Commit d20061e5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent de47a1e3
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Bu serverdə, serverlərarası yayımlanma aktiv deyil",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Yalnış yada inam listindən kənar SSL sertifikatı",
"Storage not valid" : "Depo etibarlı deyil",
"Couldn't add remote share" : "Uzaqda olan yayımlanmanı əlavə etmək mümkün olmadı",
"Shared with you" : "Sizinlə yayımlanan",
"Shared with others" : "Hər kəsə yayımlanmış",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Bu serverdə, serverlərarası yayımlanma aktiv deyil",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Yalnış yada inam listindən kənar SSL sertifikatı",
"Storage not valid" : "Depo etibarlı deyil",
"Couldn't add remote share" : "Uzaqda olan yayımlanmanı əlavə etmək mümkün olmadı",
"Shared with you" : "Sizinlə yayımlanan",
"Shared with others" : "Hər kəsə yayımlanmış",
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut for brugere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut for brugere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Die Benutzernamen werden genutzt, um (Meta)Daten zuzuordnen und zu speichern. Um Benutzer eindeutig und präzise zu identifizieren, hat jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung (mappen) von Benutzernamen zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzernamens zugeordnet. Zusätzlich wird der DN zwischengespeichert, um die Interaktion mit dem LDAP zu minimieren, was aber nicht der Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen durch gefunden. Der interne Benutzername, wird in überall verwendet. Werden die Zuordnungen gelöscht, bleiben überall Reste zurück. Die Löschung der Zuordnungen kann nicht in der Konfiguration vorgenommen werden, beeinflusst aber die LDAP-Konfiguration! Löschen Sie niemals die Zuordnungen in einer produktiven Umgebung. Lösche die Zuordnungen nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung löschen",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "LDAP-Gruppennamenzuordnung löschen"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Die Benutzernamen werden genutzt, um (Meta)Daten zuzuordnen und zu speichern. Um Benutzer eindeutig und präzise zu identifizieren, hat jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung (mappen) von Benutzernamen zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzernamens zugeordnet. Zusätzlich wird der DN zwischengespeichert, um die Interaktion mit dem LDAP zu minimieren, was aber nicht der Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen durch gefunden. Der interne Benutzername, wird in überall verwendet. Werden die Zuordnungen gelöscht, bleiben überall Reste zurück. Die Löschung der Zuordnungen kann nicht in der Konfiguration vorgenommen werden, beeinflusst aber die LDAP-Konfiguration! Löschen Sie niemals die Zuordnungen in einer produktiven Umgebung. Lösche die Zuordnungen nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung löschen",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "LDAP-Gruppennamenzuordnung löschen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Benutzernamen dienen zum Speichern und Zuweisen von (Meta-)Daten. Um Benutzer eindeutig zu identifizieren und zu erkennen, besitzt jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung des jeweiligen Benutzernamens zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzers zugeordnet. Darüber hinaus wird der DN auch zwischengespeichert, um die Interaktion über LDAP zu reduzieren, was aber nicht zur Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen gefunden. Der interne Benutzername wird durchgängig verwendet. Ein Löschen der Zuordnungen führt zum systemweiten Verbleib von Restdaten. Es bleibt nicht auf eine einzelne Konfiguration beschränkt, sondern wirkt sich auf alle LDAP-Konfigurationen aus! Löschen Sie die Zuordnungen nie innerhalb einer Produktivumgebung, sondern nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Lösche LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Lösche LDAP-Gruppennamenzuordnung"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Benutzernamen dienen zum Speichern und Zuweisen von (Meta-)Daten. Um Benutzer eindeutig zu identifizieren und zu erkennen, besitzt jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung des jeweiligen Benutzernamens zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzers zugeordnet. Darüber hinaus wird der DN auch zwischengespeichert, um die Interaktion über LDAP zu reduzieren, was aber nicht zur Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen gefunden. Der interne Benutzername wird durchgängig verwendet. Ein Löschen der Zuordnungen führt zum systemweiten Verbleib von Restdaten. Es bleibt nicht auf eine einzelne Konfiguration beschränkt, sondern wirkt sich auf alle LDAP-Konfigurationen aus! Löschen Sie die Zuordnungen nie innerhalb einer Produktivumgebung, sondern nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Lösche LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Lösche LDAP-Gruppennamenzuordnung"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -41,6 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Jos haluat mahdollistaa anonyymin pääsyn, jätä DN ja Salasana tyhjäksi ",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Voit määrittää käyttäjien ja ryhmien oletus DN:n (distinguished name) 'tarkemmat asetukset'-välilehdeltä ",
"users found" : "käyttäjää löytynyt",
"Saving" : "Tallennetaan",
"Back" : "Takaisin",
"Continue" : "Jatka",
"LDAP" : "LDAP",
......
......@@ -39,6 +39,7 @@
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Jos haluat mahdollistaa anonyymin pääsyn, jätä DN ja Salasana tyhjäksi ",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Voit määrittää käyttäjien ja ryhmien oletus DN:n (distinguished name) 'tarkemmat asetukset'-välilehdeltä ",
"users found" : "käyttäjää löytynyt",
"Saving" : "Tallennetaan",
"Back" : "Takaisin",
"Continue" : "Jatka",
"LDAP" : "LDAP",
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Atributo do UUID para usuarios:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributo do UUID para grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Os nomes de usuario empréganse para almacenar e asignar (meta) datos. Coa fin de identificar con precisión e recoñecer aos usuarios, cada usuario LDAP terá un nome de usuario interno. Isto require unha asignación do nome de usuario a usuario LDAP. O nome de usuario creado asignase ao UUID do usuario LDAP. Ademais o DN almacenase na caché, para así reducir a interacción do LDAP, mais non se utiliza para a identificación. Se o DN cambia, os cambios poden ser atopados. O nome interno do usuario utilizase para todo. A limpeza das asignacións deixará rastros en todas partes. A limpeza das asignacións non é sensíbel á configuración, afecta a todas as configuracións de LDAP! Non limpar nunca as asignacións nun entorno de produción. Limpar as asignacións só en fases de proba ou experimentais.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar a asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar a asignación do grupo ao «nome de grupo LDAP»"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Atributo do UUID para usuarios:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributo do UUID para grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Os nomes de usuario empréganse para almacenar e asignar (meta) datos. Coa fin de identificar con precisión e recoñecer aos usuarios, cada usuario LDAP terá un nome de usuario interno. Isto require unha asignación do nome de usuario a usuario LDAP. O nome de usuario creado asignase ao UUID do usuario LDAP. Ademais o DN almacenase na caché, para así reducir a interacción do LDAP, mais non se utiliza para a identificación. Se o DN cambia, os cambios poden ser atopados. O nome interno do usuario utilizase para todo. A limpeza das asignacións deixará rastros en todas partes. A limpeza das asignacións non é sensíbel á configuración, afecta a todas as configuracións de LDAP! Non limpar nunca as asignacións nun entorno de produción. Limpar as asignacións só en fases de proba ou experimentais.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar a asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar a asignación do grupo ao «nome de grupo LDAP»"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Attributo UUID per gli utenti:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Attributo UUID per i gruppi:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Associazione Nome utente-Utente LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "I nomi utente sono utilizzati per archiviare e assegnare i (meta) dati. Per identificare con precisione e riconoscere gli utenti, ogni utente LDAP avrà un nome utente interno. Ciò richiede un'associazione tra il nome utente e l'utente LDAP. In aggiunta, il DN viene mantenuto in cache per ridurre l'interazione con LDAP, ma non è utilizzato per l'identificazione. Se il DN cambia, le modifiche saranno rilevate. Il nome utente interno è utilizzato dappertutto. La cancellazione delle associazioni lascerà tracce residue ovunque e interesserà tutta la configurazione LDAP. Non cancellare mai le associazioni in un ambiente di produzione, ma solo in una fase sperimentale o di test.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Cancella associazione Nome utente-Utente LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Cancella associazione Nome gruppo-Gruppo LDAP"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Attributo UUID per gli utenti:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Attributo UUID per i gruppi:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Associazione Nome utente-Utente LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "I nomi utente sono utilizzati per archiviare e assegnare i (meta) dati. Per identificare con precisione e riconoscere gli utenti, ogni utente LDAP avrà un nome utente interno. Ciò richiede un'associazione tra il nome utente e l'utente LDAP. In aggiunta, il DN viene mantenuto in cache per ridurre l'interazione con LDAP, ma non è utilizzato per l'identificazione. Se il DN cambia, le modifiche saranno rilevate. Il nome utente interno è utilizzato dappertutto. La cancellazione delle associazioni lascerà tracce residue ovunque e interesserà tutta la configurazione LDAP. Non cancellare mai le associazioni in un ambiente di produzione, ma solo in una fase sperimentale o di test.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Cancella associazione Nome utente-Utente LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Cancella associazione Nome gruppo-Gruppo LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Atributos para Usuários:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Atributos para Grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Usuário-LDAP Mapeamento de Usuário",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Nomes de usuários são usados para armazenar e atribuir dados (meta). A fim de identificar e reconhecer precisamente usuários, cada usuário LDAP terá um nome de usuário interno. Isso requer um mapeamento de nome de usuário para usuário LDAP. O nome de usuário criado é mapeado para o UUID do usuário LDAP. Além disso, o DN é armazenado em cache, assim como para reduzir a interação LDAP, mas não é usado para identificação. Se o DN muda, as mudanças serão encontrados. O nome de usuário interno é usado por toda parte. Limpando os mapeamentos terá sobras em todos os lugares. Limpando os mapeamentos não é a configuração sensível, que afeta todas as configurações LDAP! Nunca limpar os mapeamentos em um ambiente de produção, somente em um teste ou estágio experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar Mapeamento de Usuário Nome de Usuário-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar NomedoGrupo-LDAP Mapeamento do Grupo"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Atributos para Usuários:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Atributos para Grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Usuário-LDAP Mapeamento de Usuário",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Nomes de usuários são usados para armazenar e atribuir dados (meta). A fim de identificar e reconhecer precisamente usuários, cada usuário LDAP terá um nome de usuário interno. Isso requer um mapeamento de nome de usuário para usuário LDAP. O nome de usuário criado é mapeado para o UUID do usuário LDAP. Além disso, o DN é armazenado em cache, assim como para reduzir a interação LDAP, mas não é usado para identificação. Se o DN muda, as mudanças serão encontrados. O nome de usuário interno é usado por toda parte. Limpando os mapeamentos terá sobras em todos os lugares. Limpando os mapeamentos não é a configuração sensível, que afeta todas as configurações LDAP! Nunca limpar os mapeamentos em um ambiente de produção, somente em um teste ou estágio experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar Mapeamento de Usuário Nome de Usuário-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar NomedoGrupo-LDAP Mapeamento do Grupo"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Atributo UUID para utilizadores:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributo UUID para grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapeamento do utilizador LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "O ownCloud usa nomes de utilizadores para guardar e atribuir (meta) dados. Para identificar com precisão os utilizadores, cada utilizador de LDAP tem um nome de utilizador interno. Isto requer um mapeamento entre o utilizador LDAP e o utilizador ownCloud. Adicionalmente, o DN é colocado em cache para reduzir a interação com LDAP, porém não é usado para identificação. Se o DN muda, essas alterações serão vistas pelo ownCloud. O nome interno do ownCloud é usado em todo o lado, no ownCloud. Limpar os mapeamentos deixará vestígios em todo o lado. A limpeza dos mapeamentos não é sensível à configuração, pois afeta todas as configurações de LDAP! Nunca limpe os mapeamentos num ambiente de produção, apenas o faça numa fase de testes ou experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar mapeamento do utilizador-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar o mapeamento do nome de grupo LDAP"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Atributo UUID para utilizadores:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributo UUID para grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapeamento do utilizador LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "O ownCloud usa nomes de utilizadores para guardar e atribuir (meta) dados. Para identificar com precisão os utilizadores, cada utilizador de LDAP tem um nome de utilizador interno. Isto requer um mapeamento entre o utilizador LDAP e o utilizador ownCloud. Adicionalmente, o DN é colocado em cache para reduzir a interação com LDAP, porém não é usado para identificação. Se o DN muda, essas alterações serão vistas pelo ownCloud. O nome interno do ownCloud é usado em todo o lado, no ownCloud. Limpar os mapeamentos deixará vestígios em todo o lado. A limpeza dos mapeamentos não é sensível à configuração, pois afeta todas as configurações de LDAP! Nunca limpe os mapeamentos num ambiente de produção, apenas o faça numa fase de testes ou experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar mapeamento do utilizador-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar o mapeamento do nome de grupo LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment