Commit 9f7c571e authored by Thomas Müller's avatar Thomas Müller
Browse files

update all translation files to js and json

parent 2f19de11
{ "translations": {
"Share" : "Podijeli",
"Name" : "Ime",
"Size" : "Veličina",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["","",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["","",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["","",""],
"Save" : "Spasi",
"New folder" : "Nova fascikla",
"Folder" : "Fasikla"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Share" => "Podijeli",
"Name" => "Ime",
"Size" => "Veličina",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("","",""),
"_%n file_::_%n files_" => array("","",""),
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("","",""),
"Save" => "Spasi",
"New folder" => "Nova fascikla",
"Folder" => "Fasikla"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Emmagatzemament no disponible",
"Storage invalid" : "Emmagatzemament no vàlid",
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No s'ha pogut moure %s - Ja hi ha un fitxer amb aquest nom",
"Could not move %s" : " No s'ha pogut moure %s",
"File name cannot be empty." : "El nom del fitxer no pot ser buit.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" no es un fitxer vàlid.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "El nóm no és vàlid, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' no estan permesos.",
"The target folder has been moved or deleted." : "La carpeta de destí s'ha mogut o eliminat.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "El nom %s ja s'usa en la carpeta %s. Indiqueu un nom diferent.",
"Not a valid source" : "No és un origen vàlid",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "El servidor no té autorització per obrir URLs, comproveu la configuració del servidor",
"The file exceeds your quota by %s" : "El fitxer excedeix de la teva quota per %s",
"Error while downloading %s to %s" : "S'ha produït un error en baixar %s a %s",
"Error when creating the file" : "S'ha produït un error en crear el fitxer",
"Folder name cannot be empty." : "El nom de la carpeta no pot ser buit.",
"Error when creating the folder" : "S'ha produït un error en crear la carpeta",
"Unable to set upload directory." : "No es pot establir la carpeta de pujada.",
"Invalid Token" : "Testimoni no vàlid",
"No file was uploaded. Unknown error" : "No s'ha carregat cap fitxer. Error desconegut",
"There is no error, the file uploaded with success" : "No hi ha errors, el fitxer s'ha carregat correctament",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "L’arxiu que voleu carregar supera el màxim definit en la directiva upload_max_filesize del php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "El fitxer carregat supera la directiva MAX_FILE_SIZE especificada al formulari HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "El fitxer només s'ha carregat parcialment",
"No file was uploaded" : "No s'ha carregat cap fitxer",
"Missing a temporary folder" : "Falta un fitxer temporal",
"Failed to write to disk" : "Ha fallat en escriure al disc",
"Not enough storage available" : "No hi ha prou espai disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "La pujada ha fallat. El fitxer pujat no s'ha trobat.",
"Upload failed. Could not get file info." : "La pujada ha fallat. No s'ha pogut obtenir informació del fitxer.",
"Invalid directory." : "Directori no vàlid.",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hi ha prou espai lliure, està carregant {size1} però només pot {size2}",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Could not get result from server." : "No hi ha resposta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Hi ha una pujada en curs. Si abandoneu la pàgina la pujada es cancel·larà.",
"URL cannot be empty" : "L'URL no pot ser buit",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ja existeix",
"Could not create file" : "No s'ha pogut crear el fitxer",
"Could not create folder" : "No s'ha pogut crear la carpeta",
"Error fetching URL" : "Error en obtenir la URL",
"Share" : "Comparteix",
"Delete" : "Esborra",
"Disconnect storage" : "Desonnecta l'emmagatzematge",
"Unshare" : "Deixa de compartir",
"Delete permanently" : "Esborra permanentment",
"Rename" : "Reanomena",
"Pending" : "Pendent",
"Error moving file." : "Error en moure el fitxer.",
"Error moving file" : "Error en moure el fitxer",
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No es pot canviar el nom de fitxer",
"Error deleting file." : "Error en esborrar el fitxer.",
"Name" : "Nom",
"Size" : "Mida",
"Modified" : "Modificat",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n carpeta","%n carpetes"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fitxer","%n fitxers"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "No teniu permisos per a pujar o crear els fitxers aquí",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Pujant %n fitxer","Pujant %n fitxers"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" no es un fitxer vàlid.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "El vostre espai d'emmagatzemament és ple, els fitxers ja no es poden actualitzar o sincronitzar!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "El vostre espai d'emmagatzemament és gairebé ple ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "L'encriptació s'ha desactivat però els vostres fitxers segueixen encriptats. Aneu a la vostra configuració personal per desencriptar els vostres fitxers.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "No s'ha pogut renombrar %s ja que ha estat borrat",
"%s could not be renamed" : "%s no es pot canviar el nom",
"Upload (max. %s)" : "Pujada (màx. %s)",
"File handling" : "Gestió de fitxers",
"Maximum upload size" : "Mida màxima de pujada",
"max. possible: " : "màxim possible:",
"Save" : "Desa",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Useu aquesta adreça per <a href=\"%s\" target=\"_blank\">accedir als fitxers via WebDAV</a>",
"New" : "Nou",
"New text file" : "Nou fitxer de text",
"Text file" : "Fitxer de text",
"New folder" : "Carpeta nova",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Des d'enllaç",
"Nothing in here. Upload something!" : "Res per aquí. Pugeu alguna cosa!",
"Download" : "Baixa",
"Upload too large" : "La pujada és massa gran",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Els fitxers que esteu intentant pujar excedeixen la mida màxima de pujada del servidor",
"Files are being scanned, please wait." : "S'estan escanejant els fitxers, espereu",
"Currently scanning" : "Actualment escanejant"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Emmagatzemament no disponible",
"Storage invalid" : "Emmagatzemament no vàlid",
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No s'ha pogut moure %s - Ja hi ha un fitxer amb aquest nom",
"Could not move %s" : " No s'ha pogut moure %s",
"File name cannot be empty." : "El nom del fitxer no pot ser buit.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" no es un fitxer vàlid.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "El nóm no és vàlid, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' no estan permesos.",
"The target folder has been moved or deleted." : "La carpeta de destí s'ha mogut o eliminat.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "El nom %s ja s'usa en la carpeta %s. Indiqueu un nom diferent.",
"Not a valid source" : "No és un origen vàlid",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "El servidor no té autorització per obrir URLs, comproveu la configuració del servidor",
"The file exceeds your quota by %s" : "El fitxer excedeix de la teva quota per %s",
"Error while downloading %s to %s" : "S'ha produït un error en baixar %s a %s",
"Error when creating the file" : "S'ha produït un error en crear el fitxer",
"Folder name cannot be empty." : "El nom de la carpeta no pot ser buit.",
"Error when creating the folder" : "S'ha produït un error en crear la carpeta",
"Unable to set upload directory." : "No es pot establir la carpeta de pujada.",
"Invalid Token" : "Testimoni no vàlid",
"No file was uploaded. Unknown error" : "No s'ha carregat cap fitxer. Error desconegut",
"There is no error, the file uploaded with success" : "No hi ha errors, el fitxer s'ha carregat correctament",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "L’arxiu que voleu carregar supera el màxim definit en la directiva upload_max_filesize del php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "El fitxer carregat supera la directiva MAX_FILE_SIZE especificada al formulari HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "El fitxer només s'ha carregat parcialment",
"No file was uploaded" : "No s'ha carregat cap fitxer",
"Missing a temporary folder" : "Falta un fitxer temporal",
"Failed to write to disk" : "Ha fallat en escriure al disc",
"Not enough storage available" : "No hi ha prou espai disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "La pujada ha fallat. El fitxer pujat no s'ha trobat.",
"Upload failed. Could not get file info." : "La pujada ha fallat. No s'ha pogut obtenir informació del fitxer.",
"Invalid directory." : "Directori no vàlid.",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hi ha prou espai lliure, està carregant {size1} però només pot {size2}",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Could not get result from server." : "No hi ha resposta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Hi ha una pujada en curs. Si abandoneu la pàgina la pujada es cancel·larà.",
"URL cannot be empty" : "L'URL no pot ser buit",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ja existeix",
"Could not create file" : "No s'ha pogut crear el fitxer",
"Could not create folder" : "No s'ha pogut crear la carpeta",
"Error fetching URL" : "Error en obtenir la URL",
"Share" : "Comparteix",
"Delete" : "Esborra",
"Disconnect storage" : "Desonnecta l'emmagatzematge",
"Unshare" : "Deixa de compartir",
"Delete permanently" : "Esborra permanentment",
"Rename" : "Reanomena",
"Pending" : "Pendent",
"Error moving file." : "Error en moure el fitxer.",
"Error moving file" : "Error en moure el fitxer",
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No es pot canviar el nom de fitxer",
"Error deleting file." : "Error en esborrar el fitxer.",
"Name" : "Nom",
"Size" : "Mida",
"Modified" : "Modificat",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n carpeta","%n carpetes"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fitxer","%n fitxers"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "No teniu permisos per a pujar o crear els fitxers aquí",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Pujant %n fitxer","Pujant %n fitxers"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" no es un fitxer vàlid.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "El vostre espai d'emmagatzemament és ple, els fitxers ja no es poden actualitzar o sincronitzar!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "El vostre espai d'emmagatzemament és gairebé ple ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "L'encriptació s'ha desactivat però els vostres fitxers segueixen encriptats. Aneu a la vostra configuració personal per desencriptar els vostres fitxers.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "No s'ha pogut renombrar %s ja que ha estat borrat",
"%s could not be renamed" : "%s no es pot canviar el nom",
"Upload (max. %s)" : "Pujada (màx. %s)",
"File handling" : "Gestió de fitxers",
"Maximum upload size" : "Mida màxima de pujada",
"max. possible: " : "màxim possible:",
"Save" : "Desa",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Useu aquesta adreça per <a href=\"%s\" target=\"_blank\">accedir als fitxers via WebDAV</a>",
"New" : "Nou",
"New text file" : "Nou fitxer de text",
"Text file" : "Fitxer de text",
"New folder" : "Carpeta nova",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Des d'enllaç",
"Nothing in here. Upload something!" : "Res per aquí. Pugeu alguna cosa!",
"Download" : "Baixa",
"Upload too large" : "La pujada és massa gran",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Els fitxers que esteu intentant pujar excedeixen la mida màxima de pujada del servidor",
"Files are being scanned, please wait." : "S'estan escanejant els fitxers, espereu",
"Currently scanning" : "Actualment escanejant"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Storage not available" => "Emmagatzemament no disponible",
"Storage invalid" => "Emmagatzemament no vàlid",
"Unknown error" => "Error desconegut",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "No s'ha pogut moure %s - Ja hi ha un fitxer amb aquest nom",
"Could not move %s" => " No s'ha pogut moure %s",
"File name cannot be empty." => "El nom del fitxer no pot ser buit.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" no es un fitxer vàlid.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "El nóm no és vàlid, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' no estan permesos.",
"The target folder has been moved or deleted." => "La carpeta de destí s'ha mogut o eliminat.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "El nom %s ja s'usa en la carpeta %s. Indiqueu un nom diferent.",
"Not a valid source" => "No és un origen vàlid",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "El servidor no té autorització per obrir URLs, comproveu la configuració del servidor",
"The file exceeds your quota by %s" => "El fitxer excedeix de la teva quota per %s",
"Error while downloading %s to %s" => "S'ha produït un error en baixar %s a %s",
"Error when creating the file" => "S'ha produït un error en crear el fitxer",
"Folder name cannot be empty." => "El nom de la carpeta no pot ser buit.",
"Error when creating the folder" => "S'ha produït un error en crear la carpeta",
"Unable to set upload directory." => "No es pot establir la carpeta de pujada.",
"Invalid Token" => "Testimoni no vàlid",
"No file was uploaded. Unknown error" => "No s'ha carregat cap fitxer. Error desconegut",
"There is no error, the file uploaded with success" => "No hi ha errors, el fitxer s'ha carregat correctament",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " => "L’arxiu que voleu carregar supera el màxim definit en la directiva upload_max_filesize del php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" => "El fitxer carregat supera la directiva MAX_FILE_SIZE especificada al formulari HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" => "El fitxer només s'ha carregat parcialment",
"No file was uploaded" => "No s'ha carregat cap fitxer",
"Missing a temporary folder" => "Falta un fitxer temporal",
"Failed to write to disk" => "Ha fallat en escriure al disc",
"Not enough storage available" => "No hi ha prou espai disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" => "La pujada ha fallat. El fitxer pujat no s'ha trobat.",
"Upload failed. Could not get file info." => "La pujada ha fallat. No s'ha pogut obtenir informació del fitxer.",
"Invalid directory." => "Directori no vàlid.",
"Files" => "Fitxers",
"All files" => "Tots els fitxers",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" => "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" => "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" => "No hi ha prou espai lliure, està carregant {size1} però només pot {size2}",
"Upload cancelled." => "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Could not get result from server." => "No hi ha resposta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." => "Hi ha una pujada en curs. Si abandoneu la pàgina la pujada es cancel·larà.",
"URL cannot be empty" => "L'URL no pot ser buit",
"{new_name} already exists" => "{new_name} ja existeix",
"Could not create file" => "No s'ha pogut crear el fitxer",
"Could not create folder" => "No s'ha pogut crear la carpeta",
"Error fetching URL" => "Error en obtenir la URL",
"Share" => "Comparteix",
"Delete" => "Esborra",
"Disconnect storage" => "Desonnecta l'emmagatzematge",
"Unshare" => "Deixa de compartir",
"Delete permanently" => "Esborra permanentment",
"Rename" => "Reanomena",
"Pending" => "Pendent",
"Error moving file." => "Error en moure el fitxer.",
"Error moving file" => "Error en moure el fitxer",
"Error" => "Error",
"Could not rename file" => "No es pot canviar el nom de fitxer",
"Error deleting file." => "Error en esborrar el fitxer.",
"Name" => "Nom",
"Size" => "Mida",
"Modified" => "Modificat",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n carpeta","%n carpetes"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n fitxer","%n fitxers"),
"You don’t have permission to upload or create files here" => "No teniu permisos per a pujar o crear els fitxers aquí",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("Pujant %n fitxer","Pujant %n fitxers"),
"\"{name}\" is an invalid file name." => "\"{name}\" no es un fitxer vàlid.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" => "El vostre espai d'emmagatzemament és ple, els fitxers ja no es poden actualitzar o sincronitzar!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" => "El vostre espai d'emmagatzemament és gairebé ple ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." => "L'encriptació s'ha desactivat però els vostres fitxers segueixen encriptats. Aneu a la vostra configuració personal per desencriptar els vostres fitxers.",
"{dirs} and {files}" => "{dirs} i {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" => "No s'ha pogut renombrar %s ja que ha estat borrat",
"%s could not be renamed" => "%s no es pot canviar el nom",
"Upload (max. %s)" => "Pujada (màx. %s)",
"File handling" => "Gestió de fitxers",
"Maximum upload size" => "Mida màxima de pujada",
"max. possible: " => "màxim possible:",
"Save" => "Desa",
"WebDAV" => "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" => "Useu aquesta adreça per <a href=\"%s\" target=\"_blank\">accedir als fitxers via WebDAV</a>",
"New" => "Nou",
"New text file" => "Nou fitxer de text",
"Text file" => "Fitxer de text",
"New folder" => "Carpeta nova",
"Folder" => "Carpeta",
"From link" => "Des d'enllaç",
"Nothing in here. Upload something!" => "Res per aquí. Pugeu alguna cosa!",
"Download" => "Baixa",
"Upload too large" => "La pujada és massa gran",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." => "Els fitxers que esteu intentant pujar excedeixen la mida màxima de pujada del servidor",
"Files are being scanned, please wait." => "S'estan escanejant els fitxers, espereu",
"Currently scanning" => "Actualment escanejant"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""]
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""]
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"_%n folder_::_%n folders_" => array("",""),
"_%n file_::_%n files_" => array("",""),
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("","")
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Úložiště není dostupné",
"Storage invalid" : "Neplatné úložiště",
"Unknown error" : "Neznámá chyba",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Nelze přesunout %s - již existuje soubor se stejným názvem",
"Could not move %s" : "Nelze přesunout %s",
"Permission denied" : "Přístup odepřen",
"File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" je neplatným názvem souboru.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neplatný název, znaky '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' a '*' nejsou povoleny.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Název %s ve složce %s již existuje. Vyberte prosím jiné jméno.",
"Not a valid source" : "Neplatný zdroj",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server není oprávněn otevírat adresy URL. Ověřte, prosím, konfiguraci serveru.",
"The file exceeds your quota by %s" : "Soubor překračuje povolenou kvótu o %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Chyba při stahování %s do %s",
"Error when creating the file" : "Chyba při vytváření souboru",
"Folder name cannot be empty." : "Název složky nemůže být prázdný.",
"Error when creating the folder" : "Chyba při vytváření složky",
"Unable to set upload directory." : "Nelze nastavit adresář pro nahrané soubory.",
"Invalid Token" : "Neplatný token",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Žádný soubor nebyl odeslán. Neznámá chyba",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Soubor byl odeslán úspěšně",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Odesílaný soubor přesahuje velikost upload_max_filesize povolenou v php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Odeslaný soubor přesáhl svou velikostí parametr MAX_FILE_SIZE specifikovaný ve formuláři HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Soubor byl odeslán pouze částečně",
"No file was uploaded" : "Žádný soubor nebyl odeslán",
"Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
"Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
"Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
"Files" : "Soubory",
"All files" : "Všechny soubory",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"URL cannot be empty" : "URL nemůže zůstat prázdná",
"{new_name} already exists" : "{new_name} již existuje",
"Could not create file" : "Nepodařilo se vytvořit soubor",
"Could not create folder" : "Nepodařilo se vytvořit složku",
"Error fetching URL" : "Chyba při načítání URL",
"Share" : "Sdílet",
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"Delete permanently" : "Trvale odstranit",
"Rename" : "Přejmenovat",
"Pending" : "Nevyřízené",
"Error moving file." : "Chyba při přesunu souboru.",
"Error moving file" : "Chyba při přesunu souboru",
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nepodařilo se přejmenovat soubor",
"Error deleting file." : "Chyba při mazání souboru.",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění zde nahrávat či vytvářet soubory",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrování bylo vypnuto, vaše soubory jsou však stále zašifrované. Běžte prosím do osobního nastavení, kde soubory odšifrujete.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nelze přejmenovat, protože byl smazán",
"%s could not be renamed" : "%s nemůže být přejmenován",
"Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
"File handling" : "Zacházení se soubory",
"Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
"max. possible: " : "největší možná: ",
"Save" : "Uložit",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\">přístup k vašim souborům přes WebDAV</a>",
"New" : "Nový",
"New text file" : "Nový textový soubor",
"Text file" : "Textový soubor",
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Složka",
"From link" : "Z odkazu",
"Nothing in here. Upload something!" : "Žádný obsah. Nahrajte něco.",
"Download" : "Stáhnout",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
"Files are being scanned, please wait." : "Soubory se prohledávají, prosím čekejte.",
"Currently scanning" : "Prohledává se"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Úložiště není dostupné",
"Storage invalid" : "Neplatné úložiště",
"Unknown error" : "Neznámá chyba",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Nelze přesunout %s - již existuje soubor se stejným názvem",
"Could not move %s" : "Nelze přesunout %s",
"Permission denied" : "Přístup odepřen",
"File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" je neplatným názvem souboru.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neplatný název, znaky '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' a '*' nejsou povoleny.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Název %s ve složce %s již existuje. Vyberte prosím jiné jméno.",
"Not a valid source" : "Neplatný zdroj",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server není oprávněn otevírat adresy URL. Ověřte, prosím, konfiguraci serveru.",
"The file exceeds your quota by %s" : "Soubor překračuje povolenou kvótu o %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Chyba při stahování %s do %s",
"Error when creating the file" : "Chyba při vytváření souboru",
"Folder name cannot be empty." : "Název složky nemůže být prázdný.",
"Error when creating the folder" : "Chyba při vytváření složky",
"Unable to set upload directory." : "Nelze nastavit adresář pro nahrané soubory.",
"Invalid Token" : "Neplatný token",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Žádný soubor nebyl odeslán. Neznámá chyba",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Soubor byl odeslán úspěšně",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Odesílaný soubor přesahuje velikost upload_max_filesize povolenou v php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Odeslaný soubor přesáhl svou velikostí parametr MAX_FILE_SIZE specifikovaný ve formuláři HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Soubor byl odeslán pouze částečně",
"No file was uploaded" : "Žádný soubor nebyl odeslán",
"Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
"Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
"Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
"Files" : "Soubory",
"All files" : "Všechny soubory",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"URL cannot be empty" : "URL nemůže zůstat prázdná",
"{new_name} already exists" : "{new_name} již existuje",
"Could not create file" : "Nepodařilo se vytvořit soubor",
"Could not create folder" : "Nepodařilo se vytvořit složku",
"Error fetching URL" : "Chyba při načítání URL",
"Share" : "Sdílet",
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"Delete permanently" : "Trvale odstranit",
"Rename" : "Přejmenovat",
"Pending" : "Nevyřízené",
"Error moving file." : "Chyba při přesunu souboru.",
"Error moving file" : "Chyba při přesunu souboru",
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nepodařilo se přejmenovat soubor",
"Error deleting file." : "Chyba při mazání souboru.",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění zde nahrávat či vytvářet soubory",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrování bylo vypnuto, vaše soubory jsou však stále zašifrované. Běžte prosím do osobního nastavení, kde soubory odšifrujete.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nelze přejmenovat, protože byl smazán",
"%s could not be renamed" : "%s nemůže být přejmenován",
"Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
"File handling" : "Zacházení se soubory",
"Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
"max. possible: " : "největší možná: ",
"Save" : "Uložit",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\">přístup k vašim souborům přes WebDAV</a>",
"New" : "Nový",
"New text file" : "Nový textový soubor",
"Text file" : "Textový soubor",
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Složka",
"From link" : "Z odkazu",
"Nothing in here. Upload something!" : "Žádný obsah. Nahrajte něco.",
"Download" : "Stáhnout",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
"Files are being scanned, please wait." : "Soubory se prohledávají, prosím čekejte.",
"Currently scanning" : "Prohledává se"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Storage not available" => "Úložiště není dostupné",
"Storage invalid" => "Neplatné úložiště",
"Unknown error" => "Neznámá chyba",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Nelze přesunout %s - již existuje soubor se stejným názvem",
"Could not move %s" => "Nelze přesunout %s",
"Permission denied" => "Přístup odepřen",
"File name cannot be empty." => "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" je neplatným názvem souboru.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Neplatný název, znaky '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' a '*' nejsou povoleny.",
"The target folder has been moved or deleted." => "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "Název %s ve složce %s již existuje. Vyberte prosím jiné jméno.",
"Not a valid source" => "Neplatný zdroj",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Server není oprávněn otevírat adresy URL. Ověřte, prosím, konfiguraci serveru.",
"The file exceeds your quota by %s" => "Soubor překračuje povolenou kvótu o %s",
"Error while downloading %s to %s" => "Chyba při stahování %s do %s",
"Error when creating the file" => "Chyba při vytváření souboru",
"Folder name cannot be empty." => "Název složky nemůže být prázdný.",
"Error when creating the folder" => "Chyba při vytváření složky",
"Unable to set upload directory." => "Nelze nastavit adresář pro nahrané soubory.",
"Invalid Token" => "Neplatný token",
"No file was uploaded. Unknown error" => "Žádný soubor nebyl odeslán. Neznámá chyba",
"There is no error, the file uploaded with success" => "Soubor byl odeslán úspěšně",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " => "Odesílaný soubor přesahuje velikost upload_max_filesize povolenou v php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" => "Odeslaný soubor přesáhl svou velikostí parametr MAX_FILE_SIZE specifikovaný ve formuláři HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" => "Soubor byl odeslán pouze částečně",
"No file was uploaded" => "Žádný soubor nebyl odeslán",
"Missing a temporary folder" => "Chybí adresář pro dočasné soubory",
"Failed to write to disk" => "Zápis na disk selhal",
"Not enough storage available" => "Nedostatek dostupného úložného prostoru",