Commit b5033e25 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 9292c8e8
......@@ -80,9 +80,9 @@ OC.L10N.register(
"{newname} already exists" : "{newname} že obstaja",
"Upload" : "Pošlji",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem oznak",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Ustvarjena</strong> je nova datoteka ali mapa",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Ustvarjena</strong> je nova datoteka ali mapa.",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>Spremenjena</strong> je datoteka ali mapa",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>.",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>Izbrisana</strong> je datoteka ali mapa",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>Obnovljena</strong> je datoteka ali mapa",
"You created %1$s" : "Ustvarili ste %1$s",
......
......@@ -78,9 +78,9 @@
"{newname} already exists" : "{newname} že obstaja",
"Upload" : "Pošlji",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem oznak",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Ustvarjena</strong> je nova datoteka ali mapa",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Ustvarjena</strong> je nova datoteka ali mapa.",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>Spremenjena</strong> je datoteka ali mapa",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>.",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>Izbrisana</strong> je datoteka ali mapa",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>Obnovljena</strong> je datoteka ali mapa",
"You created %1$s" : "Ustvarili ste %1$s",
......
......@@ -67,14 +67,14 @@ OC.L10N.register(
"You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Odstranili ste souporabo skupine %2$s za %1$s",
"%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s je odstranil souporabo skupine %3$s za %1$s",
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s je omogočil souporabo %1$s prek povezave",
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s prek povezave",
"You removed the public link for %1$s" : "Odstranili ste javno povezavo za %1$s",
"%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s je odstranil javno povezavo za %1$s",
"Your public link for %1$s expired" : "Javna povezava za %1$s je časovno potekla!",
"The public link of %2$s for %1$s expired" : "Javna povezava %2$s za %1$s je časovno potekla!",
"%2$s shared %1$s with you" : "Uporabnik %2$s je omogočil souporabo %1$s",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s je odstranil souporabo za %1$s",
"Downloaded via public link" : "Prejeto preko javne povezave",
"Downloaded via public link" : "Prejeto prek javne povezave",
"Shared with %2$s" : "V souporabi z %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Souporaba z %3$s in %2$s",
"Removed share for %2$s" : "Odstranjena souporaba za %2$s",
......
......@@ -65,14 +65,14 @@
"You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Odstranili ste souporabo skupine %2$s za %1$s",
"%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s je odstranil souporabo skupine %3$s za %1$s",
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s je omogočil souporabo %1$s prek povezave",
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s prek povezave",
"You removed the public link for %1$s" : "Odstranili ste javno povezavo za %1$s",
"%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s je odstranil javno povezavo za %1$s",
"Your public link for %1$s expired" : "Javna povezava za %1$s je časovno potekla!",
"The public link of %2$s for %1$s expired" : "Javna povezava %2$s za %1$s je časovno potekla!",
"%2$s shared %1$s with you" : "Uporabnik %2$s je omogočil souporabo %1$s",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s je odstranil souporabo za %1$s",
"Downloaded via public link" : "Prejeto preko javne povezave",
"Downloaded via public link" : "Prejeto prek javne povezave",
"Shared with %2$s" : "V souporabi z %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Souporaba z %3$s in %2$s",
"Removed share for %2$s" : "Odstranjena souporaba za %2$s",
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "Spremenjene so bile <strong>sistemske oznake</strong> datoteke",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "Spremenjene so bile <strong>sistemske oznake</strong> datoteke.",
"You assigned system tag %3$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s",
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "Spremenjene so bile <strong>sistemske oznake</strong> datoteke",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "Spremenjene so bile <strong>sistemske oznake</strong> datoteke.",
"You assigned system tag %3$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s",
......
......@@ -254,7 +254,7 @@ OC.L10N.register(
"Line: %s" : "Vrstica: %s",
"Trace" : "Sledenje povezav",
"Security warning" : "Varnostno opozorilo",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni preko interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni prek interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Za več podrobnosti o pravilnem nastavljanju strežnika si oglejte <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentacijo</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Ustvari <strong>skrbniški račun</strong>",
"Username" : "Uporabniško ime",
......@@ -304,7 +304,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel login" : "Prekliči prijavo",
"Please authenticate using the selected factor." : "Overite z uporabo izbranega faktorja.",
"An error occurred while verifying the token" : "Prišlo je do napake med preverjanjem žetona",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom preko ne-varne domene.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom prek ne-varne domene.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Stopite v stik s skrbnikom ali pa nastavite možnost \"varna_domena\" v datoteki config/config.php. Primer nastavitve je razložen v datoteki config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Glede na nastavitve bi lahko kot skrbnik uporabili spodnji gumb in domeno ročno določili kot varno.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" kot varno domeno",
......
......@@ -252,7 +252,7 @@
"Line: %s" : "Vrstica: %s",
"Trace" : "Sledenje povezav",
"Security warning" : "Varnostno opozorilo",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni preko interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni prek interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Za več podrobnosti o pravilnem nastavljanju strežnika si oglejte <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentacijo</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Ustvari <strong>skrbniški račun</strong>",
"Username" : "Uporabniško ime",
......@@ -302,7 +302,7 @@
"Cancel login" : "Prekliči prijavo",
"Please authenticate using the selected factor." : "Overite z uporabo izbranega faktorja.",
"An error occurred while verifying the token" : "Prišlo je do napake med preverjanjem žetona",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom preko ne-varne domene.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom prek ne-varne domene.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Stopite v stik s skrbnikom ali pa nastavite možnost \"varna_domena\" v datoteki config/config.php. Primer nastavitve je razložen v datoteki config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Glede na nastavitve bi lahko kot skrbnik uporabili spodnji gumb in domeno ročno določili kot varno.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" kot varno domeno",
......
......@@ -48,7 +48,7 @@ OC.L10N.register(
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Programske mape ni mogoče ustvariti. Ni ustreznih dovoljenj. %s",
"Archive does not contain a directory named %s" : "V arhivu ni mape z imenom %s",
"No source specified when installing app" : "Ni podanega vira med nameščenjem programa",
"No href specified when installing app from http" : "Ni podanega podatka naslova HREF med nameščenjem programa preko protokola HTTP.",
"No href specified when installing app from http" : "Ni podanega podatka naslova HREF med nameščenjem programa prek protokola HTTP.",
"No path specified when installing app from local file" : "Ni podane poti med nameščenjem programa iz krajevne datoteke",
"Archives of type %s are not supported" : "Arhivi vrste %s niso podprti",
"Failed to open archive when installing app" : "Odpiranje arhiva je med nameščanjem spodletelo",
......@@ -91,7 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker je skupina %s ne obstaja.",
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ni član skupine %s.",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Navesti je treba geslo za ustvarjanje javne povezave, saj so dovoljene le zaščitene.",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker souporaba preko povezave ni dovoljena.",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker souporaba prek povezave ni dovoljena.",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ni dovoljeno ustvariti souporabe zveznega oblaka z istim uporabnikom",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ni mogoče najti %s. Najverjetneje je strežnik nedosegljiv.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Vrsta souporabe %s za %s ni veljavna.",
......
......@@ -46,7 +46,7 @@
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Programske mape ni mogoče ustvariti. Ni ustreznih dovoljenj. %s",
"Archive does not contain a directory named %s" : "V arhivu ni mape z imenom %s",
"No source specified when installing app" : "Ni podanega vira med nameščenjem programa",
"No href specified when installing app from http" : "Ni podanega podatka naslova HREF med nameščenjem programa preko protokola HTTP.",
"No href specified when installing app from http" : "Ni podanega podatka naslova HREF med nameščenjem programa prek protokola HTTP.",
"No path specified when installing app from local file" : "Ni podane poti med nameščenjem programa iz krajevne datoteke",
"Archives of type %s are not supported" : "Arhivi vrste %s niso podprti",
"Failed to open archive when installing app" : "Odpiranje arhiva je med nameščanjem spodletelo",
......@@ -89,7 +89,7 @@
"Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker je skupina %s ne obstaja.",
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ni član skupine %s.",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Navesti je treba geslo za ustvarjanje javne povezave, saj so dovoljene le zaščitene.",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker souporaba preko povezave ni dovoljena.",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker souporaba prek povezave ni dovoljena.",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ni dovoljeno ustvariti souporabe zveznega oblaka z istim uporabnikom",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ni mogoče najti %s. Najverjetneje je strežnik nedosegljiv.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Vrsta souporabe %s za %s ni veljavna.",
......
......@@ -153,7 +153,7 @@ OC.L10N.register(
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "Priporočljivo je omogočiti sistemsko okolje cron, saj drugi načini lahko vplivajo na hitrost in zanesljivost delovanja.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob prek ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
......@@ -179,7 +179,7 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Zadnje izvedeno periodično opravilo: %s. Videti je, da je nekaj narobe.",
"Cron was not executed yet!" : "Periodično opravilo cron še ni zagnano!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvedi eno nalogo z vsako naloženo stranjo.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi preko HTTP.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi prek HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Omogoči šifriranje na strežniku",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Pozorno preberite opombe, preden omogočite strežniško šifriranje:",
......@@ -275,7 +275,7 @@ OC.L10N.register(
"Change password" : "Spremeni geslo",
"Language" : "Jezik",
"Help translate" : "Sodelujte pri prevajanju",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Spodaj so navedeni spletni brskalniki in programi na mobilnih napravah, ki so trenutno povezane z oblakom ownCloud.",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Spodaj so navedeni spletni brskalniki in programi na mobilnih napravah, ki so trenutno povezani z oblakom ownCloud.",
"Browser" : "Brskalnik",
"Most recent activity" : "Zadnja dejavnost",
"You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.",
......@@ -290,7 +290,7 @@ OC.L10N.register(
"Desktop client" : "Namizni odjemalec",
"Android app" : "Program za Android",
"iOS app" : "Program za iOS",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Če želite podpreti projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">se pridružite razvijalcem</a>\n\t\tali pa le\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">razširite dober glas</a>!",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Če želite podpreti projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">se pridružite razvijalcem</a>,\n\t\tali pa le\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">razširite dober glas</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Zaženi čarovnika prvega zagona",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Programski paket razvija {communityopen}skupnost ownCloud{linkclose}, {githubopen}izvorna koda{linkclose} pa je objavljena z dovoljenjem {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
......
......@@ -151,7 +151,7 @@
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "Priporočljivo je omogočiti sistemsko okolje cron, saj drugi načini lahko vplivajo na hitrost in zanesljivost delovanja.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob prek ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
......@@ -177,7 +177,7 @@
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Zadnje izvedeno periodično opravilo: %s. Videti je, da je nekaj narobe.",
"Cron was not executed yet!" : "Periodično opravilo cron še ni zagnano!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvedi eno nalogo z vsako naloženo stranjo.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi preko HTTP.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi prek HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Omogoči šifriranje na strežniku",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Pozorno preberite opombe, preden omogočite strežniško šifriranje:",
......@@ -273,7 +273,7 @@
"Change password" : "Spremeni geslo",
"Language" : "Jezik",
"Help translate" : "Sodelujte pri prevajanju",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Spodaj so navedeni spletni brskalniki in programi na mobilnih napravah, ki so trenutno povezane z oblakom ownCloud.",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Spodaj so navedeni spletni brskalniki in programi na mobilnih napravah, ki so trenutno povezani z oblakom ownCloud.",
"Browser" : "Brskalnik",
"Most recent activity" : "Zadnja dejavnost",
"You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.",
......@@ -288,7 +288,7 @@
"Desktop client" : "Namizni odjemalec",
"Android app" : "Program za Android",
"iOS app" : "Program za iOS",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Če želite podpreti projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">se pridružite razvijalcem</a>\n\t\tali pa le\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">razširite dober glas</a>!",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Če želite podpreti projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">se pridružite razvijalcem</a>,\n\t\tali pa le\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">razširite dober glas</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Zaženi čarovnika prvega zagona",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Programski paket razvija {communityopen}skupnost ownCloud{linkclose}, {githubopen}izvorna koda{linkclose} pa je objavljena z dovoljenjem {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment