros porque la interfaz WebDAV paez tar rota.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Esti sirvidor nun tien conexón a Internet. Esto significa que dalgunes de les carauterístiques nun van funcionar, como'l montaxe d'almacenamiento esternu, les notificaciones sobre anovamientos, la instalación d'aplicaciones de terceros, l'accesu a los ficheros de mou remotu o l'unviu de correos-e de notificación. Suxerimos habilitar una conexón a Internet nesti sirvidor pa esfrutar de toles funciones.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "El direutoriu de datos y ficheros ye dablemente accesible dende Internet, darréu que'l ficheru .htaccess nun ta funcionando. Suxerímoste que configures el sirvidor web de mou que'l direutoriu de datos nun seya accesible o que muevas talu direutoriu fuera del raigañu de documentos del sirvidor web.",
"Shared" : "Compartíu",
"Shared with {recipients}" : "Compartío con {recipients}",
"Share" : "Compartir",
......
......@@ -59,9 +59,6 @@
"So-so password" : "Contraseña pasable",
"Good password" : "Contraseña bona",
"Strong password" : "Contraseña mui bona",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "El to sirvidor web entá nun ta configuráu afayadizamente pa permitir la sincronización de ficheros porque la interfaz WebDAV paez tar rota.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Esti sirvidor nun tien conexón a Internet. Esto significa que dalgunes de les carauterístiques nun van funcionar, como'l montaxe d'almacenamiento esternu, les notificaciones sobre anovamientos, la instalación d'aplicaciones de terceros, l'accesu a los ficheros de mou remotu o l'unviu de correos-e de notificación. Suxerimos habilitar una conexón a Internet nesti sirvidor pa esfrutar de toles funciones.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "El direutoriu de datos y ficheros ye dablemente accesible dende Internet, darréu que'l ficheru .htaccess nun ta funcionando. Suxerímoste que configures el sirvidor web de mou que'l direutoriu de datos nun seya accesible o que muevas talu direutoriu fuera del raigañu de documentos del sirvidor web.",
"Shared" : "Compartíu",
"Shared with {recipients}" : "Compartío con {recipients}",
"Share" : "Compartir",
......
......@@ -11,6 +11,11 @@ OC.L10N.register(
"No temporary profile picture available, try again" : "Profaylın müvəqqəti şəklinə çatmaq mümkün olmadı, yenidən təkrarlayın.",
"Sunday" : "Bazar",
"Monday" : "Bazar ertəsi",
"Tuesday" : "Çərşənbə axşamı",
"Wednesday" : "Çərşənbə",
"Thursday" : "Cümə axşamı",
"Friday" : "Cümə",
"Saturday" : "Şənbə",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"Saving..." : "Saxlama...",
"No" : "Xeyir",
......@@ -30,6 +35,7 @@ OC.L10N.register(
"Password" : "Şifrə",
"Send" : "Göndər",
"group" : "qrup",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"can share" : "yayımlaya bilərsiniz",
"delete" : "sil",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
......
......@@ -9,6 +9,11 @@
"No temporary profile picture available, try again" : "Profaylın müvəqqəti şəklinə çatmaq mümkün olmadı, yenidən təkrarlayın.",
"Sunday" : "Bazar",
"Monday" : "Bazar ertəsi",
"Tuesday" : "Çərşənbə axşamı",
"Wednesday" : "Çərşənbə",
"Thursday" : "Cümə axşamı",
"Friday" : "Cümə",
"Saturday" : "Şənbə",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"Saving..." : "Saxlama...",
"No" : "Xeyir",
......@@ -28,6 +33,7 @@
"Password" : "Şifrə",
"Send" : "Göndər",
"group" : "qrup",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"can share" : "yayımlaya bilərsiniz",
"delete" : "sil",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Не особено добра парола",
"Good password" : "Добра парола",
"Strong password" : "Сигурна парола",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web сървърът Ви все още не е правилно настроен, за да позволява синхронизация на файлове, защото WebDAV интерфейсът изглежда не работи.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Сървърът няма работеща интернет връзка. Това означава, че някои функции като прикачването на външни дискови устройства, уведомления за обновяване или инсталиране на приложения от трети източници няма да работят. Достъпът до файлове отвън или изпращане на електронна поща за уведомление вероятно също няма да работят. Препоръчваме Ви да включите Интернет връзката за този сървър, ако искате да използвате всички тези функции.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Вашата директория за данни и файлове Ви вероятно са достъпни от интернет. \".htaccess\" файлът не функционира. Силно препоръчваме да настроите уеб сървъра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместите извън главната директория на сървъра.",
"Error occurred while checking server setup" : "Настъпи грешка при проверката на настройките на сървъра.",
"Shared" : "Споделено",
"Shared with {recipients}" : "Споделено с {recipients}.",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат от търсене в други места","{count} резултати от търсене в други места"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не се подържа и %s няма да работи правилно на тази платформа. Използвайте го на свой собствен риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "За най-добри резултати, моля, помисли дали не бихте желали да използваште GNU/Linux сървър.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда, че тази %s инстанция работи в 32-битова PHP среда и open_basedir е конфигуриран в php.ini. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно непрепоръчително.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Моля, премахтене настройката за open_basedir от вашия php.ini или преминете към 64-битово PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда, че тази %s инстанция работи в 32-битова PHP среда и cURL не е инсталиран. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно непрепоръчително.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Моля, инсталирайте разширението cURL и рестартирайте вашия уеб сървър.",
"Personal" : "Лични",
"Users" : "Потребители",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Не особено добра парола",
"Good password" : "Добра парола",
"Strong password" : "Сигурна парола",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web сървърът Ви все още не е правилно настроен, за да позволява синхронизация на файлове, защото WebDAV интерфейсът изглежда не работи.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Сървърът няма работеща интернет връзка. Това означава, че някои функции като прикачването на външни дискови устройства, уведомления за обновяване или инсталиране на приложения от трети източници няма да работят. Достъпът до файлове отвън или изпращане на електронна поща за уведомление вероятно също няма да работят. Препоръчваме Ви да включите Интернет връзката за този сървър, ако искате да използвате всички тези функции.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Вашата директория за данни и файлове Ви вероятно са достъпни от интернет. \".htaccess\" файлът не функционира. Силно препоръчваме да настроите уеб сървъра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместите извън главната директория на сървъра.",
"Error occurred while checking server setup" : "Настъпи грешка при проверката на настройките на сървъра.",
"Shared" : "Споделено",
"Shared with {recipients}" : "Споделено с {recipients}.",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат от търсене в други места","{count} резултати от търсене в други места"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не се подържа и %s няма да работи правилно на тази платформа. Използвайте го на свой собствен риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "За най-добри резултати, моля, помисли дали не бихте желали да използваште GNU/Linux сървър.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда, че тази %s инстанция работи в 32-битова PHP среда и open_basedir е конфигуриран в php.ini. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно непрепоръчително.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Моля, премахтене настройката за open_basedir от вашия php.ini или преминете към 64-битово PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Изглежда, че тази %s инстанция работи в 32-битова PHP среда и cURL не е инсталиран. Това ще доведе до проблеми с файлове по-големи от 4GB и е крайно непрепоръчително.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Моля, инсталирайте разширението cURL и рестартирайте вашия уеб сървър.",
"Personal" : "Лични",
"Users" : "Потребители",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment