Commit e00f25e5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 1c7f1a87
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Enabled" : "Activado",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartindo",
"Security" : "Seguranza",
"Email Server" : "Servidor de correo",
"Log" : "Rexistro",
"Authentication error" : "Produciuse un erro de autenticación",
"Your full name has been changed." : "O seu nome completo foi cambiado",
"Unable to change full name" : "Non é posíbel cambiar o nome completo",
......@@ -31,6 +35,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contrasinal de recuperación do administrador incorrecto. Comprobe o contrasinal e tenteo de novo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "A infraestrutura non admite o cambio de contrasinal, mais a chave de cifrado dos usuarios foi actualizada correctamente.",
"Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
"Enabled" : "Activado",
"Saved" : "Gardado",
"test email settings" : "correo de proba dos axustes",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Se recibiu este correo, semella que a configuración é correcta.",
......@@ -107,14 +112,12 @@ OC.L10N.register(
"URL generation in notification emails" : "Xeración dos URL nos correos de notificación",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación non foi feita na raíz do dominio e usa o sistema de cron, poden xurdir problemas coa xeración dos URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwritewebroot» no ficheiro config.php ás ruta de webroot da súa instalación (suxírese: «%s»)",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Volva comprobar as <a href='%s'>guías de instalación</a>",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "O último «cron» executouse ás %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "O último «cron» executouse ás %s. Isto supón que pasou máis dunha hora. polo que semella que algo vai mal.",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
"Sharing" : "Compartindo",
"Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
"Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
"Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
......@@ -128,11 +131,9 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo para os ficheiros compartidos",
"Exclude groups from sharing" : "Excluír grupos da compartición",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Estes grupos poderán recibir comparticións, mais non inicialas.",
"Security" : "Seguranza",
"Enforce HTTPS" : "Forzar HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forzar que os clientes se conecten a %s empregando unha conexión cifrada.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Conéctese a %s empregando HTTPS para activar ou desactivar o forzado de SSL.",
"Email Server" : "Servidor de correo",
"This is used for sending out notifications." : "Isto utilizase para o envío de notificacións.",
"Send mode" : "Modo de envío",
"From address" : "Desde o enderezo",
......@@ -146,7 +147,6 @@ OC.L10N.register(
"SMTP Password" : "Contrasinal SMTP",
"Test email settings" : "Correo de proba dos axustes",
"Send email" : "Enviar o correo",
"Log" : "Rexistro",
"Log level" : "Nivel de rexistro",
"More" : "Máis",
"Less" : "Menos",
......
{ "translations": {
"Enabled" : "Activado",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartindo",
"Security" : "Seguranza",
"Email Server" : "Servidor de correo",
"Log" : "Rexistro",
"Authentication error" : "Produciuse un erro de autenticación",
"Your full name has been changed." : "O seu nome completo foi cambiado",
"Unable to change full name" : "Non é posíbel cambiar o nome completo",
......@@ -29,6 +33,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contrasinal de recuperación do administrador incorrecto. Comprobe o contrasinal e tenteo de novo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "A infraestrutura non admite o cambio de contrasinal, mais a chave de cifrado dos usuarios foi actualizada correctamente.",
"Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
"Enabled" : "Activado",
"Saved" : "Gardado",
"test email settings" : "correo de proba dos axustes",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Se recibiu este correo, semella que a configuración é correcta.",
......@@ -105,14 +110,12 @@
"URL generation in notification emails" : "Xeración dos URL nos correos de notificación",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación non foi feita na raíz do dominio e usa o sistema de cron, poden xurdir problemas coa xeración dos URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwritewebroot» no ficheiro config.php ás ruta de webroot da súa instalación (suxírese: «%s»)",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Volva comprobar as <a href='%s'>guías de instalación</a>",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "O último «cron» executouse ás %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "O último «cron» executouse ás %s. Isto supón que pasou máis dunha hora. polo que semella que algo vai mal.",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
"Sharing" : "Compartindo",
"Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
"Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
"Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
......@@ -126,11 +129,9 @@
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo para os ficheiros compartidos",
"Exclude groups from sharing" : "Excluír grupos da compartición",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Estes grupos poderán recibir comparticións, mais non inicialas.",
"Security" : "Seguranza",
"Enforce HTTPS" : "Forzar HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forzar que os clientes se conecten a %s empregando unha conexión cifrada.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Conéctese a %s empregando HTTPS para activar ou desactivar o forzado de SSL.",
"Email Server" : "Servidor de correo",
"This is used for sending out notifications." : "Isto utilizase para o envío de notificacións.",
"Send mode" : "Modo de envío",
"From address" : "Desde o enderezo",
......@@ -144,7 +145,6 @@
"SMTP Password" : "Contrasinal SMTP",
"Test email settings" : "Correo de proba dos axustes",
"Send email" : "Enviar o correo",
"Log" : "Rexistro",
"Log level" : "Nivel de rexistro",
"More" : "Máis",
"Less" : "Menos",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "שיתוף",
"Security" : "אבטחה",
"Log" : "יומן",
"Authentication error" : "שגיאת הזדהות",
"Group already exists" : "הקבוצה כבר קיימת",
"Unable to add group" : "לא ניתן להוסיף קבוצה",
......@@ -40,17 +44,13 @@ OC.L10N.register(
"Setup Warning" : "שגיאת הגדרה",
"Module 'fileinfo' missing" : "המודול „fileinfo“ חסר",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "נא לעיין שוב ב<a href='%s'>מדריכי ההתקנה</a>.",
"Cron" : "Cron",
"Execute one task with each page loaded" : "יש להפעיל משימה אחת עם כל עמוד שנטען",
"Sharing" : "שיתוף",
"Allow apps to use the Share API" : "לאפשר ליישום להשתמש ב־API השיתוף",
"Allow resharing" : "לאפשר שיתוף מחדש",
"Security" : "אבטחה",
"Enforce HTTPS" : "לאלץ HTTPS",
"Server address" : "כתובת שרת",
"Port" : "פורט",
"Credentials" : "פרטי גישה",
"Log" : "יומן",
"Log level" : "רמת הדיווח",
"More" : "יותר",
"Less" : "פחות",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "שיתוף",
"Security" : "אבטחה",
"Log" : "יומן",
"Authentication error" : "שגיאת הזדהות",
"Group already exists" : "הקבוצה כבר קיימת",
"Unable to add group" : "לא ניתן להוסיף קבוצה",
......@@ -38,17 +42,13 @@
"Setup Warning" : "שגיאת הגדרה",
"Module 'fileinfo' missing" : "המודול „fileinfo“ חסר",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "נא לעיין שוב ב<a href='%s'>מדריכי ההתקנה</a>.",
"Cron" : "Cron",
"Execute one task with each page loaded" : "יש להפעיל משימה אחת עם כל עמוד שנטען",
"Sharing" : "שיתוף",
"Allow apps to use the Share API" : "לאפשר ליישום להשתמש ב־API השיתוף",
"Allow resharing" : "לאפשר שיתוף מחדש",
"Security" : "אבטחה",
"Enforce HTTPS" : "לאלץ HTTPS",
"Server address" : "כתובת שרת",
"Port" : "פורט",
"Credentials" : "פרטי גישה",
"Log" : "יומן",
"Log level" : "רמת הדיווח",
"More" : "יותר",
"Less" : "פחות",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Enabled" : "Aktivirano",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dijeljenje zajedničkih resursa",
"Security" : "Sigurnost",
"Email Server" : "Poslužitelj e-pošte",
"Log" : "Zapisnik",
"Authentication error" : "Pogrešna autentikacija",
"Your full name has been changed." : "Vaše puno ime je promijenjeno.",
"Unable to change full name" : "Puno ime nije moguće promijeniti.",
......@@ -31,6 +35,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Pogrešna admin lozinka za oporavak. Molimo provjerite lozinku i pokušajte ponovno.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Pozadina ne podržava promjenu lozinke, ali korisnički ključ za šifriranje je uspješno ažuriran.",
"Unable to change password" : "Promjena lozinke nije moguća",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Saved" : "Spremljeno",
"test email settings" : "Postavke za testiranje e-pošte",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Ako ste ovu e-poštu primili,čini se da su postavke ispravne.",
......@@ -110,14 +115,12 @@ OC.L10N.register(
"URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ako vaša instalacija nije instalirana u korijenu domene i koristi sustav cron,mogu se javiti problemi s generiranjem URL. Da biste takve probleme izbjegli,molimo postavite opciju \"overwritewebroot\" u vašoj datoteci config.php.na webroot path vaše instalacije (Predlažemo: \"%s\").",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiče </a>.",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "Zadnji cron je izvršen na %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Zadnji cron izvršen je na %s. Bilo je to prije više od jednog sata, čini se da nešto nije u redu.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvršite jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registriran na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Koristite cron uslugu sustava za pozivanje cron.php datoteke svakih 15 minuta.",
"Sharing" : "Dijeljenje zajedničkih resursa",
"Allow apps to use the Share API" : "Dopustite apps korištenje Share API",
"Allow users to share via link" : "Dopustite korisnicia dijeljenje putem veze",
"Enforce password protection" : "Nametnite zaštitu lozinki",
......@@ -131,11 +134,9 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Dopustite korisnicima slanje notifikacijske e-pošte za podijeljene datoteke",
"Exclude groups from sharing" : "Isključite grupe iz dijeljenja zajedničkih resursa",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ove će grupe još uvijek moći primati dijeljene resurse, ali ne i inicirati ih",
"Security" : "Sigurnost",
"Enforce HTTPS" : "Nametnite HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Prisiljava klijente da se priključe na %s putem šifrirane konekcije.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Molimo,priključite se na svoj %s putem HTTPS da biste omogućili ili onemogućili SSL",
"Email Server" : "Poslužitelj e-pošte",
"This is used for sending out notifications." : "Ovo se koristi za slanje notifikacija.",
"Send mode" : "Način rada za slanje",
"From address" : "S adrese",
......@@ -149,7 +150,6 @@ OC.L10N.register(
"SMTP Password" : "Lozinka SMPT",
"Test email settings" : "Postavke za testnu e-poštu",
"Send email" : "Pošaljite e-poštu",
"Log" : "Zapisnik",
"Log level" : "Razina zapisnika",
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
......
{ "translations": {
"Enabled" : "Aktivirano",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dijeljenje zajedničkih resursa",
"Security" : "Sigurnost",
"Email Server" : "Poslužitelj e-pošte",
"Log" : "Zapisnik",
"Authentication error" : "Pogrešna autentikacija",
"Your full name has been changed." : "Vaše puno ime je promijenjeno.",
"Unable to change full name" : "Puno ime nije moguće promijeniti.",
......@@ -29,6 +33,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Pogrešna admin lozinka za oporavak. Molimo provjerite lozinku i pokušajte ponovno.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Pozadina ne podržava promjenu lozinke, ali korisnički ključ za šifriranje je uspješno ažuriran.",
"Unable to change password" : "Promjena lozinke nije moguća",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Saved" : "Spremljeno",
"test email settings" : "Postavke za testiranje e-pošte",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Ako ste ovu e-poštu primili,čini se da su postavke ispravne.",
......@@ -108,14 +113,12 @@
"URL generation in notification emails" : "Generiranje URL-a u notifikacijskoj e-pošti",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ako vaša instalacija nije instalirana u korijenu domene i koristi sustav cron,mogu se javiti problemi s generiranjem URL. Da biste takve probleme izbjegli,molimo postavite opciju \"overwritewebroot\" u vašoj datoteci config.php.na webroot path vaše instalacije (Predlažemo: \"%s\").",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiče </a>.",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "Zadnji cron je izvršen na %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Zadnji cron izvršen je na %s. Bilo je to prije više od jednog sata, čini se da nešto nije u redu.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvršite jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registriran na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Koristite cron uslugu sustava za pozivanje cron.php datoteke svakih 15 minuta.",
"Sharing" : "Dijeljenje zajedničkih resursa",
"Allow apps to use the Share API" : "Dopustite apps korištenje Share API",
"Allow users to share via link" : "Dopustite korisnicia dijeljenje putem veze",
"Enforce password protection" : "Nametnite zaštitu lozinki",
......@@ -129,11 +132,9 @@
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Dopustite korisnicima slanje notifikacijske e-pošte za podijeljene datoteke",
"Exclude groups from sharing" : "Isključite grupe iz dijeljenja zajedničkih resursa",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ove će grupe još uvijek moći primati dijeljene resurse, ali ne i inicirati ih",
"Security" : "Sigurnost",
"Enforce HTTPS" : "Nametnite HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Prisiljava klijente da se priključe na %s putem šifrirane konekcije.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Molimo,priključite se na svoj %s putem HTTPS da biste omogućili ili onemogućili SSL",
"Email Server" : "Poslužitelj e-pošte",
"This is used for sending out notifications." : "Ovo se koristi za slanje notifikacija.",
"Send mode" : "Način rada za slanje",
"From address" : "S adrese",
......@@ -147,7 +148,6 @@
"SMTP Password" : "Lozinka SMPT",
"Test email settings" : "Postavke za testnu e-poštu",
"Send email" : "Pošaljite e-poštu",
"Log" : "Zapisnik",
"Log level" : "Razina zapisnika",
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Recommended" : "Ajánlott",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Sharing" : "Megosztás",
"Security" : "Biztonság",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"Log" : "Naplózás",
"Authentication error" : "Azonosítási hiba",
"Your full name has been changed." : "Az Ön teljes nevét módosítottuk.",
"Unable to change full name" : "Nem sikerült megváltoztatni a teljes nevét",
......@@ -32,6 +35,8 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hibás admin helyreállítási jelszó. Ellenőrizze a jelszót és próbálja újra!",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "A háttér-alrendszer nem támogatja a jelszómódosítást, de felhasználó titkosítási kulcsát sikeresen frissítettük.",
"Unable to change password" : "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót",
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Recommended" : "Ajánlott",
"Saved" : "Elmentve",
"test email settings" : "e-mail beállítások ellenőrzése",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Amennyiben megérkezett ez az e-mail akkor a beállítások megfelelők.",
......@@ -110,14 +115,12 @@ OC.L10N.register(
"URL generation in notification emails" : "URL-képzés az értesítő e-mailekben",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ha a telepítése nem a webkiszolgáló gyökerében van, és a rendszer cron szolgáltatását használja, akkor problémák lehetnek az URL-ek képzésével. Ezek elkerülése érdekében állítsa be a config.php-ban az \"overwritewebroot\" paramétert a telepítés által használt webútvonalra. (Javasolt beállítás: \"%s\")",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Kérjük tüzetesen tanulmányozza át a <a href='%s'>telepítési útmutatót</a>.",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Last cron was executed at %s." : "Az utolsó cron feladat ekkor futott le: %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Az utolsó cron feladat ekkor futott le: %s. Ez több, mint 1 órája történt, valami nincs rendben.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"Sharing" : "Megosztás",
"Allow apps to use the Share API" : "Lehetővé teszi, hogy a programmodulok is használhassák a megosztást",
"Allow users to share via link" : "Engedjük meg az állományok linkekkel történő megosztását",
"Enforce password protection" : "Legyen kötelező a linkek jelszóval való védelme",
......@@ -131,11 +134,9 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files" : "A felhasználók küldhessenek e-mail értesítést a megosztás létrejöttéről",
"Exclude groups from sharing" : "Csoportok megosztási jogának tiltása",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "E csoportok tagjaival meg lehet osztani anyagokat, de ők nem hozhatnak létre megosztást.",
"Security" : "Biztonság",
"Enforce HTTPS" : "Kötelező HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Kötelezővé teszi, hogy a böngészőprogramok titkosított csatornán kapcsolódjanak a %s szolgáltatáshoz.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Kérjük, hogy HTTPS protokollon keresztül kapcsolódjon a %s rendszerhez, ha be- vagy ki akarja kapcsolni a kötelező SSL-beállítást!",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"This is used for sending out notifications." : "Ezt használjuk a jelentések kiküldésére.",
"Send mode" : "Küldési mód",
"From address" : "A feladó címe",
......@@ -149,7 +150,6 @@ OC.L10N.register(
"SMTP Password" : "SMTP jelszó",
"Test email settings" : "Az e-mail beállítások ellenőrzése",
"Send email" : "E-mail küldése",
"Log" : "Naplózás",
"Log level" : "Naplózási szint",
"More" : "Több",
"Less" : "Kevesebb",
......
{ "translations": {
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Recommended" : "Ajánlott",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Sharing" : "Megosztás",
"Security" : "Biztonság",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"Log" : "Naplózás",
"Authentication error" : "Azonosítási hiba",
"Your full name has been changed." : "Az Ön teljes nevét módosítottuk.",
"Unable to change full name" : "Nem sikerült megváltoztatni a teljes nevét",
......@@ -30,6 +33,8 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hibás admin helyreállítási jelszó. Ellenőrizze a jelszót és próbálja újra!",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "A háttér-alrendszer nem támogatja a jelszómódosítást, de felhasználó titkosítási kulcsát sikeresen frissítettük.",
"Unable to change password" : "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót",
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Recommended" : "Ajánlott",
"Saved" : "Elmentve",
"test email settings" : "e-mail beállítások ellenőrzése",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Amennyiben megérkezett ez az e-mail akkor a beállítások megfelelők.",
......@@ -108,14 +113,12 @@
"URL generation in notification emails" : "URL-képzés az értesítő e-mailekben",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ha a telepítése nem a webkiszolgáló gyökerében van, és a rendszer cron szolgáltatását használja, akkor problémák lehetnek az URL-ek képzésével. Ezek elkerülése érdekében állítsa be a config.php-ban az \"overwritewebroot\" paramétert a telepítés által használt webútvonalra. (Javasolt beállítás: \"%s\")",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Kérjük tüzetesen tanulmányozza át a <a href='%s'>telepítési útmutatót</a>.",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Last cron was executed at %s." : "Az utolsó cron feladat ekkor futott le: %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Az utolsó cron feladat ekkor futott le: %s. Ez több, mint 1 órája történt, valami nincs rendben.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"Sharing" : "Megosztás",
"Allow apps to use the Share API" : "Lehetővé teszi, hogy a programmodulok is használhassák a megosztást",
"Allow users to share via link" : "Engedjük meg az állományok linkekkel történő megosztását",
"Enforce password protection" : "Legyen kötelező a linkek jelszóval való védelme",
......@@ -129,11 +132,9 @@
"Allow users to send mail notification for shared files" : "A felhasználók küldhessenek e-mail értesítést a megosztás létrejöttéről",
"Exclude groups from sharing" : "Csoportok megosztási jogának tiltása",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "E csoportok tagjaival meg lehet osztani anyagokat, de ők nem hozhatnak létre megosztást.",
"Security" : "Biztonság",
"Enforce HTTPS" : "Kötelező HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Kötelezővé teszi, hogy a böngészőprogramok titkosított csatornán kapcsolódjanak a %s szolgáltatáshoz.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Kérjük, hogy HTTPS protokollon keresztül kapcsolódjon a %s rendszerhez, ha be- vagy ki akarja kapcsolni a kötelező SSL-beállítást!",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"This is used for sending out notifications." : "Ezt használjuk a jelentések kiküldésére.",
"Send mode" : "Küldési mód",
"From address" : "A feladó címe",
......@@ -147,7 +148,6 @@
"SMTP Password" : "SMTP jelszó",
"Test email settings" : "Az e-mail beállítások ellenőrzése",
"Send email" : "E-mail küldése",
"Log" : "Naplózás",
"Log level" : "Naplózási szint",
"More" : "Több",
"Less" : "Kevesebb",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Log" : "Registro",
"Language changed" : "Linguage cambiate",
"Invalid request" : "Requesta invalide",
"Saved" : "Salveguardate",
......@@ -15,7 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"never" : "nunquam",
"__language_name__" : "Interlingua",
"Security Warning" : "Aviso de securitate",
"Log" : "Registro",
"More" : "Plus",
"by" : "per",
"Get the apps to sync your files" : "Obtene le apps (applicationes) pro synchronizar tu files",
......
{ "translations": {
"Log" : "Registro",
"Language changed" : "Linguage cambiate",
"Invalid request" : "Requesta invalide",
"Saved" : "Salveguardate",
......@@ -13,7 +14,6 @@
"never" : "nunquam",
"__language_name__" : "Interlingua",
"Security Warning" : "Aviso de securitate",
"Log" : "Registro",
"More" : "Plus",
"by" : "per",
"Get the apps to sync your files" : "Obtene le apps (applicationes) pro synchronizar tu files",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Berbagi",
"Security" : "Keamanan",
"Email Server" : "Server Email",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Terjadi kesalahan saat otentikasi",
"Your full name has been changed." : "Nama lengkap Anda telah diubah",
"Unable to change full name" : "Tidak dapat mengubah nama lengkap",
......@@ -33,6 +35,9 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Sandi pemulihan admin salah. Periksa sandi dan ulangi kembali.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Back-end tidak mendukung perubahan password, tetapi kunci enkripsi pengguna berhasil diperbarui.",
"Unable to change password" : "Tidak dapat mengubah sandi",
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"Saved" : "Disimpan",
"test email settings" : "pengaturan email percobaan",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Jika Anda menerma email ini, pengaturan tampaknya sudah benar.",
......@@ -117,14 +122,12 @@ OC.L10N.register(
"Connectivity checks" : "Pemeriksaan konektivitas",
"No problems found" : "Masalah tidak ditemukan",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Silakan periksa ulang <a href='%s'>panduan instalasi</a>.",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "Cron terakhir dieksekusi pada %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Cron terakhir dieksekusi pada %s. Hal ini lebih dari sejam yang lalu, ada sesuatu yang salah.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"Sharing" : "Berbagi",
"Allow apps to use the Share API" : "Izinkan aplikasi untuk menggunakan API Pembagian",
"Allow users to share via link" : "Izinkan pengguna untuk membagikan via tautan",
"Enforce password protection" : "Berlakukan perlindungan sandi",
......@@ -138,11 +141,9 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Izinkan pengguna untuk mengirimkan email pemberitahuan untuk berkas berbagi",
"Exclude groups from sharing" : "Tidak termasuk grup untuk berbagi",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grup ini akan tetap dapat menerima berbagi, tatapi tidak dapat membagikan.",
"Security" : "Keamanan",
"Enforce HTTPS" : "Selalu Gunakan HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Memaksa klien untuk menghubungkan ke %s menggunakan sambungan yang dienskripsi.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Mohon sambungkan ke %s menggunakan HTTPS untuk mengaktifkannya atau menonaktifkan penegakan SSL.",
"Email Server" : "Server Email",
"This is used for sending out notifications." : "Ini digunakan untuk mengirim notifikasi keluar.",
"Send mode" : "Modus kirim",
"From address" : "Dari alamat",
......@@ -157,7 +158,6 @@ OC.L10N.register(
"Store credentials" : "Simpan kredensial",
"Test email settings" : "Pengaturan email percobaan",
"Send email" : "Kirim email",
"Log" : "Log",
"Log level" : "Level log",
"More" : "Lainnya",
"Less" : "Ciutkan",
......
{ "translations": {
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Berbagi",
"Security" : "Keamanan",
"Email Server" : "Server Email",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Terjadi kesalahan saat otentikasi",
"Your full name has been changed." : "Nama lengkap Anda telah diubah",
"Unable to change full name" : "Tidak dapat mengubah nama lengkap",
......@@ -31,6 +33,9 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Sandi pemulihan admin salah. Periksa sandi dan ulangi kembali.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Back-end tidak mendukung perubahan password, tetapi kunci enkripsi pengguna berhasil diperbarui.",
"Unable to change password" : "Tidak dapat mengubah sandi",
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"Saved" : "Disimpan",
"test email settings" : "pengaturan email percobaan",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Jika Anda menerma email ini, pengaturan tampaknya sudah benar.",
......@@ -115,14 +120,12 @@
"Connectivity checks" : "Pemeriksaan konektivitas",
"No problems found" : "Masalah tidak ditemukan",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Silakan periksa ulang <a href='%s'>panduan instalasi</a>.",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "Cron terakhir dieksekusi pada %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Cron terakhir dieksekusi pada %s. Hal ini lebih dari sejam yang lalu, ada sesuatu yang salah.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"Sharing" : "Berbagi",
"Allow apps to use the Share API" : "Izinkan aplikasi untuk menggunakan API Pembagian",
"Allow users to share via link" : "Izinkan pengguna untuk membagikan via tautan",
"Enforce password protection" : "Berlakukan perlindungan sandi",
......@@ -136,11 +139,9 @@
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Izinkan pengguna untuk mengirimkan email pemberitahuan untuk berkas berbagi",
"Exclude groups from sharing" : "Tidak termasuk grup untuk berbagi",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grup ini akan tetap dapat menerima berbagi, tatapi tidak dapat membagikan.",
"Security" : "Keamanan",
"Enforce HTTPS" : "Selalu Gunakan HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Memaksa klien untuk menghubungkan ke %s menggunakan sambungan yang dienskripsi.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Mohon sambungkan ke %s menggunakan HTTPS untuk mengaktifkannya atau menonaktifkan penegakan SSL.",
"Email Server" : "Server Email",
"This is used for sending out notifications." : "Ini digunakan untuk mengirim notifikasi keluar.",
"Send mode" : "Modus kirim",
"From address" : "Dari alamat",
......@@ -155,7 +156,6 @@
"Store credentials" : "Simpan kredensial",
"Test email settings" : "Pengaturan email percobaan",
"Send email" : "Kirim email",
"Log" : "Log",
"Log level" : "Level log",
"More" : "Lainnya",
"Less" : "Ciutkan",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Enabled" : "Abilitata",
"Not enabled" : "Non abilitata",
"Recommended" : "Consigliata",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",
"Security" : "Protezione",
"Email Server" : "Server di posta",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Errore di autenticazione",
"Your full name has been changed." : "Il tuo nome completo è stato cambiato.",
"Unable to change full name" : "Impossibile cambiare il nome completo",
......@@ -33,6 +35,9 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Password amministrativa di ripristino errata. Controlla la password e prova ancora.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Il motore non supporta la modifica della password, ma la chiave di cifratura dell'utente è stata aggiornata correttamente.",
"Unable to change password" : "Impossibile cambiare la password",
"Enabled" : "Abilitata",
"Not enabled" : "Non abilitata",
"Recommended" : "Consigliata",
"Saved" : "Salvato",
"test email settings" : "prova impostazioni email",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Se hai ricevuto questa email, le impostazioni dovrebbero essere corrette.",
......@@ -117,14 +122,12 @@ OC.L10N.register(
"Connectivity checks" : "Controlli di connettività",
"No problems found" : "Nessun problema trovato",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Leggi attentamente le <a href='%s'>guide d'installazione</a>.",
"Cron" : "Cron",
"Last cron was executed at %s." : "L'ultimo cron è stato eseguito alle %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "L'ultimo cron è stato eseguito alle %s. È più di un'ora fa, potrebbe esserci qualche problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
"Execute one task with each page loaded" : "Esegui un'operazione con ogni pagina caricata",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php è registrato su un servizio webcron per invocare cron.php ogni 15 minuti su http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Usa il servizio cron di sistema per invocare il file cron.php ogni 15 minuti.",
"Sharing" : "Condivisione",
"Allow apps to use the Share API" : "Consenti alle applicazioni di utilizzare le API di condivisione",
"Allow users to share via link" : "Consenti agli utenti di condivere tramite collegamento",
"Enforce password protection" : "Imponi la protezione con password",
......@@ -138,11 +141,9 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Consenti agli utenti di inviare email di notifica per i file condivisi",
"Exclude groups from sharing" : "Escludi gruppi dalla condivisione",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Questi gruppi saranno in grado di ricevere condivisioni, ma non iniziarle.",
"Security" : "Protezione",
"Enforce HTTPS" : "Forza HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forza i client a connettersi a %s tramite una connessione cifrata.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Connettiti al tuo %s tramite HTTPS per abilitare o disabilitare l'applicazione di SSL.",
"Email Server" : "Server di posta",
"This is used for sending out notifications." : "Viene utilizzato per inviare le notifiche.",
"Send mode" : "Modalità di invio",
"From address" : "Indirizzo mittente",
......@@ -157,7 +158,6 @@ OC.L10N.register(
"Store credentials" : "Memorizza le credenziali",
"Test email settings" : "Prova impostazioni email",
"Send email" : "Invia email",
"Log" : "Log",
"Log level" : "Livello di log",
"More" : "Altro",
"Less" : "Meno",
......
{ "translations": {
"Enabled" : "Abilitata",
"Not enabled" : "Non abilitata",
"Recommended" : "Consigliata",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",