Commit c8f55e7f authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 140faf2c
......@@ -2,9 +2,15 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Produciuse un erro descoñecido",
"Missing recovery key password" : "Falta a chave de recuperación",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor repita a chave de recuperación",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A repetición da chave de recuperación non coincide coa chave de recuperación establecida",
"Recovery key successfully enabled" : "Activada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel desactivar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Recovery key successfully disabled" : "Desactivada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Please provide the old recovery password" : "Por favor introduza a chave de recuperación anterior",
"Please provide a new recovery password" : "Por favor introduza a nova chave de recuperación",
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor repita a nova chave de recuperación",
"Password successfully changed." : "O contrasinal foi cambiado satisfactoriamente",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Private key password successfully updated." : "A chave privada foi actualizada correctamente.",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Produciuse un erro descoñecido",
"Missing recovery key password" : "Falta a chave de recuperación",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor repita a chave de recuperación",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A repetición da chave de recuperación non coincide coa chave de recuperación establecida",
"Recovery key successfully enabled" : "Activada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel desactivar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Recovery key successfully disabled" : "Desactivada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Please provide the old recovery password" : "Por favor introduza a chave de recuperación anterior",
"Please provide a new recovery password" : "Por favor introduza a nova chave de recuperación",
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor repita a nova chave de recuperación",
"Password successfully changed." : "O contrasinal foi cambiado satisfactoriamente",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Private key password successfully updated." : "A chave privada foi actualizada correctamente.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 e compatíbeis",
"Access Key" : "Clave de acceso",
"Secret Key" : "Clave secreta",
"Hostname" : "Nome de máquina",
"Port" : "Porto",
"Region" : "Autonomía",
"Enable SSL" : "Activar SSL",
......@@ -36,6 +37,7 @@ OC.L10N.register(
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Contrasinal (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nome do servizo (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL do punto final da identidade (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Caducidade, en segundos, das peticións HTTP",
"Share" : "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" : "Nome de usuario como compartición",
......@@ -48,6 +50,8 @@ OC.L10N.register(
"Error configuring Google Drive storage" : "Produciuse un erro ao configurar o almacenamento en Google Drive",
"Personal" : "Persoal",
"System" : "Sistema",
"All users. Type to select user or group." : "Todos os usuarios. Escriba para selecionar usuario ou grupo.",
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Gardado",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
" and " : "e",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 e compatíbeis",
"Access Key" : "Clave de acceso",
"Secret Key" : "Clave secreta",
"Hostname" : "Nome de máquina",
"Port" : "Porto",
"Region" : "Autonomía",
"Enable SSL" : "Activar SSL",
......@@ -34,6 +35,7 @@
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Contrasinal (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nome do servizo (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL do punto final da identidade (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Caducidade, en segundos, das peticións HTTP",
"Share" : "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" : "Nome de usuario como compartición",
......@@ -46,6 +48,8 @@
"Error configuring Google Drive storage" : "Produciuse un erro ao configurar o almacenamento en Google Drive",
"Personal" : "Persoal",
"System" : "Sistema",
"All users. Type to select user or group." : "Todos os usuarios. Escriba para selecionar usuario ou grupo.",
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Gardado",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
" and " : "e",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@ OC.L10N.register(
"Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
"Updated database" : "Base de datos actualizada",
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a base de datos para actualización de aplicativos",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado \"%s\" a %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Aplicacións incompatíbeis desactivadas: %s",
"No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
......@@ -63,6 +65,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web aínda non está configurado axeidamente para permitir a sincronización de ficheiros xa que semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión a Internet. Isto significa que algunhas das funcionalidades como a montaxe de almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou instalación de aplicacións de terceiros non funcionan. O acceso aos ficheiros de forma remota e o envío de mensaxes de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet deste servidor se quere dispor de todas as funcionalidades.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
"Share" : "Compartir",
......@@ -82,6 +85,7 @@ OC.L10N.register(
"Send" : "Enviar",
"Set expiration date" : "Definir a data de caducidade",
"Expiration date" : "Data de caducidade",
"Adding user..." : "Engadindo usuario...",
"group" : "grupo",
"Resharing is not allowed" : "Non se permite volver compartir",
"Shared in {item} with {user}" : "Compartido en {item} con {user}",
......@@ -106,7 +110,11 @@ OC.L10N.register(
"Edit tags" : "Editar etiquetas",
"Error loading dialog template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do dialogo: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Non se seleccionaron etiquetas para borrado.",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["",""],
"unknown text" : "texto descoñecido",
"Hello world!" : "Hola mundo!",
"sunny" : "soleado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo é {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Actualizando {productName} a versión {version}, isto pode levar un anaco.",
"Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
"The update was unsuccessful." : "A actualización foi satisfactoria.",
......@@ -138,9 +146,24 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Produciuse un erro ao marcar como favorito",
"Error unfavoriting" : "Produciuse un erro ao desmarcar como favorito",
"Access forbidden" : "Acceso denegado",
"File not found" : "Ficheiro non atopado",
"The specified document has not been found on the server." : "Non se atopou no servidor o documento indicado.",
"You can click here to return to %s." : "Pode pulsar aquí para voltar a %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Ola,\n\nsó facerlle saber que %s compartiu %s con vostede.\nVéxao en: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Esta compartición caduca o %s.",
"Cheers!" : "Saúdos!",
"Internal Server Error" : "Erro interno do servidor",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "O servidor atopou un erro interno e non foi quen de completar a súa petición.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Por favor contacte co administrador se este erro acontece repetidamente, por favor inclúa os detalles técnicos indicados abaixo no seu informe.",
"More details can be found in the server log." : "Atopará máis detalles no rexistro do servidor.",
"Technical details" : "Detalles técnicos",
"Remote Address: %s" : "Enderezo remoto: %s",
"Request ID: %s" : "ID da petición: %s",
"Code: %s" : "Código: %s",
"Message: %s" : "Mensaxe: %s",
"File: %s" : "Ficheiro: %s",
"Line: %s" : "Liña: %s",
"Trace" : "Traza",
"Security Warning" : "Aviso de seguranza",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" : "A súa versión de PHP é vulnerábel a un ataque de byte nulo (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." : "Actualice a instalación de PHP para empregar %s de xeito seguro.",
......@@ -160,6 +183,7 @@ OC.L10N.register(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Empregarase SQLite como base de datos. Para instalacións máis grandes recomendámoslle que cambie isto.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Este aplicativo precisa JavaScript para funcionar. Por favor <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">habilite JavaScript</a> e recargue a páxina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s está dispoñíbel. Obteña máis información sobre como actualizar.",
"Log out" : "Desconectar",
"Server side authentication failed!" : "A autenticación fracasou do lado do servidor!",
......@@ -175,11 +199,15 @@ OC.L10N.register(
"Thank you for your patience." : "Grazas pola súa paciencia.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Esta accedendo desde un dominio non fiábel.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Póñase en contacto co administrador. Se vostede é administrador desta instancia, configure o parámetro «trusted_domain» en config/config.php. Dispón dun exemplo de configuración en config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Dependendo da súa configuración, como administrador vostede podería utiizar o botón de abaixo para confiar en este dominio.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Engadir \"%s\" como dominio de confianza",
"%s will be updated to version %s." : "%s actualizarase á versión %s.",
"The following apps will be disabled:" : "Van desactivarse as seguintes aplicacións:",
"The theme %s has been disabled." : "O tema %s foi desactivado.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Asegúrese de ter feito unha copia de seguranza da base de datos, do cartafol de configuración e do cartafol de datos, antes de proceder.",
"Start update" : "Iniciar a actualización",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde desde o directorio de instalación:"
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde desde o directorio de instalación:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Esta instancia de %s está sendo actualizada e pode tardar un anaco.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Esta páxina actualizarase automáticamente cando a instancia de %s esté dispoñible de novo."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -4,6 +4,8 @@
"Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
"Updated database" : "Base de datos actualizada",
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a base de datos para actualización de aplicativos",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado \"%s\" a %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Aplicacións incompatíbeis desactivadas: %s",
"No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
......@@ -61,6 +63,7 @@
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web aínda non está configurado axeidamente para permitir a sincronización de ficheiros xa que semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión a Internet. Isto significa que algunhas das funcionalidades como a montaxe de almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou instalación de aplicacións de terceiros non funcionan. O acceso aos ficheiros de forma remota e o envío de mensaxes de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet deste servidor se quere dispor de todas as funcionalidades.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
"Share" : "Compartir",
......@@ -80,6 +83,7 @@
"Send" : "Enviar",
"Set expiration date" : "Definir a data de caducidade",
"Expiration date" : "Data de caducidade",
"Adding user..." : "Engadindo usuario...",
"group" : "grupo",
"Resharing is not allowed" : "Non se permite volver compartir",
"Shared in {item} with {user}" : "Compartido en {item} con {user}",
......@@ -104,7 +108,11 @@
"Edit tags" : "Editar etiquetas",
"Error loading dialog template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do dialogo: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Non se seleccionaron etiquetas para borrado.",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["",""],
"unknown text" : "texto descoñecido",
"Hello world!" : "Hola mundo!",
"sunny" : "soleado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo é {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Actualizando {productName} a versión {version}, isto pode levar un anaco.",
"Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
"The update was unsuccessful." : "A actualización foi satisfactoria.",
......@@ -136,9 +144,24 @@
"Error favoriting" : "Produciuse un erro ao marcar como favorito",
"Error unfavoriting" : "Produciuse un erro ao desmarcar como favorito",
"Access forbidden" : "Acceso denegado",
"File not found" : "Ficheiro non atopado",
"The specified document has not been found on the server." : "Non se atopou no servidor o documento indicado.",
"You can click here to return to %s." : "Pode pulsar aquí para voltar a %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Ola,\n\nsó facerlle saber que %s compartiu %s con vostede.\nVéxao en: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Esta compartición caduca o %s.",
"Cheers!" : "Saúdos!",
"Internal Server Error" : "Erro interno do servidor",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "O servidor atopou un erro interno e non foi quen de completar a súa petición.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Por favor contacte co administrador se este erro acontece repetidamente, por favor inclúa os detalles técnicos indicados abaixo no seu informe.",
"More details can be found in the server log." : "Atopará máis detalles no rexistro do servidor.",
"Technical details" : "Detalles técnicos",
"Remote Address: %s" : "Enderezo remoto: %s",
"Request ID: %s" : "ID da petición: %s",
"Code: %s" : "Código: %s",
"Message: %s" : "Mensaxe: %s",
"File: %s" : "Ficheiro: %s",
"Line: %s" : "Liña: %s",
"Trace" : "Traza",
"Security Warning" : "Aviso de seguranza",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" : "A súa versión de PHP é vulnerábel a un ataque de byte nulo (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." : "Actualice a instalación de PHP para empregar %s de xeito seguro.",
......@@ -158,6 +181,7 @@
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Empregarase SQLite como base de datos. Para instalacións máis grandes recomendámoslle que cambie isto.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Este aplicativo precisa JavaScript para funcionar. Por favor <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">habilite JavaScript</a> e recargue a páxina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s está dispoñíbel. Obteña máis información sobre como actualizar.",
"Log out" : "Desconectar",
"Server side authentication failed!" : "A autenticación fracasou do lado do servidor!",
......@@ -173,11 +197,15 @@
"Thank you for your patience." : "Grazas pola súa paciencia.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Esta accedendo desde un dominio non fiábel.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Póñase en contacto co administrador. Se vostede é administrador desta instancia, configure o parámetro «trusted_domain» en config/config.php. Dispón dun exemplo de configuración en config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Dependendo da súa configuración, como administrador vostede podería utiizar o botón de abaixo para confiar en este dominio.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Engadir \"%s\" como dominio de confianza",
"%s will be updated to version %s." : "%s actualizarase á versión %s.",
"The following apps will be disabled:" : "Van desactivarse as seguintes aplicacións:",
"The theme %s has been disabled." : "O tema %s foi desactivado.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Asegúrese de ter feito unha copia de seguranza da base de datos, do cartafol de configuración e do cartafol de datos, antes de proceder.",
"Start update" : "Iniciar a actualización",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde desde o directorio de instalación:"
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde desde o directorio de instalación:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Esta instancia de %s está sendo actualizada e pode tardar un anaco.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Esta páxina actualizarase automáticamente cando a instancia de %s esté dispoñible de novo."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -110,6 +110,10 @@ OC.L10N.register(
"Edit tags" : "Изменить метки",
"Error loading dialog template: {error}" : "Ошибка загрузки шаблона диалога: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Не выбраны метки для удаления.",
"unknown text" : "неизвестный текст",
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Пожалуйста, перезагрузите страницу.",
......
......@@ -108,6 +108,10 @@
"Edit tags" : "Изменить метки",
"Error loading dialog template: {error}" : "Ошибка загрузки шаблона диалога: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Не выбраны метки для удаления.",
"unknown text" : "неизвестный текст",
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Пожалуйста, перезагрузите страницу.",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr ""
msgid "See %s"
msgstr ""
#: base.php:209 private/util.php:476
#: base.php:209 private/util.php:502
#, php-format
msgid ""
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the "
......@@ -407,51 +407,51 @@ msgstr ""
msgid "Could not find category \"%s\""
msgstr ""
#: private/template/functions.php:193
#: private/template/functions.php:225
msgid "seconds ago"
msgstr ""
#: private/template/functions.php:194
#: private/template/functions.php:226
msgid "%n minute ago"
msgid_plural "%n minutes ago"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: private/template/functions.php:195
#: private/template/functions.php:227
msgid "%n hour ago"
msgid_plural "%n hours ago"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: private/template/functions.php:196
#: private/template/functions.php:228
msgid "today"
msgstr ""
#: private/template/functions.php:197
#: private/template/functions.php:229
msgid "yesterday"
msgstr ""
#: private/template/functions.php:199
#: private/template/functions.php:231
msgid "%n day go"
msgid_plural "%n days ago"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: private/template/functions.php:201
#: private/template/functions.php:233
msgid "last month"
msgstr ""
#: private/template/functions.php:202
#: private/template/functions.php:234
msgid "%n month ago"
msgid_plural "%n months ago"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: private/template/functions.php:204
#: private/template/functions.php:236
msgid "last year"
msgstr ""
#: private/template/functions.php:205
#: private/template/functions.php:237
msgid "years ago"
msgstr ""
......@@ -473,144 +473,144 @@ msgstr ""
msgid "The username is already being used"
msgstr ""
#: private/util.php:461
#: private/util.php:487
msgid "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed."
msgstr ""
#: private/util.php:468
#: private/util.php:494
#, php-format
msgid ""
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to "
"the root directory%s."
msgstr ""
#: private/util.php:475
#: private/util.php:501
msgid "Cannot write into \"config\" directory"
msgstr ""
#: private/util.php:489
#: private/util.php:515
msgid "Cannot write into \"apps\" directory"
msgstr ""
#: private/util.php:490
#: private/util.php:516
#, php-format
msgid ""
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps "
"directory%s or disabling the appstore in the config file."
msgstr ""
#: private/util.php:505
#: private/util.php:531
#, php-format
msgid "Cannot create \"data\" directory (%s)"
msgstr ""
#: private/util.php:506
#: private/util.php:532
#, php-format
msgid ""
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the "
"webserver write access to the root directory</a>."
msgstr ""
#: private/util.php:523
#: private/util.php:549
#, php-format
msgid "Setting locale to %s failed"
msgstr ""
#: private/util.php:526
#: private/util.php:552
msgid ""
"Please install one of these locales on your system and restart your "
"webserver."
msgstr ""
#: private/util.php:555
#: private/util.php:581
msgid "Please ask your server administrator to install the module."
msgstr ""
#: private/util.php:575
#: private/util.php:601
#, php-format
msgid "PHP module %s not installed."
msgstr ""
#: private/util.php:583
#: private/util.php:609
#, php-format
msgid "PHP %s or higher is required."
msgstr ""
#: private/util.php:584
#: private/util.php:610
msgid ""
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. "
"Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community."
msgstr ""
#: private/util.php:595
#: private/util.php:621
msgid ""
"PHP Safe Mode is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work "
"properly."
msgstr ""
#: private/util.php:596
#: private/util.php:622
msgid ""
"PHP Safe Mode is a deprecated and mostly useless setting that should be "
"disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or "
"in your webserver config."
msgstr ""
#: private/util.php:603
#: private/util.php:629
msgid ""
"Magic Quotes is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work "
"properly."
msgstr ""
#: private/util.php:604
#: private/util.php:630
msgid ""
"Magic Quotes is a deprecated and mostly useless setting that should be "
"disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or "
"in your webserver config."
msgstr ""
#: private/util.php:618
#: private/util.php:644
msgid "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?"
msgstr ""
#: private/util.php:619
#: private/util.php:645
msgid "Please ask your server administrator to restart the web server."
msgstr ""
#: private/util.php:649
#: private/util.php:675
msgid "PostgreSQL >= 9 required"
msgstr ""
#: private/util.php:650
#: private/util.php:676
msgid "Please upgrade your database version"
msgstr ""
#: private/util.php:657
#: private/util.php:683
msgid "Error occurred while checking PostgreSQL version"
msgstr ""
#: private/util.php:658
#: private/util.php:684
msgid ""
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more "
"information about the error"
msgstr ""
#: private/util.php:723
#: private/util.php:749
msgid ""
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed "
"by other users."
msgstr ""
#: private/util.php:732
#: private/util.php:758
#, php-format
msgid "Data directory (%s) is readable by other users"
msgstr ""
#: private/util.php:753
#: private/util.php:779
#, php-format
msgid "Data directory (%s) is invalid"
msgstr ""
#: private/util.php:754
#: private/util.php:780
msgid ""
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root."
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 8.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-04 01:54-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 01:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -366,51 +366,51 @@ msgstr ""
msgid "Could not find category \"%s\""
msgstr ""
#: template/functions.php:193
#: template/functions.php:225
msgid "seconds ago"
msgstr ""
#: template/functions.php:194
#: template/functions.php:226