Commit b9e79d8b authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4e521770
......@@ -12,8 +12,8 @@ OC.L10N.register(
"More comments..." : "Daha fazla yorum...",
"Save" : "Kaydet",
"Allowed characters {count} of {max}" : "İzin verilen karakterler {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "id {id} ile yorum alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "id {id} ile yorumu güncellerken hata oluştu",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "Yorum kimliği {id} alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "Yorum kimliği {id} güncellenirken hata oluştu",
"Error occurred while posting comment" : "Yorum gönderilirken hata oluştu",
"{count} unread comments" : "{count} okunmamış yorum",
"Comment" : "Yorum",
......
......@@ -10,8 +10,8 @@
"More comments..." : "Daha fazla yorum...",
"Save" : "Kaydet",
"Allowed characters {count} of {max}" : "İzin verilen karakterler {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "id {id} ile yorum alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "id {id} ile yorumu güncellerken hata oluştu",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "Yorum kimliği {id} alınırken hata oluştu",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "Yorum kimliği {id} güncellenirken hata oluştu",
"Error occurred while posting comment" : "Yorum gönderilirken hata oluştu",
"{count} unread comments" : "{count} okunmamış yorum",
"Comment" : "Yorum",
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s" : "%1$s kişisinden \"/%3$s\" uzak paylaşımını aldınız",
"Accept" : "Kabul et",
"Decline" : "Reddet",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "#ownCloud Birleşik Bulut kimliğim ile paylaş, bkz %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "#ownCloud Birleşmiş Bulut kimliğim ile paylaş, bkz %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "#ownCloud Birleşmiş Bulut kimliğim ile paylaş",
"Federated Cloud Sharing" : "Birleşmiş Bulut Paylaşımı",
"Open documentation" : "Belgelendirmeyi aç",
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s" : "%1$s kişisinden \"/%3$s\" uzak paylaşımını aldınız",
"Accept" : "Kabul et",
"Decline" : "Reddet",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "#ownCloud Birleşik Bulut kimliğim ile paylaş, bkz %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "#ownCloud Birleşmiş Bulut kimliğim ile paylaş, bkz %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "#ownCloud Birleşmiş Bulut kimliğim ile paylaş",
"Federated Cloud Sharing" : "Birleşmiş Bulut Paylaşımı",
"Open documentation" : "Belgelendirmeyi aç",
......
......@@ -33,12 +33,12 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Sunucudan sonuç alınamadı.",
"Uploading..." : "Yükleniyor...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} saat{plural_s} kaldı",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} dakika{plural_s} kaldı",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} saniye{plural_s} kaldı",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} saat kaldı",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}s",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} dakika kaldı",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}d",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} saniye kaldı",
"{seconds}s" : "{seconds}sn",
"Any moment now..." : "Hemen şimdi...",
"Soon..." : "Yakında...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} / {totalSize} ({bitrate})",
......
......@@ -31,12 +31,12 @@
"Could not get result from server." : "Sunucudan sonuç alınamadı.",
"Uploading..." : "Yükleniyor...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} saat{plural_s} kaldı",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} dakika{plural_s} kaldı",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} saniye{plural_s} kaldı",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} saat kaldı",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}s",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} dakika kaldı",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}d",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} saniye kaldı",
"{seconds}s" : "{seconds}sn",
"Any moment now..." : "Hemen şimdi...",
"Soon..." : "Yakında...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} / {totalSize} ({bitrate})",
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ OC.L10N.register(
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Adım 1 başarısız. Özel durum: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Adım 2 başarısız. Özel durum: %s",
"External storage" : "Harici depolama",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox'u yapılandır",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive'ı yapılandır",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox Uygulama Yapılandırması",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive Uygulama Yapılandırması",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......@@ -18,7 +18,7 @@ OC.L10N.register(
"Error generating key pair" : "Anahtar çifti üretirken hata",
"All users. Type to select user or group." : "Tüm kullanıcılar. Kullanıcı veya grup seçmek için yazın.",
"(group)" : "(grup)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Mac NFD şifrelemesi ile uyumluluk (yavaş)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Mac NFD Kodlaması ile Uyumluluk (yavaş)",
"Admin defined" : "Yönetici tanımlandı",
"Saved" : "Kaydedildi",
"Empty response from the server" : "Sunucudan boş yanıt",
......@@ -108,7 +108,7 @@ OC.L10N.register(
"Enable previews" : "Önizlemeleri aç",
"Enable sharing" : "Paylaşımı etkinleştir",
"Check for changes" : "Değişiklikleri denetle",
"Never" : "Daha yeni",
"Never" : "Asla",
"Once every direct access" : "Her doğrudan erişimde bir kez",
"External Storage" : "Harici Depolama",
"Folder name" : "Klasör ismi",
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Adım 1 başarısız. Özel durum: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Adım 2 başarısız. Özel durum: %s",
"External storage" : "Harici depolama",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox'u yapılandır",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive'ı yapılandır",
"Dropbox App Configuration" : "Dropbox Uygulama Yapılandırması",
"Google Drive App Configuration" : "Google Drive Uygulama Yapılandırması",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......@@ -16,7 +16,7 @@
"Error generating key pair" : "Anahtar çifti üretirken hata",
"All users. Type to select user or group." : "Tüm kullanıcılar. Kullanıcı veya grup seçmek için yazın.",
"(group)" : "(grup)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Mac NFD şifrelemesi ile uyumluluk (yavaş)",
"Compatibility with Mac NFD encoding (slow)" : "Mac NFD Kodlaması ile Uyumluluk (yavaş)",
"Admin defined" : "Yönetici tanımlandı",
"Saved" : "Kaydedildi",
"Empty response from the server" : "Sunucudan boş yanıt",
......@@ -106,7 +106,7 @@
"Enable previews" : "Önizlemeleri aç",
"Enable sharing" : "Paylaşımı etkinleştir",
"Check for changes" : "Değişiklikleri denetle",
"Never" : "Daha yeni",
"Never" : "Asla",
"Once every direct access" : "Her doğrudan erişimde bir kez",
"External Storage" : "Harici Depolama",
"Folder name" : "Klasör ismi",
......
......@@ -31,19 +31,19 @@ OC.L10N.register(
"Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
"Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
"Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya dizin yolu belirtin",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/dizin mevcut değil",
"Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya klasör yolu belirtin",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/klasör mevcut değil",
"Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Topluluk paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir topluluk belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Grup paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir grup belirtin",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel kaşıya yükleme yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece genel paylaşılmış dosyalar için mümkündür.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih formatı YIL-AY-GÜN şeklinde olmalı",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel karşıya yükleme yönetici tarafından devre dışı bırakıldı",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece herkese açık paylaşılmış dosyalar için mümkündür",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih biçimi YYYY-AA-GG şeklinde olmalı",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşın türü",
"Not a directory" : "Herhangi bir dizin yok",
"Could not lock path" : "Yol bulunamadı",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşım türü",
"Not a directory" : "Bir dizin değil",
"Could not lock path" : "Yol kilitlenemedi",
"Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
"Wrong or no update parameter given" : "Verilen parametreler hatalı veya yok",
"Cannot increase permissions" : "İzinler yükseltilemiyor",
......
......@@ -29,19 +29,19 @@
"Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
"Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
"Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya dizin yolu belirtin",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/dizin mevcut değil",
"Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya klasör yolu belirtin",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/klasör mevcut değil",
"Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Topluluk paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir topluluk belirtin",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Grup paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
"Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir grup belirtin",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel kaşıya yükleme yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece genel paylaşılmış dosyalar için mümkündür.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih formatı YIL-AY-GÜN şeklinde olmalı",
"Public upload disabled by the administrator" : "Genel karşıya yükleme yönetici tarafından devre dışı bırakıldı",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece herkese açık paylaşılmış dosyalar için mümkündür",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih biçimi YYYY-AA-GG şeklinde olmalı",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşın türü",
"Not a directory" : "Herhangi bir dizin yok",
"Could not lock path" : "Yol bulunamadı",
"Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşım türü",
"Not a directory" : "Bir dizin değil",
"Could not lock path" : "Yol kilitlenemedi",
"Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
"Wrong or no update parameter given" : "Verilen parametreler hatalı veya yok",
"Cannot increase permissions" : "İzinler yükseltilemiyor",
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s, %3$s sistem etiketini atadı",
"You unassigned system tag %3$s" : "%3$s sistem etiketini kaldırdınız",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s, %3$s sistem etiket atamasını kaldırdı",
"You created system tag %2$s" : "%2$s sistem etkiketini oluşturdunuz",
"You created system tag %2$s" : "%2$s sistem etiketini oluşturdunuz",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s, %2$s sistem etiketini oluşturdu",
"You deleted system tag %2$s" : "%2$s sistem etiketini sildiniz",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s, %2$s sistem etiketini sildi",
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s, %3$s sistem etiketini atadı",
"You unassigned system tag %3$s" : "%3$s sistem etiketini kaldırdınız",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s, %3$s sistem etiket atamasını kaldırdı",
"You created system tag %2$s" : "%2$s sistem etkiketini oluşturdunuz",
"You created system tag %2$s" : "%2$s sistem etiketini oluşturdunuz",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s, %2$s sistem etiketini oluşturdu",
"You deleted system tag %2$s" : "%2$s sistem etiketini sildiniz",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s, %2$s sistem etiketini sildi",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Update notifications" : "Bildirimleri güncelle",
"Update notifications" : "Güncelleme bildirimleri",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"Updated channel" : "Kanal güncellendi",
"ownCloud core" : "ownCloud çekirdeği",
......
{ "translations": {
"Update notifications" : "Bildirimleri güncelle",
"Update notifications" : "Güncelleme bildirimleri",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"Updated channel" : "Kanal güncellendi",
"ownCloud core" : "ownCloud çekirdeği",
......
OC.L10N.register(
"core",
{
"Please select a file." : "فضلاً إختر ملفاً.",
"File is too big" : "الملف كبير جداً",
"Invalid file provided" : "الملف المعطى غير صحيح",
"No image or file provided" : "لم يتم توفير صورة أو ملف",
"Unknown filetype" : "نوع الملف غير معروف",
"Invalid image" : "الصورة غير صالحة",
"An error occurred. Please contact your admin." : "حدث خطأ. يرجى الاتصال بمدير النظام.",
"%s password reset" : "تمت إعادة ضبط كلمة مرور %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "لم يتم إرسال بريد إعادة الضبط . فضلاً اتصل بمدير النظام.",
"Error loading tags" : "خطأ في تحميل العلامات",
"Tag already exists" : "العلامة موجودة مسبقاً",
"Error deleting tag(s)" : "خطأ أثناء حذف العلامة (العلامات)",
"Error tagging" : "خطأ في وضع العلامة",
"Error untagging" : "خطأ في إزالة العلامة",
"Error favoriting" : "خطأ في وضع التفضيل",
"Error unfavoriting" : "خطأ في إزالة التفضيل",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "لم يتم إرسال البريد للمستخدمين التالين : %s ",
"Preparing update" : "التحضير للتحديث",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Updated database" : "قاعدة بيانات المرفوعات",
"Sunday" : "الأحد",
"Monday" : "الأثنين",
......
{ "translations": {
"Please select a file." : "فضلاً إختر ملفاً.",
"File is too big" : "الملف كبير جداً",
"Invalid file provided" : "الملف المعطى غير صحيح",
"No image or file provided" : "لم يتم توفير صورة أو ملف",
"Unknown filetype" : "نوع الملف غير معروف",
"Invalid image" : "الصورة غير صالحة",
"An error occurred. Please contact your admin." : "حدث خطأ. يرجى الاتصال بمدير النظام.",
"%s password reset" : "تمت إعادة ضبط كلمة مرور %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "لم يتم إرسال بريد إعادة الضبط . فضلاً اتصل بمدير النظام.",
"Error loading tags" : "خطأ في تحميل العلامات",
"Tag already exists" : "العلامة موجودة مسبقاً",
"Error deleting tag(s)" : "خطأ أثناء حذف العلامة (العلامات)",
"Error tagging" : "خطأ في وضع العلامة",
"Error untagging" : "خطأ في إزالة العلامة",
"Error favoriting" : "خطأ في وضع التفضيل",
"Error unfavoriting" : "خطأ في إزالة التفضيل",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "لم يتم إرسال البريد للمستخدمين التالين : %s ",
"Preparing update" : "التحضير للتحديث",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Updated database" : "قاعدة بيانات المرفوعات",
"Sunday" : "الأحد",
"Monday" : "الأثنين",
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Lütfen komut satırı güncelleyicisini kullanın çünkü otomatik güncelleme config.php içinde kapatılmış durumda.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tablo kontroi ediliyor %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontroi edilen tablo: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Bakım kipi etkinleştirildi",
"Turned off maintenance mode" : "Bakım kipi kapatıldı",
"Maintenance mode is kept active" : "Bakım kipi etkin tutuldu",
......@@ -130,13 +130,13 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "İyi parola",
"Strong password" : "Güçlü parola",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web sunucunuz dosya transferi için düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. WevDAV arabirimini sorunlu gözüküyor.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Web sunucunuz \"{url}\" çözümlemesini yapmak üzere doğru yapılandırılmaış. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Web sunucunuz \"{url}\" çözümlemesini yapmak üzere doğru yapılandırılmamış. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Bu sunucunun çalışan bir İnternet bağlantısı yok. Bu, harici depolama alanı bağlama, güncelleştirme bildirimleri veya üçüncü parti uygulama kurma gibi bazı özellikler çalışmayacak demektir. Uzak dosyalara erişim ve e-posta ile bildirim gönderme de çalışmayacaktır. Eğer bu özelliklerin tamamını kullanmak istiyorsanız, sunucu için İnternet bağlantısını etkinleştirmenizi öneriyoruz.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Hafıza önbelleği ayarlanmamış. Performansın artması için mümkünse lütfen bir memcache ayarlayın. Detaylı bilgiye <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizden</a> ulaşabilirsiniz.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Güvenlik sebepleri ile şiddetle kaçınılması gereken /dev/urandom PHP tarafından okunamıyor. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Halen PHP {version} kullanıyorsunuz. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Grubu tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmanız için</a> dağıtımınız destekler desteklemez PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Halen PHP {version} kullanıyorsunuz. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">PHP Grubu tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmanız için</a> dağıtımınız destekler desteklemez PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Ters vekil sunucu başlık yapılandırması hatalı veya ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişiyorsunuz. ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişmiyorsanız bu bir güvenlik problemidir ve bir saldırganın IP adresinizi taklit etmesine izin verebilir. Ayrıntılı bilgiyi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulabilirsiniz.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> linkine bakınız.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> bağlantısına bakınız.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Bazı dosyalar bütünleme sınamasından geçemedi. Bu sorunu çözmek için daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Geçersiz dosyaların listesi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Yeniden tara…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Sunucu yapılandırması denetlenirken hata oluştu",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "data dizininiz ve dosyalarınız büyük ihtimalle İnternet üzerinden erişilebilir. .htaccess dosyası çalışmıyor. Web sunucunuzu yapılandırarak data dizinine erişimi kapatmanızı veya data dizinini web sunucu belge dizini dışına almanızı şiddetle tavsiye ederiz.",
......@@ -199,7 +199,7 @@ OC.L10N.register(
"Warning" : "Uyarı",
"Error while sending notification" : "Bildirim gönderilirken hata",
"Non-existing tag #{tag}" : "Mevcut olmayan etiket #{tag}",
"restricted" : "Kısıtlandı",
"restricted" : "kısıtlı",
"invisible" : "görünmez",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Sil",
......@@ -216,7 +216,7 @@ OC.L10N.register(
"sunny" : "güneşli",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Merhaba {name}, hava durumu {weather}",
"Hello {name}" : "Merhaba {name}",
"new" : "Yeni",
"new" : "yeni",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n dosya indir","%n dosya indir"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Güncelleme yapılıyor, sayfadan ayrılmak bazı işlemleri kesebilir.",
"Updating to {version}" : "{version} sürümüne güncelleniyor",
......@@ -286,7 +286,7 @@ OC.L10N.register(
"Please contact your administrator." : "Lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.",
"An internal error occurred." : "Dahili bir hata oluştu.",
"Please try again or contact your administrator." : "Lütfen yeniden deneyin veya yöneticinizle iletişim kurun.",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya Eposta",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya e-posta",
"Log in" : "Giriş yap",
"Wrong password. Reset it?" : "Hatalı parola. Sıfırlansın mı?",
"Wrong password." : "Hatalı parola.",
......@@ -300,9 +300,9 @@ OC.L10N.register(
"This means only administrators can use the instance." : "Bu, örneği sadece yöneticiler kullanabilir demektir.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"Two-step verification" : "Doğrulamak için iki adım",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Hesabınız için gelişmiş güvenlik etkinleştirildi. Lütfen ikinci faktörü kullanarak kimlik doğrulaması yapın.",
"Cancel login" : "Giriş iptal",
"Two-step verification" : "İki adımlı doğrulama",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Hesabınız için gelişmiş güvenlik etkinleştirildi. Lütfen ikinci yöntemi kullanarak kimlik doğrulaması yapın.",
"Cancel login" : "Girişi iptal et",
"Please authenticate using the selected factor." : "Lütfen seçilen yöntemle kimlik doğrulaması yapın.",
"An error occured while verifying the token" : "Jeton onaylanırken bir hata oluştu",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
......@@ -317,7 +317,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Devam etmeden önce lütfen veritabanının, yapılandırma ve veri klasörlerinin yedeklenmiş olduğundan emin olun.",
"Start update" : "Güncellemeyi başlat",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Daha büyük kurulumlarda zaman aşımlarının önüne geçmek için, kurulum dizininizden aşağıdaki komutu da çalıştırabilirsiniz:",
"Detailed logs" : "Ayrıntılı loglar",
"Detailed logs" : "Ayrıntılı günlükler",
"Update needed" : "Güncelleme gerekli",
"Please use the command line updater because you have a big instance." : "Büyük ölçekli bir işiniz olduğundan lütfen komut satırı güncelleyicisini kullanın. ",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Yardım için <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">belgelendirmemize</a> bakabilirsiniz.",
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Lütfen komut satırı güncelleyicisini kullanın çünkü otomatik güncelleme config.php içinde kapatılmış durumda.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tablo kontroi ediliyor %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontroi edilen tablo: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Bakım kipi etkinleştirildi",
"Turned off maintenance mode" : "Bakım kipi kapatıldı",
"Maintenance mode is kept active" : "Bakım kipi etkin tutuldu",
......@@ -128,13 +128,13 @@
"Good password" : "İyi parola",
"Strong password" : "Güçlü parola",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web sunucunuz dosya transferi için düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. WevDAV arabirimini sorunlu gözüküyor.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Web sunucunuz \"{url}\" çözümlemesini yapmak üzere doğru yapılandırılmaış. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Web sunucunuz \"{url}\" çözümlemesini yapmak üzere doğru yapılandırılmamış. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Bu sunucunun çalışan bir İnternet bağlantısı yok. Bu, harici depolama alanı bağlama, güncelleştirme bildirimleri veya üçüncü parti uygulama kurma gibi bazı özellikler çalışmayacak demektir. Uzak dosyalara erişim ve e-posta ile bildirim gönderme de çalışmayacaktır. Eğer bu özelliklerin tamamını kullanmak istiyorsanız, sunucu için İnternet bağlantısını etkinleştirmenizi öneriyoruz.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Hafıza önbelleği ayarlanmamış. Performansın artması için mümkünse lütfen bir memcache ayarlayın. Detaylı bilgiye <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizden</a> ulaşabilirsiniz.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Güvenlik sebepleri ile şiddetle kaçınılması gereken /dev/urandom PHP tarafından okunamıyor. Daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Halen PHP {version} kullanıyorsunuz. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Grubu tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmanız için</a> dağıtımınız destekler desteklemez PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Halen PHP {version} kullanıyorsunuz. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">PHP Grubu tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmanız için</a> dağıtımınız destekler desteklemez PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Ters vekil sunucu başlık yapılandırması hatalı veya ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişiyorsunuz. ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişmiyorsanız bu bir güvenlik problemidir ve bir saldırganın IP adresinizi taklit etmesine izin verebilir. Ayrıntılı bilgiyi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulabilirsiniz.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> linkine bakınız.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> bağlantısına bakınız.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Bazı dosyalar bütünleme sınamasından geçemedi. Bu sorunu çözmek için daha fazla bilgi <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Geçersiz dosyaların listesi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Yeniden tara…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Sunucu yapılandırması denetlenirken hata oluştu",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "data dizininiz ve dosyalarınız büyük ihtimalle İnternet üzerinden erişilebilir. .htaccess dosyası çalışmıyor. Web sunucunuzu yapılandırarak data dizinine erişimi kapatmanızı veya data dizinini web sunucu belge dizini dışına almanızı şiddetle tavsiye ederiz.",
......@@ -197,7 +197,7 @@
"Warning" : "Uyarı",
"Error while sending notification" : "Bildirim gönderilirken hata",
"Non-existing tag #{tag}" : "Mevcut olmayan etiket #{tag}",
"restricted" : "Kısıtlandı",
"restricted" : "kısıtlı",
"invisible" : "görünmez",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Sil",
......@@ -214,7 +214,7 @@
"sunny" : "güneşli",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Merhaba {name}, hava durumu {weather}",
"Hello {name}" : "Merhaba {name}",
"new" : "Yeni",
"new" : "yeni",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n dosya indir","%n dosya indir"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Güncelleme yapılıyor, sayfadan ayrılmak bazı işlemleri kesebilir.",
"Updating to {version}" : "{version} sürümüne güncelleniyor",
......@@ -284,7 +284,7 @@
"Please contact your administrator." : "Lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.",
"An internal error occurred." : "Dahili bir hata oluştu.",
"Please try again or contact your administrator." : "Lütfen yeniden deneyin veya yöneticinizle iletişim kurun.",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya Eposta",
"Username or email" : "Kullanıcı adı veya e-posta",
"Log in" : "Giriş yap",
"Wrong password. Reset it?" : "Hatalı parola. Sıfırlansın mı?",
"Wrong password." : "Hatalı parola.",
......@@ -298,9 +298,9 @@
"This means only administrators can use the instance." : "Bu, örneği sadece yöneticiler kullanabilir demektir.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"Two-step verification" : "Doğrulamak için iki adım",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Hesabınız için gelişmiş güvenlik etkinleştirildi. Lütfen ikinci faktörü kullanarak kimlik doğrulaması yapın.",
"Cancel login" : "Giriş iptal",
"Two-step verification" : "İki adımlı doğrulama",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Hesabınız için gelişmiş güvenlik etkinleştirildi. Lütfen ikinci yöntemi kullanarak kimlik doğrulaması yapın.",
"Cancel login" : "Girişi iptal et",
"Please authenticate using the selected factor." : "Lütfen seçilen yöntemle kimlik doğrulaması yapın.",
"An error occured while verifying the token" : "Jeton onaylanırken bir hata oluştu",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
......@@ -315,7 +315,7 @@
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Devam etmeden önce lütfen veritabanının, yapılandırma ve veri klasörlerinin yedeklenmiş olduğundan emin olun.",
"Start update" : "Güncellemeyi başlat",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Daha büyük kurulumlarda zaman aşımlarının önüne geçmek için, kurulum dizininizden aşağıdaki komutu da çalıştırabilirsiniz:",
"Detailed logs" : "Ayrıntılı loglar",
"Detailed logs" : "Ayrıntılı günlükler",
"Update needed" : "Güncelleme gerekli",
"Please use the command line updater because you have a big instance." : "Büyük ölçekli bir işiniz olduğundan lütfen komut satırı güncelleyicisini kullanın. ",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Yardım için <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">belgelendirmemize</a> bakabilirsiniz.",
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Örnek yapılandırmanın kopyalanmış olabileceği tespit edildi. Bu kurulumunuzu bozabilir ve desteklenmemektedir. Lütfen config.php dosyasında değişiklik yapmadan önce belgelendirmeyi okuyun",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s veya daha üst sürümü gerekli.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP'nin %s sürümü öncesi gerekli.",
"%sbit or higher PHP required." : "PHP %s veya daha üst sürümü gerekli.",
"%sbit or higher PHP required." : "%s-bit veya daha üst PHP sürümü gerekli.",
"Following databases are supported: %s" : "Şu veritabanları desteklenmekte: %s",
"The command line tool %s could not be found" : "Komut satırı aracı %s bulunamadı",
"The library %s is not available." : "%s kütüphanesi mevcut değil.",
......@@ -46,7 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Archives of type %s are not supported" : "%s arşiv türü desteklenmiyor",
"Failed to open archive when installing app" : "Uygulama kurulurken arşiv dosyası açılamadı",
"App does not provide an info.xml file" : "Uygulama info.xml dosyası sağlamıyor",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "uygulama yüklenemiyor çünkü appinfo dosyası okunamıyor.",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Appinfo dosyası okunamadığından uygulama yüklenemiyor.",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "İmza denetlenemedi. Lütfen uygulama yöneticisi ile iletişime geçin ve yönetici ekranınıza bakın.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Uygulama, izin verilmeyen kodlar barındırdığından kurulamıyor",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "ownCloud sürümünüz ile uyumsuz olduğu için uygulama kurulamıyor",
......@@ -102,8 +102,8 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s paylaşımı, %s için arka ucun kaynağını bulamamasından dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s paylaşımı, dosyanın dosya önbelleğinde bulunamamasınndan dolayı başarısız oldu",
"Cannot increase permissions of %s" : "%s izinleri yükseltilemiyor",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Dosyalar oluşturulmuş izinlerle silinemedi",
"Files can't be shared with create permissions" : "Dosyalar oluşturulmuş izinlerle paylaşılama",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Dosyalar silme izni ile paylaşılamaz",
"Files can't be shared with create permissions" : "Dosyalar oluşturma izni ile paylaşılamaz",
"Expiration date is in the past" : "Son kullanma tarihi geçmişte",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Paylaşımların son kullanım süreleri, gelecekte %s günden fazla olamaz",
"Could not find category \"%s\"" : "\"%s\" kategorisi bulunamadı",
......@@ -113,18 +113,18 @@ OC.L10N.register(
"Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Kullanıcı adı başlangıç veya sonda boşluk içeriyor",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
"The username is already being used" : "Bu kullanıcı adı zaten kullanımda",
"Login canceled by app" : "Uygulamadan giriş iptal edildi",
"User disabled" : "Kullanıcı devredışı",
"Login canceled by app" : "Giriş uygulama tarafından iptal edildi",
"User disabled" : "Kullanıcı devre dışı",
"Help" : "Yardım",
"Personal" : "Kişisel",
"Users" : "Kullanıcılar",
"Admin" : "Yönetici",
"Recommended" : "Önerilen",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "uygulama yüklenemiyor çünkü appinfo dosyası okunamıyor: \"%s\"",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Appinfo dosyası okunamadığından \"%s\" uygulaması yüklenemiyor.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "\"%s\" uygulaması, şu bağımlılıklar sağlanmadığı için yüklenemiyor: %s",
"No app name specified" : "Uygulama adı belirtilmedi",
"App '%s' could not be installed!" : "'%s' uygulaması kurulamadı!",
"App '%s' could not be installed!" : "'%s' uygulaması yüklenemedi!",
"web services under your control" : "denetiminizdeki web hizmetleri",
"File is currently busy, please try again later" : "Dosya şu anda meşgul, lütfen daha sonra deneyin",
"Can't read file" : "Dosya okunamıyor",
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Örnek yapılandırmanın kopyalanmış olabileceği tespit edildi. Bu kurulumunuzu bozabilir ve desteklenmemektedir. Lütfen config.php dosyasında değişiklik yapmadan önce belgelendirmeyi okuyun",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s veya daha üst sürümü gerekli.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP'nin %s sürümü öncesi gerekli.",
"%sbit or higher PHP required." : "PHP %s veya daha üst sürümü gerekli.",
"%sbit or higher PHP required." : "%s-bit veya daha üst PHP sürümü gerekli.",
"Following databases are supported: %s" : "Şu veritabanları desteklenmekte: %s",
"The command line tool %s could not be found" : "Komut satırı aracı %s bulunamadı",
"The library %s is not available." : "%s kütüphanesi mevcut değil.",
......@@ -44,7 +44,7 @@
"Archives of type %s are not supported" : "%s arşiv türü desteklenmiyor",
"Failed to open archive when installing app" : "Uygulama kurulurken arşiv dosyası açılamadı",
"App does not provide an info.xml file" : "Uygulama info.xml dosyası sağlamıyor",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "uygulama yüklenemiyor çünkü appinfo dosyası okunamıyor.",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Appinfo dosyası okunamadığından uygulama yüklenemiyor.",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "İmza denetlenemedi. Lütfen uygulama yöneticisi ile iletişime geçin ve yönetici ekranınıza bakın.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Uygulama, izin verilmeyen kodlar barındırdığından kurulamıyor",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "ownCloud sürümünüz ile uyumsuz olduğu için uygulama kurulamıyor",
......@@ -100,8 +100,8 @@
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s paylaşımı, %s için arka ucun kaynağını bulamamasından dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s paylaşımı, dosyanın dosya önbelleğinde bulunamamasınndan dolayı başarısız oldu",
"Cannot increase permissions of %s" : "%s izinleri yükseltilemiyor",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Dosyalar oluşturulmuş izinlerle silinemedi",
"Files can't be shared with create permissions" : "Dosyalar oluşturulmuş izinlerle paylaşılama",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Dosyalar silme izni ile paylaşılamaz",
"Files can't be shared with create permissions" : "Dosyalar oluşturma izni ile paylaşılamaz",
"Expiration date is in the past" : "Son kullanma tarihi geçmişte",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Paylaşımların son kullanım süreleri, gelecekte %s günden fazla olamaz",
"Could not find category \"%s\"" : "\"%s\" kategorisi bulunamadı",
......@@ -111,18 +111,18 @@
"Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Kullanıcı adı başlangıç veya sonda boşluk içeriyor",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
"The username is already being used" : "Bu kullanıcı adı zaten kullanımda",
"Login canceled by app" : "Uygulamadan giriş iptal edildi",
"User disabled" : "Kullanıcı devredışı",
"Login canceled by app" : "Giriş uygulama tarafından iptal edildi",
"User disabled" : "Kullanıcı devre dışı",
"Help" : "Yardım",
"Personal" : "Kişisel",
"Users" : "Kullanıcılar",
"Admin" : "Yönetici",
"Recommended" : "Önerilen",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "uygulama yüklenemiyor çünkü appinfo dosyası okunamıyor: \"%s\"",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Appinfo dosyası okunamadığından \"%s\" uygulaması yüklenemiyor.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "\"%s\" uygulaması, şu bağımlılıklar sağlanmadığı için yüklenemiyor: %s",
"No app name specified" : "Uygulama adı belirtilmedi",
"App '%s' could not be installed!" : "'%s' uygulaması kurulamadı!",
"App '%s' could not be installed!" : "'%s' uygulaması yüklenemedi!",
"web services under your control" : "denetiminizdeki web hizmetleri",
"File is currently busy, please try again later" : "Dosya şu anda meşgul, lütfen daha sonra deneyin",
"Can't read file" : "Dosya okunamıyor",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment