Commit d4034ffc authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 70ff90b1
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Сториџот не е достапен",
"Storage invalid" : "Сториџот не е валиден",
"Unknown error" : "Непозната грешка",
"Unable to set upload directory." : "Не може да се постави папката за префрлање на податоци.",
"Invalid Token" : "Грешен токен",
......@@ -16,6 +18,7 @@ OC.L10N.register(
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Префрлањето е неуспешно. Не можам да го најдам префрлената датотека.",
"Invalid directory." : "Погрешна папка.",
"Files" : "Датотеки",
"All files" : "Сите датотеки",
"Favorites" : "Омилени",
"Home" : "Дома",
"Close" : "Затвори",
......@@ -26,9 +29,11 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Преземи",
"Rename" : "Преименувај",
"Delete" : "Избриши",
"Unshare" : "Не споделувај",
"Details" : "Детали:",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чека",
"This operation is forbidden" : "Операцијата не е дозволена",
"Name" : "Име",
"Size" : "Големина",
"Modified" : "Променето",
......@@ -37,27 +42,40 @@ OC.L10N.register(
"File name cannot be empty." : "Името на датотеката не може да биде празно.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Вашиот сториџ е полн, датотеките веќе не можат да се освежуваат или синхронизираат!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Вашиот сториџ е скоро полн ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Патека",
"Favorited" : "Омилени",
"Favorite" : "Омилен",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"{newname} already exists" : "{newname} веќе постои",
"Upload" : "Подигни",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Се случи грешка додека се обидувавте да ги освежите таговите",
"You created %1$s" : "Вие креиравте %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s креирано %1$s",
"You changed %1$s" : "Вие изменивте %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s променето %1$s",
"You deleted %1$s" : "Вие избришавте %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s избришани %1$s",
"Changed by %2$s" : "Променето од %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Избришано од %2$s",
"Restored by %2$s" : "Повратено од %2$s",
"Upload (max. %s)" : "Префрлање (макс. %s)",
"File handling" : "Ракување со датотеки",
"Maximum upload size" : "Максимална големина за подигање",
"max. possible: " : "макс. можно:",
"Save" : "Сними",
"Missing permissions to edit from here." : "Недостасуваат пермисии за да уредувате од тука",
"Settings" : "Подесувања",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Cancel upload" : "Откажи прикачување",
"No files in here" : "Тука нема датотеки",
"No entries found in this folder" : "Нема ништо во оваа папка",
"Select all" : "Избери се",
"Upload too large" : "Фајлот кој се вчитува е преголем",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Датотеките кои се обидувате да ги подигнете ја надминуваат максималната големина за подигнување датотеки на овој сервер.",
"Files are being scanned, please wait." : "Се скенираат датотеки, ве молам почекајте.",
"Text file" : "Текстуална датотека"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Датотеките и папките кои ќе ги означите како чести, ќе се појават тука",
"Text file" : "Текстуална датотека",
"New text file.txt" : "Нова текстуална датотека file.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Сториџот не е достапен",
"Storage invalid" : "Сториџот не е валиден",
"Unknown error" : "Непозната грешка",
"Unable to set upload directory." : "Не може да се постави папката за префрлање на податоци.",
"Invalid Token" : "Грешен токен",
......@@ -14,6 +16,7 @@
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Префрлањето е неуспешно. Не можам да го најдам префрлената датотека.",
"Invalid directory." : "Погрешна папка.",
"Files" : "Датотеки",
"All files" : "Сите датотеки",
"Favorites" : "Омилени",
"Home" : "Дома",
"Close" : "Затвори",
......@@ -24,9 +27,11 @@
"Download" : "Преземи",
"Rename" : "Преименувај",
"Delete" : "Избриши",
"Unshare" : "Не споделувај",
"Details" : "Детали:",
"Select" : "Избери",
"Pending" : "Чека",
"This operation is forbidden" : "Операцијата не е дозволена",
"Name" : "Име",
"Size" : "Големина",
"Modified" : "Променето",
......@@ -35,27 +40,40 @@
"File name cannot be empty." : "Името на датотеката не може да биде празно.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Вашиот сториџ е полн, датотеките веќе не можат да се освежуваат или синхронизираат!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Вашиот сториџ е скоро полн ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Патека",
"Favorited" : "Омилени",
"Favorite" : "Омилен",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"{newname} already exists" : "{newname} веќе постои",
"Upload" : "Подигни",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Се случи грешка додека се обидувавте да ги освежите таговите",
"You created %1$s" : "Вие креиравте %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s креирано %1$s",
"You changed %1$s" : "Вие изменивте %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s променето %1$s",
"You deleted %1$s" : "Вие избришавте %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s избришани %1$s",
"Changed by %2$s" : "Променето од %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Избришано од %2$s",
"Restored by %2$s" : "Повратено од %2$s",
"Upload (max. %s)" : "Префрлање (макс. %s)",
"File handling" : "Ракување со датотеки",
"Maximum upload size" : "Максимална големина за подигање",
"max. possible: " : "макс. можно:",
"Save" : "Сними",
"Missing permissions to edit from here." : "Недостасуваат пермисии за да уредувате од тука",
"Settings" : "Подесувања",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Cancel upload" : "Откажи прикачување",
"No files in here" : "Тука нема датотеки",
"No entries found in this folder" : "Нема ништо во оваа папка",
"Select all" : "Избери се",
"Upload too large" : "Фајлот кој се вчитува е преголем",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Датотеките кои се обидувате да ги подигнете ја надминуваат максималната големина за подигнување датотеки на овој сервер.",
"Files are being scanned, please wait." : "Се скенираат датотеки, ве молам почекајте.",
"Text file" : "Текстуална датотека"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Датотеките и папките кои ќе ги означите како чести, ќе се појават тука",
"Text file" : "Текстуална датотека",
"New text file.txt" : "Нова текстуална датотека file.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,8 +8,10 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Избриши",
"Delete permanently" : "Трајно избришани",
"Error" : "Грешка",
"This operation is forbidden" : "Операцијата не е дозволена",
"restored" : "повратени",
"No entries found in this folder" : "Нема ништо во оваа папка",
"Select all" : "Избери се",
"Name" : "Име",
"Deleted" : "Избришан"
},
......
......@@ -6,8 +6,10 @@
"Delete" : "Избриши",
"Delete permanently" : "Трајно избришани",
"Error" : "Грешка",
"This operation is forbidden" : "Операцијата не е дозволена",
"restored" : "повратени",
"No entries found in this folder" : "Нема ништо во оваа папка",
"Select all" : "Избери се",
"Name" : "Име",
"Deleted" : "Избришан"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;"
......
......@@ -10,15 +10,22 @@ OC.L10N.register(
"No configuration specified" : "Ez da konfiguraziorik zehaztu",
"No data specified" : "Ez da daturik zehaztu",
" Could not set configuration %s" : "Ezin izan da %s konfigurazioa ezarri",
"Action does not exist" : "Ekintza ez da existitzen",
"The Base DN appears to be wrong" : "Oinarrizko DN gaizki dagoela dirudi",
"Configuration incorrect" : "Konfigurazioa ez dago ongi",
"Configuration incomplete" : "Konfigurazioa osatu gabe dago",
"Configuration OK" : "Konfigurazioa ongi dago",
"Select groups" : "Hautatu taldeak",
"Select object classes" : "Hautatu objektu klaseak",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Zerbitzaria",
"More than 1,000 directory entries available." : "1.000 baino direktorio sarrera gehiago daude.",
" entries available within the provided Base DN" : "sarrera eskuragarri emandako Oinarrizko DNarekin",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ziur zaude Zerbitzariaren Konfigurazioa ezabatu nahi duzula?",
"Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea",
"Select attributes" : "Hautatu atributuak",
"User found and settings verified." : "Erabiltzailea aurkituta eta ezarpenak egiaztatutak.",
"Please provide a login name to test against" : "Mesedez saioa hasteko izen bat eman frogatu ahal izateko",
"The group box was disabled, because the LDAP / AD server does not support memberOf." : "Taldeen sarrera desgaitu da, LDAP / AD zerbitzariak ez duelako memberOf onartzen.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["Talde %s aurkitu da","%s talde aurkitu dira"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["Erabiltzaile %s aurkitu da","%s erabiltzaile aurkitu dira"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Ezin izan da erabiltzailearen bistaratze izenaren atributua antzeman. Mesedez zehaztu ldap ezarpen aurreratuetan.",
......@@ -26,27 +33,47 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Host" : "Baliogabeko hostalaria",
"Server" : "Zerbitzaria",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Login Attributes" : "Saioa hasteko atributuak",
"Groups" : "Taldeak",
"Test Configuration" : "Egiaztatu Konfigurazioa",
"Help" : "Laguntza",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Baldintza horiek betetzen dituzten taldeak bertan eskuragarri %s:",
"Only these object classes:" : "Bakarrik objektu klase hauetakoak:",
"Only from these groups:" : "Bakarrik talde hauetakoak:",
"Search groups" : "Bilatu taldeak",
"Available groups" : "Eskuragarri dauden taldeak",
"Selected groups" : "Hautatuko taldeak",
"Edit LDAP Query" : "Editatu LDAP kontsulta",
"LDAP Filter:" : "LDAP Iragazkia:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP taldek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Verify settings and count groups" : "Egiaztatu ezarpetak eta zenbatu taldeak",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD Erabiltzaile izena:",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD E-posta Helbidea:",
"Other Attributes:" : "Bestelako atributuak:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Definitu aplikatu beharreko iragazkia sartzen saiatzean. %%uid erabiltzailearen izena ordezten du sartzeko ekintzan. Adibidez: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Egiaztatu Saioa hasteko izena",
"Verify settings" : "Egiaztatu ezarpenak",
"1. Server" : "1. Zerbitzaria",
"%s. Server:" : "%s. Zerbitzaria:",
"Add a new and blank configuration" : "Gehitu konfigurazio berri eta huts bat",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Kopiatu uneko konfigurazioa direktorio lotura berrian",
"Delete the current configuration" : "Ezabatu uneko konfigurazioa",
"Host" : "Hostalaria",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Protokoloa ez da beharrezkoa, SSL behar baldin ez baduzu. Honela bada hasi ldaps://",
"Port" : "Portua",
"Detect Port" : "Antzeman Ataka",
"User DN" : "Erabiltzaile DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lotura egingo den bezero erabiltzailearen DNa, adb. uid=agent,dc=example,dc=com. Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"Password" : "Pasahitza",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"One Base DN per line" : "DN Oinarri bat lerroko",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Erabiltzaile eta taldeentzako Oinarrizko DN zehaztu dezakezu Aurreratu fitxan",
"Detect Base DN" : "Anteman Oinarrizko DN",
"Test Base DN" : "Egiaztatu Oinarrizko DN",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Eskuz sartu LDAP iragazkiak (direktorio handietarako gomendatuta)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Mugatu %s sarbidea baldintza horiek betetzen dituzten erabiltzaileei.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP erabiltzailek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Verify settings and count users" : "Egiaztatu ezarpetak eta zenbatu erabiltzaileak",
"Saving" : "Gordetzen",
"Back" : "Atzera",
"Continue" : "Jarraitu",
......
......@@ -8,15 +8,22 @@
"No configuration specified" : "Ez da konfiguraziorik zehaztu",
"No data specified" : "Ez da daturik zehaztu",
" Could not set configuration %s" : "Ezin izan da %s konfigurazioa ezarri",
"Action does not exist" : "Ekintza ez da existitzen",
"The Base DN appears to be wrong" : "Oinarrizko DN gaizki dagoela dirudi",
"Configuration incorrect" : "Konfigurazioa ez dago ongi",
"Configuration incomplete" : "Konfigurazioa osatu gabe dago",
"Configuration OK" : "Konfigurazioa ongi dago",
"Select groups" : "Hautatu taldeak",
"Select object classes" : "Hautatu objektu klaseak",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Zerbitzaria",
"More than 1,000 directory entries available." : "1.000 baino direktorio sarrera gehiago daude.",
" entries available within the provided Base DN" : "sarrera eskuragarri emandako Oinarrizko DNarekin",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ziur zaude Zerbitzariaren Konfigurazioa ezabatu nahi duzula?",
"Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea",
"Select attributes" : "Hautatu atributuak",
"User found and settings verified." : "Erabiltzailea aurkituta eta ezarpenak egiaztatutak.",
"Please provide a login name to test against" : "Mesedez saioa hasteko izen bat eman frogatu ahal izateko",
"The group box was disabled, because the LDAP / AD server does not support memberOf." : "Taldeen sarrera desgaitu da, LDAP / AD zerbitzariak ez duelako memberOf onartzen.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["Talde %s aurkitu da","%s talde aurkitu dira"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["Erabiltzaile %s aurkitu da","%s erabiltzaile aurkitu dira"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Ezin izan da erabiltzailearen bistaratze izenaren atributua antzeman. Mesedez zehaztu ldap ezarpen aurreratuetan.",
......@@ -24,27 +31,47 @@
"Invalid Host" : "Baliogabeko hostalaria",
"Server" : "Zerbitzaria",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Login Attributes" : "Saioa hasteko atributuak",
"Groups" : "Taldeak",
"Test Configuration" : "Egiaztatu Konfigurazioa",
"Help" : "Laguntza",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Baldintza horiek betetzen dituzten taldeak bertan eskuragarri %s:",
"Only these object classes:" : "Bakarrik objektu klase hauetakoak:",
"Only from these groups:" : "Bakarrik talde hauetakoak:",
"Search groups" : "Bilatu taldeak",
"Available groups" : "Eskuragarri dauden taldeak",
"Selected groups" : "Hautatuko taldeak",
"Edit LDAP Query" : "Editatu LDAP kontsulta",
"LDAP Filter:" : "LDAP Iragazkia:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP taldek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Verify settings and count groups" : "Egiaztatu ezarpetak eta zenbatu taldeak",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD Erabiltzaile izena:",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD E-posta Helbidea:",
"Other Attributes:" : "Bestelako atributuak:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Definitu aplikatu beharreko iragazkia sartzen saiatzean. %%uid erabiltzailearen izena ordezten du sartzeko ekintzan. Adibidez: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Egiaztatu Saioa hasteko izena",
"Verify settings" : "Egiaztatu ezarpenak",
"1. Server" : "1. Zerbitzaria",
"%s. Server:" : "%s. Zerbitzaria:",
"Add a new and blank configuration" : "Gehitu konfigurazio berri eta huts bat",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Kopiatu uneko konfigurazioa direktorio lotura berrian",
"Delete the current configuration" : "Ezabatu uneko konfigurazioa",
"Host" : "Hostalaria",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Protokoloa ez da beharrezkoa, SSL behar baldin ez baduzu. Honela bada hasi ldaps://",
"Port" : "Portua",
"Detect Port" : "Antzeman Ataka",
"User DN" : "Erabiltzaile DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lotura egingo den bezero erabiltzailearen DNa, adb. uid=agent,dc=example,dc=com. Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"Password" : "Pasahitza",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"One Base DN per line" : "DN Oinarri bat lerroko",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Erabiltzaile eta taldeentzako Oinarrizko DN zehaztu dezakezu Aurreratu fitxan",
"Detect Base DN" : "Anteman Oinarrizko DN",
"Test Base DN" : "Egiaztatu Oinarrizko DN",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Eskuz sartu LDAP iragazkiak (direktorio handietarako gomendatuta)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Mugatu %s sarbidea baldintza horiek betetzen dituzten erabiltzaileei.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP erabiltzailek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Verify settings and count users" : "Egiaztatu ezarpetak eta zenbatu erabiltzaileak",
"Saving" : "Gordetzen",
"Back" : "Atzera",
"Continue" : "Jarraitu",
......
OC.L10N.register(
"user_ldap",
{
"Select groups" : "Одбери групи",
"Confirm Deletion" : "Потврдете го бришењето",
"Users" : "Корисници",
"Groups" : "Групи",
......
{ "translations": {
"Select groups" : "Одбери групи",
"Confirm Deletion" : "Потврдете го бришењето",
"Users" : "Корисници",
"Groups" : "Групи",
......
......@@ -16,8 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
"Finished code integrity check" : "Kontrola integrity kódu dokončena",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
"Finished code integrity check" : "Kontrola integrity kódu dokončena",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
......
......@@ -16,8 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Sæt log niveau til fejlfinding - nuværende niveau: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Nulstil log niveau til \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3rdparty)",
"%s (incompatible)" : "%s (inkombatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Følgende apps er blevet deaktiveret: %s",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Sæt log niveau til fejlfinding - nuværende niveau: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Nulstil log niveau til \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3rdparty)",
"%s (incompatible)" : "%s (inkombatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Følgende apps er blevet deaktiveret: %s",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Log-Level auf Debug gesetzt - aktuelles Level: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Log-Level auf \"%s\" zurückgesetzt",
"%s (3rdparty)" : "%s (3rdparty)",
"%s (incompatible)" : "%s (nicht kompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Apps sind deaktiviert worden: %s",
......
......@@ -12,8 +12,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Log-Level auf Debug gesetzt - aktuelles Level: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Log-Level auf \"%s\" zurückgesetzt",
"%s (3rdparty)" : "%s (3rdparty)",
"%s (incompatible)" : "%s (nicht kompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Apps sind deaktiviert worden: %s",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Log-Level auf Debug gesetzt - aktuelles Level: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Log-Level auf \"%s\" zurückgesetzt",
"Following apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Already up to date" : "Bereits aktuell",
"File is too big" : "Datei ist zu groß",
......
......@@ -12,8 +12,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Log-Level auf Debug gesetzt - aktuelles Level: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Log-Level auf \"%s\" zurückgesetzt",
"Following apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Already up to date" : "Bereits aktuell",
"File is too big" : "Datei ist zu groß",
......
......@@ -16,8 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Αναβαθμίστηκε \"%s\" σε %s",
"Repair warning: " : "Προειδοποίηση διόρθωσης:",
"Repair error: " : "Σφάλμα διόρθωσης:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Καθορισμός του επιπέδου καταγραφής σε αποσφαλμάτωση - τρέχον επίπεδο: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Επαναφορά επιπέδου καταγραφής σε \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3ου μέρους)",
"%s (incompatible)" : "%s (ασύμβατη)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Οι ακόλουθες εφαρμογές έχουν απενεργοποιηθεί: %s",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Αναβαθμίστηκε \"%s\" σε %s",
"Repair warning: " : "Προειδοποίηση διόρθωσης:",
"Repair error: " : "Σφάλμα διόρθωσης:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Καθορισμός του επιπέδου καταγραφής σε αποσφαλμάτωση - τρέχον επίπεδο: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Επαναφορά επιπέδου καταγραφής σε \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3ου μέρους)",
"%s (incompatible)" : "%s (ασύμβατη)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Οι ακόλουθες εφαρμογές έχουν απενεργοποιηθεί: %s",
......
......@@ -16,8 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Se ha actualizado \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Advertencia de reparación:",
"Repair error: " : "Error que reparar:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Establecer nivel de registro para depurar - nivel actual: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Restablecer nivel de registro a \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Comenzando comprobación de integridad de código",
"Finished code integrity check" : "Terminando comprobación de integridad de código",
"%s (3rdparty)" : "%s (tercer parte)",
......
......@@ -14,8 +14,6 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Se ha actualizado \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Advertencia de reparación:",
"Repair error: " : "Error que reparar:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Establecer nivel de registro para depurar - nivel actual: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Restablecer nivel de registro a \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Comenzando comprobación de integridad de código",
"Finished code integrity check" : "Terminando comprobación de integridad de código",
"%s (3rdparty)" : "%s (tercer parte)",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment