Commit fd3c1484 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent cdf82909
......@@ -13,8 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -11,8 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino, prova ancora o contatta il tuo amministratore",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino, prova ancora o contatta il tuo amministratore",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
......
......@@ -13,8 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Recovery Key enabled" : "Herstelsleutel ingeschakeld",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kon herstelsleutel niet inschakelen, probeer het opnieuw, of neem contact op met uw beheerder",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis versleutelingsmodule",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activeren herstelsleutel (maakt het mogelijk om gebruikersbestanden terug te halen in geval van verlies van het wachtwoord):",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
"Repeat Recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
......
......@@ -11,8 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Recovery Key enabled" : "Herstelsleutel ingeschakeld",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kon herstelsleutel niet inschakelen, probeer het opnieuw, of neem contact op met uw beheerder",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis versleutelingsmodule",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activeren herstelsleutel (maakt het mogelijk om gebruikersbestanden terug te halen in geval van verlies van het wachtwoord):",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
"Repeat Recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the recovery key password" : "Введіть ще раз пароль для ключа відновлення",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Введені паролі ключа відновлення не співпадають",
"Recovery key successfully enabled" : "Ключ відновлення підключено",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не вдалося підключити ключ відновлення. Будь ласка, перевірте пароль свого ключа відновлення!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ключ відновлення відключено",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не вдалося відключити ключ відновлення. Будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Please provide the old recovery password" : "Будь ласка, введіть старий пароль відновлення",
......@@ -12,8 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення ще раз",
"Password successfully changed." : "Пароль змінено.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не вдалося змінити пароль. Можливо ви неправильно ввели старий пароль.",
"Recovery Key enabled" : "Ключ відновлення підключено",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не вдалося підключити ключ відновлення, будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"ownCloud basic encryption module" : "базовий модуль шифрування ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ввімкнути ключ відновлення (дозволяє користувачам відновлювати файли при втраті паролю):",
"Recovery key password" : "Пароль ключа відновлення",
"Repeat Recovery key password" : "Введіть ще раз пароль ключа відновлення",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Please repeat the recovery key password" : "Введіть ще раз пароль для ключа відновлення",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Введені паролі ключа відновлення не співпадають",
"Recovery key successfully enabled" : "Ключ відновлення підключено",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не вдалося підключити ключ відновлення. Будь ласка, перевірте пароль свого ключа відновлення!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ключ відновлення відключено",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не вдалося відключити ключ відновлення. Будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Please provide the old recovery password" : "Будь ласка, введіть старий пароль відновлення",
......@@ -10,8 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення ще раз",
"Password successfully changed." : "Пароль змінено.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не вдалося змінити пароль. Можливо ви неправильно ввели старий пароль.",
"Recovery Key enabled" : "Ключ відновлення підключено",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не вдалося підключити ключ відновлення, будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"ownCloud basic encryption module" : "базовий модуль шифрування ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ввімкнути ключ відновлення (дозволяє користувачам відновлювати файли при втраті паролю):",
"Recovery key password" : "Пароль ключа відновлення",
"Repeat Recovery key password" : "Введіть ще раз пароль ключа відновлення",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Lae alla",
"Select" : "Vali",
"Pending" : "Ootel",
"Unable to determine date" : "Kuupäeva tuvastamine ei õnnestunud",
"Error moving file." : "Viga faili liigutamisel.",
"Error moving file" : "Viga faili eemaldamisel",
"Error" : "Viga",
......@@ -62,6 +63,7 @@ OC.L10N.register(
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Sinu andmemaht on täis! Faile ei uuendata ega sünkroniseerita!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su andmemaht on peaaegu täis ({usedSpacePercent}%)",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
"Favorited" : "Lemmikud",
"Favorite" : "Lemmik",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Uus fail või kataloog on <strong>loodud</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fail või kataloog on <strong>muudetud</strong>",
......@@ -93,9 +95,15 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Kaust",
"Upload" : "Lae üles",
"Cancel upload" : "Tühista üleslaadimine",
"No files in here" : "Siin ei ole faile",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laadi sisu üles või süngi oma seadmetega!",
"No entries found in this folder" : "Selles kaustas ei leitud kirjeid",
"Select all" : "Vali kõik",
"Upload too large" : "Üleslaadimine on liiga suur",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Failid, mida sa proovid üles laadida, ületab serveri poolt üleslaetavatele failidele määratud maksimaalse suuruse.",
"Files are being scanned, please wait." : "Faile skannitakse, palun oota.",
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel"
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel",
"No favorites" : "Lemmikuid pole",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Siin kuvatakse faile ja kaustasid, mille oled märkinud lemmikuteks"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -43,6 +43,7 @@
"Download" : "Lae alla",
"Select" : "Vali",
"Pending" : "Ootel",
"Unable to determine date" : "Kuupäeva tuvastamine ei õnnestunud",
"Error moving file." : "Viga faili liigutamisel.",
"Error moving file" : "Viga faili eemaldamisel",
"Error" : "Viga",
......@@ -60,6 +61,7 @@
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Sinu andmemaht on täis! Faile ei uuendata ega sünkroniseerita!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su andmemaht on peaaegu täis ({usedSpacePercent}%)",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
"Favorited" : "Lemmikud",
"Favorite" : "Lemmik",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Uus fail või kataloog on <strong>loodud</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fail või kataloog on <strong>muudetud</strong>",
......@@ -91,9 +93,15 @@
"Folder" : "Kaust",
"Upload" : "Lae üles",
"Cancel upload" : "Tühista üleslaadimine",
"No files in here" : "Siin ei ole faile",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laadi sisu üles või süngi oma seadmetega!",
"No entries found in this folder" : "Selles kaustas ei leitud kirjeid",
"Select all" : "Vali kõik",
"Upload too large" : "Üleslaadimine on liiga suur",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Failid, mida sa proovid üles laadida, ületab serveri poolt üleslaetavatele failidele määratud maksimaalse suuruse.",
"Files are being scanned, please wait." : "Faile skannitakse, palun oota.",
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel"
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel",
"No favorites" : "Lemmikuid pole",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Siin kuvatakse faile ja kaustasid, mille oled märkinud lemmikuteks"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -102,13 +102,13 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Перервати завантаження",
"No files in here" : "Тут немає файлів",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Завантажте вміст або синхронізуйте з пристроями!",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій теці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Upload too large" : "Файл занадто великий",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь відвантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файли скануються, зачекайте, будь-ласка.",
"Currently scanning" : "Триває перевірка",
"No favorites" : "Немає обраних",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і папки, які ви помітили як улюблені з’являться тут"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і теки, які ви помітили як улюблені, з’являться тут"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -100,13 +100,13 @@
"Cancel upload" : "Перервати завантаження",
"No files in here" : "Тут немає файлів",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Завантажте вміст або синхронізуйте з пристроями!",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій теці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Upload too large" : "Файл занадто великий",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь відвантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файли скануються, зачекайте, будь-ласка.",
"Currently scanning" : "Триває перевірка",
"No favorites" : "Немає обраних",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і папки, які ви помітили як улюблені з’являться тут"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і теки, які ви помітили як улюблені, з’являться тут"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -14,7 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Secret" : "Секрет",
"Bucket" : "Кошик",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 та сумісний",
"Access Key" : "Ключ доступа",
"Access Key" : "Ключ доступу",
"Secret Key" : "Секретний ключ",
"Hostname" : "Ім'я хоста",
"Port" : "Порт",
......@@ -55,7 +55,7 @@ OC.L10N.register(
"System" : "Система",
"All users. Type to select user or group." : "Всі користувачі. Введіть ім'я користувача або групи.",
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Збереженно",
"Saved" : "Збережено",
"Generate keys" : "Створити ключі",
"Error generating key pair" : "Помилка створення ключової пари",
"<b>Note:</b> " : "<b>Примітка:</b>",
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"Secret" : "Секрет",
"Bucket" : "Кошик",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 та сумісний",
"Access Key" : "Ключ доступа",
"Access Key" : "Ключ доступу",
"Secret Key" : "Секретний ключ",
"Hostname" : "Ім'я хоста",
"Port" : "Порт",
......@@ -53,7 +53,7 @@
"System" : "Система",
"All users. Type to select user or group." : "Всі користувачі. Введіть ім'я користувача або групи.",
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Збереженно",
"Saved" : "Збережено",
"Generate keys" : "Створити ключі",
"Error generating key pair" : "Помилка створення ключової пари",
"<b>Note:</b> " : "<b>Примітка:</b>",
......
......@@ -25,6 +25,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "See jagamine on parooliga kaitstud",
"The password is wrong. Try again." : "Parool on vale. Proovi uuesti.",
"Password" : "Parool",
"No entries found in this folder" : "Selles kaustas ei leitud kirjeid",
"Name" : "Nimi",
"Share time" : "Jagamise aeg",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Vabandust, see link ei tundu enam toimivat.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@
"This share is password-protected" : "See jagamine on parooliga kaitstud",
"The password is wrong. Try again." : "Parool on vale. Proovi uuesti.",
"Password" : "Parool",
"No entries found in this folder" : "Selles kaustas ei leitud kirjeid",
"Name" : "Nimi",
"Share time" : "Jagamise aeg",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Vabandust, see link ei tundu enam toimivat.",
......
......@@ -56,6 +56,7 @@ OC.L10N.register(
"Download %s" : "%s 다운로드",
"Direct link" : "직접 링크",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
"Open documentation" : "문서 열기",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "이 서버의 사용자가 다른 서버와 공유할 수 있도록 허용",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "이 서버의 사용자가 다른 서버에서 공유한 파일을 받을 수 있도록 허용"
},
......
......@@ -54,6 +54,7 @@
"Download %s" : "%s 다운로드",
"Direct link" : "직접 링크",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
"Open documentation" : "문서 열기",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "이 서버의 사용자가 다른 서버와 공유할 수 있도록 허용",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "이 서버의 사용자가 다른 서버에서 공유한 파일을 받을 수 있도록 허용"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
......
......@@ -56,6 +56,7 @@ OC.L10N.register(
"Download %s" : "Завантажити %s",
"Direct link" : "Пряме посилання",
"Federated Cloud Sharing" : "Об’єднання хмарних сховищ",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Дозволити користувачам цього сервера публікувати на інших серверах",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Дозволити користувачам на цьому сервері отримувати публікації з інших серверів"
},
......
......@@ -54,6 +54,7 @@
"Download %s" : "Завантажити %s",
"Direct link" : "Пряме посилання",
"Federated Cloud Sharing" : "Об’єднання хмарних сховищ",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Дозволити користувачам цього сервера публікувати на інших серверах",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Дозволити користувачам на цьому сервері отримувати публікації з інших серверів"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment