Commit b0bad032 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 027715f9
......@@ -12,6 +12,9 @@ OC.L10N.register(
"More comments..." : "Daha fazla yorum...",
"Save" : "Kaydet",
"Allowed characters {count} of {max}" : "İzin verilen karakterler {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "id {id} ile yorum alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "id {id} ile yorumu güncellerken hata oluştu",
"Error occurred while posting comment" : "Yorum gönderilirken hata oluştu",
"{count} unread comments" : "{count} okunmamış yorum",
"Comment" : "Yorum",
"You commented" : "Yorum yaptınız",
......
......@@ -10,6 +10,9 @@
"More comments..." : "Daha fazla yorum...",
"Save" : "Kaydet",
"Allowed characters {count} of {max}" : "İzin verilen karakterler {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "id {id} ile yorum alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "id {id} ile yorumu güncellerken hata oluştu",
"Error occurred while posting comment" : "Yorum gönderilirken hata oluştu",
"{count} unread comments" : "{count} okunmamış yorum",
"Comment" : "Yorum",
"You commented" : "Yorum yaptınız",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Federated Cloud ID" : "Geçersiz Birleşmiş Bulut Kimliği",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s paylaşımı, %s ile zaten paylaşıldığından dolayı başarısız oldu",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Aynı kullanıcı ile bir birleşmiş paylaşım oluşturulamaz",
"File is already shared with %s" : "Dosya önceden %s ile paylaşıldı",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s paylaşımı başarısız. %s bulunamadı veya sunucu şu anda ulaşılamıyor olabilir.",
"Accept" : "Kabul et",
"Decline" : "Reddet",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Invalid Federated Cloud ID" : "Geçersiz Birleşmiş Bulut Kimliği",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s paylaşımı, %s ile zaten paylaşıldığından dolayı başarısız oldu",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Aynı kullanıcı ile bir birleşmiş paylaşım oluşturulamaz",
"File is already shared with %s" : "Dosya önceden %s ile paylaşıldı",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s paylaşımı başarısız. %s bulunamadı veya sunucu şu anda ulaşılamıyor olabilir.",
"Accept" : "Kabul et",
"Decline" : "Reddet",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Geçersiz dizin.",
"Files" : "Dosyalar",
"All files" : "Tüm dosyalar",
"File could not be found" : "Dosya bulunamadı",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Kapat",
"Favorites" : "Sık kullanılanlar",
......@@ -32,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Sunucudan sonuç alınamadı.",
"Uploading..." : "Yükleniyor...",
"..." : "...",
"Soon..." : "Yakında...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Dosya yükleme işlemi sürüyor. Şu anda sayfadan ayrılmak yükleme işlemini iptal edecek.",
"Actions" : "Eylemler",
"Download" : "İndir",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bayt","%n bayt"],
"Favorited" : "Sık kullanılanlara eklendi",
"Favorite" : "Sık kullanılan",
"Local link" : "Yerel bağlantı",
"Folder" : "Klasör",
"New folder" : "Yeni klasör",
"{newname} already exists" : "{newname} zaten mevcut",
......@@ -107,6 +110,7 @@ OC.L10N.register(
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM ile değişikliklerin uygulanması 5 dakika sürebilir.",
"Missing permissions to edit from here." : "Buradan düzenleme için eksik yetki.",
"Settings" : "Ayarlar",
"Show hidden files" : "Gizli dosyaları göster",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Dosyalarınıza WebDAV ile erişmek için <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">bu adresi kullanın</a>",
"No files in here" : "Burada hiç dosya yok",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Invalid directory." : "Geçersiz dizin.",
"Files" : "Dosyalar",
"All files" : "Tüm dosyalar",
"File could not be found" : "Dosya bulunamadı",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Kapat",
"Favorites" : "Sık kullanılanlar",
......@@ -30,6 +31,7 @@
"Could not get result from server." : "Sunucudan sonuç alınamadı.",
"Uploading..." : "Yükleniyor...",
"..." : "...",
"Soon..." : "Yakında...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Dosya yükleme işlemi sürüyor. Şu anda sayfadan ayrılmak yükleme işlemini iptal edecek.",
"Actions" : "Eylemler",
"Download" : "İndir",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bayt","%n bayt"],
"Favorited" : "Sık kullanılanlara eklendi",
"Favorite" : "Sık kullanılan",
"Local link" : "Yerel bağlantı",
"Folder" : "Klasör",
"New folder" : "Yeni klasör",
"{newname} already exists" : "{newname} zaten mevcut",
......@@ -105,6 +108,7 @@
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM ile değişikliklerin uygulanması 5 dakika sürebilir.",
"Missing permissions to edit from here." : "Buradan düzenleme için eksik yetki.",
"Settings" : "Ayarlar",
"Show hidden files" : "Gizli dosyaları göster",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Dosyalarınıza WebDAV ile erişmek için <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">bu adresi kullanın</a>",
"No files in here" : "Burada hiç dosya yok",
......
......@@ -7,6 +7,8 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Adım 1 başarısız. Özel durum: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Adım 2 başarısız. Özel durum: %s",
"External storage" : "Harici depolama",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox'u yapılandır",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive'ı yapılandır",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......
......@@ -5,6 +5,8 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Adım 1 başarısız. Özel durum: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Adım 2 başarısız. Özel durum: %s",
"External storage" : "Harici depolama",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox'u yapılandır",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive'ı yapılandır",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......
......@@ -27,6 +27,23 @@ OC.L10N.register(
"Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
"Shared by" : "Paylaşan",
"Sharing" : "Paylaşım",
"Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
"Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
"Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Topluluk paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir topluluk belirtin",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel kaşıya yükleme yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece genel paylaşılmış dosyalar için mümkündür.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih formatı YIL-AY-GÜN şeklinde olmalı",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşın türü",
"Not a directory" : "Herhangi bir dizin yok",
"Could not lock path" : "Yol bulunamadı",
"Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
"Wrong or no update parameter given" : "Verilen parametreler hatalı veya yok",
"Cannot increase permissions" : "İzinler yükseltilemiyor",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
......
......@@ -25,6 +25,23 @@
"Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
"Shared by" : "Paylaşan",
"Sharing" : "Paylaşım",
"Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
"Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
"Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Topluluk paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir topluluk belirtin",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel kaşıya yükleme yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece genel paylaşılmış dosyalar için mümkündür.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih formatı YIL-AY-GÜN şeklinde olmalı",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşın türü",
"Not a directory" : "Herhangi bir dizin yok",
"Could not lock path" : "Yol bulunamadı",
"Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
"Wrong or no update parameter given" : "Verilen parametreler hatalı veya yok",
"Cannot increase permissions" : "İzinler yükseltilemiyor",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
......
......@@ -2,6 +2,27 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"Tags" : "Теги",
"Tagged files" : "Відмічені файли",
"Select tags to filter by" : "Виберіть теги по яких буде виконано відбір",
"Please select tags to filter by" : "Будь ласка виберіть теги по яких буде виконано вибірку",
"No files found for the selected tags" : "Не знайдено жодного файла з цими тегами",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Системні теги</strong> для файлу були змінені",
"You assigned system tag %3$s" : "Ви призначили системний тег %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s призначений системний тег %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Ви зняли системний тег %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s знятий системний тег %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Ви створили системний тег %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s створений системний тег %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Ви видалили системний тег %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s видалений системний тег %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Ви змінили системний тег %3$s на %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s змінений системний тег %3$s to %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Ви призначили системний тег %3$s для %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s призначено системний тег %3$s для %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Ви зняли позначку %3$s з %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s знято системний тег %3$s з %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (доступ обмежено)",
"%s (invisible)" : "%s (невидимий)",
"No files in here" : "Тут немає файлів",
"No entries found in this folder" : "В цій теці нічого немає",
"Name" : "Ім’я",
......
{ "translations": {
"Tags" : "Теги",
"Tagged files" : "Відмічені файли",
"Select tags to filter by" : "Виберіть теги по яких буде виконано відбір",
"Please select tags to filter by" : "Будь ласка виберіть теги по яких буде виконано вибірку",
"No files found for the selected tags" : "Не знайдено жодного файла з цими тегами",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Системні теги</strong> для файлу були змінені",
"You assigned system tag %3$s" : "Ви призначили системний тег %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s призначений системний тег %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Ви зняли системний тег %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s знятий системний тег %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Ви створили системний тег %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s створений системний тег %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Ви видалили системний тег %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s видалений системний тег %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Ви змінили системний тег %3$s на %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s змінений системний тег %3$s to %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Ви призначили системний тег %3$s для %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s призначено системний тег %3$s для %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Ви зняли позначку %3$s з %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s знято системний тег %3$s з %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (доступ обмежено)",
"%s (invisible)" : "%s (невидимий)",
"No files in here" : "Тут немає файлів",
"No entries found in this folder" : "В цій теці нічого немає",
"Name" : "Ім’я",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Update notifications" : "Bildirimleri güncelle",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"Updated channel" : "Kanal güncellendi",
"ownCloud core" : "ownCloud çekirdeği",
"Updater" : "Güncelleyici",
"A new version is available: %s" : "Yeni bir sürüm mevcut: %s",
"Open updater" : "Güncelleyiciyi aç",
......
{ "translations": {
"Update notifications" : "Bildirimleri güncelle",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"Updated channel" : "Kanal güncellendi",
"ownCloud core" : "ownCloud çekirdeği",
"Updater" : "Güncelleyici",
"A new version is available: %s" : "Yeni bir sürüm mevcut: %s",
"Open updater" : "Güncelleyiciyi aç",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Update notifications" : "Сповіщення про оновлення",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} доступна. Отримати більш детальну інформацію про те, як оновити.",
"Updated channel" : "Канал оновлено",
"ownCloud core" : "Ядро ownCloud",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Доступне оновлення з версії %1$s до %2$s.",
"Updater" : "Оновлення",
"A new version is available: %s" : "Доступна нова версія: %s",
"Update channel:" : "Канал оновлення:"
"Open updater" : "Відкрити меню оновлення",
"Your version is up to date." : "Ви використовуєте останню версію ownCloud.",
"Checked on %s" : "Остання провірка відбулася %s",
"Update channel:" : "Канал оновлення:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Ви завжди зможите оновити ownCloud до новішої версії або перейти на тестову версію. Але ви не зможите встановити старішу версію або перейти на стабільний канал.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Сповіщяти учасників даної групи про доступні оновлення."
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Update notifications" : "Сповіщення про оновлення",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} доступна. Отримати більш детальну інформацію про те, як оновити.",
"Updated channel" : "Канал оновлено",
"ownCloud core" : "Ядро ownCloud",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Доступне оновлення з версії %1$s до %2$s.",
"Updater" : "Оновлення",
"A new version is available: %s" : "Доступна нова версія: %s",
"Update channel:" : "Канал оновлення:"
"Open updater" : "Відкрити меню оновлення",
"Your version is up to date." : "Ви використовуєте останню версію ownCloud.",
"Checked on %s" : "Остання провірка відбулася %s",
"Update channel:" : "Канал оновлення:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Ви завжди зможите оновити ownCloud до новішої версії або перейти на тестову версію. Але ви не зможите встановити старішу версію або перейти на стабільний канал.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Сповіщяти учасників даної групи про доступні оновлення."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -215,6 +215,7 @@ OC.L10N.register(
"new" : "nuevu",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargando %n ficheru","descargando %n ficheros"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "L'actualización ta en cursu, salir d'esta páxina podría atayar el procesu en dellos entornos.",
"Updating to {version}" : "Anovando a {version}",
"Please reload the page." : "Por favor, recarga la páxina",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "L'anovamientu fízose con ésitu. Por favor, informa d'esti problema a la <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">comuña ownCloud</a>.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "L'anovamientu fízose con ésitu. Redirixiendo agora al to ownCloud.",
......
......@@ -213,6 +213,7 @@
"new" : "nuevu",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargando %n ficheru","descargando %n ficheros"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "L'actualización ta en cursu, salir d'esta páxina podría atayar el procesu en dellos entornos.",
"Updating to {version}" : "Anovando a {version}",
"Please reload the page." : "Por favor, recarga la páxina",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "L'anovamientu fízose con ésitu. Por favor, informa d'esti problema a la <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">comuña ownCloud</a>.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "L'anovamientu fízose con ésitu. Redirixiendo agora al to ownCloud.",
......
......@@ -154,6 +154,7 @@ OC.L10N.register(
"Send" : "Gönder",
"Sending ..." : "Gönderiliyor...",
"Email sent" : "E-posta gönderildi",
"Send link via email" : "Bağlantıyı e-posta ile gönder",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} tarafından sizinle ve {group} ile paylaştırılmış",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} tarafından sizinle paylaşıldı",
"group" : "grup",
......@@ -181,10 +182,12 @@ OC.L10N.register(
"Warning" : "Uyarı",
"Error while sending notification" : "Bildirim gönderilirken hata",
"Non-existing tag #{tag}" : "Mevcut olmayan etiket #{tag}",
"restricted" : "Kısıtlandı",
"invisible" : "görünmez",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Sil",
"Rename" : "Yeniden adlandır",
"Collaborative tags" : "Ortak etiketler",
"The object type is not specified." : "Nesne türü belirtilmemiş.",
"Enter new" : "Yeni girin",
"Add" : "Ekle",
......@@ -265,6 +268,7 @@ OC.L10N.register(
"Please contact your administrator." : "Lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.",
"An internal error occurred." : "Dahili bir hata oluştu.",
"Please try again or contact your administrator." : "Lütfen yeniden deneyin veya yöneticinizle iletişim kurun.",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya Eposta",
"Log in" : "Giriş yap",
"Wrong password. Reset it?" : "Hatalı parola. Sıfırlansın mı?",
"Wrong password." : "Hatalı parola.",
......@@ -278,6 +282,9 @@ OC.L10N.register(
"This means only administrators can use the instance." : "Bu, örneği sadece yöneticiler kullanabilir demektir.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"Two-step verification" : "Doğrulamak için iki adım",
"Cancel login" : "Giriş iptal",
"An error occured while verifying the token" : "Jeton onaylanırken bir hata oluştu",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Lütfen yöneticiniz ile iletişime geçin. Eğer bu örneğin bir yöneticisi iseniz, config/config.php dosyası içerisindeki \"trusted_domain\" ayarını yapılandırın. Bu yapılandırmanın bir örneği config/config.sample.php dosyasında verilmiştir.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Yapılandırmanıza bağlı olarak, bir yönetici olarak bu alan adına güvenmek için aşağıdaki düğmeyi de kullanabilirsiniz.",
......
......@@ -152,6 +152,7 @@
"Send" : "Gönder",
"Sending ..." : "Gönderiliyor...",
"Email sent" : "E-posta gönderildi",
"Send link via email" : "Bağlantıyı e-posta ile gönder",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} tarafından sizinle ve {group} ile paylaştırılmış",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} tarafından sizinle paylaşıldı",
"group" : "grup",
......@@ -179,10 +180,12 @@
"Warning" : "Uyarı",
"Error while sending notification" : "Bildirim gönderilirken hata",
"Non-existing tag #{tag}" : "Mevcut olmayan etiket #{tag}",
"restricted" : "Kısıtlandı",
"invisible" : "görünmez",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Sil",
"Rename" : "Yeniden adlandır",
"Collaborative tags" : "Ortak etiketler",
"The object type is not specified." : "Nesne türü belirtilmemiş.",
"Enter new" : "Yeni girin",
"Add" : "Ekle",
......@@ -263,6 +266,7 @@
"Please contact your administrator." : "Lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.",
"An internal error occurred." : "Dahili bir hata oluştu.",
"Please try again or contact your administrator." : "Lütfen yeniden deneyin veya yöneticinizle iletişim kurun.",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya Eposta",
"Log in" : "Giriş yap",
"Wrong password. Reset it?" : "Hatalı parola. Sıfırlansın mı?",
"Wrong password." : "Hatalı parola.",
......@@ -276,6 +280,9 @@
"This means only administrators can use the instance." : "Bu, örneği sadece yöneticiler kullanabilir demektir.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"Two-step verification" : "Doğrulamak için iki adım",
"Cancel login" : "Giriş iptal",
"An error occured while verifying the token" : "Jeton onaylanırken bir hata oluştu",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Lütfen yöneticiniz ile iletişime geçin. Eğer bu örneğin bir yöneticisi iseniz, config/config.php dosyası içerisindeki \"trusted_domain\" ayarını yapılandırın. Bu yapılandırmanın bir örneği config/config.sample.php dosyasında verilmiştir.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Yapılandırmanıza bağlı olarak, bir yönetici olarak bu alan adına güvenmek için aşağıdaki düğmeyi de kullanabilirsiniz.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment