Commit 9c7cd7d8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent 0fa95538
......@@ -60,7 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Client secret" : "E fshehtë klienti",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Tenant name" : "Emër qiraxhiu",
"Identity endpoint URL" : "Identifiko pikëmbarimin URL",
"Identity endpoint URL" : "URL pikë fundore identiteti",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "Kyç API",
"RSA public key" : "Kyç publik RSA ",
......
......@@ -58,7 +58,7 @@
"Client secret" : "E fshehtë klienti",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Tenant name" : "Emër qiraxhiu",
"Identity endpoint URL" : "Identifiko pikëmbarimin URL",
"Identity endpoint URL" : "URL pikë fundore identiteti",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "Kyç API",
"RSA public key" : "Kyç publik RSA ",
......
......@@ -143,17 +143,25 @@ OC.L10N.register(
"Set expiration date" : "Definir data de expiração",
"Expiration" : "Expiração",
"Expiration date" : "Data de expiração",
"Delete {link}" : "Excluir {link}",
"Remove link" : "Remover link",
"{fileName} link" : "{fileName} link",
"Link" : "Link",
"Create public link" : "Criar link público",
"Edit" : "Editar",
"Remove" : "Remover",
"Click to copy to clipboard" : "Clique para copiar para a área de transferência",
"There are currently no link shares, you can create one" : "Atualmente não há links compartilhados, você pode criar um",
"Copied!" : "Copiado!",
"Not supported!" : "Não suportado!",
"Press ⌘-C to copy." : "Pressione ⌘-C para copiar.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Pressione Ctrl-C para copiar.",
"Choose a password for the public link" : "Escolha uma senha para o link público",
"Password required" : "Senha requerida",
"Filename" : "Nome do Arquivo",
"Password" : "Senha",
"Name" : "Nome",
"Allow uploads" : "Permitir envio",
"Save" : "Salvar",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Compartilhar no Twitter. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Compartilhar no Facebook. Abrir em uma nova janela.",
......@@ -186,6 +194,7 @@ OC.L10N.register(
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (no {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (remoto)",
"Share" : "Compartilhar",
"Public Links" : "Links Públicos",
"Resharing is not allowed" : "Não é permitido re-compartilhar",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Compartilhar com usuários em outros ownClouds usando a sintaxe username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Compartilhar com os usuários...",
......
......@@ -141,17 +141,25 @@
"Set expiration date" : "Definir data de expiração",
"Expiration" : "Expiração",
"Expiration date" : "Data de expiração",
"Delete {link}" : "Excluir {link}",
"Remove link" : "Remover link",
"{fileName} link" : "{fileName} link",
"Link" : "Link",
"Create public link" : "Criar link público",
"Edit" : "Editar",
"Remove" : "Remover",
"Click to copy to clipboard" : "Clique para copiar para a área de transferência",
"There are currently no link shares, you can create one" : "Atualmente não há links compartilhados, você pode criar um",
"Copied!" : "Copiado!",
"Not supported!" : "Não suportado!",
"Press ⌘-C to copy." : "Pressione ⌘-C para copiar.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Pressione Ctrl-C para copiar.",
"Choose a password for the public link" : "Escolha uma senha para o link público",
"Password required" : "Senha requerida",
"Filename" : "Nome do Arquivo",
"Password" : "Senha",
"Name" : "Nome",
"Allow uploads" : "Permitir envio",
"Save" : "Salvar",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Compartilhar no Twitter. Abrir em uma nova janela.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Compartilhar no Facebook. Abrir em uma nova janela.",
......@@ -184,6 +192,7 @@
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (no {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (remoto)",
"Share" : "Compartilhar",
"Public Links" : "Links Públicos",
"Resharing is not allowed" : "Não é permitido re-compartilhar",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Compartilhar com usuários em outros ownClouds usando a sintaxe username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Compartilhar com os usuários...",
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Gabim ndreqjeje: ",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ju lutemi, përdorni përditësuesin e rreshtit të urdhrave, sepse përditësimi i vetvetishëm është i çaktivizuar te config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Po kontrollohet tabela %s",
"Turned on maintenance mode" : "Mënyra e mirëmbajtjes u aktivizua",
"Turned off maintenance mode" : "Mënyra e mirëmbajtjes u çaktivizua",
"Turned on maintenance mode" : "U aktivizua mënyra mirëmbajtje",
"Turned off maintenance mode" : "U çaktivizua mënyra mirëmbajtje",
"Maintenance mode is kept active" : "Mënyra mirëmbajtje është mbajtur e aktivizuar",
"Updating database schema" : "Po përditësohet skema e bazës së të dhënave",
"Updated database" : "U përditësua baza e të dhënave",
......@@ -101,7 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Yes" : "Po",
"Choose" : "Zgjidhni",
"Error loading file picker template: {error}" : "Gabim në ngarkimin e gjedhes së marrësit të kartelave: {error}",
"Ok" : "Në rregull",
"Ok" : "Ok",
"Error loading message template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të gjedhes së mesazheve: {error}",
"read-only" : "vetëm për lexim",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} përplasje kartelash","{count} përplasje kartelash"],
......@@ -226,14 +226,13 @@ OC.L10N.register(
"sunny" : "me diell",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Tungjatjeta {name}, koha është {weather}",
"Hello {name}" : "Tungjatjeta {name}",
"new" : "re",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["shkarko %n kartelë","shkarko %n kartela"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Përmirësimi po kryhet, braktisja e kësaj faqeje mund ta ndërpresë procesin në disa mjedise.",
"Updating to {version}" : "Po përditësohet me {version}",
"An error occurred." : "Ndodhi një gabim.",
"Please reload the page." : "Ju lutemi, ringarkoni faqen.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Përditësimi qe i pasuksesshëm. Për më tepër të dhëna <a href=\"{url}\">shihni postimin te forumi ynë</a> lidhur me këtë çështje.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Azhurnimi dështoi. Ju lutemi njoftoni për këtë problem <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">komunitetin ownCloud</a>.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Përditësimi dështoi. Ju lutemi, njoftojani këtë problem <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">bashkësisë ownCloud</a>.",
"The update was successful. There were warnings." : "Përditësimi qe i suksesshëm. Pati sinjalizime.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Përditësimi qe i suksesshëm. Po ridrejtoheni te ownCloud-i.",
"Searching other places" : "Po kërkohet në vende të tjera",
......@@ -275,7 +274,7 @@ OC.L10N.register(
"Database user" : "Përdorues baze të dhënash",
"Database password" : "Fjalëkalim baze të dhënash",
"Database name" : "Emër baze të dhënash",
"Database tablespace" : "Tablespace-i i database-it",
"Database tablespace" : "Tablespace baze të dhënash",
"Database host" : "Strehë baze të dhënash",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Ju lutemi, përcaktoni numrin e portës tok me emrin e strehës (p.sh., localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Sinjalizim funksionimi",
......@@ -304,7 +303,7 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "Fjalëkalim i ri",
"New Password" : "Fjalëkalim i Ri",
"Reset password" : "Ricaktoni fjalëkalimin",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendje me përdorues të vetëm.",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendjen me përdorues të vetëm.",
"This means only administrators can use the instance." : "Kjo do të thotë që instancën mund ta përdorin vetëm administratorët.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Nëse ky mesazh shfaqet vazhdimisht ose u shfaq papritmas, lidhuni me përgjegjësin e sistemit.",
"Thank you for your patience." : "Ju faleminderit për durimin.",
......
......@@ -21,8 +21,8 @@
"Repair error: " : "Gabim ndreqjeje: ",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Ju lutemi, përdorni përditësuesin e rreshtit të urdhrave, sepse përditësimi i vetvetishëm është i çaktivizuar te config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Po kontrollohet tabela %s",
"Turned on maintenance mode" : "Mënyra e mirëmbajtjes u aktivizua",
"Turned off maintenance mode" : "Mënyra e mirëmbajtjes u çaktivizua",
"Turned on maintenance mode" : "U aktivizua mënyra mirëmbajtje",
"Turned off maintenance mode" : "U çaktivizua mënyra mirëmbajtje",
"Maintenance mode is kept active" : "Mënyra mirëmbajtje është mbajtur e aktivizuar",
"Updating database schema" : "Po përditësohet skema e bazës së të dhënave",
"Updated database" : "U përditësua baza e të dhënave",
......@@ -99,7 +99,7 @@
"Yes" : "Po",
"Choose" : "Zgjidhni",
"Error loading file picker template: {error}" : "Gabim në ngarkimin e gjedhes së marrësit të kartelave: {error}",
"Ok" : "Në rregull",
"Ok" : "Ok",
"Error loading message template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të gjedhes së mesazheve: {error}",
"read-only" : "vetëm për lexim",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} përplasje kartelash","{count} përplasje kartelash"],
......@@ -224,14 +224,13 @@
"sunny" : "me diell",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Tungjatjeta {name}, koha është {weather}",
"Hello {name}" : "Tungjatjeta {name}",
"new" : "re",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["shkarko %n kartelë","shkarko %n kartela"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Përmirësimi po kryhet, braktisja e kësaj faqeje mund ta ndërpresë procesin në disa mjedise.",
"Updating to {version}" : "Po përditësohet me {version}",
"An error occurred." : "Ndodhi një gabim.",
"Please reload the page." : "Ju lutemi, ringarkoni faqen.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Përditësimi qe i pasuksesshëm. Për më tepër të dhëna <a href=\"{url}\">shihni postimin te forumi ynë</a> lidhur me këtë çështje.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Azhurnimi dështoi. Ju lutemi njoftoni për këtë problem <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">komunitetin ownCloud</a>.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Përditësimi dështoi. Ju lutemi, njoftojani këtë problem <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">bashkësisë ownCloud</a>.",
"The update was successful. There were warnings." : "Përditësimi qe i suksesshëm. Pati sinjalizime.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Përditësimi qe i suksesshëm. Po ridrejtoheni te ownCloud-i.",
"Searching other places" : "Po kërkohet në vende të tjera",
......@@ -273,7 +272,7 @@
"Database user" : "Përdorues baze të dhënash",
"Database password" : "Fjalëkalim baze të dhënash",
"Database name" : "Emër baze të dhënash",
"Database tablespace" : "Tablespace-i i database-it",
"Database tablespace" : "Tablespace baze të dhënash",
"Database host" : "Strehë baze të dhënash",
"Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Ju lutemi, përcaktoni numrin e portës tok me emrin e strehës (p.sh., localhost: 5432).",
"Performance warning" : "Sinjalizim funksionimi",
......@@ -302,7 +301,7 @@
"New password" : "Fjalëkalim i ri",
"New Password" : "Fjalëkalim i Ri",
"Reset password" : "Ricaktoni fjalëkalimin",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendje me përdorues të vetëm.",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendjen me përdorues të vetëm.",
"This means only administrators can use the instance." : "Kjo do të thotë që instancën mund ta përdorin vetëm administratorët.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Nëse ky mesazh shfaqet vazhdimisht ose u shfaq papritmas, lidhuni me përgjegjësin e sistemit.",
"Thank you for your patience." : "Ju faleminderit për durimin.",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ OC.L10N.register(
"Search" : "Perquisar",
"Apps" : "Aplicações",
"Updates" : "Atualizações",
"Help & Tips" : "Ajuda & Dicas",
"Additional" : "Adicional",
"%s enter the database username and name." : "%s insira o nome de usuário e o nome do banco de dados.",
"%s enter the database username." : "%s insira o nome de usuário do banco de dados.",
......
......@@ -66,6 +66,7 @@
"Search" : "Perquisar",
"Apps" : "Aplicações",
"Updates" : "Atualizações",
"Help & Tips" : "Ajuda & Dicas",
"Additional" : "Adicional",
"%s enter the database username and name." : "%s insira o nome de usuário e o nome do banco de dados.",
"%s enter the database username." : "%s insira o nome de usuário do banco de dados.",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die herstel epos kon nie gestuur word nie. Kontak asseblief die stelsel administrateur.",
"So-so password" : "So-so wagwoord",
"Cancel" : "Kanseleer",
"Password" : "Wagwoord",
......
{ "translations": {
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die herstel epos kon nie gestuur word nie. Kontak asseblief die stelsel administrateur.",
"So-so password" : "So-so wagwoord",
"Cancel" : "Kanseleer",
"Password" : "Wagwoord",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "لم يتم التأكد من الشخصية بنجاح",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "خطا في كلمة مرور المسؤول المستردة, يرجى التاكد من كلمة المرور والمحاولة مرة اخرى.",
"Unable to change password" : "لا يمكن تغيير كلمة المرور",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "لم يتم إرسال بريد إعادة الضبط . فضلاً اتصل بمدير النظام.",
"Saved" : "حفظ",
"test email settings" : "إعدادات البريد التجريبي",
"Email sent" : "تم ارسال البريد الالكتروني",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Authentication error" : "لم يتم التأكد من الشخصية بنجاح",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "خطا في كلمة مرور المسؤول المستردة, يرجى التاكد من كلمة المرور والمحاولة مرة اخرى.",
"Unable to change password" : "لا يمكن تغيير كلمة المرور",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "لم يتم إرسال بريد إعادة الضبط . فضلاً اتصل بمدير النظام.",
"Saved" : "حفظ",
"test email settings" : "إعدادات البريد التجريبي",
"Email sent" : "تم ارسال البريد الالكتروني",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación d'alministrador incorreuta. Comprueba la contraseña ya inténtalo dempués.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend nun sofita cambeos de contraseña, pero la contraseña de cifráu del usuariu anovóse afechiscamente.",
"Unable to change password" : "Nun pudo camudase la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nun pudo unviase'l corréu de reaniciu. Por favor, contauta col alministrador.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instalando y actualizando aplicaciones al traviés de la tienda d'aplicaciones o Nube Compartida Federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Nube Compartida Federada",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL ta utilizando una versión %s obsoleta (%s). Por favor, actualice'l so sistema operativu o característiques tales como %s nun va funcionar de forma fiable.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación d'alministrador incorreuta. Comprueba la contraseña ya inténtalo dempués.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend nun sofita cambeos de contraseña, pero la contraseña de cifráu del usuariu anovóse afechiscamente.",
"Unable to change password" : "Nun pudo camudase la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nun pudo unviase'l corréu de reaniciu. Por favor, contauta col alministrador.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instalando y actualizando aplicaciones al traviés de la tienda d'aplicaciones o Nube Compartida Federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Nube Compartida Federada",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL ta utilizando una versión %s obsoleta (%s). Por favor, actualice'l so sistema operativu o característiques tales como %s nun va funcionar de forma fiable.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Грешна администраторска парола за възстановяване. Моля, проверете паролата и опитайте отново.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Сървърът не позволява смяна на паролата, но потребителския ключ за криптиране беше успешно обновен.",
"Unable to change password" : "Неуспешна смяна на паролата.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
"Federated Cloud Sharing" : "Федеративно споделяне през облака",
"Group already exists." : "Групата вече съществува.",
"Unable to add group." : "Неуспешно добавяне на група.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Грешна администраторска парола за възстановяване. Моля, проверете паролата и опитайте отново.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Сървърът не позволява смяна на паролата, но потребителския ключ за криптиране беше успешно обновен.",
"Unable to change password" : "Неуспешна смяна на паролата.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
"Federated Cloud Sharing" : "Федеративно споделяне през облака",
"Group already exists." : "Групата вече съществува.",
"Unable to add group." : "Неуспешно добавяне на група.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Grešna autentifikacije",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Pogrešna admin lozinka za povratak. Molim provjerite lozinku i pokušajte ponovno.",
"Unable to change password" : "Promjena lozinke nije moguća",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Slanje emaila resetovanja nije moguće. Molim kontaktirajte administratora.",
"Group already exists." : "Grupa već postoji.",
"Unable to add group." : "Nemoguće dodati grupu.",
"Unable to delete group." : "Nemoguće izbrisati grupu.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Authentication error" : "Grešna autentifikacije",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Pogrešna admin lozinka za povratak. Molim provjerite lozinku i pokušajte ponovno.",
"Unable to change password" : "Promjena lozinke nije moguća",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Slanje emaila resetovanja nije moguće. Molim kontaktirajte administratora.",
"Group already exists." : "Grupa već postoji.",
"Unable to add group." : "Nemoguće dodati grupu.",
"Unable to delete group." : "Nemoguće izbrisati grupu.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend no admet canvis de contrasenya, però la clau de xifrat de l'usuari ha estat actualitzada satisfactòriament.",
"Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No s'ha pogut restablir el correu. Contacteu amb l'administrador.",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartició federada de núvol",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "S'ha produït un problema, si us plau revisi els arxius de registre (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migració completada",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend no admet canvis de contrasenya, però la clau de xifrat de l'usuari ha estat actualitzada satisfactòriament.",
"Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No s'ha pogut restablir el correu. Contacteu amb l'administrador.",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartició federada de núvol",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "S'ha produït un problema, si us plau revisi els arxius de registre (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migració completada",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Cloudového Úložiště",
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL používá zastaralou %s verzi (%s). Aktualizujte prosím svůj operační systém, jinak funkce jako %s nemusí spolehlivě pracovat.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Cloudového Úložiště",
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL používá zastaralou %s verzi (%s). Aktualizujte prosím svůj operační systém, jinak funkce jako %s nemusí spolehlivě pracovat.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend'en understøtter ikke skift af kodeord, men opdateringen af brugerens krypteringsnøgle blev gennemført.",
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Der opstod et problem under afsending af e-mailen til nulstilling. Kontakt venligst systemadministratoren.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installation og opdatering af apps via app-butikken eller sammensluttet Cloud deling",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL bruger en forældet %s version (%s). Husk at opdatere dit styresystem ellers vil funktioner såsom %s ikke fungere pålideligt.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend'en understøtter ikke skift af kodeord, men opdateringen af brugerens krypteringsnøgle blev gennemført.",
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Der opstod et problem under afsending af e-mailen til nulstilling. Kontakt venligst systemadministratoren.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installation og opdatering af apps via app-butikken eller sammensluttet Cloud deling",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL bruger en forældet %s version (%s). Husk at opdatere dit styresystem ellers vil funktioner såsom %s ikke fungere pålideligt.",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfe das Passwort und versuche es erneut.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Das Backend unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Das Installieren und Aktualisieren von Apps durch den App-Store oder durch Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL verwendet eine veraltete %s Version (%s). Bitte aktualisiere dein Betriebssystem, da ansonsten Funktionen, wie z.B. %s, nicht zuverlässig funktionieren werden.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfe das Passwort und versuche es erneut.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Das Backend unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Das Installieren und Aktualisieren von Apps durch den App-Store oder durch Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL verwendet eine veraltete %s Version (%s). Bitte aktualisiere dein Betriebssystem, da ansonsten Funktionen, wie z.B. %s, nicht zuverlässig funktionieren werden.",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Invalid request" : "Fehlerhafte Anfrage",
......
{ "translations": {
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Invalid request" : "Fehlerhafte Anfrage",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Das Backend unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Das Installieren und Aktualisieren von Apps durch den App-Store oder durch Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL verwendet eine veraltete %s Version (%s). Bitte aktualisieren Sie ihr Betriebssystem, da ansonsten Funktionen, wie z.B. %s, nicht zuverlässig funktionieren werden.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Das Backend unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Das Installieren und Aktualisieren von Apps durch den App-Store oder durch Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL verwendet eine veraltete %s Version (%s). Bitte aktualisieren Sie ihr Betriebssystem, da ansonsten Funktionen, wie z.B. %s, nicht zuverlässig funktionieren werden.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Λάθος κωδικός ανάκτησης διαχειριστή. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό και δοκιμάστε ξανά.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Το σύστημα δεν υποστηρίζει αλλαγή κωδικού, αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης του χρήστη ενημερώθηκε επιτυχώς.",
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Αδυναμία αποστολής ηλ. μηνύματος επαναφοράς. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών μέσω του καταστήματος εφαρμογών ή του ",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "Το cURL χρησιμοποιεί μια παρωχημένη %s έκδοση (%s). Παρακαλούμε αναβαθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα αλλιώς δυνατότητες όπως %s δεν θα δουλέψουν αξιόπιστα.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Λάθος κωδικός ανάκτησης διαχειριστή. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό και δοκιμάστε ξανά.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Το σύστημα δεν υποστηρίζει αλλαγή κωδικού, αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης του χρήστη ενημερώθηκε επιτυχώς.",
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Αδυναμία αποστολής ηλ. μηνύματος επαναφοράς. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών μέσω του καταστήματος εφαρμογών ή του ",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "Το cURL χρησιμοποιεί μια παρωχημένη %s έκδοση (%s). Παρακαλούμε αναβαθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα αλλιώς δυνατότητες όπως %s δεν θα δουλέψουν αξιόπιστα.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Incorrect admin recovery password. Please check the password and try again.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated.",
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Couldn't send reset email. Please contact your administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Incorrect admin recovery password. Please check the password and try again.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated.",
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Couldn't send reset email. Please contact your administrator.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably.",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend no admite cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No pudo enviarse el correo para restablecer la contraseña. Por favor, contacte con su administrador.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instalando y actualizando aplicaciones via app store o Nube compartida Federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL está usando una versión desactualizada %s (%s). Por favor, actualice su sistema operativo o funciones tales como %s no funcionará de forma fiable.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "El backend no admite cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No pudo enviarse el correo para restablecer la contraseña. Por favor, contacte con su administrador.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instalando y actualizando aplicaciones via app store o Nube compartida Federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL está usando una versión desactualizada %s (%s). Por favor, actualice su sistema operativo o funciones tales como %s no funcionará de forma fiable.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Error de autenticación",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No se pudo enviar correo de restauración de contraseña. Por favor contacta a tu administrador.",
"Migration Completed" : "Migración Completada",
"Group already exists." : "Este grupo ya existe.",
"Unable to add group." : "No se pudo agregar el grupo.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Authentication error" : "Error de autenticación",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No se pudo enviar correo de restauración de contraseña. Por favor contacta a tu administrador.",
"Migration Completed" : "Migración Completada",
"Group already exists." : "Este grupo ya existe.",
"Unable to add group." : "No se pudo agregar el grupo.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Autentimise viga",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Vale administraatori taasteparool. Palun kontrolli parooli ning proovi uuesti.",
"Unable to change password" : "Ei suuda parooli muuta",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ei suutnud lähtestada e-maili. Palun kontakteeru süsteemihalduriga.",
"Migration Completed" : "Kolimine on lõpetatud",
"Group already exists." : "Grupp on juba olemas.",
"Unable to add group." : "Gruppi lisamine ebaõnnestus.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Authentication error" : "Autentimise viga",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Vale administraatori taasteparool. Palun kontrolli parooli ning proovi uuesti.",
"Unable to change password" : "Ei suuda parooli muuta",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ei suutnud lähtestada e-maili. Palun kontakteeru süsteemihalduriga.",
"Migration Completed" : "Kolimine on lõpetatud",
"Group already exists." : "Grupp on juba olemas.",
"Unable to add group." : "Gruppi lisamine ebaõnnestus.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Administratzailearen berreskuratze pasahitza ez egokia. Mesedez egiaztatu pasahitza eta saiatu berriz.",
"Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ezin da berrezartzeko eposta bidali. Mesedez jarri harremetan zure administradorearekin.",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
"Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Administratzailearen berreskuratze pasahitza ez egokia. Mesedez egiaztatu pasahitza eta saiatu berriz.",
"Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ezin da berrezartzeko eposta bidali. Mesedez jarri harremetan zure administradorearekin.",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
"Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "رمز مدیریتی بازیابی غلط است. لطفاً رمز را کنترل کرده و دوباره امتحان نمایید.",
"Unable to change password" : "نمی‌توان رمز را تغییر داد",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "ارسال ایمیل مجدد با مشکل مواجه شد . لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید .",
"Group already exists." : "گروه در حال حاضر موجود است",
"Unable to add group." : "افزودن گروه امکان پذیر نیست.",
"Unable to delete group." : "حذف گروه امکان پذیر نیست.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "رمز مدیریتی بازیابی غلط است. لطفاً رمز را کنترل کرده و دوباره امتحان نمایید.",
"Unable to change password" : "نمی‌توان رمز را تغییر داد",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "ارسال ایمیل مجدد با مشکل مواجه شد . لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید .",
"Group already exists." : "گروه در حال حاضر موجود است",
"Unable to add group." : "افزودن گروه امکان پذیر نیست.",
"Unable to delete group." : "حذف گروه امکان پذیر نیست.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Väärä ylläpitäjän salasana. Tarkista salasana ja yritä uudelleen.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Taustaosa ei tue salasanan vaihtoa, mutta käyttäjän salausavain päivitettiin onnistuneesti.",
"Unable to change password" : "Salasanan vaihto ei onnistunut",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Ota yhteys ylläpitäjään.",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL käyttää vanhentunutta %s-versiota (%s). Päivitä käyttöjärjestelmäsi tai ominaisuudet kuten %s eivät toimi luotettavasti.",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Tapahtui virhe, tarkista lokitiedostot (Virhe: %s)",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Väärä ylläpitäjän salasana. Tarkista salasana ja yritä uudelleen.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Taustaosa ei tue salasanan vaihtoa, mutta käyttäjän salausavain päivitettiin onnistuneesti.",
"Unable to change password" : "Salasanan vaihto ei onnistunut",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Ota yhteys ylläpitäjään.",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL käyttää vanhentunutta %s-versiota (%s). Päivitä käyttöjärjestelmäsi tai ominaisuudet kuten %s eivät toimi luotettavasti.",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Tapahtui virhe, tarkista lokitiedostot (Virhe: %s)",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Mot de passe administrateur de récupération de données non valable. Veuillez vérifier le mot de passe et essayer à nouveau.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "L'infrastructure d'arrière-plan ne supporte pas la modification de mot de passe, mais la clef de chiffrement de l'utilisateur a été mise à jour avec succès.",
"Unable to change password" : "Impossible de modifier le mot de passe",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Impossible d'envoyer le courriel de réinitialisation. Veuillez contacter votre administrateur.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "le partage Federated Cloud ou l'installation et la mise à jour d'applications par l'app store",