Commit ba0099f7 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent eb8addb0
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
......
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
......
......@@ -8,6 +8,24 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nezdařilo se ověření vzdáleného úložiště, pravděpodobně chybné heslo",
"Storage not valid" : "Úložiště není platné",
"Couldn't add remote share" : "Nelze přidat vzdálené úložiště",
"Share API is disabled" : "Sdílení API je zakázané",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné sdílení ID, sdílení neexistuje",
"Could not delete share" : "Nelze smazat sdílení",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu složky nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/složka neexistuje",
"Please specify a valid user" : "Prosím zadejte platného uživatele",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Skupinové sdílení bylo zakázáno administrátorem",
"Please specify a valid group" : "Prosím zadejte platnou skupinu",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Veřejný odkaz sdílení je zakázán administrátorem",
"Public upload disabled by the administrator" : "Veřejné nahrávání zakázáno administrátorem",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze pro sdílení veřejných složek",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neplatné datum, formát data musí být YYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %s",
"Unknown share type" : "Neznámý typ sdílení",
"Not a directory" : "Žádný adresář",
"Can't change permissions for public share links" : "Nelze změnit oprávnění pro veřejně sdílené odkazy",
"Wrong or no update parameter given" : "Chyba nebo žádná aktualizace dle zadaných parametrů",
"Cannot increase permissions" : "Nelze navýšit oprávnění",
"Shared with you" : "Sdíleno s vámi",
"Shared with others" : "Sdíleno s ostatními",
"Shared by link" : "Sdíleno pomocí odkazu",
......
......@@ -6,6 +6,24 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nezdařilo se ověření vzdáleného úložiště, pravděpodobně chybné heslo",
"Storage not valid" : "Úložiště není platné",
"Couldn't add remote share" : "Nelze přidat vzdálené úložiště",
"Share API is disabled" : "Sdílení API je zakázané",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné sdílení ID, sdílení neexistuje",
"Could not delete share" : "Nelze smazat sdílení",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu složky nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/složka neexistuje",
"Please specify a valid user" : "Prosím zadejte platného uživatele",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Skupinové sdílení bylo zakázáno administrátorem",
"Please specify a valid group" : "Prosím zadejte platnou skupinu",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Veřejný odkaz sdílení je zakázán administrátorem",
"Public upload disabled by the administrator" : "Veřejné nahrávání zakázáno administrátorem",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze pro sdílení veřejných složek",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neplatné datum, formát data musí být YYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %s",
"Unknown share type" : "Neznámý typ sdílení",
"Not a directory" : "Žádný adresář",
"Can't change permissions for public share links" : "Nelze změnit oprávnění pro veřejně sdílené odkazy",
"Wrong or no update parameter given" : "Chyba nebo žádná aktualizace dle zadaných parametrů",
"Cannot increase permissions" : "Nelze navýšit oprávnění",
"Shared with you" : "Sdíleno s vámi",
"Shared with others" : "Sdíleno s ostatními",
"Shared by link" : "Sdíleno pomocí odkazu",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Die Authentifizierung an der entfernten Freigabe konnte nicht erfolgen, das Passwort könnte falsch sein",
"Storage not valid" : "Speicher ungültig",
"Couldn't add remote share" : "Remotefreigabe kann nicht hinzu gefügt werden",
"Share API is disabled" : "Teilen-API ist deaktivert",
"Shared with you" : "Mit Dir geteilt",
"Shared with others" : "Von Dir geteilt",
"Shared by link" : "Geteilt über einen Link",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Die Authentifizierung an der entfernten Freigabe konnte nicht erfolgen, das Passwort könnte falsch sein",
"Storage not valid" : "Speicher ungültig",
"Couldn't add remote share" : "Remotefreigabe kann nicht hinzu gefügt werden",
"Share API is disabled" : "Teilen-API ist deaktivert",
"Shared with you" : "Mit Dir geteilt",
"Shared with others" : "Von Dir geteilt",
"Shared by link" : "Geteilt über einen Link",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Die Authentifizierung an der entfernten Freigabe konnte nicht erfolgen, das Passwort könnte falsch sein",
"Storage not valid" : "Speicher ungültig",
"Couldn't add remote share" : "Entfernte Freigabe kann nicht hinzugefügt werden",
"Share API is disabled" : "Teilen-API ist deaktivert",
"Shared with you" : "Mit Ihnen geteilt",
"Shared with others" : "Von Ihnen geteilt",
"Shared by link" : "Geteilt über einen Link",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Die Authentifizierung an der entfernten Freigabe konnte nicht erfolgen, das Passwort könnte falsch sein",
"Storage not valid" : "Speicher ungültig",
"Couldn't add remote share" : "Entfernte Freigabe kann nicht hinzugefügt werden",
"Share API is disabled" : "Teilen-API ist deaktivert",
"Shared with you" : "Mit Ihnen geteilt",
"Shared with others" : "Von Ihnen geteilt",
"Shared by link" : "Geteilt über einen Link",
......
......@@ -8,6 +8,23 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Impossibile autenticarsi sulla condivisione remota, la password potrebbe essere errata",
"Storage not valid" : "Archiviazione non valida",
"Couldn't add remote share" : "Impossibile aggiungere la condivisione remota",
"Share API is disabled" : "API di condivisione disabilitate",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID di condivisione errato, la condivisione non esiste",
"Could not delete share" : "impossibile eliminare la condivisione",
"Please specify a file or folder path" : "Specifica un percorso di un file o di una cartella",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Percorso errato, file/cartella inesistente",
"Please specify a valid user" : "Specifica un utente valido",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "La condivisione di gruppo è disabilitata dall'amministratore",
"Please specify a valid group" : "Specifica un gruppo valido",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "La condivisione pubblica di collegamenti è disabilitata dall'amministratore",
"Public upload disabled by the administrator" : "Caricamento pubblico disabilitato dall'amministratore",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Il caricamento pubblico è possibile solo per cartelle condivise pubblicamente",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Data non valida, il formato della data deve essere YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Condivisione di %s non riuscita poiché il motore non consente condivisioni del tipo %s",
"Unknown share type" : "Tipo di condivisione sconosciuto",
"Not a directory" : "Non è una cartella",
"Can't change permissions for public share links" : "Impossibile cambiare i permessi per i collegamenti di condivisione pubblici",
"Cannot increase permissions" : "Impossibile aumentare i permessi",
"Shared with you" : "Condivisi con te",
"Shared with others" : "Condivisi con altri",
"Shared by link" : "Condivisi tramite collegamento",
......
......@@ -6,6 +6,23 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Impossibile autenticarsi sulla condivisione remota, la password potrebbe essere errata",
"Storage not valid" : "Archiviazione non valida",
"Couldn't add remote share" : "Impossibile aggiungere la condivisione remota",
"Share API is disabled" : "API di condivisione disabilitate",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID di condivisione errato, la condivisione non esiste",
"Could not delete share" : "impossibile eliminare la condivisione",
"Please specify a file or folder path" : "Specifica un percorso di un file o di una cartella",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Percorso errato, file/cartella inesistente",
"Please specify a valid user" : "Specifica un utente valido",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "La condivisione di gruppo è disabilitata dall'amministratore",
"Please specify a valid group" : "Specifica un gruppo valido",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "La condivisione pubblica di collegamenti è disabilitata dall'amministratore",
"Public upload disabled by the administrator" : "Caricamento pubblico disabilitato dall'amministratore",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Il caricamento pubblico è possibile solo per cartelle condivise pubblicamente",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Data non valida, il formato della data deve essere YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Condivisione di %s non riuscita poiché il motore non consente condivisioni del tipo %s",
"Unknown share type" : "Tipo di condivisione sconosciuto",
"Not a directory" : "Non è una cartella",
"Can't change permissions for public share links" : "Impossibile cambiare i permessi per i collegamenti di condivisione pubblici",
"Cannot increase permissions" : "Impossibile aumentare i permessi",
"Shared with you" : "Condivisi con te",
"Shared with others" : "Condivisi con altri",
"Shared by link" : "Condivisi tramite collegamento",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kon niet authenticeren bij externe share, misschien verkeerd wachtwoord",
"Storage not valid" : "Opslag ongeldig",
"Couldn't add remote share" : "Kon geen externe share toevoegen",
"Share API is disabled" : "Delen API is uitgeschakeld",
"Shared with you" : "Gedeeld met u",
"Shared with others" : "Gedeeld door u",
"Shared by link" : "Gedeeld via een link",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kon niet authenticeren bij externe share, misschien verkeerd wachtwoord",
"Storage not valid" : "Opslag ongeldig",
"Couldn't add remote share" : "Kon geen externe share toevoegen",
"Share API is disabled" : "Delen API is uitgeschakeld",
"Shared with you" : "Gedeeld met u",
"Shared with others" : "Gedeeld door u",
"Shared by link" : "Gedeeld via een link",
......
......@@ -8,6 +8,24 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Não foi possível autenticação com o compartilhamento remoto, a senha deve estar errada",
"Storage not valid" : "Armazenamento não válido",
"Couldn't add remote share" : "Não foi possível adicionar compartilhamento remoto",
"Share API is disabled" : "O compartilhamento de API está desabilitado.",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID de compartilhamento errado, o compartilhamento não existe",
"Could not delete share" : "Não foi possível eliminar o compartilhamento",
"Please specify a file or folder path" : "Por favor especifique um arquivo ou caminho",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Caminho errado, arquivo/pasta não existe",
"Please specify a valid user" : "Por favor especifique um usuário válido",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Grupo de compartilhamento foi desabilitado pelo administrador",
"Please specify a valid group" : "Por favor especifique um grupo válido",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Link de compartilhamento público foi desativado pelo administrador",
"Public upload disabled by the administrator" : "Envio público foi desativado pelo administrador",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Envio pública só é possível para pastas compartilhadas publicamente",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Data inválida, o formato de data deve ser YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "O compartilhando %s falhou porque o backend não permite ações de tipo %s",
"Unknown share type" : "Tipo de compartilhamento desconhecido",
"Not a directory" : "Não é um diretório",
"Can't change permissions for public share links" : "Não é possível alterar permissões para compartilhar links públicos",
"Wrong or no update parameter given" : "Está errado ou nenhum parâmetro de atualização foi fornecido",
"Cannot increase permissions" : "Não pode haver aumento de permissões",
"Shared with you" : "Compartilhado com você",
"Shared with others" : "Compartilhado com outros",
"Shared by link" : "Compartilhado por link",
......
......@@ -6,6 +6,24 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Não foi possível autenticação com o compartilhamento remoto, a senha deve estar errada",
"Storage not valid" : "Armazenamento não válido",
"Couldn't add remote share" : "Não foi possível adicionar compartilhamento remoto",
"Share API is disabled" : "O compartilhamento de API está desabilitado.",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID de compartilhamento errado, o compartilhamento não existe",
"Could not delete share" : "Não foi possível eliminar o compartilhamento",
"Please specify a file or folder path" : "Por favor especifique um arquivo ou caminho",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Caminho errado, arquivo/pasta não existe",
"Please specify a valid user" : "Por favor especifique um usuário válido",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Grupo de compartilhamento foi desabilitado pelo administrador",
"Please specify a valid group" : "Por favor especifique um grupo válido",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Link de compartilhamento público foi desativado pelo administrador",
"Public upload disabled by the administrator" : "Envio público foi desativado pelo administrador",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Envio pública só é possível para pastas compartilhadas publicamente",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Data inválida, o formato de data deve ser YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "O compartilhando %s falhou porque o backend não permite ações de tipo %s",
"Unknown share type" : "Tipo de compartilhamento desconhecido",
"Not a directory" : "Não é um diretório",
"Can't change permissions for public share links" : "Não é possível alterar permissões para compartilhar links públicos",
"Wrong or no update parameter given" : "Está errado ou nenhum parâmetro de atualização foi fornecido",
"Cannot increase permissions" : "Não pode haver aumento de permissões",
"Shared with you" : "Compartilhado com você",
"Shared with others" : "Compartilhado com outros",
"Shared by link" : "Compartilhado por link",
......
......@@ -8,6 +8,24 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "S’bëri dot mirëfilltësimin te ndarja e largët, fjalëkalimi mund të jetë i gabuar",
"Storage not valid" : "Depozitë jo e vlefshme",
"Couldn't add remote share" : "S’shtoi dotë ndarje të largët",
"Share API is disabled" : "API i ndarjeve është çaktivizuar",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID e gabuar ndarjeje, ndarja s’ekziston",
"Could not delete share" : "Ndarja s’u fshi dot",
"Please specify a file or folder path" : "Ju lutemi, tregoni një shteg kartele ose dosjeje",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Shteg i gabuar, kratela/dosja s’ekziston",
"Please specify a valid user" : "Ju lutemi, tregoni një përdorues të vlefshëm",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Ndarja në grup është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Please specify a valid group" : "Ju lutemi, tregoni një grup të vlefshëm",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Ndarja e lidhjeve publike është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Public upload disabled by the administrator" : "Ngarkimi publik është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Ngarkimi publik është i mundshëm vetëm për dosje të ndara publikisht",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Datë e pavlefshme, formati i datës duhet të jetë VVVV-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Ndarja e %s dështoi, ngaqë pjesa përgjegjëse e shërbyesit nuk lejon ndarje prej llojit %s",
"Unknown share type" : "Lloj i panjohur ndarjesh",
"Not a directory" : "S’është drejtori",
"Can't change permissions for public share links" : "S’mund të ndryshohen lejet për lidhje ndarjesh publike",
"Wrong or no update parameter given" : "Ose u dha parametër i gabuar përditësimesh, pse s’u dha fare ",
"Cannot increase permissions" : "S’mund të fuqizohen lejet",
"Shared with you" : "Të ndara me ju",
"Shared with others" : "Të ndara me të tjerët",
"Shared by link" : "Të ndara me lidhje",
......
......@@ -6,6 +6,24 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "S’bëri dot mirëfilltësimin te ndarja e largët, fjalëkalimi mund të jetë i gabuar",
"Storage not valid" : "Depozitë jo e vlefshme",
"Couldn't add remote share" : "S’shtoi dotë ndarje të largët",
"Share API is disabled" : "API i ndarjeve është çaktivizuar",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "ID e gabuar ndarjeje, ndarja s’ekziston",
"Could not delete share" : "Ndarja s’u fshi dot",
"Please specify a file or folder path" : "Ju lutemi, tregoni një shteg kartele ose dosjeje",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Shteg i gabuar, kratela/dosja s’ekziston",
"Please specify a valid user" : "Ju lutemi, tregoni një përdorues të vlefshëm",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Ndarja në grup është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Please specify a valid group" : "Ju lutemi, tregoni një grup të vlefshëm",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Ndarja e lidhjeve publike është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Public upload disabled by the administrator" : "Ngarkimi publik është çaktivizuar nga përgjegjësi",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Ngarkimi publik është i mundshëm vetëm për dosje të ndara publikisht",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Datë e pavlefshme, formati i datës duhet të jetë VVVV-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Ndarja e %s dështoi, ngaqë pjesa përgjegjëse e shërbyesit nuk lejon ndarje prej llojit %s",
"Unknown share type" : "Lloj i panjohur ndarjesh",
"Not a directory" : "S’është drejtori",
"Can't change permissions for public share links" : "S’mund të ndryshohen lejet për lidhje ndarjesh publike",
"Wrong or no update parameter given" : "Ose u dha parametër i gabuar përditësimesh, pse s’u dha fare ",
"Cannot increase permissions" : "S’mund të fuqizohen lejet",
"Shared with you" : "Të ndara me ju",
"Shared with others" : "Të ndara me të tjerët",
"Shared by link" : "Të ndara me lidhje",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Systémové tagy</strong> souboru byly upraveny",
"You assigned system tag %3$s" : "Přidělili jste systémový tag %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Vytvořili jste systémový tag %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s vytvořil systémový tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Smazali jste systémový tag %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s smazal systémový tag %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Aktualizovali jste systémový tag %3$s na %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s aktualizoval systémový tag %3$s na %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Přiřadili jste systémový tag %3$s na %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s na %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s z %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s ze %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nepřiřaditelný)",
"%s (invisible)" : "%s (neviditelný)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Systémové tagy</strong> souboru byly upraveny",
"You assigned system tag %3$s" : "Přidělili jste systémový tag %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Vytvořili jste systémový tag %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s vytvořil systémový tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Smazali jste systémový tag %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s smazal systémový tag %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Aktualizovali jste systémový tag %3$s na %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s aktualizoval systémový tag %3$s na %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Přiřadili jste systémový tag %3$s na %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s na %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s z %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s ze %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nepřiřaditelný)",
"%s (invisible)" : "%s (neviditelný)",
......
......@@ -2,11 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-Tags</strong> für eine Datei sind geändert worden",
"You assigned system tag %3$s" : "Du hast den System-Tag %3$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du hast den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"You created system tag %2$s" : "Du hast den System-Tag %2$s erstellt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du hast den System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-Tags</strong> für eine Datei sind geändert worden",
"You assigned system tag %3$s" : "Du hast den System-Tag %3$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du hast den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"You created system tag %2$s" : "Du hast den System-Tag %2$s erstellt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du hast den System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment