Commit d14f1283 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f0b1ba71
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Nepavyko atsiųsti užklausos žymės. Patikrinkite savo programos raktą ir paslaptį.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "1 žingsnio klaida: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2 žingsnio klaida: %s",
"External storage" : "Išorinė saugykla",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Grant access" : "Suteikti priėjimą",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Nepavyko atsiųsti užklausos žymės. Patikrinkite savo programos raktą ir paslaptį.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "1 žingsnio klaida: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2 žingsnio klaida: %s",
"External storage" : "Išorinė saugykla",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Grant access" : "Suteikti priėjimą",
......
......@@ -4,7 +4,9 @@ OC.L10N.register(
"Failed to clear the mappings." : "Nepavyko išvalyti sąsajų.",
"Failed to delete the server configuration" : "Nepavyko pašalinti serverio konfigūracijos",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Konfigūracija yra tinkama bei prisijungta sėkmingai!",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Neteisinga konfigūracija. Daugiau informacijos rasite žurnaluose.",
"No action specified" : "Nepasirinktas veiksmas",
"No data specified" : "Nepateikta duomenų",
"Select groups" : "Pasirinkti grupes",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ar tikrai norite ištrinti dabartinę serverio konfigūraciją?",
"Confirm Deletion" : "Patvirtinkite trynimą",
......
......@@ -2,7 +2,9 @@
"Failed to clear the mappings." : "Nepavyko išvalyti sąsajų.",
"Failed to delete the server configuration" : "Nepavyko pašalinti serverio konfigūracijos",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Konfigūracija yra tinkama bei prisijungta sėkmingai!",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Neteisinga konfigūracija. Daugiau informacijos rasite žurnaluose.",
"No action specified" : "Nepasirinktas veiksmas",
"No data specified" : "Nepateikta duomenų",
"Select groups" : "Pasirinkti grupes",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ar tikrai norite ištrinti dabartinę serverio konfigūraciją?",
"Confirm Deletion" : "Patvirtinkite trynimą",
......
......@@ -4,7 +4,9 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Negalima rašyti į \"config\" aplanką!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Tai gali būti ištaisyta suteikiant web serveriui rašymo teises į config aplanką",
"See %s" : "Žiūrėk %s",
"Sample configuration detected" : "Aptiktas konfigūracijos pavyzdys",
"PHP %s or higher is required." : "Reikalinga PHP %s arba aukštesnė.",
"Following databases are supported: %s" : "Palaikomos duomenų bazės: %s",
"Help" : "Pagalba",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Users" : "Vartotojai",
......
......@@ -2,7 +2,9 @@
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Negalima rašyti į \"config\" aplanką!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Tai gali būti ištaisyta suteikiant web serveriui rašymo teises į config aplanką",
"See %s" : "Žiūrėk %s",
"Sample configuration detected" : "Aptiktas konfigūracijos pavyzdys",
"PHP %s or higher is required." : "Reikalinga PHP %s arba aukštesnė.",
"Following databases are supported: %s" : "Palaikomos duomenų bazės: %s",
"Help" : "Pagalba",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Users" : "Vartotojai",
......
......@@ -147,6 +147,10 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is invalid" : "Diretório de dados (%s) é inválido",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Por favor, verifique se o diretório de dados contém um arquivo \".ocdata\" em sua raiz.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Não foi possível obter tipo de bloqueio %d em \"%s\".",
"Storage not available" : "Armazanamento não disponível"
"Storage unauthorized. %s" : "Armazenamento não autorizado. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Incompleta configuração de armazenamento. %s",
"Storage connection error. %s" : "Erro na conexão de armazenamento. %s",
"Storage not available" : "Armazanamento não disponível",
"Storage connection timeout. %s" : "Tempo limite de conexão de armazenamento. %s"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -145,6 +145,10 @@
"Data directory (%s) is invalid" : "Diretório de dados (%s) é inválido",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Por favor, verifique se o diretório de dados contém um arquivo \".ocdata\" em sua raiz.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Não foi possível obter tipo de bloqueio %d em \"%s\".",
"Storage not available" : "Armazanamento não disponível"
"Storage unauthorized. %s" : "Armazenamento não autorizado. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Incompleta configuração de armazenamento. %s",
"Storage connection error. %s" : "Erro na conexão de armazenamento. %s",
"Storage not available" : "Armazanamento não disponível",
"Storage connection timeout. %s" : "Tempo limite de conexão de armazenamento. %s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment