Commit cce61943 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 63b01a36
......@@ -23,11 +23,14 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Program za šifriranje ne omogočen in pripravljen za delo",
"Bad Signature" : "Neustrezen podpis",
"Missing Signature" : "Manjkajoč podpis",
"one-time password for server-side-encryption" : "enkratno geslo za šifriranje na strani strežnika",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Na zdravje!",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
......@@ -37,6 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"New recovery key password" : "Novi ključ za obnovitev gesla",
"Repeat new recovery key password" : "Ponovi novi ključ za obnovitev gesla",
"Change Password" : "Spremeni geslo",
"ownCloud basic encryption module" : "Osnovno šifriranje z ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Zasebno geslo ni več skladno s prijavnim geslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nastavite star zasebni ključ na trenutno prijavno geslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Če ste pozabili svoje geslo, lahko vaše datoteke obnovi le skrbnik sistema.",
......
......@@ -21,11 +21,14 @@
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Program za šifriranje ne omogočen in pripravljen za delo",
"Bad Signature" : "Neustrezen podpis",
"Missing Signature" : "Manjkajoč podpis",
"one-time password for server-side-encryption" : "enkratno geslo za šifriranje na strani strežnika",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Na zdravje!",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
......@@ -35,6 +38,7 @@
"New recovery key password" : "Novi ključ za obnovitev gesla",
"Repeat new recovery key password" : "Ponovi novi ključ za obnovitev gesla",
"Change Password" : "Spremeni geslo",
"ownCloud basic encryption module" : "Osnovno šifriranje z ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Zasebno geslo ni več skladno s prijavnim geslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nastavite star zasebni ključ na trenutno prijavno geslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Če ste pozabili svoje geslo, lahko vaše datoteke obnovi le skrbnik sistema.",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikt delad fil %1$s blev nerladdad",
"You shared %1$s with %2$s" : "Du delade %1$s med %2$s",
"%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s delade %1$s med %3$s",
"You removed the share of %2$s for %1$s" : "Du tog bort delning av %2$s för %1$s",
"%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s tog bort delningen av %3$s för %1$s",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Du delade %1$s med grupp %2$s",
"%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s delade %1$s med gruppen %3$s",
......
......@@ -38,6 +38,7 @@
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikt delad fil %1$s blev nerladdad",
"You shared %1$s with %2$s" : "Du delade %1$s med %2$s",
"%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s delade %1$s med %3$s",
"You removed the share of %2$s for %1$s" : "Du tog bort delning av %2$s för %1$s",
"%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s tog bort delningen av %3$s för %1$s",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Du delade %1$s med grupp %2$s",
"%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s delade %1$s med gruppen %3$s",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"No data specified" : "Ni navedenih podatkov",
" Could not set configuration %s" : "Ni mogoče uveljaviti nastavitev %s",
"Action does not exist" : "Dejanje ne obstaja",
"The Base DN appears to be wrong" : "Enoznačno ime (DN) podatkovne zbirke je napačno",
"Configuration incorrect" : "Nastavitev ni ustrezna",
"Configuration incomplete" : "Nastavitev je nepopolna",
"Configuration OK" : "Nastavitev je ustrezna",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
"No data specified" : "Ni navedenih podatkov",
" Could not set configuration %s" : "Ni mogoče uveljaviti nastavitev %s",
"Action does not exist" : "Dejanje ne obstaja",
"The Base DN appears to be wrong" : "Enoznačno ime (DN) podatkovne zbirke je napačno",
"Configuration incorrect" : "Nastavitev ni ustrezna",
"Configuration incomplete" : "Nastavitev je nepopolna",
"Configuration OK" : "Nastavitev je ustrezna",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Fel vid rensning av mappningar",
"Failed to delete the server configuration" : "Misslyckades med att radera serverinställningen",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Denna konfiguration är ogiltig: anonymous bind är ej tillåten.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Inställningen är giltig och anslutningen kunde upprättas!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Konfigurationen är riktig, men Bind felade. Var vänlig och kontrollera serverinställningar och logininformation.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Inställningen är ogiltig. Vänligen se ownCloud-loggen för fler detaljer.",
......@@ -10,15 +11,38 @@ OC.L10N.register(
"No configuration specified" : "Ingen konfiguration har angetts",
"No data specified" : "Ingen data har angetts",
" Could not set configuration %s" : "Kunde inte sätta inställning %s",
"Action does not exist" : "Funktion existerar ej",
"The Base DN appears to be wrong" : "Den grundläggande DN verkar vara fel",
"Configuration incorrect" : "Felaktig konfiguration",
"Configuration incomplete" : "Konfigurationen är ej komplett",
"Configuration OK" : "Konfigurationen är OK",
"Select groups" : "Välj grupper",
"Select object classes" : "Välj objekt-klasser",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Var god kontrollera dina uppgifter, de verkar vara fel.",
"Please specify the port, it could not be auto-detected." : "Var god specificera en port, den kunde ej autodetekteras.",
"Base DN could not be auto-detected, please revise credentials, host and port." : "Grundläggande DN kunde ej autodetekteras, var god dubbelkontrollera dina uppgifter, värd och port.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Kunde ej upptäcka Base DN, var god ange det manuellt.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Inget objekt funnet i den givna Base DN. Var god granska.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Mer än 1,000 katalogposter tillgängliga.",
" entries available within the provided Base DN" : "Poster tillgängliga inom angivet Base DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Ett fel uppstod. Var god kontrollera Base DN, och även anslutningsinställningar och referenser.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Vill du verkligen radera den nuvarande serverinställningen?",
"Confirm Deletion" : "Bekräfta radering",
"Mappings cleared successfully!" : "Rensning av mappningar lyckades!",
"Error while clearing the mappings." : "Fel uppstod under rensning av mappningar",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymous bind är inte tillåten. Var god ange en Användar-DN och lösenord.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "LDAP procedursfel. Anonymous bind tillåts troligtvis inte.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Sparning misslyckades. Var god kontrollera att databasen är verksam. Ladda om innan du fortsätter.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Byte av läge kommer aktivera automatiska LDAP förfrågningar. Beroende på din LDAP storlek kan de ta ett tag. Vill du fortfarande ändra läge?",
"Mode switch" : "Lägesändring",
"Select attributes" : "Välj attribut",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "Användare inte hittad. Var god kontrollera din inloggnings attribut och användarnamn. Effektivt filter (för att kopiera och klistra in i kommandofönster validering):",
"User found and settings verified." : "Användare hittad och inställnings bekräftade.",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Inställningar bekräftade, men inga användare funna. Endast den första kommer kunna logga in. Överväg ett mer begränsat filter.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Ett ospecificerat fel uppstod. Var god kontrollera inställningar och logfilen.",
"The search filter is invalid, probably due to syntax issues like uneven number of opened and closed brackets. Please revise." : "Sökfiltret är ej giltigt, antagligen på grund utav ett syntaxfel så som ojämnat antal öppna och stängda klammrar. Var god granska.",
"A connection error to LDAP / AD occurred, please check host, port and credentials." : "Ett anslutningsfel till LDAP / AD uppstod. Var god granska värd, port och inloggningsuppgifter.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grupp hittad","%s grupper hittade"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s användare hittad","%s användare hittade"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Kunde inte upptäcka attributet användarvisningsnamn. Vänligen ange det själv i de avancerade LDAP-inställningarna.",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Fel vid rensning av mappningar",
"Failed to delete the server configuration" : "Misslyckades med att radera serverinställningen",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Denna konfiguration är ogiltig: anonymous bind är ej tillåten.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Inställningen är giltig och anslutningen kunde upprättas!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Konfigurationen är riktig, men Bind felade. Var vänlig och kontrollera serverinställningar och logininformation.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Inställningen är ogiltig. Vänligen se ownCloud-loggen för fler detaljer.",
......@@ -8,15 +9,38 @@
"No configuration specified" : "Ingen konfiguration har angetts",
"No data specified" : "Ingen data har angetts",
" Could not set configuration %s" : "Kunde inte sätta inställning %s",
"Action does not exist" : "Funktion existerar ej",
"The Base DN appears to be wrong" : "Den grundläggande DN verkar vara fel",
"Configuration incorrect" : "Felaktig konfiguration",
"Configuration incomplete" : "Konfigurationen är ej komplett",
"Configuration OK" : "Konfigurationen är OK",
"Select groups" : "Välj grupper",
"Select object classes" : "Välj objekt-klasser",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Var god kontrollera dina uppgifter, de verkar vara fel.",
"Please specify the port, it could not be auto-detected." : "Var god specificera en port, den kunde ej autodetekteras.",
"Base DN could not be auto-detected, please revise credentials, host and port." : "Grundläggande DN kunde ej autodetekteras, var god dubbelkontrollera dina uppgifter, värd och port.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Kunde ej upptäcka Base DN, var god ange det manuellt.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Inget objekt funnet i den givna Base DN. Var god granska.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Mer än 1,000 katalogposter tillgängliga.",
" entries available within the provided Base DN" : "Poster tillgängliga inom angivet Base DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Ett fel uppstod. Var god kontrollera Base DN, och även anslutningsinställningar och referenser.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Vill du verkligen radera den nuvarande serverinställningen?",
"Confirm Deletion" : "Bekräfta radering",
"Mappings cleared successfully!" : "Rensning av mappningar lyckades!",
"Error while clearing the mappings." : "Fel uppstod under rensning av mappningar",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymous bind är inte tillåten. Var god ange en Användar-DN och lösenord.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "LDAP procedursfel. Anonymous bind tillåts troligtvis inte.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Sparning misslyckades. Var god kontrollera att databasen är verksam. Ladda om innan du fortsätter.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Byte av läge kommer aktivera automatiska LDAP förfrågningar. Beroende på din LDAP storlek kan de ta ett tag. Vill du fortfarande ändra läge?",
"Mode switch" : "Lägesändring",
"Select attributes" : "Välj attribut",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "Användare inte hittad. Var god kontrollera din inloggnings attribut och användarnamn. Effektivt filter (för att kopiera och klistra in i kommandofönster validering):",
"User found and settings verified." : "Användare hittad och inställnings bekräftade.",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Inställningar bekräftade, men inga användare funna. Endast den första kommer kunna logga in. Överväg ett mer begränsat filter.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Ett ospecificerat fel uppstod. Var god kontrollera inställningar och logfilen.",
"The search filter is invalid, probably due to syntax issues like uneven number of opened and closed brackets. Please revise." : "Sökfiltret är ej giltigt, antagligen på grund utav ett syntaxfel så som ojämnat antal öppna och stängda klammrar. Var god granska.",
"A connection error to LDAP / AD occurred, please check host, port and credentials." : "Ett anslutningsfel till LDAP / AD uppstod. Var god granska värd, port och inloggningsuppgifter.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grupp hittad","%s grupper hittade"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s användare hittad","%s användare hittade"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Kunde inte upptäcka attributet användarvisningsnamn. Vänligen ange det själv i de avancerade LDAP-inställningarna.",
......
......@@ -167,18 +167,28 @@ OC.L10N.register(
"access control" : "åtkomstkontroll",
"Could not unshare" : "Kunde inte odela",
"Share details could not be loaded for this item." : "Delningsdetaljer kunde inte laddas för detta objekt.",
"No users or groups found for {search}" : "Inga användare eller grupper funna för {search}",
"No users found for {search}" : "Inga användare funna för {search}",
"An error occured. Please try again" : "Ett fel uppstod. Var god försök igen",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (group)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (at {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (remote)",
"Share" : "Dela",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Dela med folk på andra ownClouds med följande syntax username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Dela med användare...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Dela med användare, grupper och fjärranvändare...",
"Share with users or groups…" : "Dela med användare eller grupper...",
"Share with users or remote users…" : "Dela med användare eller fjärranvändare...",
"Error removing share" : "Fel uppstod när delning försökte tas bort",
"Warning" : "Varning",
"Error while sending notification" : "Fel när notifikation skulle skickas",
"Non-existing tag #{tag}" : "Icke-existerande tag #{tag}",
"not assignable" : "Ej tilldelningsbar",
"invisible" : "osynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Radera",
"Rename" : "Byt namn",
"Collaborative tags" : "Sammarbets taggar",
"The object type is not specified." : "Objekttypen är inte specificerad.",
"Enter new" : "Skriv nytt",
"Add" : "Lägg till",
......@@ -192,12 +202,17 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}" : "Hej {name}",
"new" : "ny",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Ladda ner %n fil","Ladda ner %n filer"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Uppgradering pågår, att lämna denna sidan kan störa processen i vissa miljöer",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Uppdaterar {productName} till version {version}, detta kan ta en stund.",
"An error occurred." : "Ett fel inträffade.",
"Please reload the page." : "Vänligen ladda om sidan.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Uppdateringen misslyckades. För mer information <a href=\"{url}\">kolla vår forum post</a> angående problemet.",
"The update was unsuccessful. " : "Uppdateringen misslyckades.",
"The update was successful. There were warnings." : "Uppdateringen lyckades. Det finns varningar.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Uppdateringen lyckades. Du omdirigeras nu till OwnCloud.",
"Searching other places" : "Söker på andra platser",
"No search results in other folders" : "Inga sökresultat i andra mappar",
"_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} sökresultat i en annan mapp","{count} sökresultat i andra mappar"],
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Användare",
"Apps" : "Program",
......@@ -232,25 +247,30 @@ OC.L10N.register(
"Trace" : "Spåra",
"Security warning" : "Säkerhetsvarning",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Din datakatalog och filer är förmodligen tillgängliga från Internet, eftersom .htaccess-filen inte fungerar.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "För information om hur man korrekt konfigurerar din server se <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentationen</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Skapa ett <strong>administratörskonto</strong>",
"Username" : "Användarnamn",
"Storage & database" : "Lagring & databas",
"Data folder" : "Datamapp",
"Configure the database" : "Konfigurera databasen",
"Only %s is available." : "Endast %s är tillgänglig.",
"Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Installera och aktivera ytterligare moduler för att kunna välja andra databas-typer.",
"For more details check out the documentation." : "För mer detaljer kolla dokumentationen",
"Database user" : "Databasanvändare",
"Database password" : "Lösenord till databasen",
"Database name" : "Databasnamn",
"Database tablespace" : "Databas tabellutrymme",
"Database host" : "Databasserver",
"Performance warning" : "Prestanda varning",
"SQLite will be used as database." : "SQLite kommer att användas som databas",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "För större installationer rekommenderar vi at man väljer en annan databasmotor.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Speciellt när desktop klienten för filsynkronisering används så avråds användande av SQLite.",
"Finish setup" : "Avsluta installation",
"Finishing …" : "Avslutar ...",
"Need help?" : "Behöver du hjälp?",
"See the documentation" : "Kolla dokumentationen",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej där,<br><br>ville bara informera dig om att %s delade <strong>%s</strong> med dig.<br><a href=\"%s\">Visa den!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Denna applikationen kräver JavaScript för att fungera korrekt. Var god {linkstart}aktivera JavaScript{linkend} och ladda om sidan.",
"Log out" : "Logga ut",
"Search" : "Sök",
"Server side authentication failed!" : "Servern misslyckades med autentisering!",
......@@ -271,6 +291,7 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Hör av dig till din systemadministratör ifall detta meddelande fortsätter eller visas oväntat.",
"Thank you for your patience." : "Tack för ditt tålamod.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du ansluter till servern från en osäker domän.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Var god kontakta din administratör. Om du är en administratör för denna installationen konfigurera \"trusted_domains\" i inställnings i config/config.php. En exempelkonfiguration återfinns i confg/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Beroende på din konfiguartion, så finns det möjlighet att du som administratör kan använda knappen nedan för att verifiera på denna domän.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Lägg till \"%s\" som en pålitlig domän",
"App update required" : "Appen behöver uppdateras",
......
......@@ -165,18 +165,28 @@
"access control" : "åtkomstkontroll",
"Could not unshare" : "Kunde inte odela",
"Share details could not be loaded for this item." : "Delningsdetaljer kunde inte laddas för detta objekt.",
"No users or groups found for {search}" : "Inga användare eller grupper funna för {search}",
"No users found for {search}" : "Inga användare funna för {search}",
"An error occured. Please try again" : "Ett fel uppstod. Var god försök igen",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (group)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (at {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (remote)",
"Share" : "Dela",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Dela med folk på andra ownClouds med följande syntax username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Dela med användare...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Dela med användare, grupper och fjärranvändare...",
"Share with users or groups…" : "Dela med användare eller grupper...",
"Share with users or remote users…" : "Dela med användare eller fjärranvändare...",
"Error removing share" : "Fel uppstod när delning försökte tas bort",
"Warning" : "Varning",
"Error while sending notification" : "Fel när notifikation skulle skickas",
"Non-existing tag #{tag}" : "Icke-existerande tag #{tag}",
"not assignable" : "Ej tilldelningsbar",
"invisible" : "osynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Radera",
"Rename" : "Byt namn",
"Collaborative tags" : "Sammarbets taggar",
"The object type is not specified." : "Objekttypen är inte specificerad.",
"Enter new" : "Skriv nytt",
"Add" : "Lägg till",
......@@ -190,12 +200,17 @@
"Hello {name}" : "Hej {name}",
"new" : "ny",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Ladda ner %n fil","Ladda ner %n filer"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Uppgradering pågår, att lämna denna sidan kan störa processen i vissa miljöer",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Uppdaterar {productName} till version {version}, detta kan ta en stund.",
"An error occurred." : "Ett fel inträffade.",
"Please reload the page." : "Vänligen ladda om sidan.",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Uppdateringen misslyckades. För mer information <a href=\"{url}\">kolla vår forum post</a> angående problemet.",
"The update was unsuccessful. " : "Uppdateringen misslyckades.",
"The update was successful. There were warnings." : "Uppdateringen lyckades. Det finns varningar.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Uppdateringen lyckades. Du omdirigeras nu till OwnCloud.",
"Searching other places" : "Söker på andra platser",
"No search results in other folders" : "Inga sökresultat i andra mappar",
"_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} sökresultat i en annan mapp","{count} sökresultat i andra mappar"],
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Användare",
"Apps" : "Program",
......@@ -230,25 +245,30 @@
"Trace" : "Spåra",
"Security warning" : "Säkerhetsvarning",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Din datakatalog och filer är förmodligen tillgängliga från Internet, eftersom .htaccess-filen inte fungerar.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "För information om hur man korrekt konfigurerar din server se <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentationen</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Skapa ett <strong>administratörskonto</strong>",
"Username" : "Användarnamn",
"Storage & database" : "Lagring & databas",
"Data folder" : "Datamapp",
"Configure the database" : "Konfigurera databasen",
"Only %s is available." : "Endast %s är tillgänglig.",
"Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Installera och aktivera ytterligare moduler för att kunna välja andra databas-typer.",
"For more details check out the documentation." : "För mer detaljer kolla dokumentationen",
"Database user" : "Databasanvändare",
"Database password" : "Lösenord till databasen",
"Database name" : "Databasnamn",
"Database tablespace" : "Databas tabellutrymme",
"Database host" : "Databasserver",
"Performance warning" : "Prestanda varning",
"SQLite will be used as database." : "SQLite kommer att användas som databas",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "För större installationer rekommenderar vi at man väljer en annan databasmotor.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Speciellt när desktop klienten för filsynkronisering används så avråds användande av SQLite.",
"Finish setup" : "Avsluta installation",
"Finishing …" : "Avslutar ...",
"Need help?" : "Behöver du hjälp?",
"See the documentation" : "Kolla dokumentationen",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej där,<br><br>ville bara informera dig om att %s delade <strong>%s</strong> med dig.<br><a href=\"%s\">Visa den!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Denna applikationen kräver JavaScript för att fungera korrekt. Var god {linkstart}aktivera JavaScript{linkend} och ladda om sidan.",
"Log out" : "Logga ut",
"Search" : "Sök",
"Server side authentication failed!" : "Servern misslyckades med autentisering!",
......@@ -269,6 +289,7 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Hör av dig till din systemadministratör ifall detta meddelande fortsätter eller visas oväntat.",
"Thank you for your patience." : "Tack för ditt tålamod.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du ansluter till servern från en osäker domän.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Var god kontakta din administratör. Om du är en administratör för denna installationen konfigurera \"trusted_domains\" i inställnings i config/config.php. En exempelkonfiguration återfinns i confg/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Beroende på din konfiguartion, så finns det möjlighet att du som administratör kan använda knappen nedan för att verifiera på denna domän.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Lägg till \"%s\" som en pålitlig domän",
"App update required" : "Appen behöver uppdateras",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"You are not allowed to share %s" : "Omogočanje souporabe %s brez ustreznih dovoljenj ni mogoče.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Ni mogoče povečati dovoljen %s",
"Expiration date is in the past" : "Datum preteka je že mimo!",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Datuma pretaka ni mogoče nastaviti za več kot %s dni v prihodnosti.",
"PHP %s or higher is required." : "Zahtevana je različica PHP %s ali višja.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "Zahtevana je različica PHP manj kot %s.",
"Following databases are supported: %s" : "Podprte so navedene podatkovne zbirke: %s",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"You are not allowed to share %s" : "Omogočanje souporabe %s brez ustreznih dovoljenj ni mogoče.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Ni mogoče povečati dovoljen %s",
"Expiration date is in the past" : "Datum preteka je že mimo!",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Datuma pretaka ni mogoče nastaviti za več kot %s dni v prihodnosti.",
"PHP %s or higher is required." : "Zahtevana je različica PHP %s ali višja.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "Zahtevana je različica PHP manj kot %s.",
"Following databases are supported: %s" : "Podprte so navedene podatkovne zbirke: %s",
......
......@@ -84,7 +84,6 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Odinstalovat",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikace byla povolena ale je třeba ji aktualizovat. Za 5 sekund budete přesměrování na stránku pro aktualizaci.",
"App update" : "Aktualizace aplikace",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nebyly nalezeny žádné aplikace pro \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Došlo k chybě. Nahrajte prosím ASCII-kódovaný PEM certifikát.",
"Valid until {date}" : "Platný do {date}",
"Delete" : "Smazat",
......
......@@ -82,7 +82,6 @@
"Uninstall" : "Odinstalovat",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikace byla povolena ale je třeba ji aktualizovat. Za 5 sekund budete přesměrování na stránku pro aktualizaci.",
"App update" : "Aktualizace aplikace",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nebyly nalezeny žádné aplikace pro \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Došlo k chybě. Nahrajte prosím ASCII-kódovaný PEM certifikát.",
"Valid until {date}" : "Platný do {date}",
"Delete" : "Smazat",
......
......@@ -84,7 +84,6 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, muss aber aktualisiert werden. Du wirst in 5 Sekunden zu Aktualisierungsseite weitergeleitet",
"App update" : "App aktualisiert",
"No apps found for \"{query}\"" : "Es wurden keine Apps für \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte lade ein ASCII-kodiertes PEM-Zertifikat hoch.",
"Valid until {date}" : "Gültig bis {date}",
"Delete" : "Löschen",
......
......@@ -82,7 +82,6 @@
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, muss aber aktualisiert werden. Du wirst in 5 Sekunden zu Aktualisierungsseite weitergeleitet",
"App update" : "App aktualisiert",
"No apps found for \"{query}\"" : "Es wurden keine Apps für \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte lade ein ASCII-kodiertes PEM-Zertifikat hoch.",
"Valid until {date}" : "Gültig bis {date}",
"Delete" : "Löschen",
......
......@@ -84,7 +84,6 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, aber sie benötigt ein Update. Sie werden zur Update Seite in 5 Sekunden weitergeleitet.",
"App update" : "App aktualisieren",
"No apps found for \"{query}\"" : "Es wurden keine Apps gefunden für \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie ein ASCII-kodiertes PEM-Zertifikat hoch.",
"Valid until {date}" : "Gültig bis {date}",
"Delete" : "Löschen",
......
......@@ -82,7 +82,6 @@
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, aber sie benötigt ein Update. Sie werden zur Update Seite in 5 Sekunden weitergeleitet.",
"App update" : "App aktualisieren",
"No apps found for \"{query}\"" : "Es wurden keine Apps gefunden für \"{query}\"",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie ein ASCII-kodiertes PEM-Zertifikat hoch.",
"Valid until {date}" : "Gültig bis {date}",
"Delete" : "Löschen",
......
......@@ -80,7 +80,6 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Απεγκατάσταση",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Η εφαρμογή έχει ενεργοποιηθεί αλλά χρειάζεται ενημέρωση. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ενημέρωσης σε 5 δευτερόλεπτα.",
"App update" : "Ενημέρωση εφαρμογής",
"No apps found for \"{query}\"" : "Δεν βρέθηκαν εφαρμογές για \"{query\"}",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα πιστοποιητικό PEM κωδικοποιημένο κατά ASCII.",
"Valid until {date}" : "Έγκυρο έως {date}",
"Delete" : "Διαγραφή",
......
......@@ -78,7 +78,6 @@
"Uninstall" : "Απεγκατάσταση",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Η εφαρμογή έχει ενεργοποιηθεί αλλά χρειάζεται ενημέρωση. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ενημέρωσης σε 5 δευτερόλεπτα.",
"App update" : "Ενημέρωση εφαρμογής",
"No apps found for \"{query}\"" : "Δεν βρέθηκαν εφαρμογές για \"{query\"}",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα πιστοποιητικό PEM κωδικοποιημένο κατά ASCII.",
"Valid until {date}" : "Έγκυρο έως {date}",
"Delete" : "Διαγραφή",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment