Commit a79d9730 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e36a33c8
......@@ -97,6 +97,8 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Folder",
"Upload" : "Wyślij",
"Cancel upload" : "Anuluj wysyłanie",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanowanie plików, proszę czekać.",
......
......@@ -95,6 +95,8 @@
"Folder" : "Folder",
"Upload" : "Wyślij",
"Cancel upload" : "Anuluj wysyłanie",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanowanie plików, proszę czekać.",
......
......@@ -44,6 +44,8 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring Dropbox storage" : "Chyba při nastavení úložiště Dropbox",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -42,6 +42,8 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring Dropbox storage" : "Chyba při nastavení úložiště Dropbox",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicherer HTTPS://",
"Public key" : "Öffentlicher Schlüssel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Der Speicher mit der ID „%i“ wurde nicht gefunden",
"Invalid mount point" : "Ungültiger Einhängepunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ungültiges Speicher-Backend „%s“",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicherer HTTPS://",
"Public key" : "Öffentlicher Schlüssel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Der Speicher mit der ID „%i“ wurde nicht gefunden",
"Invalid mount point" : "Ungültiger Einhängepunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ungültiges Speicher-Backend „%s“",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "Adresse",
"Secure https://" : "Sicheres https://",
"Public key" : "Öffentlicher Schlüssel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Der Speicher mit der ID „%i“ wurde nicht gefunden",
"Invalid mount point" : "Ungültiger Einhängepunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ungültiges Speicher-Backend „%s“",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "Adresse",
"Secure https://" : "Sicheres https://",
"Public key" : "Öffentlicher Schlüssel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Der Speicher mit der ID „%i“ wurde nicht gefunden",
"Invalid mount point" : "Ungültiger Einhängepunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ungültiges Speicher-Backend „%s“",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......
......@@ -38,6 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Public key" : "Julkinen avain",
"Invalid mount point" : "Virheellinen liitoskohta",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Virhe Dropbox levyn asetuksia tehtäessä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......
......@@ -36,6 +36,7 @@
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Public key" : "Julkinen avain",
"Invalid mount point" : "Virheellinen liitoskohta",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Virhe Dropbox levyn asetuksia tehtäessä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// seguro",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Non se atopa o almacenamento co ID «%i» ",
"Invalid mount point" : "Punto de montaxe incorrecto",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Infraestrutura de almacenamento «%s» incorrecta",
"Access granted" : "Concedeuse acceso",
"Error configuring Dropbox storage" : "Produciuse un erro ao configurar o almacenamento en Dropbox",
"Grant access" : "Permitir o acceso",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// seguro",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Non se atopa o almacenamento co ID «%i» ",
"Invalid mount point" : "Punto de montaxe incorrecto",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Infraestrutura de almacenamento «%s» incorrecta",
"Access granted" : "Concedeuse acceso",
"Error configuring Dropbox storage" : "Produciuse un erro ao configurar o almacenamento en Dropbox",
"Grant access" : "Permitir o acceso",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicuro https://",
"Public key" : "Chiave pubblica",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Archiviazione con ID \"%i\" non trovata",
"Invalid mount point" : "Punto di mount non valido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motore di archiviazione \"%s\" non valido",
"Access granted" : "Accesso consentito",
"Error configuring Dropbox storage" : "Errore durante la configurazione dell'archivio Dropbox",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicuro https://",
"Public key" : "Chiave pubblica",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Archiviazione con ID \"%i\" non trovata",
"Invalid mount point" : "Punto di mount non valido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motore di archiviazione \"%s\" non valido",
"Access granted" : "Accesso consentito",
"Error configuring Dropbox storage" : "Errore durante la configurazione dell'archivio Dropbox",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Public key" : "Publieke sleutel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Opslag met id \"%i\" niet gevonden",
"Invalid mount point" : "Ongeldig aankoppelpunt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ongeldig opslagsysteem \"%s\"",
"Access granted" : "Toegang toegestaan",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fout tijdens het configureren van Dropbox opslag",
"Grant access" : "Sta toegang toe",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Public key" : "Publieke sleutel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Opslag met id \"%i\" niet gevonden",
"Invalid mount point" : "Ongeldig aankoppelpunt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Ongeldig opslagsysteem \"%s\"",
"Access granted" : "Toegang toegestaan",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fout tijdens het configureren van Dropbox opslag",
"Grant access" : "Sta toegang toe",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// Seguro",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Armazenamento com ID \"%i\" não encontrado",
"Invalid mount point" : "Ponto de montagem inválido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Backend de armazenamento inválido \"%s\"",
"Access granted" : "Acesso autorizado",
"Error configuring Dropbox storage" : "Erro ao configurar o armazenamento do Dropbox",
"Grant access" : "Conceder acesso",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// Seguro",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Armazenamento com ID \"%i\" não encontrado",
"Invalid mount point" : "Ponto de montagem inválido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Backend de armazenamento inválido \"%s\"",
"Access granted" : "Acesso autorizado",
"Error configuring Dropbox storage" : "Erro ao configurar o armazenamento do Dropbox",
"Grant access" : "Conceder acesso",
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Udział ten jest chroniony hasłem",
"The password is wrong. Try again." : "To hasło jest niewłaściwe. Spróbuj ponownie.",
"Password" : "Hasło",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Name" : "Nazwa",
"Share time" : "Czas współdzielenia",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Przepraszamy ale wygląda na to, że ten link już nie działa.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"This share is password-protected" : "Udział ten jest chroniony hasłem",
"The password is wrong. Try again." : "To hasło jest niewłaściwe. Spróbuj ponownie.",
"Password" : "Hasło",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Name" : "Nazwa",
"Share time" : "Czas współdzielenia",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Przepraszamy ale wygląda na to, że ten link już nie działa.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment