Commit b85bcccc authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 704a993e
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"comments",
{
"Cancel" : "Ofbriechen",
"Save" : "Späicheren"
"Save" : "Späicheren",
"Comment" : "Kommentar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Cancel" : "Ofbriechen",
"Save" : "Späicheren"
"Save" : "Späicheren",
"Comment" : "Kommentar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -20,7 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not update the private key password." : "Kunde inte uppdatera lösenord för den privata nyckeln",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamla lösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuvarande inloggningslösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades utan problem.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du behöver migrera dina krypteringsnycklar från den gamla krypteringen (ownCloud <= 8.0) till den nya. Kör 'occ encryption:migrate' eller kontakta din administratör",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ogiltig privat nyckel i krypteringsprogrammet. Vänligen uppdatera lösenordet till din privata nyckel under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina krypterade filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet är aktiverat men dina nycklar är inte initierade. Vänligen logga ut och in igen",
......@@ -30,8 +30,11 @@ OC.L10N.register(
"one-time password for server-side-encryption" : "engångslösenord för kryptering på serversidan",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ej dekryptera denna fil, förmodligen är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Filen kan inte läsas, troligtvis är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig igen.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Hej,\n\nadministratören har aktiverat kryptering på servern. Dina filer har krypterats med lösenordet '%s'.\n\nVänligen logga in i webbgränssnittet, gå till \"ownCloud baskrypteringsmodul\" i dina personliga inställningar och uppdatera ditt krypteringslösenord genom att mata in det här lösenordet i fältet \"gamla inloggningslösenordet\" och ditt nuvarande inloggningslösenord.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Utdelningen kommer att upphöra %s.",
"Cheers!" : "Ha de fint!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hej,<br><br>administratören har aktiverat kryptering på servern. Dina filer har krypterats med lösenordet <strong>%s</strong>.<br><br>Vänligen logga in i webbgränssnittet, gå till \"ownCloud baskrypteringsmodul\" i dina personliga inställningar och uppdatera ditt krypteringslösenord genom att mata in det här lösenordet i fältet \"gamla inloggningslösenordet\" och ditt nuvarande inloggningslösenord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Kryptera hemmalagringen",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Aktivering av det här alternativet krypterar alla filer som är lagrade på huvudlagringsplatsen, annars kommer bara filer på extern lagringsplats att krypteras",
"Enable recovery key" : "Aktivera återställningsnyckel",
"Disable recovery key" : "Inaktivera återställningsnyckel",
......@@ -43,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"New recovery key password" : "Nytt lösenord för återställningsnyckeln",
"Repeat new recovery key password" : "Upprepa nytt lösenord för återställningsnyckeln",
"Change Password" : "Byt lösenord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud baskrypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Ditt lösenord för din privata nyckel matchar inte längre ditt inloggningslösenord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sätt ditt gamla privatnyckellösenord till ditt aktuella inloggningslösenord:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Om du inte kommer ihåg ditt gamla lösenord kan du be din administratör att återställa dina filer.",
......
......@@ -18,7 +18,7 @@
"Could not update the private key password." : "Kunde inte uppdatera lösenord för den privata nyckeln",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamla lösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuvarande inloggningslösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades utan problem.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du behöver migrera dina krypteringsnycklar från den gamla krypteringen (ownCloud <= 8.0) till den nya. Kör 'occ encryption:migrate' eller kontakta din administratör",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ogiltig privat nyckel i krypteringsprogrammet. Vänligen uppdatera lösenordet till din privata nyckel under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina krypterade filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet är aktiverat men dina nycklar är inte initierade. Vänligen logga ut och in igen",
......@@ -28,8 +28,11 @@
"one-time password for server-side-encryption" : "engångslösenord för kryptering på serversidan",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ej dekryptera denna fil, förmodligen är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Filen kan inte läsas, troligtvis är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig igen.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Hej,\n\nadministratören har aktiverat kryptering på servern. Dina filer har krypterats med lösenordet '%s'.\n\nVänligen logga in i webbgränssnittet, gå till \"ownCloud baskrypteringsmodul\" i dina personliga inställningar och uppdatera ditt krypteringslösenord genom att mata in det här lösenordet i fältet \"gamla inloggningslösenordet\" och ditt nuvarande inloggningslösenord.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Utdelningen kommer att upphöra %s.",
"Cheers!" : "Ha de fint!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hej,<br><br>administratören har aktiverat kryptering på servern. Dina filer har krypterats med lösenordet <strong>%s</strong>.<br><br>Vänligen logga in i webbgränssnittet, gå till \"ownCloud baskrypteringsmodul\" i dina personliga inställningar och uppdatera ditt krypteringslösenord genom att mata in det här lösenordet i fältet \"gamla inloggningslösenordet\" och ditt nuvarande inloggningslösenord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Kryptera hemmalagringen",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Aktivering av det här alternativet krypterar alla filer som är lagrade på huvudlagringsplatsen, annars kommer bara filer på extern lagringsplats att krypteras",
"Enable recovery key" : "Aktivera återställningsnyckel",
"Disable recovery key" : "Inaktivera återställningsnyckel",
......@@ -41,6 +44,7 @@
"New recovery key password" : "Nytt lösenord för återställningsnyckeln",
"Repeat new recovery key password" : "Upprepa nytt lösenord för återställningsnyckeln",
"Change Password" : "Byt lösenord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud baskrypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Ditt lösenord för din privata nyckel matchar inte längre ditt inloggningslösenord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sätt ditt gamla privatnyckellösenord till ditt aktuella inloggningslösenord:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Om du inte kommer ihåg ditt gamla lösenord kan du be din administratör att återställa dina filer.",
......
......@@ -9,11 +9,13 @@ OC.L10N.register(
"Missing a temporary folder" : "Et feelt en temporären Dossier",
"Failed to write to disk" : "Konnt net op den Disk schreiwen",
"Files" : "Dateien",
"All files" : "All d'Fichieren",
"Home" : "Doheem",
"Close" : "Zoumaachen",
"Favorites" : "Favoriten",
"Upload cancelled." : "Upload ofgebrach.",
"Uploading..." : "Lueden erop...",
"..." : "...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "File Upload am gaang. Wann's de des Säit verléiss gëtt den Upload ofgebrach.",
"Download" : "Download",
"Rename" : "Ëmbenennen",
......
......@@ -7,11 +7,13 @@
"Missing a temporary folder" : "Et feelt en temporären Dossier",
"Failed to write to disk" : "Konnt net op den Disk schreiwen",
"Files" : "Dateien",
"All files" : "All d'Fichieren",
"Home" : "Doheem",
"Close" : "Zoumaachen",
"Favorites" : "Favoriten",
"Upload cancelled." : "Upload ofgebrach.",
"Uploading..." : "Lueden erop...",
"..." : "...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "File Upload am gaang. Wann's de des Säit verléiss gëtt den Upload ofgebrach.",
"Download" : "Download",
"Rename" : "Ëmbenennen",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Felaktig mapp.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alla filer",
"File could not be found" : "Fil kunde inte hittas",
"Home" : "Hem",
"Close" : "Stäng",
"Favorites" : "Favoriter",
......@@ -32,6 +33,15 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Gick inte att hämta resultat från server.",
"Uploading..." : "Laddar upp...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} timme/ar kvar",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minut(er) kvar",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund(er) kvar",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Alldeles strax...",
"Soon..." : "Snart...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} av {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filuppladdning pågår. Lämnar du sidan så avbryts uppladdningen.",
"Actions" : "Åtgärder",
"Download" : "Ladda ner",
......@@ -77,6 +87,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bytes","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoriserad",
"Favorite" : "Favorit",
"Local link" : "Lokal länk",
"Folder" : "Mapp",
"New folder" : "Ny mapp",
"{newname} already exists" : "{newname} existerar redan",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Invalid directory." : "Felaktig mapp.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alla filer",
"File could not be found" : "Fil kunde inte hittas",
"Home" : "Hem",
"Close" : "Stäng",
"Favorites" : "Favoriter",
......@@ -30,6 +31,15 @@
"Could not get result from server." : "Gick inte att hämta resultat från server.",
"Uploading..." : "Laddar upp...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} timme/ar kvar",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minut(er) kvar",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund(er) kvar",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Alldeles strax...",
"Soon..." : "Snart...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} av {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filuppladdning pågår. Lämnar du sidan så avbryts uppladdningen.",
"Actions" : "Åtgärder",
"Download" : "Ladda ner",
......@@ -75,6 +85,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bytes","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoriserad",
"Favorite" : "Favorit",
"Local link" : "Lokal länk",
"Folder" : "Mapp",
"New folder" : "Ny mapp",
"{newname} already exists" : "{newname} existerar redan",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Benotzernumm",
"Password" : "Passwuert",
"Save" : "Späicheren",
"None" : "Keng",
"Port" : "Port",
"Region" : "Regioun",
"URL" : "URL",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Username" : "Benotzernumm",
"Password" : "Passwuert",
"Save" : "Späicheren",
"None" : "Keng",
"Port" : "Port",
"Region" : "Regioun",
"URL" : "URL",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Fel vid hämtning av åtkomst-token. Verifiera att din app-nyckel och hemlighet stämmer.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Steg 1 flaerade. Undantag: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Steg 2 falerade. Undantag: %s",
"External storage" : "Extern lagring",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Fel vid hämtning av åtkomst-token. Verifiera att din app-nyckel och hemlighet stämmer.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Steg 1 flaerade. Undantag: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Steg 2 falerade. Undantag: %s",
"External storage" : "Extern lagring",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"No shared links" : "Keng gedeelte Linken",
"Cancel" : "Ofbriechen",
"Shared by" : "Gedeelt vun",
"Sharing" : "Gedeelt",
"The password is wrong. Try again." : "Den Passwuert ass incorrect. Probeier ed nach eng keier.",
"Password" : "Passwuert",
"No entries found in this folder" : "Keng Elementer an dësem Dossier fonnt",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"No shared links" : "Keng gedeelte Linken",
"Cancel" : "Ofbriechen",
"Shared by" : "Gedeelt vun",
"Sharing" : "Gedeelt",
"The password is wrong. Try again." : "Den Passwuert ass incorrect. Probeier ed nach eng keier.",
"Password" : "Passwuert",
"No entries found in this folder" : "Keng Elementer an dësem Dossier fonnt",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Update notifications" : "Notifikatiounen aktualiséieren",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{Versioun} ass verfügbar. Kréi méi Informatiounen doriwwer wéi d'Aktualiséierung ofleeft.",
"Updated channel" : "Aktualiséierte Kanal",
"ownCloud core" : "ownCloud Kär",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "D'Aktualiséierung fir %1$s op d'Versioun %2$s ass verfügbar.",
"A new version is available: %s" : "Eng nei Versioun ass verfügbar: %s",
"Open updater" : "Den Aktualiséierungsprogramm opmaachen",
"Your version is up to date." : "Déng Versioun ass aktualiséiert.",
"Checked on %s" : "Gepréift um %s",
"Update channel:" : "Kanal updaten:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Update notifications" : "Notifikatiounen aktualiséieren",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{Versioun} ass verfügbar. Kréi méi Informatiounen doriwwer wéi d'Aktualiséierung ofleeft.",
"Updated channel" : "Aktualiséierte Kanal",
"ownCloud core" : "ownCloud Kär",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "D'Aktualiséierung fir %1$s op d'Versioun %2$s ass verfügbar.",
"A new version is available: %s" : "Eng nei Versioun ass verfügbar: %s",
"Open updater" : "Den Aktualiséierungsprogramm opmaachen",
"Your version is up to date." : "Déng Versioun ass aktualiséiert.",
"Checked on %s" : "Gepréift um %s",
"Update channel:" : "Kanal updaten:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"user_ldap",
{
"Failed to delete the server configuration" : "D'Server-Konfiguratioun konnt net geläscht ginn",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Dës Konfiguratioun ass ongëlteg: eng anonym Bindung ass net erlaabt.",
"Action does not exist" : "Dës Aktioun gëtt et net",
"Testing configuration…" : "D'Konfiguratioun gëtt getest...",
"Configuration incorrect" : "D'Konfiguratioun ass net korrekt",
"Configuration incomplete" : "D'Konfiguratioun ass net komplett",
"Configuration OK" : "Konfiguratioun OK",
"Select groups" : "Wiel Gruppen äus",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "D'Späicheren huet net geklappt. W.e.g. géi sécher dass Datebank an der Operatioun ass. Lued nach emol éiers de weider fiers.",
"Select attributes" : "Wiel Attributer aus",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "De Benotzer konnt net fonnt ginn. W.e.g. kuck deng Login Attributer a Benotzernumm no. \n ",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Grupp fonnt","%s Gruppe fonnt"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benotzer fonnt","%s Benotzere fonnt"],
"Could not find the desired feature" : "Déi gewënschte Funktioun konnt net fonnt ginn",
"Server" : "Server",
"Users" : "Benotzer",
"Groups" : "Gruppen",
"Test Configuration" : "Konfiguratiounstest",
"Help" : "Hëllef",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "D'Gruppen, déi dës Critèren erfëllen sinn am %s:",
"Only these object classes:" : "Nëmmen des Klass vun Objeten:",
"Only from these groups:" : "Nëmme vun dëse Gruppen:",
"Search groups" : "Sich Gruppen",
"Available groups" : "Disponibel Gruppen",
"Selected groups" : "Ausgewielte Gruppen",
"Test Loginname" : "Test Benotzernumm",
"Verify settings" : "Astellungen iwwerpréiwen",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server",
"Delete the current configuration" : "Läsch déi aktuell Konfiguratioun",
"Host" : "Host",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benotzer DN",
"Password" : "Passwuert",
"Saving" : "Speicheren...",
"Back" : "Zeréck",
"Continue" : "Weider",
"Advanced" : "Avancéiert"
"Advanced" : "Erweidert",
"Connection Settings" : "D'Astellunge vun der Verbindung",
"Configuration Active" : "D'Konfiguratioun ass aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." : "Ouni Iwwerpréiwung wäert dës Konfiguratioun iwwergaange ginn.",
"Directory Settings" : "Dossier's Astellungen",
"in bytes" : "A Bytes",
"Email Field" : "Email Feld",
"Internal Username" : "Interne Benotzernumm",
"Internal Username Attribute:" : "Interne Benotzernumm Attribut:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Failed to delete the server configuration" : "D'Server-Konfiguratioun konnt net geläscht ginn",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Dës Konfiguratioun ass ongëlteg: eng anonym Bindung ass net erlaabt.",
"Action does not exist" : "Dës Aktioun gëtt et net",
"Testing configuration…" : "D'Konfiguratioun gëtt getest...",
"Configuration incorrect" : "D'Konfiguratioun ass net korrekt",
"Configuration incomplete" : "D'Konfiguratioun ass net komplett",
"Configuration OK" : "Konfiguratioun OK",
"Select groups" : "Wiel Gruppen äus",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "D'Späicheren huet net geklappt. W.e.g. géi sécher dass Datebank an der Operatioun ass. Lued nach emol éiers de weider fiers.",
"Select attributes" : "Wiel Attributer aus",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "De Benotzer konnt net fonnt ginn. W.e.g. kuck deng Login Attributer a Benotzernumm no. \n ",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Grupp fonnt","%s Gruppe fonnt"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benotzer fonnt","%s Benotzere fonnt"],
"Could not find the desired feature" : "Déi gewënschte Funktioun konnt net fonnt ginn",
"Server" : "Server",
"Users" : "Benotzer",
"Groups" : "Gruppen",
"Test Configuration" : "Konfiguratiounstest",
"Help" : "Hëllef",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "D'Gruppen, déi dës Critèren erfëllen sinn am %s:",
"Only these object classes:" : "Nëmmen des Klass vun Objeten:",
"Only from these groups:" : "Nëmme vun dëse Gruppen:",
"Search groups" : "Sich Gruppen",
"Available groups" : "Disponibel Gruppen",
"Selected groups" : "Ausgewielte Gruppen",
"Test Loginname" : "Test Benotzernumm",
"Verify settings" : "Astellungen iwwerpréiwen",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server",
"Delete the current configuration" : "Läsch déi aktuell Konfiguratioun",
"Host" : "Host",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benotzer DN",
"Password" : "Passwuert",
"Saving" : "Speicheren...",
"Back" : "Zeréck",
"Continue" : "Weider",
"Advanced" : "Avancéiert"
"Advanced" : "Erweidert",
"Connection Settings" : "D'Astellunge vun der Verbindung",
"Configuration Active" : "D'Konfiguratioun ass aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." : "Ouni Iwwerpréiwung wäert dës Konfiguratioun iwwergaange ginn.",
"Directory Settings" : "Dossier's Astellungen",
"in bytes" : "A Bytes",
"Email Field" : "Email Feld",
"Internal Username" : "Interne Benotzernumm",
"Internal Username Attribute:" : "Interne Benotzernumm Attribut:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -83,6 +83,7 @@ OC.L10N.register(
"can share" : "kann deelen",
"can edit" : "kann änneren",
"create" : "erstellen",
"change" : "änneren",
"delete" : "läschen",
"access control" : "Zougrëffskontroll",
"Share" : "Deelen",
......
......@@ -81,6 +81,7 @@
"can share" : "kann deelen",
"can edit" : "kann änneren",
"create" : "erstellen",
"change" : "änneren",
"delete" : "läschen",
"access control" : "Zougrëffskontroll",
"Share" : "Deelen",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment