Commit ee90bef5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 52eab2a6
......@@ -12,6 +12,9 @@ OC.L10N.register(
"More comments..." : "Lisää kommentteja...",
"Save" : "Tallenna",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Sallittujen merkkien määrä {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "Virhe noutaessa kommenttia tunnisteella {id}",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "Virhe päivittäessä kommenttia tunnisteella {id}",
"Error occurred while posting comment" : "Virhe kommenttia lähettäessä",
"{count} unread comments" : "{count} lukematonta kommenttia",
"Comment" : "Kommentti",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
......
......@@ -10,6 +10,9 @@
"More comments..." : "Lisää kommentteja...",
"Save" : "Tallenna",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Sallittujen merkkien määrä {count}/{max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "Virhe noutaessa kommenttia tunnisteella {id}",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "Virhe päivittäessä kommenttia tunnisteella {id}",
"Error occurred while posting comment" : "Virhe kommenttia lähettäessä",
"{count} unread comments" : "{count} lukematonta kommenttia",
"Comment" : "Kommentti",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
......
......@@ -12,6 +12,9 @@ OC.L10N.register(
"More comments..." : "Więcej komentarzy...",
"Save" : "Zapisz",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Dozwolone znaki {count} z {max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "W trakcie otrzymywania komentarza o identyfikatorze {id} wystąpił błąd.",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "W trakcie aktualizacji komentarza o identyfikatorze {id} wystąpił błąd.",
"Error occurred while posting comment" : "Podczas wysyłania komentarza wystąpił błąd",
"{count} unread comments" : "{count} nieprzeczytanych komentarzy",
"Comment" : "Komentarz",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentarze</strong> dla plików <em>(zawsze wypisane w strumieniu)</em>",
......
......@@ -10,6 +10,9 @@
"More comments..." : "Więcej komentarzy...",
"Save" : "Zapisz",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Dozwolone znaki {count} z {max}",
"Error occurred while retrieving comment with id {id}" : "W trakcie otrzymywania komentarza o identyfikatorze {id} wystąpił błąd.",
"Error occurred while updating comment with id {id}" : "W trakcie aktualizacji komentarza o identyfikatorze {id} wystąpił błąd.",
"Error occurred while posting comment" : "Podczas wysyłania komentarza wystąpił błąd",
"{count} unread comments" : "{count} nieprzeczytanych komentarzy",
"Comment" : "Komentarz",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentarze</strong> dla plików <em>(zawsze wypisane w strumieniu)</em>",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s zaktualizowany system etykiet%3$s do %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s przypisywalny system etykiet%3$s do %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s nieprzypisany system etykiet %3$s z %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (ograniczone)",
"%s (invisible)" : "%s (niewidoczny)",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s zaktualizowany system etykiet%3$s do %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s przypisywalny system etykiet%3$s do %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s nieprzypisany system etykiet %3$s z %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (ograniczone)",
"%s (invisible)" : "%s (niewidoczny)",
"No files in here" : "Brak plików",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
......
......@@ -166,9 +166,13 @@ OC.L10N.register(
"delete" : "usuń",
"access control" : "kontrola dostępu",
"Could not unshare" : "Nie udało się usunąć udostępnienia",
"Share details could not be loaded for this item." : "Szczegóły udziału nie mogły zostać wczytane dla tego obiektu.",
"No users or groups found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników lub grup dla {search}",
"No users found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników dla {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (grupa)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (zdalny)",
"Share" : "Udostępnij",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Współdziel z użytkownikami innych chmur ownCloud używając wzorca uzytkownik@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Współdziel z użytkownikami...",
......@@ -181,6 +185,7 @@ OC.L10N.register(
"Non-existing tag #{tag}" : "Znacznik #{tag} nie istnieje",
"restricted" : "ograniczone",
"invisible" : "niewidoczny",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Usuń",
"Rename" : "Zmień nazwę",
"The object type is not specified." : "Nie określono typu obiektu.",
......@@ -237,6 +242,7 @@ OC.L10N.register(
"Data folder" : "Katalog danych",
"Configure the database" : "Skonfiguruj bazę danych",
"Only %s is available." : "Dostępne jest wyłącznie %s.",
"Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Zainstaluj lub aktywuj dodatkowe moduły PHP, aby uzyskać możliwość wyboru innych typów baz danych.",
"For more details check out the documentation." : "Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją.",
"Database user" : "Użytkownik bazy danych",
"Database password" : "Hasło do bazy danych",
......@@ -289,6 +295,7 @@ OC.L10N.register(
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Aby uniknąć timeout-ów przy większych instalacjach, możesz zamiast tego uruchomić następującą komendę w katalogu Twojej instalacji:",
"Detailed logs" : "Szczegółowe logi",
"Update needed" : "Wymagana aktualizacja",
"Please use the command line updater because you have a big instance." : "Ze względu na rozmiar Twojej instalacji użyj programu do aktualizacji z linii poleceń.",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Aby uzyskać pomoc, zajrzyj do <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacji</a>.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Strona odświeży się gdy instancja %s będzie ponownie dostępna."
},
......
......@@ -164,9 +164,13 @@
"delete" : "usuń",
"access control" : "kontrola dostępu",
"Could not unshare" : "Nie udało się usunąć udostępnienia",
"Share details could not be loaded for this item." : "Szczegóły udziału nie mogły zostać wczytane dla tego obiektu.",
"No users or groups found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników lub grup dla {search}",
"No users found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników dla {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (grupa)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (zdalny)",
"Share" : "Udostępnij",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Współdziel z użytkownikami innych chmur ownCloud używając wzorca uzytkownik@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Współdziel z użytkownikami...",
......@@ -179,6 +183,7 @@
"Non-existing tag #{tag}" : "Znacznik #{tag} nie istnieje",
"restricted" : "ograniczone",
"invisible" : "niewidoczny",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Usuń",
"Rename" : "Zmień nazwę",
"The object type is not specified." : "Nie określono typu obiektu.",
......@@ -235,6 +240,7 @@
"Data folder" : "Katalog danych",
"Configure the database" : "Skonfiguruj bazę danych",
"Only %s is available." : "Dostępne jest wyłącznie %s.",
"Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Zainstaluj lub aktywuj dodatkowe moduły PHP, aby uzyskać możliwość wyboru innych typów baz danych.",
"For more details check out the documentation." : "Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją.",
"Database user" : "Użytkownik bazy danych",
"Database password" : "Hasło do bazy danych",
......@@ -287,6 +293,7 @@
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Aby uniknąć timeout-ów przy większych instalacjach, możesz zamiast tego uruchomić następującą komendę w katalogu Twojej instalacji:",
"Detailed logs" : "Szczegółowe logi",
"Update needed" : "Wymagana aktualizacja",
"Please use the command line updater because you have a big instance." : "Ze względu na rozmiar Twojej instalacji użyj programu do aktualizacji z linii poleceń.",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Aby uzyskać pomoc, zajrzyj do <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacji</a>.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Strona odświeży się gdy instancja %s będzie ponownie dostępna."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -28,6 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"Email saved" : "E-mail zapisany",
"Your full name has been changed." : "Twoja pełna nazwa została zmieniona.",
"Unable to change full name" : "Nie można zmienić pełnej nazwy",
"Redis" : "Redis",
"Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
"Sharing" : "Udostępnianie",
"Server-side encryption" : "Szyfrowanie po stronie serwera",
......@@ -48,6 +49,7 @@ OC.L10N.register(
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Trwa migracja. Proszę poczekać, aż migracja dobiegnie końca.",
"Migration started …" : "Migracja rozpoczęta...",
"Sending..." : "Wysyłam...",
"Experimental" : "Eksperymentalny",
"All" : "Wszystkie",
"No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
"Update to %s" : "Uaktualnij do %s",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@
"Email saved" : "E-mail zapisany",
"Your full name has been changed." : "Twoja pełna nazwa została zmieniona.",
"Unable to change full name" : "Nie można zmienić pełnej nazwy",
"Redis" : "Redis",
"Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
"Sharing" : "Udostępnianie",
"Server-side encryption" : "Szyfrowanie po stronie serwera",
......@@ -46,6 +47,7 @@
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Trwa migracja. Proszę poczekać, aż migracja dobiegnie końca.",
"Migration started …" : "Migracja rozpoczęta...",
"Sending..." : "Wysyłam...",
"Experimental" : "Eksperymentalny",
"All" : "Wszystkie",
"No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
"Update to %s" : "Uaktualnij do %s",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment