Commit c1a3394f authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 5d74534f
...@@ -123,7 +123,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -123,7 +123,6 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не е в основата на вашия домейн и използва системния cron, могат да възникнат проблеми с генерирането на URLи. За избягване на тези проблеми, моля настройте <code>overwrite.cli.url</code> опцията в config.php файла с мрежовия път към вашята инсталация (Вероятно : \\\"%s\\\")", "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не е в основата на вашия домейн и използва системния cron, могат да възникнат проблеми с генерирането на URLи. За избягване на тези проблеми, моля настройте <code>overwrite.cli.url</code> опцията в config.php файла с мрежовия път към вашята инсталация (Вероятно : \\\"%s\\\")",
"Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията", "Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията",
"No problems found" : "Не са открити проблеми", "No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!", "Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!",
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.", "Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
......
...@@ -121,7 +121,6 @@ ...@@ -121,7 +121,6 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не е в основата на вашия домейн и използва системния cron, могат да възникнат проблеми с генерирането на URLи. За избягване на тези проблеми, моля настройте <code>overwrite.cli.url</code> опцията в config.php файла с мрежовия път към вашята инсталация (Вероятно : \\\"%s\\\")", "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не е в основата на вашия домейн и използва системния cron, могат да възникнат проблеми с генерирането на URLи. За избягване на тези проблеми, моля настройте <code>overwrite.cli.url</code> опцията в config.php файла с мрежовия път към вашята инсталация (Вероятно : \\\"%s\\\")",
"Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията", "Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията",
"No problems found" : "Не са открити проблеми", "No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!", "Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!",
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.", "Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
......
...@@ -45,7 +45,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -45,7 +45,6 @@ OC.L10N.register(
"Login" : "প্রবেশ", "Login" : "প্রবেশ",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' মডিউল নেই", "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' মডিউল নেই",
"No problems found" : "কোন সমস্যা পাওয়া গেল না", "No problems found" : "কোন সমস্যা পাওয়া গেল না",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "দয়া করে <a href='%s'>installation guides</a> দ্বিতীয়বার দেখুন।",
"Expire after " : "এরপর মেয়াদোত্তীর্ণ হও", "Expire after " : "এরপর মেয়াদোত্তীর্ণ হও",
"days" : "দিনগুলি", "days" : "দিনগুলি",
"Enforce expiration date" : "মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ কার্যকর করুন", "Enforce expiration date" : "মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ কার্যকর করুন",
......
...@@ -43,7 +43,6 @@ ...@@ -43,7 +43,6 @@
"Login" : "প্রবেশ", "Login" : "প্রবেশ",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' মডিউল নেই", "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' মডিউল নেই",
"No problems found" : "কোন সমস্যা পাওয়া গেল না", "No problems found" : "কোন সমস্যা পাওয়া গেল না",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "দয়া করে <a href='%s'>installation guides</a> দ্বিতীয়বার দেখুন।",
"Expire after " : "এরপর মেয়াদোত্তীর্ণ হও", "Expire after " : "এরপর মেয়াদোত্তীর্ণ হও",
"days" : "দিনগুলি", "days" : "দিনগুলি",
"Enforce expiration date" : "মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ কার্যকর করুন", "Enforce expiration date" : "মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ কার্যকর করুন",
......
...@@ -119,7 +119,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -119,7 +119,6 @@ OC.L10N.register(
"URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti", "URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti",
"Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere", "Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere",
"No problems found" : "Problemi nisu pronađeni", "No problems found" : "Problemi nisu pronađeni",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo duplo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiće</a>.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!", "Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom", "Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
......
...@@ -117,7 +117,6 @@ ...@@ -117,7 +117,6 @@
"URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti", "URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti",
"Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere", "Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere",
"No problems found" : "Problemi nisu pronađeni", "No problems found" : "Problemi nisu pronađeni",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo duplo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiće</a>.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!", "Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom", "Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
......
...@@ -105,7 +105,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -105,7 +105,6 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomanem fermament que instal·leu els paquets requerits en el vostre sistema per suportar un dels següents idiomes: %s", "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomanem fermament que instal·leu els paquets requerits en el vostre sistema per suportar un dels següents idiomes: %s",
"URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació", "URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació",
"No problems found" : "No hem trovat problemes", "No problems found" : "No hem trovat problemes",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
"Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!", "Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat", "Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
......
...@@ -103,7 +103,6 @@ ...@@ -103,7 +103,6 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomanem fermament que instal·leu els paquets requerits en el vostre sistema per suportar un dels següents idiomes: %s", "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomanem fermament que instal·leu els paquets requerits en el vostre sistema per suportar un dels següents idiomes: %s",
"URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació", "URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació",
"No problems found" : "No hem trovat problemes", "No problems found" : "No hem trovat problemes",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
"Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!", "Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat", "Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
......
...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace", "Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy", "No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Zkonzultujte, prosím, <a href='%s'>průvodce instalací</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!", "Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
...@@ -130,7 +130,6 @@ ...@@ -130,7 +130,6 @@
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace", "Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy", "No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Zkonzultujte, prosím, <a href='%s'>průvodce instalací</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!", "Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
...@@ -11,7 +11,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -11,7 +11,6 @@ OC.L10N.register(
"Encryption" : "Amgryptiad", "Encryption" : "Amgryptiad",
"None" : "Dim", "None" : "Dim",
"Login" : "Mewngofnodi", "Login" : "Mewngofnodi",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Gwiriwch y <a href='%s'>canllawiau gosod</a> eto.",
"by" : "gan", "by" : "gan",
"Password" : "Cyfrinair", "Password" : "Cyfrinair",
"New password" : "Cyfrinair newydd", "New password" : "Cyfrinair newydd",
......
...@@ -9,7 +9,6 @@ ...@@ -9,7 +9,6 @@
"Encryption" : "Amgryptiad", "Encryption" : "Amgryptiad",
"None" : "Dim", "None" : "Dim",
"Login" : "Mewngofnodi", "Login" : "Mewngofnodi",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Gwiriwch y <a href='%s'>canllawiau gosod</a> eto.",
"by" : "gan", "by" : "gan",
"Password" : "Cyfrinair", "Password" : "Cyfrinair",
"New password" : "Cyfrinair newydd", "New password" : "Cyfrinair newydd",
......
...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationstjek", "Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
"No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer", "No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href='%s'>installations vejledningerne</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!", "Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
......
...@@ -130,7 +130,6 @@ ...@@ -130,7 +130,6 @@
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationstjek", "Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
"No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer", "No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href='%s'>installations vejledningerne</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!", "Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
......
...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen", "Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden", "No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Bitte prüfe die <a href='%s'>Installationsanleitungen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!", "Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......
...@@ -130,7 +130,6 @@ ...@@ -130,7 +130,6 @@
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen", "Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden", "No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Bitte prüfe die <a href='%s'>Installationsanleitungen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!", "Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......
...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -132,7 +132,6 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen", "Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden", "No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Bitte prüfen Sie die <a href='%s'>Installationsanleitungen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!", "Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......
...@@ -130,7 +130,6 @@ ...@@ -130,7 +130,6 @@
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen", "Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden", "No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Bitte prüfen Sie die <a href='%s'>Installationsanleitungen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.", "Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.", "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!", "Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......
...@@ -85,6 +85,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -85,6 +85,7 @@ OC.L10N.register(
"never" : "ποτέ", "never" : "ποτέ",
"deleted {userName}" : "διαγραφή {userName}", "deleted {userName}" : "διαγραφή {userName}",
"add group" : "προσθήκη ομάδας", "add group" : "προσθήκη ομάδας",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης θα έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο δεδομένων, επειδή η ανάκτηση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη γι' αυτόν τον χρήστη",
"A valid username must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο όνομα χρήστη", "A valid username must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο όνομα χρήστη",
"Error creating user" : "Σφάλμα δημιουργίας χρήστη", "Error creating user" : "Σφάλμα δημιουργίας χρήστη",
"A valid password must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο συνθηματικό", "A valid password must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο συνθηματικό",
...@@ -116,9 +117,11 @@ OC.L10N.register( ...@@ -116,9 +117,11 @@ OC.L10N.register(
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
"URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", "URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων", "Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων",
"No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα", "No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Ελέγξτε ξανά τις <a href='%s'>οδηγίες εγκατάστασης</a>.", "Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!", "Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα", "Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
...@@ -134,6 +137,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -134,6 +137,7 @@ OC.L10N.register(
"Enforce expiration date" : "Επιβολή της ημερομηνίας λήξης", "Enforce expiration date" : "Επιβολή της ημερομηνίας λήξης",
"Allow resharing" : "Επιτρέπεται ο επαναδιαμοιρασμός", "Allow resharing" : "Επιτρέπεται ο επαναδιαμοιρασμός",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μόνο με χρήστες που ανήκουν στις ομάδες τους", "Restrict users to only share with users in their groups" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μόνο με χρήστες που ανήκουν στις ομάδες τους",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Να επιτρέπεται η αποστολή ειδοποιήσεων σε άλλους χρήστες, μέσω αλληλογραφίας για κοινόχρηστα αρχεία",
"Exclude groups from sharing" : "Εξαίρεση ομάδων από τον διαμοιρασμό", "Exclude groups from sharing" : "Εξαίρεση ομάδων από τον διαμοιρασμό",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διαμοιρασμούς, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τους δημιουργήσουν.", "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διαμοιρασμούς, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τους δημιουργήσουν.",
"This is used for sending out notifications." : "Χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποιήσεων.", "This is used for sending out notifications." : "Χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποιήσεων.",
...@@ -154,6 +158,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -154,6 +158,7 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού", "Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού",
"More" : "Περισσότερα", "More" : "Περισσότερα",
"Less" : "Λιγότερα", "Less" : "Λιγότερα",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Το αρχείο ιστορικού είναι μεγαλύτερο από 100ΜΒ. Η λήψη του ίσως πάρει λίγη ώρα!",
"Version" : "Έκδοση", "Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές", "More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή", "Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
...@@ -162,6 +167,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -162,6 +167,7 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:", "Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη", "User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή", "Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εγκατασταθεί διότι δεν εκπληρώνονται οι ακόλουθες εξαρτήσεις:",
"Update to %s" : "Ενημέρωση σε %s", "Update to %s" : "Ενημέρωση σε %s",
"Enable only for specific groups" : "Ενεργοποίηση μόνο για καθορισμένες ομάδες", "Enable only for specific groups" : "Ενεργοποίηση μόνο για καθορισμένες ομάδες",
"Uninstall App" : "Απεγκατάσταση Εφαρμογής", "Uninstall App" : "Απεγκατάσταση Εφαρμογής",
...@@ -175,6 +181,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -175,6 +181,7 @@ OC.L10N.register(
"Desktop client" : "Πελάτης σταθερού υπολογιστή", "Desktop client" : "Πελάτης σταθερού υπολογιστή",
"Android app" : "Εφαρμογή Android", "Android app" : "Εφαρμογή Android",
"iOS app" : "Εφαρμογή iOS", "iOS app" : "Εφαρμογή iOS",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Εάν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">συμμετέχετε στην ανάπτυξη</a>\n\t\tή\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">διαδόστε το μήνυμα</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Προβολή Οδηγού Πρώτης Εκτέλεσης ξανά", "Show First Run Wizard again" : "Προβολή Οδηγού Πρώτης Εκτέλεσης ξανά",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Χρησιμοποιήσατε <strong>%s</strong> από τα <strong>%s</strong> διαθέσιμα", "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Χρησιμοποιήσατε <strong>%s</strong> από τα <strong>%s</strong> διαθέσιμα",
"Password" : "Συνθηματικό", "Password" : "Συνθηματικό",
......
...@@ -83,6 +83,7 @@ ...@@ -83,6 +83,7 @@
"never" : "ποτέ", "never" : "ποτέ",
"deleted {userName}" : "διαγραφή {userName}", "deleted {userName}" : "διαγραφή {userName}",
"add group" : "προσθήκη ομάδας", "add group" : "προσθήκη ομάδας",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης θα έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο δεδομένων, επειδή η ανάκτηση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη γι' αυτόν τον χρήστη",
"A valid username must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο όνομα χρήστη", "A valid username must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο όνομα χρήστη",
"Error creating user" : "Σφάλμα δημιουργίας χρήστη", "Error creating user" : "Σφάλμα δημιουργίας χρήστη",
"A valid password must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο συνθηματικό", "A valid password must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο συνθηματικό",
...@@ -114,9 +115,11 @@ ...@@ -114,9 +115,11 @@
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
"URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", "URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων", "Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων",
"No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα", "No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Ελέγξτε ξανά τις <a href='%s'>οδηγίες εγκατάστασης</a>.", "Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!", "Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα", "Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.", "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
...@@ -132,6 +135,7 @@ ...@@ -132,6 +135,7 @@
"Enforce expiration date" : "Επιβολή της ημερομηνίας λήξης", "Enforce expiration date" : "Επιβολή της ημερομηνίας λήξης",
"Allow resharing" : "Επιτρέπεται ο επαναδιαμοιρασμός", "Allow resharing" : "Επιτρέπεται ο επαναδιαμοιρασμός",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μόνο με χρήστες που ανήκουν στις ομάδες τους", "Restrict users to only share with users in their groups" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μόνο με χρήστες που ανήκουν στις ομάδες τους",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Να επιτρέπεται η αποστολή ειδοποιήσεων σε άλλους χρήστες, μέσω αλληλογραφίας για κοινόχρηστα αρχεία",
"Exclude groups from sharing" : "Εξαίρεση ομάδων από τον διαμοιρασμό", "Exclude groups from sharing" : "Εξαίρεση ομάδων από τον διαμοιρασμό",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διαμοιρασμούς, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τους δημιουργήσουν.", "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διαμοιρασμούς, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τους δημιουργήσουν.",
"This is used for sending out notifications." : "Χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποιήσεων.", "This is used for sending out notifications." : "Χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποιήσεων.",
...@@ -152,6 +156,7 @@ ...@@ -152,6 +156,7 @@
"Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού", "Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού",
"More" : "Περισσότερα", "More" : "Περισσότερα",
"Less" : "Λιγότερα", "Less" : "Λιγότερα",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Το αρχείο ιστορικού είναι μεγαλύτερο από 100ΜΒ. Η λήψη του ίσως πάρει λίγη ώρα!",
"Version" : "Έκδοση", "Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές", "More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή", "Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
...@@ -160,6 +165,7 @@ ...@@ -160,6 +165,7 @@
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:", "Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη", "User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή", "Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εγκατασταθεί διότι δεν εκπληρώνονται οι ακόλουθες εξαρτήσεις:",
"Update to %s" : "Ενημέρωση σε %s", "Update to %s" : "Ενημέρωση σε %s",
"Enable only for specific groups" : "Ενεργοποίηση μόνο για καθορισμένες ομάδες", "Enable only for specific groups" : "Ενεργοποίηση μόνο για καθορισμένες ομάδες",
"Uninstall App" : "Απεγκατάσταση Εφαρμογής", "Uninstall App" : "Απεγκατάσταση Εφαρμογής",
...@@ -173,6 +179,7 @@ ...@@ -173,6 +179,7 @@
"Desktop client" : "Πελάτης σταθερού υπολογιστή", "Desktop client" : "Πελάτης σταθερού υπολογιστή",
"Android app" : "Εφαρμογή Android", "Android app" : "Εφαρμογή Android",
"iOS app" : "Εφαρμογή iOS", "iOS app" : "Εφαρμογή iOS",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Εάν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">συμμετέχετε στην ανάπτυξη</a>\n\t\tή\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">διαδόστε το μήνυμα</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Προβολή Οδηγού Πρώτης Εκτέλεσης ξανά", "Show First Run Wizard again" : "Προβολή Οδηγού Πρώτης Εκτέλεσης ξανά",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Χρησιμοποιήσατε <strong>%s</strong> από τα <strong>%s</strong> διαθέσιμα", "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Χρησιμοποιήσατε <strong>%s</strong> από τα <strong>%s</strong> διαθέσιμα",
"Password" : "Συνθηματικό", "Password" : "Συνθηματικό",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment