Commit e411e795 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent bebf120e
......@@ -143,6 +143,7 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"config\" directory" : "\"config\" ディレクトリに書き込みができません",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "\"apps\" ディレクトリに書き込みができません",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "多くの場合、これは %s Webサーバーにappsディレクトリ %s への書き込み権限を与えるか、設定ファイルでアプリストアを無効化することで解決できます。",
"Cannot create \"data\" directory" : "\"データ\" ディレクトリを作成できません",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "通常、<a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">Webサーバーにルートディレクトリへの書き込み権限を与える</a>ことで解決できます。",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "多くの場合、パーミッションは %s Webサーバーにルートディレクトリ %s への書き込み権限を与えることで解決できます。",
"Setting locale to %s failed" : "ロケールを %s に設定できませんでした",
......@@ -162,7 +163,10 @@ OC.L10N.register(
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 が必要です",
"Please upgrade your database version" : "新しいバージョンのデータベースにアップグレードしてください",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "ディレクトリが他のユーザーから見えないように、パーミッションを 0770 に変更してください。",
"Your Data directory is readable by other users" : "あなたのデータディレクトリが他のユーザーから閲覧できる状態です。",
"Your Data directory must be an absolute path" : "データディレクトリは絶対パスである必要があります。",
"Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "設定ファイル内の \"datadirectory\" の値を確認してください。",
"Your Data directory is invalid" : "あなたのデータディレクトリが無効です",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "データディレクトリに \".ocdata\" ファイルが含まれていることを確認してください。",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "\"%s\" で %d タイプのロックを取得できませんでした。",
"Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s",
......
......@@ -141,6 +141,7 @@
"Cannot write into \"config\" directory" : "\"config\" ディレクトリに書き込みができません",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "\"apps\" ディレクトリに書き込みができません",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "多くの場合、これは %s Webサーバーにappsディレクトリ %s への書き込み権限を与えるか、設定ファイルでアプリストアを無効化することで解決できます。",
"Cannot create \"data\" directory" : "\"データ\" ディレクトリを作成できません",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "通常、<a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">Webサーバーにルートディレクトリへの書き込み権限を与える</a>ことで解決できます。",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "多くの場合、パーミッションは %s Webサーバーにルートディレクトリ %s への書き込み権限を与えることで解決できます。",
"Setting locale to %s failed" : "ロケールを %s に設定できませんでした",
......@@ -160,7 +161,10 @@
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 が必要です",
"Please upgrade your database version" : "新しいバージョンのデータベースにアップグレードしてください",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "ディレクトリが他のユーザーから見えないように、パーミッションを 0770 に変更してください。",
"Your Data directory is readable by other users" : "あなたのデータディレクトリが他のユーザーから閲覧できる状態です。",
"Your Data directory must be an absolute path" : "データディレクトリは絶対パスである必要があります。",
"Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "設定ファイル内の \"datadirectory\" の値を確認してください。",
"Your Data directory is invalid" : "あなたのデータディレクトリが無効です",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "データディレクトリに \".ocdata\" ファイルが含まれていることを確認してください。",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "\"%s\" で %d タイプのロックを取得できませんでした。",
"Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s",
......
......@@ -148,6 +148,9 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Če sistem ni nameščen v korensko mapo domene, uporablja pa okolje cron, se lahko pojavijo težave z ustvarjanjem naslovov URL. V nastavitveno datoteko config.php je priporočljivo vpisati možnost »overwrite.cli.url« s potjo v koren namestitve spletišča (priporočilo: »%s«).",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Uporabljena zbirka je SQLite. Za obsežnejše sisteme je priporočljiv prehod na drugo vrsto zbirke.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
......@@ -207,9 +210,6 @@ OC.L10N.register(
"What to log" : "Kaj naj se beleži?",
"Download logfile (%s)" : "Dnevnik prejemov (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Dnevniškega datoteka je večja od 100 MB. Hitrost prejema je odvisna od širokopasovne povezave!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Uporabljena zbirka je SQLite. Za obsežnejše sisteme je priporočljiv prehod na drugo vrsto zbirke.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"How to do backups" : "Kako ustvariti varnostne kopije",
"Advanced monitoring" : "Napredno sledenje",
"Performance tuning" : "Prilagajanje delovanja",
......@@ -220,6 +220,7 @@ OC.L10N.register(
"Developer documentation" : "Dokumentacija za razvijalce",
"Experimental applications ahead" : "Preizkusni programi",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Preizkusni programi niso varnostno preverjeni, pričakovano je, da so nestabilni, ali pa so še vedno v fazi izdelave. Tovrstni programi lahko povzročijo izgubo podatkov ali varnostne luknje.",
"by %s" : "-- %s",
"%s-licensed" : "dovoljenje-%s",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
"User documentation" : "Uporabniška dokumentacija",
......
......@@ -146,6 +146,9 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Če sistem ni nameščen v korensko mapo domene, uporablja pa okolje cron, se lahko pojavijo težave z ustvarjanjem naslovov URL. V nastavitveno datoteko config.php je priporočljivo vpisati možnost »overwrite.cli.url« s potjo v koren namestitve spletišča (priporočilo: »%s«).",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Uporabljena zbirka je SQLite. Za obsežnejše sisteme je priporočljiv prehod na drugo vrsto zbirke.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
......@@ -205,9 +208,6 @@
"What to log" : "Kaj naj se beleži?",
"Download logfile (%s)" : "Dnevnik prejemov (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Dnevniškega datoteka je večja od 100 MB. Hitrost prejema je odvisna od širokopasovne povezave!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Uporabljena zbirka je SQLite. Za obsežnejše sisteme je priporočljiv prehod na drugo vrsto zbirke.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, to še posebej velja, če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Za prehod na drug sistem podatkovne zbirje uporabite ukazno vrstico: 'occ db:convert-type' ali pa si oglejte možnosti, zabeležene v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentaciji ↗</a>.",
"How to do backups" : "Kako ustvariti varnostne kopije",
"Advanced monitoring" : "Napredno sledenje",
"Performance tuning" : "Prilagajanje delovanja",
......@@ -218,6 +218,7 @@
"Developer documentation" : "Dokumentacija za razvijalce",
"Experimental applications ahead" : "Preizkusni programi",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Preizkusni programi niso varnostno preverjeni, pričakovano je, da so nestabilni, ali pa so še vedno v fazi izdelave. Tovrstni programi lahko povzročijo izgubo podatkov ali varnostne luknje.",
"by %s" : "-- %s",
"%s-licensed" : "dovoljenje-%s",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
"User documentation" : "Uporabniška dokumentacija",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment