Commit d248e04a authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 5080895b
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not revert: %s" : "Грешка при връщане: %s",
"Versions" : "Версии",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Грешка при връщане на {file} към версия {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта"],
"Restore" : "Възтановяви",
"No other versions available" : "Няма други налични версии",
"More versions..." : "Още версии..."
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Could not revert: %s" : "Грешка при връщане: %s",
"Versions" : "Версии",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Грешка при връщане на {file} към версия {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта"],
"Restore" : "Възтановяви",
"No other versions available" : "Няма други налични версии",
"More versions..." : "Още версии..."
......
......@@ -3,6 +3,26 @@ OC.L10N.register(
{
"Tags" : "Етикети",
"Tagged files" : "Отбелязани файлове",
"Select tags to filter by" : "Изберете етикети, по които да отсявате",
"Please select tags to filter by" : "Моля, изберете етикети, по които да отсявате",
"No files found for the selected tags" : "Не са открити файлове за избраните етикети",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Системните етикети</strong> за файл са променни",
"You assigned system tag %3$s" : "Заложихте системен етикет %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s заложи системен етикет %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Премахнахте системен етикет %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s премахна системен етикет %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Създадохте системен етикет %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s създаде системен етикет %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Изтрихте систем етикет %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s изтри систем етикет %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Обновихте системен етикет %3$s на %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s обнови системен етикет %3$s на %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Сложихте системен етикет %3$s на %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s сложи систем етикет %3$s на %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Премахнахте систем етикет %3$s от %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s премахна систем етикет %3$s от %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (ограничен)",
"%s (invisible)" : "%s (невидим)",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Name" : "Име",
......
{ "translations": {
"Tags" : "Етикети",
"Tagged files" : "Отбелязани файлове",
"Select tags to filter by" : "Изберете етикети, по които да отсявате",
"Please select tags to filter by" : "Моля, изберете етикети, по които да отсявате",
"No files found for the selected tags" : "Не са открити файлове за избраните етикети",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Системните етикети</strong> за файл са променни",
"You assigned system tag %3$s" : "Заложихте системен етикет %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s заложи системен етикет %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Премахнахте системен етикет %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s премахна системен етикет %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Създадохте системен етикет %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s създаде системен етикет %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Изтрихте систем етикет %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s изтри систем етикет %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Обновихте системен етикет %3$s на %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s обнови системен етикет %3$s на %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Сложихте системен етикет %3$s на %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s сложи систем етикет %3$s на %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Премахнахте систем етикет %3$s от %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s премахна систем етикет %3$s от %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (ограничен)",
"%s (invisible)" : "%s (невидим)",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Name" : "Име",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Updated channel" : "Обновяването е отказано",
"Updater" : "Обновяване",
"A new version is available: %s" : "Има Нова Версия: %s",
"Open updater" : "Отвори обновяването",
"Your version is up to date." : "Вие разполагате с последна версия",
"Update channel:" : "Обновяване отказано:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Винаги може да оновите до по-нова версия / експирементален канал. Но неможете вече да върнете до по-стабилен канал.."
"Update notifications" : "Обновяване на известията",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} е излязла. Прочетете повече как да обновите до нея. ",
"Updated channel" : "Обновен канал",
"ownCloud core" : "ownCloud core",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Излязло е ново обновление за %1$s до версия %2$s .",
"Updater" : "Център за обновяване",
"A new version is available: %s" : "Излязла е нова версия: %s",
"Open updater" : "Отворяне на център за обновяване",
"Show changelog" : "Показване на доклада с промени",
"Your version is up to date." : "Вие разполагате с най-новата версия.",
"Checked on %s" : "Проверено на %s",
"Update channel:" : "Обновяване на канал:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Винаги може да обновите до по-нова версия / експирементален канал. Но не можете вече да върнете до по-стабилен канал.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Уведомяване на членовете на следните групи за излязлите нови версии:",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Има само известия за обновения на приложения, защото избраният канал за обновяване на ownCloud не предоставя известия."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Updated channel" : "Обновяването е отказано",
"Updater" : "Обновяване",
"A new version is available: %s" : "Има Нова Версия: %s",
"Open updater" : "Отвори обновяването",
"Your version is up to date." : "Вие разполагате с последна версия",
"Update channel:" : "Обновяване отказано:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Винаги може да оновите до по-нова версия / експирементален канал. Но неможете вече да върнете до по-стабилен канал.."
"Update notifications" : "Обновяване на известията",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} е излязла. Прочетете повече как да обновите до нея. ",
"Updated channel" : "Обновен канал",
"ownCloud core" : "ownCloud core",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Излязло е ново обновление за %1$s до версия %2$s .",
"Updater" : "Център за обновяване",
"A new version is available: %s" : "Излязла е нова версия: %s",
"Open updater" : "Отворяне на център за обновяване",
"Show changelog" : "Показване на доклада с промени",
"Your version is up to date." : "Вие разполагате с най-новата версия.",
"Checked on %s" : "Проверено на %s",
"Update channel:" : "Обновяване на канал:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Винаги може да обновите до по-нова версия / експирементален канал. Но не можете вече да върнете до по-стабилен канал.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Уведомяване на членовете на следните групи за излязлите нови версии:",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Има само известия за обновения на приложения, защото избраният канал за обновяване на ownCloud не предоставя известия."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment