Commit 91f73372 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent b012a510
......@@ -140,9 +140,10 @@ OC.L10N.register(
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Vaša zbirka podatkov ni zagnana z ravnijo izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če se vzporedno izvede več dejanj.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Podatkovna zbirka ni zagnana na ravni izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če je vzporedno izvedenih več dejanj.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Zaklepanje prenosljivih datotek je onemogočeno, kar lahko vpliva na vrsto napak. Zaklepanje je priporočljivo omogočiti s parametrom 'filelocking.enabled' v nastavitveni datoteki config.php. Več podrobnosti je navedenih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">doumentaciji ↗</a>.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
......
......@@ -138,9 +138,10 @@
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Vaša zbirka podatkov ni zagnana z ravnijo izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če se vzporedno izvede več dejanj.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Podatkovna zbirka ni zagnana na ravni izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če je vzporedno izvedenih več dejanj.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Zaklepanje prenosljivih datotek je onemogočeno, kar lahko vpliva na vrsto napak. Zaklepanje je priporočljivo omogočiti s parametrom 'filelocking.enabled' v nastavitveni datoteki config.php. Več podrobnosti je navedenih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">doumentaciji ↗</a>.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment