Commit d20061e5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent de47a1e3
...@@ -106,7 +106,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -106,7 +106,6 @@ OC.L10N.register(
"Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı", "Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı", "Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır", "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP simvol tipi UTF-8 deyil",
"days" : "günlər", "days" : "günlər",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi", "Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası", "Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
......
...@@ -104,7 +104,6 @@ ...@@ -104,7 +104,6 @@
"Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı", "Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı", "Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır", "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP simvol tipi UTF-8 deyil",
"days" : "günlər", "days" : "günlər",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi", "Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası", "Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
......
...@@ -117,8 +117,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -117,8 +117,6 @@ OC.L10N.register(
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Вашия сървър работи на Microsoft Windows. Ние горещо препоръчваме Linux за оптимално потребителско изживяване.", "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Вашия сървър работи на Microsoft Windows. Ние горещо препоръчваме Linux за оптимално потребителско изживяване.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Модулът 'fileinfo' липсва", "Module 'fileinfo' missing" : "Модулът 'fileinfo' липсва",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модулът 'fileinfo' липсва. Силно препоръчваме този модъл да бъде добавен, за да бъдат постигнати най-добри резултати при mime-type откриването.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модулът 'fileinfo' липсва. Силно препоръчваме този модъл да бъде добавен, за да бъдат постигнати най-добри резултати при mime-type откриването.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8. Това може да предизвика големи проблеми с не ASCII символи в имена на файлове. Силно перпоръчваме да промените стойноста на 'defaul_charset' в php.ini до 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Местоположението не работи", "Locale not working" : "Местоположението не работи",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Системните настройки за местоположение не могат да бъдат промени на такива, подържащи UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Системните настройки за местоположение не могат да бъдат промени на такива, подържащи UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.",
...@@ -173,7 +171,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -173,7 +171,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "По-малко", "Less" : "По-малко",
"Version" : "Версия", "Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения", "More apps" : "Още приложения",
"Add your app" : "Добавете Ваше приложение",
"by" : "от", "by" : "от",
"licensed" : "лицензирано", "licensed" : "лицензирано",
"Documentation:" : "Документация:", "Documentation:" : "Документация:",
......
...@@ -115,8 +115,6 @@ ...@@ -115,8 +115,6 @@
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Вашия сървър работи на Microsoft Windows. Ние горещо препоръчваме Linux за оптимално потребителско изживяване.", "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Вашия сървър работи на Microsoft Windows. Ние горещо препоръчваме Linux за оптимално потребителско изживяване.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Модулът 'fileinfo' липсва", "Module 'fileinfo' missing" : "Модулът 'fileinfo' липсва",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модулът 'fileinfo' липсва. Силно препоръчваме този модъл да бъде добавен, за да бъдат постигнати най-добри резултати при mime-type откриването.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модулът 'fileinfo' липсва. Силно препоръчваме този модъл да бъде добавен, за да бъдат постигнати най-добри резултати при mime-type откриването.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8. Това може да предизвика големи проблеми с не ASCII символи в имена на файлове. Силно перпоръчваме да промените стойноста на 'defaul_charset' в php.ini до 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Местоположението не работи", "Locale not working" : "Местоположението не работи",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Системните настройки за местоположение не могат да бъдат промени на такива, подържащи UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Системните настройки за местоположение не могат да бъдат промени на такива, подържащи UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.",
...@@ -171,7 +169,6 @@ ...@@ -171,7 +169,6 @@
"Less" : "По-малко", "Less" : "По-малко",
"Version" : "Версия", "Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения", "More apps" : "Още приложения",
"Add your app" : "Добавете Ваше приложение",
"by" : "от", "by" : "от",
"licensed" : "лицензирано", "licensed" : "лицензирано",
"Documentation:" : "Документация:", "Documentation:" : "Документация:",
......
...@@ -114,8 +114,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -114,8 +114,6 @@ OC.L10N.register(
"Database Performance Info" : "Info o performansi baze podataka", "Database Performance Info" : "Info o performansi baze podataka",
"Module 'fileinfo' missing" : "Nedostaje modul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "Nedostaje modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modul 'fileinfo' nedostaje. Strogo vam preporučjem da taj modul omogućite kako biste dobili najbolje rezultate u detekciji mime vrste.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modul 'fileinfo' nedostaje. Strogo vam preporučjem da taj modul omogućite kako biste dobili najbolje rezultate u detekciji mime vrste.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP Charset nije postavljen na UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP charset nije postavljen na UTF-8. To može prouzrokovati ozbiljne probleme s non-ASCII znakovima u nazivima datoteka. Strogo preporučujem da vrijednost 'default_charset' u php.ini promijenite u 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Regionalna šema ne radi", "Locale not working" : "Regionalna šema ne radi",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Regionalnu šemu sustava nemoguće je postaviti na neku koja podržava UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Regionalnu šemu sustava nemoguće je postaviti na neku koja podržava UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znači da se mogu javiti problemi s određenim znakovima u nazivu datoteke.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znači da se mogu javiti problemi s određenim znakovima u nazivu datoteke.",
...@@ -168,7 +166,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -168,7 +166,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "Manje", "Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija", "Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija", "More apps" : "Više aplikacija",
"Add your app" : "Dodaj svoju aplikaciju",
"by" : "od strane", "by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran", "licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:", "Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
...@@ -112,8 +112,6 @@ ...@@ -112,8 +112,6 @@
"Database Performance Info" : "Info o performansi baze podataka", "Database Performance Info" : "Info o performansi baze podataka",
"Module 'fileinfo' missing" : "Nedostaje modul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "Nedostaje modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modul 'fileinfo' nedostaje. Strogo vam preporučjem da taj modul omogućite kako biste dobili najbolje rezultate u detekciji mime vrste.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modul 'fileinfo' nedostaje. Strogo vam preporučjem da taj modul omogućite kako biste dobili najbolje rezultate u detekciji mime vrste.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP Charset nije postavljen na UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP charset nije postavljen na UTF-8. To može prouzrokovati ozbiljne probleme s non-ASCII znakovima u nazivima datoteka. Strogo preporučujem da vrijednost 'default_charset' u php.ini promijenite u 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Regionalna šema ne radi", "Locale not working" : "Regionalna šema ne radi",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Regionalnu šemu sustava nemoguće je postaviti na neku koja podržava UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Regionalnu šemu sustava nemoguće je postaviti na neku koja podržava UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znači da se mogu javiti problemi s određenim znakovima u nazivu datoteke.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znači da se mogu javiti problemi s određenim znakovima u nazivu datoteke.",
...@@ -166,7 +164,6 @@ ...@@ -166,7 +164,6 @@
"Less" : "Manje", "Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija", "Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija", "More apps" : "Više aplikacija",
"Add your app" : "Dodaj svoju aplikaciju",
"by" : "od strane", "by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran", "licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:", "Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
...@@ -101,8 +101,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -101,8 +101,6 @@ OC.L10N.register(
"Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades", "Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades",
"Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "El codi de caràcters del php no és UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "El codi de caràcters del php no és UTF-8. Això pot provocar greus problemes amb caràcter no-ASCII. Recomanem fermament canviar el valor del 'default_charset' del php.ini a 'UTF-8'",
"Locale not working" : "Locale no funciona", "Locale not working" : "Locale no funciona",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.",
...@@ -153,7 +151,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -153,7 +151,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "Menys", "Less" : "Menys",
"Version" : "Versió", "Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions", "More apps" : "Més aplicacions",
"Add your app" : "Afegiu la vostra app",
"by" : "per", "by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da", "licensed" : "llicenciat/da",
"Documentation:" : "Documentació:", "Documentation:" : "Documentació:",
......
...@@ -99,8 +99,6 @@ ...@@ -99,8 +99,6 @@
"Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades", "Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades",
"Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "El codi de caràcters del php no és UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "El codi de caràcters del php no és UTF-8. Això pot provocar greus problemes amb caràcter no-ASCII. Recomanem fermament canviar el valor del 'default_charset' del php.ini a 'UTF-8'",
"Locale not working" : "Locale no funciona", "Locale not working" : "Locale no funciona",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.",
...@@ -151,7 +149,6 @@ ...@@ -151,7 +149,6 @@
"Less" : "Menys", "Less" : "Menys",
"Version" : "Versió", "Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions", "More apps" : "Més aplicacions",
"Add your app" : "Afegiu la vostra app",
"by" : "per", "by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da", "licensed" : "llicenciat/da",
"Documentation:" : "Documentació:", "Documentation:" : "Documentació:",
......
...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register(
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "Znaková sada PHP není nastavena na UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Znaková sada PHP není nastavena na UTF-8. To může způsobit závažné problémy se jmény souborů se znaky neobsaženými v ASCII. Důrazně doporučujeme změnit hodnotu 'default_charset' v php.ini na 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje", "Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!",
"Version" : "Verze", "Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací", "More apps" : "Více aplikací",
"Add your app" : "Přidat vlastní aplikaci",
"by" : "sdílí", "by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno", "licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:", "Documentation:" : "Dokumentace:",
......
...@@ -122,8 +122,6 @@ ...@@ -122,8 +122,6 @@
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'", "Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "Znaková sada PHP není nastavena na UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Znaková sada PHP není nastavena na UTF-8. To může způsobit závažné problémy se jmény souborů se znaky neobsaženými v ASCII. Důrazně doporučujeme změnit hodnotu 'default_charset' v php.ini na 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje", "Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!",
"Version" : "Verze", "Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací", "More apps" : "Více aplikací",
"Add your app" : "Přidat vlastní aplikaci",
"by" : "sdílí", "by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno", "licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:", "Documentation:" : "Dokumentace:",
......
...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register(
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler", "Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8. Denne kan føre til store problemer med tegn som ikke er af typen ASCII i filnavne. Vi anbefaler kraftigt at ændre værdien for 'default_charset' i php.ini til 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke", "Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer", "More apps" : "Flere programmer",
"Add your app" : "Tilføj din app",
"by" : "af", "by" : "af",
"licensed" : "licenseret", "licensed" : "licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -122,8 +122,6 @@ ...@@ -122,8 +122,6 @@
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler", "Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8. Denne kan føre til store problemer med tegn som ikke er af typen ASCII i filnavne. Vi anbefaler kraftigt at ændre værdien for 'default_charset' i php.ini til 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke", "Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer", "More apps" : "Flere programmer",
"Add your app" : "Tilføj din app",
"by" : "af", "by" : "af",
"licensed" : "licenseret", "licensed" : "licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register(
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ", "Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von „default_charset“ in der php.ini auf „UTF-8“ zu ändern.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht", "Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps", "More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Deine App hinzufügen",
"by" : "von", "by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert", "licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -122,8 +122,6 @@ ...@@ -122,8 +122,6 @@
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ", "Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 gesetzt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von „default_charset“ in der php.ini auf „UTF-8“ zu ändern.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht", "Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps", "More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Deine App hinzufügen",
"by" : "von", "by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert", "licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register(
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt", "Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von „default_charset“ in der php.ini auf „UTF-8“ zu ändern.",
"Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht", "Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps", "More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Ihre App hinzufügen",
"by" : "von", "by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert", "licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -122,8 +122,6 @@ ...@@ -122,8 +122,6 @@
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt", "Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Der PHP-Zeichensatz ist nicht auf UTF-8 eingestellt. Dies kann zu größeren Problemen mit Nicht-ASCII-Zeichen in Dateinamen führen. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Wert von „default_charset“ in der php.ini auf „UTF-8“ zu ändern.",
"Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht", "Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps", "More apps" : "Weitere Apps",
"Add your app" : "Ihre App hinzufügen",
"by" : "von", "by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert", "licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:", "Documentation:" : "Dokumentation:",
......
...@@ -111,8 +111,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -111,8 +111,6 @@ OC.L10N.register(
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων", "Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει", "Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "Το σύνολο χαρακτήρων PHP δεν έχει οριστεί στο UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Το σύνολο χαρακτήρων PHP δεν έχει οριστεί στο UTF-8. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζητήματα με χωρίς-ASCII χαρακτήρες στα ονόματα των αρχείων. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αλλάξετε την αξία του 'default_charset' php.ini στο 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει", "Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
...@@ -161,7 +159,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -161,7 +159,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "Λιγότερα", "Less" : "Λιγότερα",
"Version" : "Έκδοση", "Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές", "More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Add your app" : "Προσθέστε την Εφαρμογή σας ",
"by" : "από", "by" : "από",
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:", "Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη", "User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
......
...@@ -109,8 +109,6 @@ ...@@ -109,8 +109,6 @@
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων", "Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει", "Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "Το σύνολο χαρακτήρων PHP δεν έχει οριστεί στο UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "Το σύνολο χαρακτήρων PHP δεν έχει οριστεί στο UTF-8. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζητήματα με χωρίς-ASCII χαρακτήρες στα ονόματα των αρχείων. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αλλάξετε την αξία του 'default_charset' php.ini στο 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει", "Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
...@@ -159,7 +157,6 @@ ...@@ -159,7 +157,6 @@
"Less" : "Λιγότερα", "Less" : "Λιγότερα",
"Version" : "Έκδοση", "Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές", "More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Add your app" : "Προσθέστε την Εφαρμογή σας ",
"by" : "από", "by" : "από",
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:", "Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη", "User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
......
...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -124,8 +124,6 @@ OC.L10N.register(
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer APCu version.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer APCu version.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' missing", "Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' missing",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend enabling this module to get best results with mime-type detection.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend enabling this module to get best results with mime-type detection.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP charset is not set to UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Locale not working", "Locale not working" : "Locale not working",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "System locale can not be set to a one which supports UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "System locale can not be set to a one which supports UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "This means that there might be problems with certain characters in file names.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "This means that there might be problems with certain characters in file names.",
...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -181,7 +179,6 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is larger than 100 MB. Downloading it may take some time!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is larger than 100 MB. Downloading it may take some time!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "More apps", "More apps" : "More apps",
"Add your app" : "Add your app",
"by" : "by", "by" : "by",
"licensed" : "licensed", "licensed" : "licensed",
"Documentation:" : "Documentation:", "Documentation:" : "Documentation:",
......
...@@ -122,8 +122,6 @@ ...@@ -122,8 +122,6 @@
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer APCu version.", "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer APCu version.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' missing", "Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' missing",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend enabling this module to get best results with mime-type detection.", "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend enabling this module to get best results with mime-type detection.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP charset is not set to UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "Locale not working", "Locale not working" : "Locale not working",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "System locale can not be set to a one which supports UTF-8.", "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "System locale can not be set to a one which supports UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "This means that there might be problems with certain characters in file names.", "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "This means that there might be problems with certain characters in file names.",
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is larger than 100 MB. Downloading it may take some time!", "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is larger than 100 MB. Downloading it may take some time!",
"Version" : "Version", "Version" : "Version",
"More apps" : "More apps", "More apps" : "More apps",
"Add your app" : "Add your app",
"by" : "by", "by" : "by",
"licensed" : "licensed", "licensed" : "licensed",
"Documentation:" : "Documentation:", "Documentation:" : "Documentation:",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment