Commit fb618894 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 43beaba0
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Upozornění zabezpečení a nastavení",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sdílení",
"Email Server" : "Emailový server",
......@@ -105,32 +104,20 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "Správce NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Konfigurace pouze pro čtení",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Konfigurace je nastavena pouze pro čtení. Toto znemožňuje některá nastavení přes webové rozhraní. Dále musí být pro každou změnu povolen zápis do konfiguračního souboru ručně.",
"Setup Warning" : "Upozornění nastavení",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Informace o výkonu databáze",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Je použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme přejít na robustnější databázi.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Pro migraci na jinou databázi lze použít aplikaci pro příkazový řádek: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "Platforma Microsoft Windows",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Server běží v prostředí Microsoft Windows. Pro optimální uživatelské pohodlí doporučujeme přejít na Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.",
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Velmi doporučujeme nainstalovat požadované balíčky do systému, pro podporu jednoho z následujících národních prostředí: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Generování adresy URL v oznamovacích emailech",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Služba cron zaznamenala chybnou konfiguraci",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a href=\"%s\">instalační příručky</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Upozornění zabezpečení a nastavení",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sdílení",
"Email Server" : "Emailový server",
......@@ -103,32 +102,20 @@
"NT LAN Manager" : "Správce NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Konfigurace pouze pro čtení",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Konfigurace je nastavena pouze pro čtení. Toto znemožňuje některá nastavení přes webové rozhraní. Dále musí být pro každou změnu povolen zápis do konfiguračního souboru ručně.",
"Setup Warning" : "Upozornění nastavení",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Informace o výkonu databáze",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Je použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme přejít na robustnější databázi.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Pro migraci na jinou databázi lze použít aplikaci pro příkazový řádek: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "Platforma Microsoft Windows",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Server běží v prostředí Microsoft Windows. Pro optimální uživatelské pohodlí doporučujeme přejít na Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.",
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Velmi doporučujeme nainstalovat požadované balíčky do systému, pro podporu jednoho z následujících národních prostředí: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Generování adresy URL v oznamovacích emailech",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Služba cron zaznamenala chybnou konfiguraci",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a href=\"%s\">instalační příručky</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Deling",
"Email Server" : "E-mailserver",
......@@ -104,32 +103,20 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Skrivebeskyttet konfig. slået til",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
"Setup Warning" : "Opsætnings Advarsel",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"Database Performance Info" : "Database Performance Oplysninger",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "For at migrere til en anden database, så brug kommandolinjeværktøjet: \"occ db:convert-type\"",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-platform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Din server kører på Microsoft Windows. Vi anbefaler stærkt at anvende Linux for en optimal brugeroplevelse.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Cronjobbet stødte på en forkert konfiguration",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
"No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href=\"%s\">installationsvejledningerne</a>, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Deling",
"Email Server" : "E-mailserver",
......@@ -102,32 +101,20 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Skrivebeskyttet konfig. slået til",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
"Setup Warning" : "Opsætnings Advarsel",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"Database Performance Info" : "Database Performance Oplysninger",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "For at migrere til en anden database, så brug kommandolinjeværktøjet: \"occ db:convert-type\"",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-platform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Din server kører på Microsoft Windows. Vi anbefaler stærkt at anvende Linux for en optimal brugeroplevelse.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu er installeret i en version, der er lavere end 4.0.6. Af hensyn til stabilitet og ydelsesmæssige grunde, anbefaler vi at opdatere til en nyere version af APCu.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
"Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Cronjobbet stødte på en forkert konfiguration",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
"No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href=\"%s\">installationsvejledningerne</a>, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
......@@ -92,6 +91,8 @@ OC.L10N.register(
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"A valid email must be provided" : "Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden",
"__language_name__" : "Deutsch (Persönlich)",
"Sync clients" : "Sync-Clients",
"Personal info" : "Persönliche Informationen",
"SSL root certificates" : "SSL-Root-Zertifikate",
"Encryption" : "Verschlüsselung",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alles (fatale Probleme, Fehler, Warnungen, Infos, Debug-Meldungen)",
......@@ -105,32 +106,20 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies verhindert das Setzen einiger Einstellungen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss bei jedem Update der Schreibzugriff auf die Datei händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankperformance",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Dein Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Im Cron-Job wurde eine Fehlkonfiguration festgestellt",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfe noch einmal die <a href=\"%s\">Installationsanleitungen</a> und kontrolliere das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......@@ -204,6 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"Current password" : "Aktuelles Passwort",
"New password" : "Neues Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Full name" : "Vollständiger Name",
"No display name set" : "Kein Anzeigename angegeben",
"Email" : "E-Mail",
"Your email address" : "Deine E-Mail-Adresse",
......@@ -224,6 +214,7 @@ OC.L10N.register(
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import root certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
......@@ -90,6 +89,8 @@
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"A valid email must be provided" : "Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden",
"__language_name__" : "Deutsch (Persönlich)",
"Sync clients" : "Sync-Clients",
"Personal info" : "Persönliche Informationen",
"SSL root certificates" : "SSL-Root-Zertifikate",
"Encryption" : "Verschlüsselung",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alles (fatale Probleme, Fehler, Warnungen, Infos, Debug-Meldungen)",
......@@ -103,32 +104,20 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies verhindert das Setzen einiger Einstellungen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss bei jedem Update der Schreibzugriff auf die Datei händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankperformance",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Dein Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Modul 'fileinfo' fehlt ",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen dieses Modul zu aktivieren um die besten Resultate bei der Erkennung der Dateitypen zu erreichen.",
"Locale not working" : "Ländereinstellung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Im Cron-Job wurde eine Fehlkonfiguration festgestellt",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfe noch einmal die <a href=\"%s\">Installationsanleitungen</a> und kontrolliere das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......@@ -202,6 +191,7 @@
"Current password" : "Aktuelles Passwort",
"New password" : "Neues Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Full name" : "Vollständiger Name",
"No display name set" : "Kein Anzeigename angegeben",
"Email" : "E-Mail",
"Your email address" : "Deine E-Mail-Adresse",
......@@ -222,6 +212,7 @@
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import root certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
......@@ -92,6 +91,8 @@ OC.L10N.register(
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"A valid email must be provided" : "Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden",
"__language_name__" : "Deutsch (Förmlich: Sie)",
"Sync clients" : "Sync-Clients",
"Personal info" : "Persönliche Informationen",
"SSL root certificates" : "SSL-Root-Zertifikate",
"Encryption" : "Verschlüsselung",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alles (fatale Probleme, Fehler, Warnungen, Infos, Fehlerdiagnose)",
......@@ -105,32 +106,20 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies verhindert das Setzen einiger Einstellungen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss bei jedem Update der Schreibzugriff auf die Datei händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankleistung",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ihr Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.",
"Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Ihre Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setzen Sie bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Ihrer config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Ihrer Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Im Cron-Job wurde eine Fehlkonfiguration festgestellt",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfen Sie noch einmal die <a href=\"%s\">Installationsanleitungen</a> und kontrollieren Sie das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......@@ -204,6 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"Current password" : "Aktuelles Passwort",
"New password" : "Neues Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Full name" : "Vollständiger Name",
"No display name set" : "Kein Anzeigename angegeben",
"Email" : "E-Mail",
"Your email address" : "Ihre E-Mail-Adresse",
......@@ -224,6 +214,7 @@ OC.L10N.register(
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import root certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüsseln Sie alle Ihre Daten",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
......@@ -90,6 +89,8 @@
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"A valid email must be provided" : "Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden",
"__language_name__" : "Deutsch (Förmlich: Sie)",
"Sync clients" : "Sync-Clients",
"Personal info" : "Persönliche Informationen",
"SSL root certificates" : "SSL-Root-Zertifikate",
"Encryption" : "Verschlüsselung",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alles (fatale Probleme, Fehler, Warnungen, Infos, Fehlerdiagnose)",
......@@ -103,32 +104,20 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Schreibgeschützte Konfiguration aktiviert",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Die schreibgeschützte Konfiguration wurde aktiviert. Dies verhindert das Setzen einiger Einstellungen über die Web-Schnittstelle. Weiterhin muss bei jedem Update der Schreibzugriff auf die Datei händisch aktiviert werden.",
"Setup Warning" : "Einrichtungswarnung",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"Database Performance Info" : "Info zur Datenbankleistung",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wird als Datenbank verwendet. Bei größeren Installationen wird empfohlen, auf ein anderes Datenbank-Backend zu wechseln.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Insbesondere bei der Nutzung des Desktop Clients zur Dateisynchronisierung wird vom Einsatz von SQLite abgeraten.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Um zu einer anderen Datenbank zu migrieren, benutzen Sie bitte die Kommandozeile: „occ db:convert-type“",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-Plattform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ihr Server wird mit Microsoft Windows betrieben. Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir dringend Linux.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu ist in einer Version kleiner als 4.0.6 installiert. Aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen wird die Aktualisierung auf eine neuere APCu-Version empfohlen.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Das Modul 'fileinfo' fehlt",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Das PHP-Modul 'fileinfo' fehlt. Wir empfehlen Ihnen dieses Modul zu aktivieren, um die besten Resultate bei der Bestimmung der Dateitypen zu erzielen.",
"Locale not working" : "Die Lokalisierung funktioniert nicht",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Es kann kein Systemgebietsschema gesetzt werden, das UTF-8 unterstützt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dies bedeutet, dass es zu Problemen mit bestimmten Zeichen in Dateinamen kommen kann.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Wir empfehlen dringend, die erforderlichen Pakete auf Ihrem System zu installieren, damit eines der folgenden Gebietsschemata unterstützt wird: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-Erzeugung in E-Mail-Benachrichtungen",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Ihre Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setzen Sie bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Ihrer config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Ihrer Installation (Vorschlag: „%s“).",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Im Cron-Job wurde eine Fehlkonfiguration festgestellt",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Configuration Checks" : "Konfigurationsprüfungen",
"No problems found" : "Keine Probleme gefunden",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfen Sie noch einmal die <a href=\"%s\">Installationsanleitungen</a> und kontrollieren Sie das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"Last cron job execution: %s." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Letzte Cron-Job-Ausführung: %s. Möglicherweise liegt ein Fehler vor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
......@@ -202,6 +191,7 @@
"Current password" : "Aktuelles Passwort",
"New password" : "Neues Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Full name" : "Vollständiger Name",
"No display name set" : "Kein Anzeigename angegeben",
"Email" : "E-Mail",
"Your email address" : "Ihre E-Mail-Adresse",
......@@ -222,6 +212,7 @@
"Valid until" : "Gültig bis",
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import root certificate" : "Root-Zertifikat importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht mehr aktiviert, bitte entschlüsseln Sie alle Ihre Daten",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Προειδοποιήσεις ασφάλειας & ρυθμίσεων",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Διαμοιρασμός",
"Email Server" : "Διακομιστής Email",
......@@ -101,21 +100,14 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "Διαχειριστης NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Setup Warning" : "Ρύθμιση Προειδοποίησης",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Ο PHP φαίνεται να είναι ρυθμισμένος ώστε να αφαιρεί μπλοκ εσωτερικών κειμένων (inline doc). Αυτό θα καταστήσει κύριες εφαρμογές μη-διαθέσιμες.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Αυτό πιθανόν προκλήθηκε από προσωρινή μνήμη (cache)/επιταχυντή όπως τη Zend OPcache ή τον eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τον πελάτη για συγχρονισμό στον υπολογιστή σας, δεν συνίσταται η χρήση της SQLite.",
"Microsoft Windows Platform" : "Πλατφόρμα Microsoft Windows",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ο διακομιστής σας τρέχει σε Microsoft Windows. Συστήνουμε ιδιαίτερα Linux για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
"URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων",
"No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα",
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Προειδοποιήσεις ασφάλειας & ρυθμίσεων",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Διαμοιρασμός",
"Email Server" : "Διακομιστής Email",
......@@ -99,21 +98,14 @@
"NT LAN Manager" : "Διαχειριστης NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Setup Warning" : "Ρύθμιση Προειδοποίησης",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Ο PHP φαίνεται να είναι ρυθμισμένος ώστε να αφαιρεί μπλοκ εσωτερικών κειμένων (inline doc). Αυτό θα καταστήσει κύριες εφαρμογές μη-διαθέσιμες.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Αυτό πιθανόν προκλήθηκε από προσωρινή μνήμη (cache)/επιταχυντή όπως τη Zend OPcache ή τον eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τον πελάτη για συγχρονισμό στον υπολογιστή σας, δεν συνίσταται η χρήση της SQLite.",
"Microsoft Windows Platform" : "Πλατφόρμα Microsoft Windows",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ο διακομιστής σας τρέχει σε Microsoft Windows. Συστήνουμε ιδιαίτερα Linux για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
"URL generation in notification emails" : "Δημιουργία URL στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Configuration Checks" : "Έλεγχοι ρυθμίσεων",
"No problems found" : "Δεν βρέθηκαν προβλήματα",
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Security & Setup Warnings",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sharing",
"Email Server" : "Email Server",
......@@ -38,9 +37,11 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "log-level out of allowed range",
"Saved" : "Saved",
"test email settings" : "test email settings",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)",
"Email sent" : "Email sent",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "You need to set your user email before being able to send test emails.",
"Invalid mail address" : "Invalid mail address",
"A user with that name already exists." : "A user with that name already exists.",
"Unable to create user." : "Unable to create user.",
"Your %s account was created" : "Your %s account was created",
"Unable to delete user." : "Unable to delete user.",
......@@ -90,6 +91,8 @@ OC.L10N.register(
"A valid password must be provided" : "A valid password must be provided",
"A valid email must be provided" : "A valid email must be provided",
"__language_name__" : "English (British English)",
"Sync clients" : "Sync clients",
"Personal info" : "Personal info",
"SSL root certificates" : "SSL root certificates",
"Encryption" : "Encryption",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)",
......@@ -103,30 +106,19 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Read-Only config enabled" : "Read-Only config enabled",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update.",
"Setup Warning" : "Setup Warning",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Database Performance Info",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite is used as database. For larger installations, we recommend you switch to a different database backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Especially when using the desktop client for file syncing, the use of SQLite is discouraged.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "To migrate to another database, use the command line tool: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows Platform",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu below version 4.0.6 installed",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer APCu version.",
"Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' missing",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend enabling this module to get best results with mime-type detection.",
"Locale not working" : "Locale not working",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "System locale can not be set to a one which supports UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "This means that there might be problems with certain characters in file names.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL generation in notification emails",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")",
"Cronjob encountered misconfiguration" : "Cronjob encountered misconfiguration",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:",
"Configuration Checks" : "Configuration Checks",
"No problems found" : "No problems found",
"Last cron job execution: %s." : "Last cron job execution: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Last cron job execution: %s. Something seems wrong.",
......@@ -175,6 +167,8 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Documentation:",
"User Documentation" : "User Documentation",
"Admin Documentation" : "Admin Documentation",
"Show description …" : "Show description …",
"Hide description …" : "Hide description …",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:",
"Update to %s" : "Update to %s",
"Enable only for specific groups" : "Enable only for specific groups",
......@@ -199,6 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"Current password" : "Current password",
"New password" : "New password",
"Change password" : "Change password",
"Full name" : "Full name",
"No display name set" : "No display name set",
"Email" : "Email",
"Your email address" : "Your email address",
......@@ -219,6 +214,7 @@ OC.L10N.register(
"Valid until" : "Valid until",
"Issued By" : "Issued By",
"Valid until %s" : "Valid until %s",
"Import root certificate" : "Import root certificate",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files",
"Log-in password" : "Log-in password",
"Decrypt all Files" : "Decrypt all Files",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Security & Setup Warnings",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sharing",
"Email Server" : "Email Server",
......@@ -36,9 +35,11 @@
"log-level out of allowed range" : "log-level out of allowed range",
"Saved" : "Saved",
"test email settings" : "test email settings",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)",
"Email sent" : "Email sent",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "You need to set your user email before being able to send test emails.",
"Invalid mail address" : "Invalid mail address",
"A user with that name already exists." : "A user with that name already exists.",
"Unable to create user." : "Unable to create user.",