Commit 8a4fddeb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7ba391cd
......@@ -61,9 +61,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Tu-i-tamo lozinka",
"Good password" : "Dobra lozinka",
"Strong password" : "Jaka lozinka",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Vaš web server još nije valjano podešen da bi omogućio sinkronizaciju datoteka jer izgleda da je WebDAV sučelje neispravno.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ovaj server nema uspostavljenu internet konekciju. To znači da neke od njegovih funkcija poput spajanje na vanjsku memoriju, obavještavanje o ažuriranju ili instalaciji aplikacija 3će strane neće raditi. Također, možda je onemogućen daljinski pristup datotekama i slanje obavještajne e-pošte. Savjetujemo uspostavljanje internet konekcije za ovaj server u koliko želite sve njegove funkcije.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Vaš direktorij podataka i vaše datoteke su vjerovatno dostupne s interneta. Datoteka .htaccess ne radi. Strogo vam preporučujemo da vaš web server konfigurišete tako da je pristup direktoriju podataka nemoguć ili čak direktorij podataka premjestite izvan korijenskog/početnog direktorija web servera.",
"Error occurred while checking server setup" : "Došlo je do pogreške prilikom provjere serverskih postavki",
"Shared" : "Podijeljen",
"Shared with {recipients}" : "Podijeljen sa {recipients}",
......
......@@ -59,9 +59,6 @@
"So-so password" : "Tu-i-tamo lozinka",
"Good password" : "Dobra lozinka",
"Strong password" : "Jaka lozinka",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Vaš web server još nije valjano podešen da bi omogućio sinkronizaciju datoteka jer izgleda da je WebDAV sučelje neispravno.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ovaj server nema uspostavljenu internet konekciju. To znači da neke od njegovih funkcija poput spajanje na vanjsku memoriju, obavještavanje o ažuriranju ili instalaciji aplikacija 3će strane neće raditi. Također, možda je onemogućen daljinski pristup datotekama i slanje obavještajne e-pošte. Savjetujemo uspostavljanje internet konekcije za ovaj server u koliko želite sve njegove funkcije.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Vaš direktorij podataka i vaše datoteke su vjerovatno dostupne s interneta. Datoteka .htaccess ne radi. Strogo vam preporučujemo da vaš web server konfigurišete tako da je pristup direktoriju podataka nemoguć ili čak direktorij podataka premjestite izvan korijenskog/početnog direktorija web servera.",
"Error occurred while checking server setup" : "Došlo je do pogreške prilikom provjere serverskih postavki",
"Shared" : "Podijeljen",
"Shared with {recipients}" : "Podijeljen sa {recipients}",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Contrasenya passable",
"Good password" : "Contrasenya bona",
"Strong password" : "Contrasenya forta",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "El servidor web no està configurat correctament per permetre la sincronització de fitxers perquè la interfície WebDAV sembla no funcionar correctament.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Aquest servidor no té cap connexió a internet que funcioni. Això significa que algunes de les característiques com el muntatge d'emmagatzemament extern, les notificacions quant a actualitzacions o la instal·lació d'aplicacions de tercers no funcionarà. L'accés remot a fitxers i l'enviament de correus electrònics podria tampoc no funcionar. Us suggerim que habiliteu la connexió a internet per aquest servidor si voleu tenir totes les característiques.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "La carpeta de dades i els vostres fitxersprobablement són accessibles des d'Internet. La fitxer .htaccess no funciona. Us recomanem que configureu el servidor web de tal manera que la carpeta de dades no sigui accessible o que moveu la carpeta de dades fora de l'arrel de documents del servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Hi ha hagut un error en comprovar la configuració del servidor",
"Shared" : "Compartit",
"Shared with {recipients}" : "Compartit amb {recipients}",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Contrasenya passable",
"Good password" : "Contrasenya bona",
"Strong password" : "Contrasenya forta",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "El servidor web no està configurat correctament per permetre la sincronització de fitxers perquè la interfície WebDAV sembla no funcionar correctament.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Aquest servidor no té cap connexió a internet que funcioni. Això significa que algunes de les característiques com el muntatge d'emmagatzemament extern, les notificacions quant a actualitzacions o la instal·lació d'aplicacions de tercers no funcionarà. L'accés remot a fitxers i l'enviament de correus electrònics podria tampoc no funcionar. Us suggerim que habiliteu la connexió a internet per aquest servidor si voleu tenir totes les característiques.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "La carpeta de dades i els vostres fitxersprobablement són accessibles des d'Internet. La fitxer .htaccess no funciona. Us recomanem que configureu el servidor web de tal manera que la carpeta de dades no sigui accessible o que moveu la carpeta de dades fora de l'arrel de documents del servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Hi ha hagut un error en comprovar la configuració del servidor",
"Shared" : "Compartit",
"Shared with {recipients}" : "Compartit amb {recipients}",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace 3. stran byly zakázány: %s",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server není správně nastaven pro umožnění synchronizace, rozhraní WebDAV se zdá být rozbité.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud si přejete využívat všech vlastností ownCloud, doporučujeme povolit připojení k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše vlastní soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace 3. stran byly zakázány: %s",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server není správně nastaven pro umožnění synchronizace, rozhraní WebDAV se zdá být rozbité.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud si přejete využívat všech vlastností ownCloud, doporučujeme povolit připojení k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše vlastní soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"Ok" : "Iawn",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["","","",""],
"Cancel" : "Diddymu",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Nid yw eich gweinydd wedi'i gyflunio eto i ganiatáu cydweddu ffeiliau oherwydd bod y rhyngwyneb WebDAV wedi torri.",
"Shared" : "Rhannwyd",
"Share" : "Rhannu",
"Error" : "Gwall",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"Ok" : "Iawn",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["","","",""],
"Cancel" : "Diddymu",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Nid yw eich gweinydd wedi'i gyflunio eto i ganiatáu cydweddu ffeiliau oherwydd bod y rhyngwyneb WebDAV wedi torri.",
"Shared" : "Rhannwyd",
"Share" : "Rhannu",
"Error" : "Gwall",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Følgende inkompatible apps er blevet deaktiveret: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Følgende apps fra 3. part er blevet deaktiveret: %s",
"No image or file provided" : "Ingen fil eller billede givet",
"Unknown filetype" : "Ukendt filtype",
"Invalid image" : "Ugyldigt billede",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Jævnt kodeord",
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat op til at tillade fil synkronisering fordi WebDAV grænsefladen virker ødelagt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering og installation af 3.-parts applikationer ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke fungere at tilgå filer fra eksterne drev eller informations-e-mails. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Din data mappe og dine filer er muligvis tilgængelige fra internettet. .htaccess filen virker ikke. Vi anbefaler på det kraftigste at du konfigurerer din webserver så data mappen ikke længere er tilgængelig, eller at du flytter data mappen uden for webserverens dokument rod. ",
"Error occurred while checking server setup" : "Der opstod fejl under tjek af serveropsætningen",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at cURL ikke er installeret. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Følgende inkompatible apps er blevet deaktiveret: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Følgende apps fra 3. part er blevet deaktiveret: %s",
"No image or file provided" : "Ingen fil eller billede givet",
"Unknown filetype" : "Ukendt filtype",
"Invalid image" : "Ugyldigt billede",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "Jævnt kodeord",
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat op til at tillade fil synkronisering fordi WebDAV grænsefladen virker ødelagt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering og installation af 3.-parts applikationer ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke fungere at tilgå filer fra eksterne drev eller informations-e-mails. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Din data mappe og dine filer er muligvis tilgængelige fra internettet. .htaccess filen virker ikke. Vi anbefaler på det kraftigste at du konfigurerer din webserver så data mappen ikke længere er tilgængelig, eller at du flytter data mappen uden for webserverens dokument rod. ",
"Error occurred while checking server setup" : "Der opstod fejl under tjek af serveropsætningen",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at cURL ikke er installeret. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
......
......@@ -5,14 +5,16 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Updated database" : "Datenbank aktualisiert",
"Checked database schema update" : "Datenbank-Schemenaktualisierung geprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbank-Schemenaktualisierung für Apps geprüft",
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"No image or file provided" : "Kein Bild oder Datei zur Verfügung gestellt",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es nochmal",
"No crop data provided" : "Keine Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Durchschnittliches Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Dein Webserver ist zur Dateisynchronisation noch nicht richtig konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie z.B. das Einbinden von externen Speichern, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren. Der Fernzugriff auf Dateien und das Senden von Benachrichtigungsmails funktioniert eventuell ebenfalls nicht. Wir empfehlen, die Internetverbindung für diesen Server zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen willst.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Dein Datenverzeichnis und deine Dateien sind möglicherweise aus dem Internet erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Wir raten dir dringend, dass du deinen Webserver dahingehend konfigurierst, dass dein Datenverzeichnis nicht länger aus dem Internet erreichbar ist, oder du verschiebst das Datenverzeichnis ausserhalb des Wurzelverzeichnisses des Webservers.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -128,7 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "E-Mail zum Zurücksetzen kann nicht versendet werden. Bitte stelle sicher, dass Dein Benutzername korrekt ist.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versandt werden, weil für diesen Benutzernamen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Nutze den nachfolgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entferne die open_basedir-Einstellung in Deiner php.ini oder wechsele zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installiere die cURL-Erweiterung und starte Deinen Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......@@ -157,7 +154,7 @@ OC.L10N.register(
"File not found" : "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." : "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." : "Du kannst zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nich wollte Dich nur wissen lassen, dass %s %s mit Dir teilt.\nSchaue es Dir an: %s\n\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass %s %s mit Dir geteilt hat.\nZum Anzeigen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Internal Server Error" : "Interner Serverfehler",
......@@ -202,14 +199,14 @@ OC.L10N.register(
"remember" : "merken",
"Log in" : "Einloggen",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten dich nur wissen lassen, dass %s <strong>%s</strong> mit dir geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Ansehen!</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass %s <strong>%s</strong> mit Dir geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Sieh es Dir an!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Dies bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren genutzt werden kann.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktiere Deinen Systemadministrator, wenn diese Meldung dauerhaft oder unerwartet erscheint.",
"Thank you for your patience." : "Vielen Dank für Deine Geduld.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du greifst von einer nicht vertrauenswürdigen Domain auf den Server zu.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Bitte kontaktiere Deinen Administrator. Wenn Du Administrator dieser Instanz bist, konfiguriere bitte die „trusted_domain“-Einstellung in config/config.php. Eine Beispielkonfiguration wird unter config/config.sample.php bereitgestellt.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Abhängig vonDeiner Konfiguration kannst Du auch als Administrator, zum Vertrauen dieser Domain, den unteren Button verwenden.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Wenn es Deine Konfiguration zulässt, kannst Du als Administrator gegebenenfalls den Button unten benutzen, um diese Domain als vertrauenswürdig einzustufen.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "„%s“ als vertrauenswürdige Domain hinzufügen",
"%s will be updated to version %s." : "%s wird auf Version %s aktualisiert.",
"The following apps will be disabled:" : "Die folgenden Apps werden deaktiviert:",
......
......@@ -3,14 +3,16 @@
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Updated database" : "Datenbank aktualisiert",
"Checked database schema update" : "Datenbank-Schemenaktualisierung geprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbank-Schemenaktualisierung für Apps geprüft",
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"No image or file provided" : "Kein Bild oder Datei zur Verfügung gestellt",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es nochmal",
"No crop data provided" : "Keine Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "Durchschnittliches Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Dein Webserver ist zur Dateisynchronisation noch nicht richtig konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie z.B. das Einbinden von externen Speichern, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren. Der Fernzugriff auf Dateien und das Senden von Benachrichtigungsmails funktioniert eventuell ebenfalls nicht. Wir empfehlen, die Internetverbindung für diesen Server zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen willst.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Dein Datenverzeichnis und deine Dateien sind möglicherweise aus dem Internet erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Wir raten dir dringend, dass du deinen Webserver dahingehend konfigurierst, dass dein Datenverzeichnis nicht länger aus dem Internet erreichbar ist, oder du verschiebst das Datenverzeichnis ausserhalb des Wurzelverzeichnisses des Webservers.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -126,7 +125,7 @@
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "E-Mail zum Zurücksetzen kann nicht versendet werden. Bitte stelle sicher, dass Dein Benutzername korrekt ist.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versandt werden, weil für diesen Benutzernamen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Nutze den nachfolgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entferne die open_basedir-Einstellung in Deiner php.ini oder wechsele zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installiere die cURL-Erweiterung und starte Deinen Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......@@ -155,7 +152,7 @@
"File not found" : "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." : "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." : "Du kannst zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nich wollte Dich nur wissen lassen, dass %s %s mit Dir teilt.\nSchaue es Dir an: %s\n\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass %s %s mit Dir geteilt hat.\nZum Anzeigen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Internal Server Error" : "Interner Serverfehler",
......@@ -200,14 +197,14 @@
"remember" : "merken",
"Log in" : "Einloggen",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten dich nur wissen lassen, dass %s <strong>%s</strong> mit dir geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Ansehen!</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass %s <strong>%s</strong> mit Dir geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Sieh es Dir an!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Dies bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren genutzt werden kann.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktiere Deinen Systemadministrator, wenn diese Meldung dauerhaft oder unerwartet erscheint.",
"Thank you for your patience." : "Vielen Dank für Deine Geduld.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du greifst von einer nicht vertrauenswürdigen Domain auf den Server zu.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Bitte kontaktiere Deinen Administrator. Wenn Du Administrator dieser Instanz bist, konfiguriere bitte die „trusted_domain“-Einstellung in config/config.php. Eine Beispielkonfiguration wird unter config/config.sample.php bereitgestellt.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Abhängig vonDeiner Konfiguration kannst Du auch als Administrator, zum Vertrauen dieser Domain, den unteren Button verwenden.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Wenn es Deine Konfiguration zulässt, kannst Du als Administrator gegebenenfalls den Button unten benutzen, um diese Domain als vertrauenswürdig einzustufen.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "„%s“ als vertrauenswürdige Domain hinzufügen",
"%s will be updated to version %s." : "%s wird auf Version %s aktualisiert.",
"The following apps will be disabled:" : "Die folgenden Apps werden deaktiviert:",
......
......@@ -5,14 +5,16 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet ",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Updated database" : "Datenbank aktualisiert",
"Checked database schema update" : "Aktualisierung des Datenbankschemas wurde überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualisierung des Datenbankschemas für Apps wurde überprüft",
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"No image or file provided" : "Weder Bild noch eine Datei wurden zur Verfügung gestellt",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuchen Sie es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Passables Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ihr Webserver ist zur Dateisynchronisation noch nicht richtig konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dieses bedeutet, dass einige Funktionen wie z.B. das Einbinden von externen Speichern, Aktualisierungsbenachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren. Der Fernzugriff auf Dateien und das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen funktionieren eventuell ebenfalls nicht. Wir empfehlen die Internetverbindung für diesen Server zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen benutzen wollen.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind möglicherweise aus dem Internet erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Wir raten Ihnen dringend, dass Sie Ihren Webserver dahingehend konfigurieren, dass Ihr Datenverzeichnis nicht länger aus dem Internet erreichbar ist, oder Sie verschieben das Datenverzeichnis außerhalb des Wurzelverzeichnisses des Webservers.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -128,7 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "E-Mail zum Zurücksetzen kann nicht versendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername richtig ist.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versandt werden, weil für diesen Benutzernamen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Nutzen Sie den nachfolgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entfernen Sie die open_basedir-Einstellung in Ihrer php.ini oder wechseln Sie zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie die cURL-Erweiterung und starten Sie Ihren Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......@@ -157,10 +154,10 @@ OC.L10N.register(
"File not found" : "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." : "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." : "Sie können zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\n%s hat %s mit Ihnen geteilt.\nAnsehen: %s\n\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass %s %s mit Ihnen geteilt hat.\nZum Anzeigen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Internal Server Error" : "Interner Server-Fehler",
"Internal Server Error" : "Interner Serverfehler",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Der Server hat einen internen Fehler und konnte Ihre Anfrage nicht vervollständigen.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Bitte wenden Sie sich an den Serveradministrator, wenn dieser Fehler mehrfach auftritt, geben Sie bitte die, unten stehenden, technischen Details in Ihrem Bericht mit an.",
"More details can be found in the server log." : "Weitere Details können im Serverprotokoll gefunden werden.",
......@@ -202,14 +199,14 @@ OC.L10N.register(
"remember" : "merken",
"Log in" : "Einloggen",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten Sie wissen lassen, dass %s <strong>%s</strong> mit Ihnen geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Ansehen</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass %s <strong>%s</strong> mit Ihnen geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Sehen Sie es sich an!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Das bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren benutzt werden kann.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, wenn diese Meldung dauerhaft oder unerwartet erscheint.",
"Thank you for your patience." : "Vielen Dank für Ihre Geduld.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sie greifen von einer nicht vertrauenswürdigen Domain auf den Server zu.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator. Wenn Sie Administrator dieser Instanz sind, konfigurieren Sie bitte die „trusted_domain“-Einstellung in config/config.php. Eine Beispielkonfiguration wird unter config/config.sample.php bereitgestellt.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Abhängig von Ihrer Konfiguration, können Sie als Administrator dieser Domain vertrauen, indem Sie den unteren Knopf benutzen.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Wenn es Ihre Konfiguration zulässt, können Sie als Administrator gegebenenfalls den Button unten benutzen, um diese Domain als vertrauenswürdig einzustufen.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "„%s“ als vertrauenswürdige Domain hinzufügen",
"%s will be updated to version %s." : "%s wird auf Version %s aktualisiert.",
"The following apps will be disabled:" : "Die folgenden Apps werden deaktiviert:",
......
......@@ -3,14 +3,16 @@
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet ",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Updated database" : "Datenbank aktualisiert",
"Checked database schema update" : "Aktualisierung des Datenbankschemas wurde überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualisierung des Datenbankschemas für Apps wurde überprüft",
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"No image or file provided" : "Weder Bild noch eine Datei wurden zur Verfügung gestellt",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuchen Sie es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "Passables Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ihr Webserver ist zur Dateisynchronisation noch nicht richtig konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dieses bedeutet, dass einige Funktionen wie z.B. das Einbinden von externen Speichern, Aktualisierungsbenachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren. Der Fernzugriff auf Dateien und das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen funktionieren eventuell ebenfalls nicht. Wir empfehlen die Internetverbindung für diesen Server zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen benutzen wollen.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind möglicherweise aus dem Internet erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Wir raten Ihnen dringend, dass Sie Ihren Webserver dahingehend konfigurieren, dass Ihr Datenverzeichnis nicht länger aus dem Internet erreichbar ist, oder Sie verschieben das Datenverzeichnis außerhalb des Wurzelverzeichnisses des Webservers.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -126,7 +125,7 @@
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "E-Mail zum Zurücksetzen kann nicht versendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername richtig ist.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versandt werden, weil für diesen Benutzernamen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Nutzen Sie den nachfolgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entfernen Sie die open_basedir-Einstellung in Ihrer php.ini oder wechseln Sie zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Dies führt zu Problemen mit Dateien über 4 GB und es wird dringend von einem solchen Betrieb abgeraten.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie die cURL-Erweiterung und starten Sie Ihren Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......@@ -155,10 +152,10 @@
"File not found" : "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." : "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." : "Sie können zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\n%s hat %s mit Ihnen geteilt.\nAnsehen: %s\n\n",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass %s %s mit Ihnen geteilt hat.\nZum Anzeigen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Internal Server Error" : "Interner Server-Fehler",
"Internal Server Error" : "Interner Serverfehler",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Der Server hat einen internen Fehler und konnte Ihre Anfrage nicht vervollständigen.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Bitte wenden Sie sich an den Serveradministrator, wenn dieser Fehler mehrfach auftritt, geben Sie bitte die, unten stehenden, technischen Details in Ihrem Bericht mit an.",
"More details can be found in the server log." : "Weitere Details können im Serverprotokoll gefunden werden.",
......@@ -200,14 +197,14 @@
"remember" : "merken",
"Log in" : "Einloggen",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>wir möchten Sie wissen lassen, dass %s <strong>%s</strong> mit Ihnen geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Ansehen</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass %s <strong>%s</strong> mit Ihnen geteilt hat.<br><a href=\"%s\">Sehen Sie es sich an!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Das bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren benutzt werden kann.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, wenn diese Meldung dauerhaft oder unerwartet erscheint.",
"Thank you for your patience." : "Vielen Dank für Ihre Geduld.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sie greifen von einer nicht vertrauenswürdigen Domain auf den Server zu.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator. Wenn Sie Administrator dieser Instanz sind, konfigurieren Sie bitte die „trusted_domain“-Einstellung in config/config.php. Eine Beispielkonfiguration wird unter config/config.sample.php bereitgestellt.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Abhängig von Ihrer Konfiguration, können Sie als Administrator dieser Domain vertrauen, indem Sie den unteren Knopf benutzen.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Wenn es Ihre Konfiguration zulässt, können Sie als Administrator gegebenenfalls den Button unten benutzen, um diese Domain als vertrauenswürdig einzustufen.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "„%s“ als vertrauenswürdige Domain hinzufügen",
"%s will be updated to version %s." : "%s wird auf Version %s aktualisiert.",
"The following apps will be disabled:" : "Die folgenden Apps werden deaktiviert:",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Μέτριο συνθηματικό",
"Good password" : "Καλό συνθηματικό",
"Strong password" : "Δυνατό συνθηματικό",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ο διακομιστής σας δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να επιτρέπει τον συγχρονισμό αρχείων γιατί η διεπαφή WebDAV πιθανόν να είναι κατεστραμμένη.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Αυτός ο διακομιστής δεν έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες όπως η σύνδεση με εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ειδοποιήσεις περί ενημερώσεων ή η εγκατάσταση 3ων εφαρμογών δεν θα είναι διαθέσιμες. Η πρόσβαση απομακρυσμένων αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμες. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόν το διακομιστή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας πιθανόν να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το αρχείο .htaccess δεν δουλεύει. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κατάλογος δεδομένων να μην είναι πλέον προσβάσιμος ή να μετακινήσετε τον κατάλογο δεδομένων έξω από τη ρίζα του καταλόγου του διακομιστή.",
"Error occurred while checking server setup" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης με το διακομιστή",
"Shared" : "Κοινόχρηστα",
"Shared with {recipients}" : "Διαμοιράστηκε με {recipients}",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Μέτριο συνθηματικό",
"Good password" : "Καλό συνθηματικό",
"Strong password" : "Δυνατό συνθηματικό",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ο διακομιστής σας δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να επιτρέπει τον συγχρονισμό αρχείων γιατί η διεπαφή WebDAV πιθανόν να είναι κατεστραμμένη.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Αυτός ο διακομιστής δεν έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες όπως η σύνδεση με εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ειδοποιήσεις περί ενημερώσεων ή η εγκατάσταση 3ων εφαρμογών δεν θα είναι διαθέσιμες. Η πρόσβαση απομακρυσμένων αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμες. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόν το διακομιστή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας πιθανόν να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το αρχείο .htaccess δεν δουλεύει. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κατάλογος δεδομένων να μην είναι πλέον προσβάσιμος ή να μετακινήσετε τον κατάλογο δεδομένων έξω από τη ρίζα του καταλόγου του διακομιστή.",
"Error occurred while checking server setup" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης με το διακομιστή",
"Shared" : "Κοινόχρηστα",
"Shared with {recipients}" : "Διαμοιράστηκε με {recipients}",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Checked database schema update",
"Checked database schema update for apps" : "Checked database schema update for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Updated \"%s\" to %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Following incompatible apps have been disabled: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Following 3rd party apps have been disabled: %s",
"No image or file provided" : "No image or file provided",
"Unknown filetype" : "Unknown filetype",
"Invalid image" : "Invalid image",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "So-so password",
"Good password" : "Good password",
"Strong password" : "Strong password",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Your web server is not yet properly setup to allow files synchronisation because the WebDAV interface seems to be broken.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "This server has no working internet connection. This means that some of the features such as mounting external storage, notifications about updates, or installation of 3rd party apps won't work. Accessing files remotely and sending notification emails might also not work. We suggest enabling an internet connection for this server if you want to have all the features.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root.",
"Error occurred while checking server setup" : "Error occurred whilst checking server setup",
"Shared" : "Shared",
"Shared with {recipients}" : "Shared with {recipients}",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} search result in other places","{count} search results in other places"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! ",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Please install the cURL extension and restart your webserver.",
"Personal" : "Personal",
"Users" : "Users",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Checked database schema update",
"Checked database schema update for apps" : "Checked database schema update for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Updated \"%s\" to %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Following incompatible apps have been disabled: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Following 3rd party apps have been disabled: %s",
"No image or file provided" : "No image or file provided",
"Unknown filetype" : "Unknown filetype",
"Invalid image" : "Invalid image",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "So-so password",
"Good password" : "Good password",
"Strong password" : "Strong password",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Your web server is not yet properly setup to allow files synchronisation because the WebDAV interface seems to be broken.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "This server has no working internet connection. This means that some of the features such as mounting external storage, notifications about updates, or installation of 3rd party apps won't work. Accessing files remotely and sending notification emails might also not work. We suggest enabling an internet connection for this server if you want to have all the features.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root.",
"Error occurred while checking server setup" : "Error occurred whilst checking server setup",
"Shared" : "Shared",
"Shared with {recipients}" : "Shared with {recipients}",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} search result in other places","{count} search results in other places"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! ",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged.",