Commit ff85d38c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 42f6448d
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "指定データベースのスキーマを更新",
"Checked database schema update for apps" : "アプリの指定データベースのスキーマを更新",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\" を %s にアップデートしました。",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "次の互換性の無いアプリは無効にされています。: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "次のサードパーティーアプリは無効にされています。: %s",
"No image or file provided" : "画像もしくはファイルが提供されていません",
"Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ",
"Invalid image" : "無効な画像",
......@@ -62,6 +64,7 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "まずまずのパスワード",
"Good password" : "良好なパスワード",
"Strong password" : "強いパスワード",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "WebDAVインタフェースが動作していないと考えられるため、あなたのWEBサーバはまだファイルの同期を許可するように適切な設定がされていません。",
"Error occurred while checking server setup" : "サーバー設定のチェック中にエラーが発生しました",
"Shared" : "共有中",
"Shared with {recipients}" : "{recipients} と共有",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "指定データベースのスキーマを更新",
"Checked database schema update for apps" : "アプリの指定データベースのスキーマを更新",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\" を %s にアップデートしました。",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "次の互換性の無いアプリは無効にされています。: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "次のサードパーティーアプリは無効にされています。: %s",
"No image or file provided" : "画像もしくはファイルが提供されていません",
"Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ",
"Invalid image" : "無効な画像",
......@@ -60,6 +62,7 @@
"So-so password" : "まずまずのパスワード",
"Good password" : "良好なパスワード",
"Strong password" : "強いパスワード",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "WebDAVインタフェースが動作していないと考えられるため、あなたのWEBサーバはまだファイルの同期を許可するように適切な設定がされていません。",
"Error occurred while checking server setup" : "サーバー設定のチェック中にエラーが発生しました",
"Shared" : "共有中",
"Shared with {recipients}" : "{recipients} と共有",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Skontrolovať aktualizáciu schémy databázy",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizácia schémy databázy aplikácií bola overená",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizované \"%s\" na %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Nasledovné nekompatibilné aplikácie boli zakázané: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Nasledovné aplikácie tretích strán boli zakázané: %s",
"No image or file provided" : "Obrázok alebo súbor nebol zadaný",
"Unknown filetype" : "Neznámy typ súboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázok",
......@@ -62,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Priemerné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server nie je zatiaľ správne nastavený, aby umožnil synchronizáciu súborov, pretože rozhranie WebDAV sa zdá byť nefunkčné.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkčné pripojenie k internetu. Niektoré moduly ako napr. externé úložisko, oznámenie o dostupných aktualizáciách alebo inštalácia aplikácií tretích strán nebudú fungovať. Vzdialený prístup k súborom a odosielanie oznamovacích emailov tiež nemusí fungovať. Ak chcete využívať všetky funkcie, odporúčame povoliť tomuto serveru pripojenie k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš priečinok s dátami aj vaše súbory sú pravdepodobne prístupné z internetu. Súbor .htaccess nefunguje. Dôrazne odporúčame nakonfigurovať webový server tak, aby priečinok s dátami nebol naďalej prístupný alebo presunúť priečinok s dátami mimo priestoru, ktorý webový server sprístupňuje.",
"Error occurred while checking server setup" : "Počas kontroly nastavenia serveru sa stala chyba",
"Shared" : "Zdieľané",
"Shared with {recipients}" : "Zdieľa s {recipients}",
......@@ -134,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} výsledok v ostatných umiestneniach","{count} výsledky v ostatných umiestneniach","{count} výsledkov v ostatných umiestneniach"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie je podporovaný a %s nebude správne fungovať na tejto platforme. Použite ho na vlastné riziko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, prosím zvážte použitie GNU/Linux servera.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto inštancia %s beží v 32-bitovom prostredí PHP a v php.ini bola nastavená voľba open_basedir. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Prosím, odstráňte nastavenie open_basedir vo vašom php.ini alebo prejdite na 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto inštancia %s beží v 32-bitovom prostredí PHP a nie je nainštalovaná knižnica cURL. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainštalujte si prosím cURL rozšírenie a reštartujte webserver.",
"Personal" : "Osobné",
"Users" : "Používatelia",
......@@ -187,6 +194,7 @@ OC.L10N.register(
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Najmä pri používaní klientských aplikácií na synchronizáciu s desktopom neodporúčame používať SQLite.",
"Finish setup" : "Dokončiť inštaláciu",
"Finishing …" : "Dokončujem...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Táto aplikácia vyžaduje JavaScript, aby správne fungovala. Prosím, {linkstart}zapnite si JavaScript{linkend} a obnovte stránku",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s je dostupná. Získajte viac informácií o postupe aktualizácie.",
"Log out" : "Odhlásiť",
"Search" : "Hľadať",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Skontrolovať aktualizáciu schémy databázy",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizácia schémy databázy aplikácií bola overená",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizované \"%s\" na %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Nasledovné nekompatibilné aplikácie boli zakázané: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Nasledovné aplikácie tretích strán boli zakázané: %s",
"No image or file provided" : "Obrázok alebo súbor nebol zadaný",
"Unknown filetype" : "Neznámy typ súboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázok",
......@@ -60,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Priemerné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server nie je zatiaľ správne nastavený, aby umožnil synchronizáciu súborov, pretože rozhranie WebDAV sa zdá byť nefunkčné.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkčné pripojenie k internetu. Niektoré moduly ako napr. externé úložisko, oznámenie o dostupných aktualizáciách alebo inštalácia aplikácií tretích strán nebudú fungovať. Vzdialený prístup k súborom a odosielanie oznamovacích emailov tiež nemusí fungovať. Ak chcete využívať všetky funkcie, odporúčame povoliť tomuto serveru pripojenie k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš priečinok s dátami aj vaše súbory sú pravdepodobne prístupné z internetu. Súbor .htaccess nefunguje. Dôrazne odporúčame nakonfigurovať webový server tak, aby priečinok s dátami nebol naďalej prístupný alebo presunúť priečinok s dátami mimo priestoru, ktorý webový server sprístupňuje.",
"Error occurred while checking server setup" : "Počas kontroly nastavenia serveru sa stala chyba",
"Shared" : "Zdieľané",
"Shared with {recipients}" : "Zdieľa s {recipients}",
......@@ -132,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} výsledok v ostatných umiestneniach","{count} výsledky v ostatných umiestneniach","{count} výsledkov v ostatných umiestneniach"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie je podporovaný a %s nebude správne fungovať na tejto platforme. Použite ho na vlastné riziko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, prosím zvážte použitie GNU/Linux servera.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto inštancia %s beží v 32-bitovom prostredí PHP a v php.ini bola nastavená voľba open_basedir. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Prosím, odstráňte nastavenie open_basedir vo vašom php.ini alebo prejdite na 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto inštancia %s beží v 32-bitovom prostredí PHP a nie je nainštalovaná knižnica cURL. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainštalujte si prosím cURL rozšírenie a reštartujte webserver.",
"Personal" : "Osobné",
"Users" : "Používatelia",
......@@ -185,6 +192,7 @@
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Najmä pri používaní klientských aplikácií na synchronizáciu s desktopom neodporúčame používať SQLite.",
"Finish setup" : "Dokončiť inštaláciu",
"Finishing …" : "Dokončujem...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Táto aplikácia vyžaduje JavaScript, aby správne fungovala. Prosím, {linkstart}zapnite si JavaScript{linkend} a obnovte stránku",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s je dostupná. Získajte viac informácií o postupe aktualizácie.",
"Log out" : "Odhlásiť",
"Search" : "Hľadať",
......
......@@ -43,6 +43,8 @@ OC.L10N.register(
"You are not allowed to share %s" : "%s-in yayimlanmasına sizə izin verilmir",
"Share type %s is not valid for %s" : "Yayımlanma tipi %s etibarlı deyil %s üçün",
"A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir"
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP göründüyü kimi, daxili doc bloklarının ayrılması işini görəcək. Bu bəzi özək proqramlarını əlçatılmaz edə bilər.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -41,6 +41,8 @@
"You are not allowed to share %s" : "%s-in yayimlanmasına sizə izin verilmir",
"Share type %s is not valid for %s" : "Yayımlanma tipi %s etibarlı deyil %s üçün",
"A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir"
"A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP göründüyü kimi, daxili doc bloklarının ayrılması işini görəcək. Bu bəzi özək proqramlarını əlçatılmaz edə bilər.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "これらのロケールのうちいずれかをシステムにインストールし、Webサーバーを再起動してください。",
"Please ask your server administrator to install the module." : "サーバー管理者にモジュールのインストールを依頼してください。",
"PHP module %s not installed." : "PHP のモジュール %s がインストールされていません。",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP設定の\"%s\"\"%s\"に設定されていません",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "php.ini 中の設定を調整するとownCloudはもう一度動作するでしょう。 ",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "PHPを最新バージョンに更新するようサーバー管理者に依頼してください。現在のPHPのバージョンは、ownCloudおよびPHPコミュニティでサポートされていません。",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP で、populate raw post data が設定されています。この非推奨コードに対してPHP 5.6 から PHPの警告が表示されるようになりました。",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "この問題を修正するには、php.ini ファイルの<code>always_populate_raw_post_data</code> を <code>-1</code> に設定してください。",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "これらのロケールのうちいずれかをシステムにインストールし、Webサーバーを再起動してください。",
"Please ask your server administrator to install the module." : "サーバー管理者にモジュールのインストールを依頼してください。",
"PHP module %s not installed." : "PHP のモジュール %s がインストールされていません。",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP設定の\"%s\"\"%s\"に設定されていません",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "php.ini 中の設定を調整するとownCloudはもう一度動作するでしょう。 ",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "PHPを最新バージョンに更新するようサーバー管理者に依頼してください。現在のPHPのバージョンは、ownCloudおよびPHPコミュニティでサポートされていません。",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP で、populate raw post data が設定されています。この非推奨コードに対してPHP 5.6 から PHPの警告が表示されるようになりました。",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "この問題を修正するには、php.ini ファイルの<code>always_populate_raw_post_data</code> を <code>-1</code> に設定してください。",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím, nainštalujte si aspoň jeden z týchto jazykov so svojho systému a reštartujte webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Prosím, požiadajte administrátora vášho servera o inštaláciu modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s nie je nainštalovaný.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "Voľba PHP „%s“ nie je nastavená na „%s“.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Zmenou tejto voľby v php.ini znovu uvediete váš ownCloud do prevádzky",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Prosím, požiadajte administrátora vášho servera o aktualizáciu PHP na najnovšiu verziu. Vaša verzia PHP už nie je podporovaná ownCloud-om a PHP komunitou.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP je nakonfigurovaný tak, aby vytváralo raw post dáta. Od verzie 5.6 to nastavenie bude PHP vypisovať oznámenia aj pre dokonale platný kód.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Ak chcete tento problém vyriešiť, nastavte <code>always_populate_raw_post_data</code> na <code>-1</code> vo vašom php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím, nainštalujte si aspoň jeden z týchto jazykov so svojho systému a reštartujte webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Prosím, požiadajte administrátora vášho servera o inštaláciu modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s nie je nainštalovaný.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "Voľba PHP „%s“ nie je nastavená na „%s“.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Zmenou tejto voľby v php.ini znovu uvediete váš ownCloud do prevádzky",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Prosím, požiadajte administrátora vášho servera o aktualizáciu PHP na najnovšiu verziu. Vaša verzia PHP už nie je podporovaná ownCloud-om a PHP komunitou.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP je nakonfigurovaný tak, aby vytváralo raw post dáta. Od verzie 5.6 to nastavenie bude PHP vypisovať oznámenia aj pre dokonale platný kód.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Ak chcete tento problém vyriešiť, nastavte <code>always_populate_raw_post_data</code> na <code>-1</code> vo vašom php.ini",
......
......@@ -49,6 +49,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
"Forbidden" : "Qadağan",
"Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
"Unable to change mail address" : "Mail ünvanını dəyişmək olmur",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
"Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
......@@ -71,6 +72,7 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Elə-belə şifrə",
"Good password" : "Yaxşı şifrə",
"Strong password" : "Çətin şifrə",
"Valid until {date}" : "Müddətədək keçərlidir {date}",
"Delete" : "Sil",
"Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Fayllar deşifrə edilir... Xahiş olunur gözləyəsiniz, bu biraz vaxt alacaq.",
"Delete encryption keys permanently." : "Şifrələnmə açarlarını həmişəlik sil.",
......@@ -110,26 +112,159 @@ OC.L10N.register(
"Read-Only config enabled" : "Yalnız-Oxuma konfiqi işə salınıb",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Yalnız-Oxuma işə salınıb. Bu web-interface vasitəsilə edilən bəzi konfiqlərin qarşısını alır. Bundan başqa, fayl əllə edilən istənilən yenilınmə üçün yazılma yetkisinə sahib olmalıdır. ",
"Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP göründüyü kimi, daxili doc bloklarının ayrılması işini görəcək. Bu bəzi özək proqramlarını əlçatılmaz edə bilər.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir.",
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLinte verilənlər bazası kimi istifadə edilir. Geniş tətbiq üçün, biz məsləhət görürük ki, arxa sonluqda fərqli verilənlər bazasından istifadə edəsiniz. ",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Xüsusilə fayl sinxronizasiyası üçün desktop client-dən istifadə edilərsə, SQLite məsləhət görülmür.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Digər veilənlər bazasına miqrasiya etmək üçün əmrlər sətiri alətindən istifadə edin: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows Platforması",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Sizin servef Microsoft Windows-da işləyir. Optimal istifadəçi təcrübəsi üçün, təkidlə Linux məsləhət görürük.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu göstərilən versiyası 4.0.6 yüklənilib",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Yüklənmiş APCu versiyası 4.0.6-dır. Stabillik və məhsuldarlıq səbəblərinə görə, APCu-nu en son versiyaya yenilənməsini məsləhət görürük.",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-nin modulu 'fileinfo' mövcud deyil. Mime-type təyin edilməsi üçün, modulun aktivləşdirilməsini təkidlə məsləhət görürük.",
"Locale not working" : "Locale işləmir",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "UTF-8 dsətklənən sistemdə daxili vaxt və dil təyinatı ola bilməz. ",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Bu o deməkdir ki, orda faylın adında bəzi simvollarda problemlər var.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biz təkidlə təklif edirik ki, göstərilən dillər üçün tələb edilən paketləri sisteminizdə yükləyəsiniz: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Notifikasiya emaillərində URL generasiyası",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eger sizin yüklənməniz root domain-də yüklənməyibsə və sistem cron-u istifadə edirsə, orda URL generasiyası ilə bağlı problemləriniz ola bilər. Bu problemləri aşmaq üçün xahiş olunur yüklənmə vaxtı \"overwrite.cli.url\" opsiyasını config.php faylında webroot ünvanı olaraq təyin edəsiniz (Məsləhətdir: \"%s\")",
"Configuration Checks" : "Konfiqurasiya yoxlanılır",
"No problems found" : "Heç bir problem tapılmadı",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Xahiş olunur təkrar yoxlayasınız <a href='%s'>yüklənmə məlumat kitabçasını</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Son cron işə düşdü %s zamanında.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Son cron işə düşdü %s zamanında. Bu bir saatdan çox deməkdir, nə isə yalnışdır.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron hələ yerinə yetirilməyib!",
"Execute one task with each page loaded" : "Hər səhifə yüklənməsində bir işi yerinə yetir",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php qeydə alınmış webcron servisdir hansi ki, http üzərindən hər 15 dəqiqədən bir cron.php çağırır.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Sistemin cron servisindən istifadə edin ki, cron.php faylını hər 15 dəqiqədən bir işə salasınız.",
"Allow apps to use the Share API" : "Proqramlara izin verin ki, Paylaşım API-sindən istifadə edə bilsinlər.",
"Allow users to share via link" : "Istifadəçilərə link üzərindən paylaşım etməyə izin vermək",
"Enforce password protection" : "Şifrə müdafiəsini həyata keçirmək",
"Allow public uploads" : "Ümumi yüklənmələrə izin vermək",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Yayımlanmış fayllar üçün, istifadəçilərə məktubla xəbərdarlığın yollanmasına izin verir",
"Set default expiration date" : "Susmaya görə olan bitmə vaxtını təyin edin",
"Expire after " : "Bitir sonra",
"days" : "günlər",
"Enforce expiration date" : "Bitmə tarixini həyata keçir",
"Allow resharing" : "Yenidən paylaşıma izin",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "İstifadəçiləri yalnız yerləşdikləri qrup üzvləri ilə paylaşım edə bilmələrini məhdudla",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "İstifadəçilərə etdikləri paylaşımı digər istifadəçilərə mail vasitəsilə xəbərdarlıq göndərilməsinə izin verin",
"Exclude groups from sharing" : "Qrupları paylaşımdan ayır",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Bu qruplar paylaşımları hələdə ala biləcəklər ancaq, yarada bilməyəcəklər",
"Enforce HTTPS" : "HTTPS-ə məcbur etmək",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Müştəriləri məcbur edir ki, %s-ə şifrələnmiş yol üzərindən qoşulsunlar.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Altdomainlər üçün HTTPS-i məcbur elə",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Müştəriləri məcbur edir ki, %s-ə və subdomainlərə qoşulmanı şifrələnmiş yol üzərindən etsinlər.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Xahiş edirik öz %s-nizə HTTPS vəsitəsilə qoşulun ki, SSL məcburiyyətini işə sala və ya dayandıra biləsiniz.",
"This is used for sending out notifications." : "Kənara xəbərdarlıqları ötürmək üçün bu istifadə edilir.",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"From address" : "Ünvandan",
"mail" : "poçt",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
"Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
"Server address" : "Server ünvanı",
"Port" : "Port",
"Credentials" : "Səlahiyyətlər",
"SMTP Username" : "SMTP İstifadəçi adı",
"SMTP Password" : "SMTP Şifrəsi",
"Store credentials" : "Səlahiyyətləri saxla",
"Test email settings" : "Email qurmalarını test et",
"Send email" : "Email yolla",
"Log level" : "Jurnal səviyyəsi",
"Download logfile" : "Jurnal faylını endir",
"More" : "Yenə",
"Less" : "Az",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Jurnal faylı 100MB-dan çoxdur. Onun endirilməsi müəyyən vaxt ala bilər.",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
"Documentation:" : "Sənədləşmə:",
"User Documentation" : "İstifadəçi sənədləri",
"Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu proqram yüklənə bilməz ona görə ki, göstərilən asılılıqlar yerinə yetirilməyib:",
"Update to %s" : "Yenilə bunadək %s",
"Enable only for specific groups" : "Yalnız spesifik qruplara izin ver",
"Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ey ora,<br><br>ancaq deyirik ki, sizin artiq %s hesabınız var.<br><br>Sizin istifadəçi adınız: %s<br>Yetkilidir: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ey ora,\n\nancaq deyirik ki, sizin artiq %s hesabınız var.\n\nizin istifadəçi adınız: %s\nYetkilidir: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "İnzibatçı sənədləşməsi",
"Online Documentation" : "Onlayn sənədləşmə",
"Forum" : "Forum",
"Bugtracker" : "Xətaİzləyicisi",
"Commercial Support" : "Ticari dəstək",
"Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
"Desktop client" : "Desktop client",
"Android app" : "Android proqramı",
"iOS app" : "iOS proqramı",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Əgər siz proektə dəstək vermək istəyirsinizsə\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">Təkmilləşdirməyə üzv</a>\n\t\tyada\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">söz yaymaq</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "İlk işəsalma sehirbazını yenidən göstər",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Siz istifadə etdiniz <strong>%s</strong> mövcud olan <strong>%s</strong>",
"Password" : "Şifrə",
"Unable to change your password" : "Sizin şifrəni dəyişmək mümkün olmadı",
"Current password" : "Hazırkı şifrə",
"New password" : "Yeni şifrə",
"Change password" : "Şifrəni dəyiş",
"Full Name" : "Tam ad",
"No display name set" : "Ekranda adı dəsti yoxdur",
"Email" : "Email",
"Your email address" : "Sizin email ünvanı",
"Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Email ünvanını doldurun ki, sifrənizin bərpa edilməsini işə salasınız və məktubla xəbərdarlıqları qəbul edəsiniz.",
"No email address set" : "Email ünvanı dəsti yoxdur",
"You are member of the following groups:" : "Siz göstərilən qrupların üzvüsünüz:",
"Profile picture" : "Profil şəkli",
"Upload new" : "Yenisini yüklə",
"Select new from Files" : "Fayllardan yenisini seç",
"Remove image" : "Şəkili sil",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Həmçinin png yada jpg. İdealda sahədir ancaq, siz onu kəsə bilərsiniz.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Sizin avatar sizin original hesab tərəfindən təqdim edilib.",
"Cancel" : "Dayandır",
"Choose as profile image" : "Profayl şəklini seçin",
"Language" : "Dil",
"Help translate" : "Tərcüməyə kömək",
"Common Name" : "Ümumi ad",
"Valid until" : "Vaxtadək keçərlidir",
"Issued By" : "Tərəfindən yaradılıb",
"Valid until %s" : "Keçərlidir vaxtadək %s",
"Import Root Certificate" : "Root sertifikatı İmport et",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Şifrələnmə proqramı uzun müddətdir işləmir, xahiş olunur bütün fayllarınızı deşifrə edəsiniz",
"Log-in password" : "Şifrəni daxil et",
"Decrypt all Files" : "Bütün faylları deşifrə et",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Sizin şifrələnmə açarınız rezerv ünvanına köçürülüb. Əgər nə isə düzgün getməzsə, siz açarları geri qaytara bilərsiniz. Yalnız bütün fayllarınızın deşifrə olmasından əmin olduqdan sonra, onları silin. ",
"Restore Encryption Keys" : "Şifrələnmə açarlarının bərpa et",
"Delete Encryption Keys" : "Şifrələnmə açarlarını sil",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Tərəfindən yaradılıb{communityopen}ownCloud cəmiyyəti{linkclose}, {githubopen}mənbə kodları{linkclose} altında lisenziya edilib {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Depo ünvanını göstər",
"Show last log in" : "Son girişi göstər",
"Show user backend" : "Daxili istifadəçini göstər",
"Send email to new user" : "Yeni istifadəçiyə məktub yolla",
"Show email address" : "Email ünvanını göstər",
"Username" : "İstifadəçi adı",
"E-Mail" : "E-Mail",
"Create" : "Yarat",
"Other" : "Digər"
"Admin Recovery Password" : "İnzibatçı bərpa şifrəsi",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Şifrə dəyişilməsi müddətində, səliqə ilə bərpa açarını daxil et ki, istifadəçi fayllları bərpa edilsin. ",
"Search Users" : "İstifadəçiləri axtar",
"Add Group" : "Qrup əlavə et",
"Group" : "Qrup",
"Everyone" : "Hamı",
"Admins" : "İnzibatçılar",
"Default Quota" : "Susmaya görə olan norma",
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Xahiş olunur depo normasını daxil edəsiniz (Məs: \"512 MB\" yada \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Limitsiz",
"Other" : "Digər",
"Group Admin for" : "üçün qrup inzibatçısı",
"Quota" : "Norma",
"Storage Location" : "Depo yeri",
"User Backend" : "İstifadəçı bazası",
"Last Login" : "Son giriş",
"change full name" : "tam adı dəyiş",
"set new password" : "yeni şifrə təyin et",
"change email address" : "email ünvanını dəyiş",
"Default" : "Susmaya görə"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -47,6 +47,7 @@
"Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
"Forbidden" : "Qadağan",
"Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
"Unable to change mail address" : "Mail ünvanını dəyişmək olmur",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
"Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
......@@ -69,6 +70,7 @@
"So-so password" : "Elə-belə şifrə",
"Good password" : "Yaxşı şifrə",
"Strong password" : "Çətin şifrə",
"Valid until {date}" : "Müddətədək keçərlidir {date}",
"Delete" : "Sil",
"Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Fayllar deşifrə edilir... Xahiş olunur gözləyəsiniz, bu biraz vaxt alacaq.",
"Delete encryption keys permanently." : "Şifrələnmə açarlarını həmişəlik sil.",
......@@ -108,26 +110,159 @@
"Read-Only config enabled" : "Yalnız-Oxuma konfiqi işə salınıb",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Yalnız-Oxuma işə salınıb. Bu web-interface vasitəsilə edilən bəzi konfiqlərin qarşısını alır. Bundan başqa, fayl əllə edilən istənilən yenilınmə üçün yazılma yetkisinə sahib olmalıdır. ",
"Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP göründüyü kimi, daxili doc bloklarının ayrılması işini görəcək. Bu bəzi özək proqramlarını əlçatılmaz edə bilər.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir.",
"Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLinte verilənlər bazası kimi istifadə edilir. Geniş tətbiq üçün, biz məsləhət görürük ki, arxa sonluqda fərqli verilənlər bazasından istifadə edəsiniz. ",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Xüsusilə fayl sinxronizasiyası üçün desktop client-dən istifadə edilərsə, SQLite məsləhət görülmür.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Digər veilənlər bazasına miqrasiya etmək üçün əmrlər sətiri alətindən istifadə edin: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows Platforması",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Sizin servef Microsoft Windows-da işləyir. Optimal istifadəçi təcrübəsi üçün, təkidlə Linux məsləhət görürük.",
"APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu göstərilən versiyası 4.0.6 yüklənilib",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Yüklənmiş APCu versiyası 4.0.6-dır. Stabillik və məhsuldarlıq səbəblərinə görə, APCu-nu en son versiyaya yenilənməsini məsləhət görürük.",
"Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-nin modulu 'fileinfo' mövcud deyil. Mime-type təyin edilməsi üçün, modulun aktivləşdirilməsini təkidlə məsləhət görürük.",
"Locale not working" : "Locale işləmir",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "UTF-8 dsətklənən sistemdə daxili vaxt və dil təyinatı ola bilməz. ",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Bu o deməkdir ki, orda faylın adında bəzi simvollarda problemlər var.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biz təkidlə təklif edirik ki, göstərilən dillər üçün tələb edilən paketləri sisteminizdə yükləyəsiniz: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Notifikasiya emaillərində URL generasiyası",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eger sizin yüklənməniz root domain-də yüklənməyibsə və sistem cron-u istifadə edirsə, orda URL generasiyası ilə bağlı problemləriniz ola bilər. Bu problemləri aşmaq üçün xahiş olunur yüklənmə vaxtı \"overwrite.cli.url\" opsiyasını config.php faylında webroot ünvanı olaraq təyin edəsiniz (Məsləhətdir: \"%s\")",
"Configuration Checks" : "Konfiqurasiya yoxlanılır",
"No problems found" : "Heç bir problem tapılmadı",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Xahiş olunur təkrar yoxlayasınız <a href='%s'>yüklənmə məlumat kitabçasını</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Son cron işə düşdü %s zamanında.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Son cron işə düşdü %s zamanında. Bu bir saatdan çox deməkdir, nə isə yalnışdır.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron hələ yerinə yetirilməyib!",
"Execute one task with each page loaded" : "Hər səhifə yüklənməsində bir işi yerinə yetir",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php qeydə alınmış webcron servisdir hansi ki, http üzərindən hər 15 dəqiqədən bir cron.php çağırır.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Sistemin cron servisindən istifadə edin ki, cron.php faylını hər 15 dəqiqədən bir işə salasınız.",
"Allow apps to use the Share API" : "Proqramlara izin verin ki, Paylaşım API-sindən istifadə edə bilsinlər.",
"Allow users to share via link" : "Istifadəçilərə link üzərindən paylaşım etməyə izin vermək",
"Enforce password protection" : "Şifrə müdafiəsini həyata keçirmək",
"Allow public uploads" : "Ümumi yüklənmələrə izin vermək",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Yayımlanmış fayllar üçün, istifadəçilərə məktubla xəbərdarlığın yollanmasına izin verir",
"Set default expiration date" : "Susmaya görə olan bitmə vaxtını təyin edin",
"Expire after " : "Bitir sonra",
"days" : "günlər",
"Enforce expiration date" : "Bitmə tarixini həyata keçir",
"Allow resharing" : "Yenidən paylaşıma izin",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "İstifadəçiləri yalnız yerləşdikləri qrup üzvləri ilə paylaşım edə bilmələrini məhdudla",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "İstifadəçilərə etdikləri paylaşımı digər istifadəçilərə mail vasitəsilə xəbərdarlıq göndərilməsinə izin verin",
"Exclude groups from sharing" : "Qrupları paylaşımdan ayır",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Bu qruplar paylaşımları hələdə ala biləcəklər ancaq, yarada bilməyəcəklər",
"Enforce HTTPS" : "HTTPS-ə məcbur etmək",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Müştəriləri məcbur edir ki, %s-ə şifrələnmiş yol üzərindən qoşulsunlar.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Altdomainlər üçün HTTPS-i məcbur elə",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Müştəriləri məcbur edir ki, %s-ə və subdomainlərə qoşulmanı şifrələnmiş yol üzərindən etsinlər.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Xahiş edirik öz %s-nizə HTTPS vəsitəsilə qoşulun ki, SSL məcburiyyətini işə sala və ya dayandıra biləsiniz.",
"This is used for sending out notifications." : "Kənara xəbərdarlıqları ötürmək üçün bu istifadə edilir.",
"Send mode" : "Göndərmə rejimi",
"From address" : "Ünvandan",
"mail" : "poçt",
"Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
"Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
"Server address" : "Server ünvanı",
"Port" : "Port",
"Credentials" : "Səlahiyyətlər",
"SMTP Username" : "SMTP İstifadəçi adı",
"SMTP Password" : "SMTP Şifrəsi",
"Store credentials" : "Səlahiyyətləri saxla",
"Test email settings" : "Email qurmalarını test et",
"Send email" : "Email yolla",
"Log level" : "Jurnal səviyyəsi",
"Download logfile" : "Jurnal faylını endir",
"More" : "Yenə",
"Less" : "Az",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Jurnal faylı 100MB-dan çoxdur. Onun endirilməsi müəyyən vaxt ala bilər.",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
"Documentation:" : "Sənədləşmə:",
"User Documentation" : "İstifadəçi sənədləri",
"Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu proqram yüklənə bilməz ona görə ki, göstərilən asılılıqlar yerinə yetirilməyib:",
"Update to %s" : "Yenilə bunadək %s",
"Enable only for specific groups" : "Yalnız spesifik qruplara izin ver",
"Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ey ora,<br><br>ancaq deyirik ki, sizin artiq %s hesabınız var.<br><br>Sizin istifadəçi adınız: %s<br>Yetkilidir: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ey ora,\n\nancaq deyirik ki, sizin artiq %s hesabınız var.\n\nizin istifadəçi adınız: %s\nYetkilidir: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "İnzibatçı sənədləşməsi",
"Online Documentation" : "Onlayn sənədləşmə",
"Forum" : "Forum",
"Bugtracker" : "Xətaİzləyicisi",
"Commercial Support" : "Ticari dəstək",
"Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
"Desktop client" : "Desktop client",
"Android app" : "Android proqramı",
"iOS app" : "iOS proqramı",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Əgər siz proektə dəstək vermək istəyirsinizsə\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">Təkmilləşdirməyə üzv</a>\n\t\tyada\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">söz yaymaq</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "İlk işəsalma sehirbazını yenidən göstər",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Siz istifadə etdiniz <strong>%s</strong> mövcud olan <strong>%s</strong>",
"Password" : "Şifrə",
"Unable to change your password" : "Sizin şifrəni dəyişmək mümkün olmadı",
"Current password" : "Hazırkı şifrə",
"New password" : "Yeni şifrə",
"Change password" : "Şifrəni dəyiş",
"Full Name" : "Tam ad",
"No display name set" : "Ekranda adı dəsti yoxdur",
"Email" : "Email",
"Your email address" : "Sizin email ünvanı",
"Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Email ünvanını doldurun ki, sifrənizin bərpa edilməsini işə salasınız və məktubla xəbərdarlıqları qəbul edəsiniz.",
"No email address set" : "Email ünvanı dəsti yoxdur",
"You are member of the following groups:" : "Siz göstərilən qrupların üzvüsünüz:",
"Profile picture" : "Profil şəkli",
"Upload new" : "Yenisini yüklə",
"Select new from Files" : "Fayllardan yenisini seç",
"Remove image" : "Şəkili sil",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Həmçinin png yada jpg. İdealda sahədir ancaq, siz onu kəsə bilərsiniz.",
"Your avatar is provided by your original account." : "Sizin avatar sizin original hesab tərəfindən təqdim edilib.",
"Cancel" : "Dayandır",
"Choose as profile image" : "Profayl şəklini seçin",
"Language" : "Dil",
"Help translate" : "Tərcüməyə kömək",
"Common Name" : "Ümumi ad",
"Valid until" : "Vaxtadək keçərlidir",
"Issued By" : "Tərəfindən yaradılıb",
"Valid until %s" : "Keçərlidir vaxtadək %s",
"Import Root Certificate" : "Root sertifikatı İmport et",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Şifrələnmə proqramı uzun müddətdir işləmir, xahiş olunur bütün fayllarınızı deşifrə edəsiniz",
"Log-in password" : "Şifrəni daxil et",
"Decrypt all Files" : "Bütün faylları deşifrə et",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Sizin şifrələnmə açarınız rezerv ünvanına köçürülüb. Əgər nə isə düzgün getməzsə, siz açarları geri qaytara bilərsiniz. Yalnız bütün fayllarınızın deşifrə olmasından əmin olduqdan sonra, onları silin. ",
"Restore Encryption Keys" : "Şifrələnmə açarlarının bərpa et",
"Delete Encryption Keys" : "Şifrələnmə açarlarını sil",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Tərəfindən yaradılıb{communityopen}ownCloud cəmiyyəti{linkclose}, {githubopen}mənbə kodları{linkclose} altında lisenziya edilib {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Show storage location" : "Depo ünvanını göstər",
"Show last log in" : "Son girişi göstər",
"Show user backend" : "Daxili istifadəçini göstər",
"Send email to new user" : "Yeni istifadəçiyə məktub yolla",
"Show email address" : "Email ünvanını göstər",
"Username" : "İstifadəçi adı",
"E-Mail" : "E-Mail",
"Create" : "Yarat",
"Other" : "Digər"
"Admin Recovery Password" : "İnzibatçı bərpa şifrəsi",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Şifrə dəyişilməsi müddətində, səliqə ilə bərpa açarını daxil et ki, istifadəçi fayllları bərpa edilsin. ",
"Search Users" : "İstifadəçiləri axtar",
"Add Group" : "Qrup əlavə et",
"Group" : "Qrup",
"Everyone" : "Hamı",
"Admins" : "İnzibatçılar",
"Default Quota" : "Susmaya görə olan norma",
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Xahiş olunur depo normasını daxil edəsiniz (Məs: \"512 MB\" yada \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Limitsiz",
"Other" : "Digər",
"Group Admin for" : "üçün qrup inzibatçısı",
"Quota" : "Norma",
"Storage Location" : "Depo yeri",
"User Backend" : "İstifadəçı bazası",
"Last Login" : "Son giriş",
"change full name" : "tam adı dəyiş",
"set new password" : "yeni şifrə təyin et",
"change email address" : "email ünvanını dəyiş",
"Default" : "Susmaya görə"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -109,6 +109,7 @@ OC.L10N.register(
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Ο PHP φαίνεται να είναι ρυθμισμένος ώστε να αφαιρεί μπλοκ εσωτερικών κειμένων (inline doc). Αυτό θα καταστήσει κύριες εφαρμογές μη-διαθέσιμες.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Αυτό πιθανόν προκλήθηκε από προσωρινή μνήμη (cache)/επιταχυντή όπως τη Zend OPcache ή τον eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Microsoft Windows Platform" : "Πλατφόρμα Microsoft Windows",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
......@@ -155,10 +156,12 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Δοκιμή ρυθμίσεων email",
"Send email" : "Αποστολή email",
"Log level" : "Επίπεδο καταγραφής",
"Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού",
"More" : "Περισσότερα",
"Less" : "Λιγότερα",
"Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
"by" : "από",
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
......@@ -184,9 +187,12 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "Νέο συνθηματικό",
"Change password" : "Αλλαγή συνθηματικού",
"Full Name" : "Πλήρες όνομα",
"No display name set" : "Δεν ορίστηκε όνομα",
"Email" : "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο",
"Your email address" : "Η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας",
"Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Συμπληρώστε μια διεύθυνση email για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά συνθηματικού και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις",
"No email address set" : "Δεν ορίστηκε διεύθυνση email",
"You are member of the following groups:" : "Είστε μέλος των ακόλουθων ομάδων:",
"Profile picture" : "Φωτογραφία προφίλ",
"Upload new" : "Μεταφόρτωση νέου",
"Select new from Files" : "Επιλογή νέου από τα Αρχεία",
......
......@@ -107,6 +107,7 @@
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Ο PHP φαίνεται να είναι ρυθμισμένος ώστε να αφαιρεί μπλοκ εσωτερικών κειμένων (inline doc). Αυτό θα καταστήσει κύριες εφαρμογές μη-διαθέσιμες.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Αυτό πιθανόν προκλήθηκε από προσωρινή μνήμη (cache)/επιταχυντή όπως τη Zend OPcache ή τον eAccelerator.",
"Database Performance Info" : "Πληροφορίες Επίδοσης Βάσης Δεδομένων",
"Microsoft Windows Platform" : "Πλατφόρμα Microsoft Windows",
"Module 'fileinfo' missing" : "Η ενοτητα 'fileinfo' λειπει",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
"Locale not working" : "Η μετάφραση δεν δουλεύει",
......@@ -153,10 +154,12 @@
"Test email settings" : "Δοκιμή ρυθμίσεων email",
"Send email" : "Αποστολή email",