Commit a10c655b authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0fb51915
......@@ -2,12 +2,16 @@ OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "La compartició entre servidors no està activada en aquest servidor",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "El punt de muntatge conté caràcters invàlids.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "No s'ha permés la creació d'un recurs compartit federat amb el mateix servidor de l'usuari",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "El certificat SSL és invàlid o no és fiable",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "No s'ha pogut autenticar al recurs compartit remot, la contrasenya potser estigui equivocada",
"Storage not valid" : "Emmagatzemament no valit",
"Couldn't add remote share" : "No s'ha pogut afegir una compartició remota",
"Shared with you" : "Us han compartit",
"Shared with others" : "Heu compartit",
"Shared by link" : "Compartit amb enllaç",
"Nothing shared with you yet" : "Encara no s'ha compartit res amb tu ",
"No shared links" : "no hi ha enllaços compartits",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Voleu afegir la compartició remota {nom} des de {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Compartició remota",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "La compartició entre servidors no està activada en aquest servidor",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "El punt de muntatge conté caràcters invàlids.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "No s'ha permés la creació d'un recurs compartit federat amb el mateix servidor de l'usuari",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "El certificat SSL és invàlid o no és fiable",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "No s'ha pogut autenticar al recurs compartit remot, la contrasenya potser estigui equivocada",
"Storage not valid" : "Emmagatzemament no valit",
"Couldn't add remote share" : "No s'ha pogut afegir una compartició remota",
"Shared with you" : "Us han compartit",
"Shared with others" : "Heu compartit",
"Shared by link" : "Compartit amb enllaç",
"Nothing shared with you yet" : "Encara no s'ha compartit res amb tu ",
"No shared links" : "no hi ha enllaços compartits",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Voleu afegir la compartició remota {nom} des de {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Compartició remota",
......
......@@ -15,17 +15,33 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Неуспешно възстановяване на паролата, защото ключа е изтекъл",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата, защото липсва имейл, свързан с това потребителско име. Моля, свържете се с администратора.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Preparing update" : "Подговорка за обновяване",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Моля, обновявете от командия ред, защото автоматичното обновяване е деактивирано в config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Проверка на таблица %s",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Maintenance mode is kept active" : "Режим на подръжка е активен",
"Updating database schema" : "Обновяване на схемата на базата данни",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Проверява се дали схемата на базата данни може да бъде обновена (това може да отнеме дълго време в зависимост от размера на базата данни)",
"Checked database schema update" : "Обновяването на схемата на базата данни е проверено",
"Checking updates of apps" : "Търсят се обновления за приложенията",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Проверява се дали схемата на базата данни %s може да бъде обновена (това може да отнеме дълго време в зависимост от размера на базата данни)",
"Checked database schema update for apps" : "Обновяването на схемата на базата данни за приложения е проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
"Set log level to debug" : "Задавне на ниво за дебъг доклада",
"Reset log level" : "Възстановяване на нивото на доклада",
"Starting code integrity check" : "Започва се проверка за интегритета на кода",
"Finished code integrity check" : "Завърши проверката за интегритета на кода",
"%s (3rdparty)" : "%s (приложение на 3то лице)",
"%s (incompatible)" : "%s (несъвместимост)",
"Sunday" : "Неделя",
"Monday" : "Понеделник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
......@@ -13,17 +13,33 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Неуспешно възстановяване на паролата, защото ключа е изтекъл",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата, защото липсва имейл, свързан с това потребителско име. Моля, свържете се с администратора.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Preparing update" : "Подговорка за обновяване",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Моля, обновявете от командия ред, защото автоматичното обновяване е деактивирано в config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Проверка на таблица %s",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Maintenance mode is kept active" : "Режим на подръжка е активен",
"Updating database schema" : "Обновяване на схемата на базата данни",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Проверява се дали схемата на базата данни може да бъде обновена (това може да отнеме дълго време в зависимост от размера на базата данни)",
"Checked database schema update" : "Обновяването на схемата на базата данни е проверено",
"Checking updates of apps" : "Търсят се обновления за приложенията",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Проверява се дали схемата на базата данни %s може да бъде обновена (това може да отнеме дълго време в зависимост от размера на базата данни)",
"Checked database schema update for apps" : "Обновяването на схемата на базата данни за приложения е проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
"Set log level to debug" : "Задавне на ниво за дебъг доклада",
"Reset log level" : "Възстановяване на нивото на доклада",
"Starting code integrity check" : "Започва се проверка за интегритета на кода",
"Finished code integrity check" : "Завърши проверката за интегритета на кода",
"%s (3rdparty)" : "%s (приложение на 3то лице)",
"%s (incompatible)" : "%s (несъвместимост)",
"Sunday" : "Неделя",
"Monday" : "Понеделник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment