Commit 8ba3c3a5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent b6854383
......@@ -89,7 +89,9 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Окт.",
"Nov." : "Ное.",
"Dec." : "Дек.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Възникна проблем с проверката за цялостта на кода. Повече информация…</a>",
"Settings" : "Настройки",
"Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Проблем при зареждане на страницата, презареждане след 5 секунди",
"Saving..." : "Запазване...",
"Dismiss" : "Затвори",
"seconds ago" : "преди секунди",
......@@ -121,9 +123,19 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Добра парола",
"Strong password" : "Сигурна парола",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Вашият web сървър все още не е удачно настроен да позволява синхронизация на файлове, защото WebDAV интерфейсът изглежда не работи.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Вашият уеб сървър не е настроен правилно да се справя с \"{url}\". Допълнителна информация може да бъде намерена в нашата<a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Сървърът няма работеща интернет връзка. Това означава, че някои функции като прикачването на външни дискови устройства, уведомления за обновяване или инсталиране на външни приложения няма да работят. Достъпът на файлове отвън или изпращане на имейли за уведомление вероятно също няма да работят. Препоръчваме да включиш интернет връзката за този сървър ако искаш да използваш всички тези функции.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Не е настроен кеш на паметта. За подобряване на производителността, моля, настройте memcache ако е на разположение. Допълнителна инфромация може да бъде открита в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom не е достъпен за четене от PHP, което е крайно нежелателно от съображения за сигурност. Допълнителна информация може да бъде открита в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "В момента използвате PHP {version}. Силно препоръчваме да обновите версията си на PHP, за да се възползвате от <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">подобрения на производителността и сигурността предоставени от PHP Груп</a>, веднага щом дистрибуцията Ви го поддържа.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Reverse proxy headers конфигурацията е неправилна или достъпвате ownCloud от доверенo прокси. Ако не достъпвате ownCloud от доверено прокси, това е проблем по сигурността и може да позволи на нападаетел да се престори, че техният IP адрес е достъпен за ownCloud. Допълнителна информация може да бъде намерена в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached е настроен като дистрибутиран кеш, но грешният \"memcache\" PHP модул е инсталиран. \\OC\\Memcache\\Memcached подържа единствено \"memcached\" и не \"memcache\". Разгледайте <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki относно двата модула</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Някои файлове не преминаха успешно тестът за цялостност. Допълнителна информация как да се разреши този проблем може да бъде намерена в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Списък от валидни файлове…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Повторно сканиране…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Настъпи грешка при проверката на настройките на сървъра.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Твоята директория за данни и файлове вероятно са достъпни от интернет. .htaccess файла не функционира. Силно препоръчваме да настроиш уебсъръра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместиш извън директорията корен на сървъра.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP header не е конфигуриран да бъде \"{expected}\". Това е потенциален проблем по сигурността и защитата на личното пространство и препоръчваме да промените тази настройка.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP header не е конфигуриран на поне \"{seconds}\" секунди. За по-добра сигурност препоръчваме да включите HSTS, както е описано в нашите<a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">съвети по сигурност</a>.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Достъпвате този сайт през HTTP. Силно препоръчваме да настроите сървъра си да изисква HTTPS, както е описано в нашите <a href=\"{docUrl}\">съвети по сигурност</a>.",
"Shared" : "Споделено",
"Shared with {recipients}" : "Споделено с {recipients}.",
"Error" : "Грешка",
......@@ -135,7 +147,11 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Изтичане",
"Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Изберете парола за публичната връзка или натиснете ентър",
"Copied!" : "Копирано!",
"Not supported!" : "Не се поддържа!",
"Press ⌘-C to copy." : "Натиснете ⌘-C, за да копирате.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Натиснете Ctrl-C, за да копирате.",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Share link" : "Връзка за споделяне",
"Link" : "Връзка",
......@@ -144,8 +160,14 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Позволяване на редактиране",
"Email link to person" : "Имейл връзка към човек",
"Send" : "Изпращане",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Споделете в Twitter. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Споделете във Facebook. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Споделете в Diaspora. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Споделете в Google+. Отваря се в нов прозорец.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Споделете чрез имейл. Отваря се във Вашето имейл приложение.",
"Sending ..." : "Изпращане ...",
"Email sent" : "Електронната поща е изпратена",
"Send link via email" : "Изпратете връзка чрез имейл",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Споделено от {owner} с Вас и групата {group} .",
"Shared with you by {owner}" : "Споделено с Вас от {owner}.",
"group" : "група",
......@@ -158,11 +180,30 @@ OC.L10N.register(
"change" : "промяна",
"delete" : "изтриване",
"access control" : "контрол на достъпа",
"Could not unshare" : "Неуспешно споделяне",
"Share details could not be loaded for this item." : "Информация за споделянето не може да бъде заредена за този файл.",
"No users or groups found for {search}" : "Не са отркити потребители или групи за {search}",
"No users found for {search}" : "Не са открити потребители за {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Възникна грешка. Моля, опитайте отново",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (група)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (на {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (отдалечен)",
"Share" : "Споделяне",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Споделете с хора на други ownClouds използвайки синтаксиса username@example.com/ownCloud",
"Share with users…" : "Споделяне с потребители...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Споделяне с потребители, групи или отдалечени потребители...",
"Share with users or groups…" : "Споделяне с потребители или групи...",
"Share with users or remote users…" : "Споделяне с потребители или отдалечени потребители...",
"Error removing share" : "Грешка при премахване на споделянето",
"Warning" : "Предупреждение",
"Error while sending notification" : "Грешка при изпращане на известие",
"Non-existing tag #{tag}" : "Не съществуващ таг #{tag}",
"restricted" : "ограничен",
"invisible" : "невидим",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Изтриване",
"Rename" : "Преименуване",
"Collaborative tags" : "Тагове за сътрудничество",
"The object type is not specified." : "Видът на обекта не е избран.",
"Enter new" : "Въвеждане на нов",
"Add" : "Добавяне",
......@@ -174,8 +215,13 @@ OC.L10N.register(
"sunny" : "слънчево",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравей {name}, времето е {weather}",
"Hello {name}" : "Здравейте, {name}",
"new" : "нов",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["изтегли %n файл","изтегли %n файла"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Тече обновяването, напускането на тази страница може да прекъсне процеса в някои среди.",
"Updating to {version}" : "Обновяване до {version}",
"An error occurred." : "Възникна грешка.",
"Please reload the page." : "Моля, презаредете страницата.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Обновяванет е неуспешно. За повече информация <a href=\"{url}\">проверете форумите ни</a>, разглеждащи този проблем.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновяването е успешно. Сега Ви пренасочваме към ownCloud.",
"Searching other places" : "Търсене в други места",
"Personal" : "Лични",
......
......@@ -87,7 +87,9 @@
"Oct." : "Окт.",
"Nov." : "Ное.",
"Dec." : "Дек.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Възникна проблем с проверката за цялостта на кода. Повече информация…</a>",
"Settings" : "Настройки",
"Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Проблем при зареждане на страницата, презареждане след 5 секунди",
"Saving..." : "Запазване...",
"Dismiss" : "Затвори",
"seconds ago" : "преди секунди",
......@@ -119,9 +121,19 @@
"Good password" : "Добра парола",
"Strong password" : "Сигурна парола",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Вашият web сървър все още не е удачно настроен да позволява синхронизация на файлове, защото WebDAV интерфейсът изглежда не работи.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Вашият уеб сървър не е настроен правилно да се справя с \"{url}\". Допълнителна информация може да бъде намерена в нашата<a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Сървърът няма работеща интернет връзка. Това означава, че някои функции като прикачването на външни дискови устройства, уведомления за обновяване или инсталиране на външни приложения няма да работят. Достъпът на файлове отвън или изпращане на имейли за уведомление вероятно също няма да работят. Препоръчваме да включиш интернет връзката за този сървър ако искаш да използваш всички тези функции.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Не е настроен кеш на паметта. За подобряване на производителността, моля, настройте memcache ако е на разположение. Допълнителна инфромация може да бъде открита в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom не е достъпен за четене от PHP, което е крайно нежелателно от съображения за сигурност. Допълнителна информация може да бъде открита в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "В момента използвате PHP {version}. Силно препоръчваме да обновите версията си на PHP, за да се възползвате от <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">подобрения на производителността и сигурността предоставени от PHP Груп</a>, веднага щом дистрибуцията Ви го поддържа.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Reverse proxy headers конфигурацията е неправилна или достъпвате ownCloud от доверенo прокси. Ако не достъпвате ownCloud от доверено прокси, това е проблем по сигурността и може да позволи на нападаетел да се престори, че техният IP адрес е достъпен за ownCloud. Допълнителна информация може да бъде намерена в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached е настроен като дистрибутиран кеш, но грешният \"memcache\" PHP модул е инсталиран. \\OC\\Memcache\\Memcached подържа единствено \"memcached\" и не \"memcache\". Разгледайте <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki относно двата модула</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Някои файлове не преминаха успешно тестът за цялостност. Допълнителна информация как да се разреши този проблем може да бъде намерена в нашата <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">документация</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Списък от валидни файлове…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Повторно сканиране…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Настъпи грешка при проверката на настройките на сървъра.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Твоята директория за данни и файлове вероятно са достъпни от интернет. .htaccess файла не функционира. Силно препоръчваме да настроиш уебсъръра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместиш извън директорията корен на сървъра.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP header не е конфигуриран да бъде \"{expected}\". Това е потенциален проблем по сигурността и защитата на личното пространство и препоръчваме да промените тази настройка.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP header не е конфигуриран на поне \"{seconds}\" секунди. За по-добра сигурност препоръчваме да включите HSTS, както е описано в нашите<a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">съвети по сигурност</a>.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Достъпвате този сайт през HTTP. Силно препоръчваме да настроите сървъра си да изисква HTTPS, както е описано в нашите <a href=\"{docUrl}\">съвети по сигурност</a>.",
"Shared" : "Споделено",
"Shared with {recipients}" : "Споделено с {recipients}.",
"Error" : "Грешка",
......@@ -133,7 +145,11 @@
"Expiration" : "Изтичане",
"Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Изберете парола за публичната връзка или натиснете ентър",
"Copied!" : "Копирано!",
"Not supported!" : "Не се поддържа!",
"Press ⌘-C to copy." : "Натиснете ⌘-C, за да копирате.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Натиснете Ctrl-C, за да копирате.",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Share link" : "Връзка за споделяне",
"Link" : "Връзка",
......@@ -142,8 +158,14 @@
"Allow editing" : "Позволяване на редактиране",
"Email link to person" : "Имейл връзка към човек",
"Send" : "Изпращане",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Споделете в Twitter. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Споделете във Facebook. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Споделете в Diaspora. Отваря се в нов прозорец.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Споделете в Google+. Отваря се в нов прозорец.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Споделете чрез имейл. Отваря се във Вашето имейл приложение.",
"Sending ..." : "Изпращане ...",
"Email sent" : "Електронната поща е изпратена",
"Send link via email" : "Изпратете връзка чрез имейл",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Споделено от {owner} с Вас и групата {group} .",
"Shared with you by {owner}" : "Споделено с Вас от {owner}.",
"group" : "група",
......@@ -156,11 +178,30 @@
"change" : "промяна",
"delete" : "изтриване",
"access control" : "контрол на достъпа",
"Could not unshare" : "Неуспешно споделяне",
"Share details could not be loaded for this item." : "Информация за споделянето не може да бъде заредена за този файл.",
"No users or groups found for {search}" : "Не са отркити потребители или групи за {search}",
"No users found for {search}" : "Не са открити потребители за {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Възникна грешка. Моля, опитайте отново",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (група)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (на {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (отдалечен)",
"Share" : "Споделяне",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Споделете с хора на други ownClouds използвайки синтаксиса username@example.com/ownCloud",
"Share with users…" : "Споделяне с потребители...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Споделяне с потребители, групи или отдалечени потребители...",
"Share with users or groups…" : "Споделяне с потребители или групи...",
"Share with users or remote users…" : "Споделяне с потребители или отдалечени потребители...",
"Error removing share" : "Грешка при премахване на споделянето",
"Warning" : "Предупреждение",
"Error while sending notification" : "Грешка при изпращане на известие",
"Non-existing tag #{tag}" : "Не съществуващ таг #{tag}",
"restricted" : "ограничен",
"invisible" : "невидим",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Изтриване",
"Rename" : "Преименуване",
"Collaborative tags" : "Тагове за сътрудничество",
"The object type is not specified." : "Видът на обекта не е избран.",
"Enter new" : "Въвеждане на нов",
"Add" : "Добавяне",
......@@ -172,8 +213,13 @@
"sunny" : "слънчево",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравей {name}, времето е {weather}",
"Hello {name}" : "Здравейте, {name}",
"new" : "нов",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["изтегли %n файл","изтегли %n файла"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Тече обновяването, напускането на тази страница може да прекъсне процеса в някои среди.",
"Updating to {version}" : "Обновяване до {version}",
"An error occurred." : "Възникна грешка.",
"Please reload the page." : "Моля, презаредете страницата.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Обновяванет е неуспешно. За повече информация <a href=\"{url}\">проверете форумите ни</a>, разглеждащи този проблем.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновяването е успешно. Сега Ви пренасочваме към ownCloud.",
"Searching other places" : "Търсене в други места",
"Personal" : "Лични",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment