Commit 174f8cef authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 377165ae
......@@ -74,19 +74,19 @@ OC.L10N.register(
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo adresář",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>změněn</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>smazán</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>obnoven</strong>",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>smazána</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>obnovena</strong>",
"You created %1$s" : "Vytvořili jste %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s vytvořil(a) %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s vytvořen ve veřejném adresáři",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s byl vytvořen ve veřejném adresáři",
"You changed %1$s" : "Změnili jste %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s změnil(a) %1$s",
"You deleted %1$s" : "Smazali jste %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s smazal(a) %1$s",
"You restored %1$s" : "%1$s byl obnoven",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s obnovil %1$s",
"You restored %1$s" : "Obnovili jste %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s obnovil(a) %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nelze přejmenovat, protože byl smazán",
"%s could not be renamed" : "%s nemůže být přejmenován",
"Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
......@@ -106,7 +106,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
......
......@@ -72,19 +72,19 @@
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo adresář",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>změněn</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>smazán</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>obnoven</strong>",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>smazána</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>obnovena</strong>",
"You created %1$s" : "Vytvořili jste %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s vytvořil(a) %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s vytvořen ve veřejném adresáři",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s byl vytvořen ve veřejném adresáři",
"You changed %1$s" : "Změnili jste %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s změnil(a) %1$s",
"You deleted %1$s" : "Smazali jste %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s smazal(a) %1$s",
"You restored %1$s" : "%1$s byl obnoven",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s obnovil %1$s",
"You restored %1$s" : "Obnovili jste %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s obnovil(a) %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nelze přejmenovat, protože byl smazán",
"%s could not be renamed" : "%s nemůže být přejmenován",
"Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
......@@ -104,7 +104,7 @@
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření párů klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"and" : "a",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření párů klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"and" : "a",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"restored" : "obnoveno",
"No deleted files" : "Žádné smazané soubory",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Odtud budete moci obnovovat odstraněné soubory",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Name" : "Název",
"Deleted" : "Smazáno",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
"restored" : "obnoveno",
"No deleted files" : "Žádné smazané soubory",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Odtud budete moci obnovovat odstraněné soubory",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Name" : "Název",
"Deleted" : "Smazáno",
......
......@@ -127,7 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro snížení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},
......
......@@ -125,7 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používána pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý LDAP uživatel interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. DN informace je navíc udržována v paměti pro snížení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické pro každou konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, ale pouze v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Kullanıcılar için UUID Özniteliği:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Gruplar için UUID Özniteliği:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirme",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Kullanıcı adları, (üst) veri depolaması ve ataması için kullanılır. Kullanıcıları kesin olarak tanımlamak ve algılamak için, her LDAP kullanıcısı bir dahili kullanıcı adına sahip olacak. Bu kullanıcı adı ile LDAP kullanıcısı arasında bir eşleşme gerektirir. Oluşturulan kullanıcı adı LDAP kullanıcısının UUID'si ile eşleştirilir. Ek olarak LDAP etkileşimini azaltmak için DN de önbelleğe alınır ancak bu kimlik tanıma için kullanılmaz. Eğer DN değişirse, değişiklikler tespit edilir. Dahili kullanıcı her yerde kullanılır. Eşleştirmeleri temizlemek, her yerde kalıntılar bırakacaktır. Eşleştirmeleri temizlemek yapılandırmaya hassas bir şekilde bağlı değildir, tüm LDAP yapılandırmalarını etkiler! Üretim ortamında eşleştirmeleri asla temizlemeyin, sadece sınama veya deneysel aşamada kullanın.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirmesini Temizle",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Grup Adı-LDAP Grubu Eşleştirmesini Temizle"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Kullanıcılar için UUID Özniteliği:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Gruplar için UUID Özniteliği:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirme",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Kullanıcı adları, (üst) veri depolaması ve ataması için kullanılır. Kullanıcıları kesin olarak tanımlamak ve algılamak için, her LDAP kullanıcısı bir dahili kullanıcı adına sahip olacak. Bu kullanıcı adı ile LDAP kullanıcısı arasında bir eşleşme gerektirir. Oluşturulan kullanıcı adı LDAP kullanıcısının UUID'si ile eşleştirilir. Ek olarak LDAP etkileşimini azaltmak için DN de önbelleğe alınır ancak bu kimlik tanıma için kullanılmaz. Eğer DN değişirse, değişiklikler tespit edilir. Dahili kullanıcı her yerde kullanılır. Eşleştirmeleri temizlemek, her yerde kalıntılar bırakacaktır. Eşleştirmeleri temizlemek yapılandırmaya hassas bir şekilde bağlı değildir, tüm LDAP yapılandırmalarını etkiler! Üretim ortamında eşleştirmeleri asla temizlemeyin, sadece sınama veya deneysel aşamada kullanın.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Kullanıcı Adı-LDAP Kullanıcısı Eşleştirmesini Temizle",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Grup Adı-LDAP Grubu Eşleştirmesini Temizle"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
......
......@@ -64,13 +64,13 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace, protože je rozhraní WebDAV pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace souborů, protože rozhraní WebDAV je pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována aby vydržela \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována na hodnotu \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimálně \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na tuto stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
"Share" : "Sdílet",
......@@ -142,9 +142,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32-bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64-bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží ve 32-bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......@@ -193,7 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"Database host" : "Hostitel databáze",
"Performance Warning" : "Varování o výkonu",
"SQLite will be used as database." : "Bude použita SQLite databáze.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pro větší instalace doporučujeme vybrat robustnější databázové řešení.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pro větší instalace doporučujeme vybrat jiné databázové řešení.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
"Finish setup" : "Dokončit nastavení",
"Finishing …" : "Dokončuji...",
......
......@@ -62,13 +62,13 @@
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace, protože je rozhraní WebDAV pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace souborů, protože rozhraní WebDAV je pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována aby vydržela \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována na hodnotu \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimálně \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na tuto stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
"Share" : "Sdílet",
......@@ -140,9 +140,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32-bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64-bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží ve 32-bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......@@ -191,7 +191,7 @@
"Database host" : "Hostitel databáze",
"Performance Warning" : "Varování o výkonu",
"SQLite will be used as database." : "Bude použita SQLite databáze.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pro větší instalace doporučujeme vybrat robustnější databázové řešení.",
"For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pro větší instalace doporučujeme vybrat jiné databázové řešení.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
"Finish setup" : "Dokončit nastavení",
"Finishing …" : "Dokončuji...",
......
OC.L10N.register(
"core",
{
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Не могу да пошаљем е-пошту следећим корисницима: %s ",
"Turned on maintenance mode" : "Режим одржавања укључен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим одржавања искључен",
"Updated database" : "База података ажурирана",
"Checked database schema update" : "Ажурирање шеме базе података, проверено",
"Checked database schema update for apps" : "Ажурирање шеме базе података за апликације, проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ ажириран на %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Следеће неусаглашене апликације су искључене: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Следеће апликације треће стране су искључене: %s",
"No image or file provided" : "Није дата ни слика ни фајл",
"Unknown filetype" : "Непознат тип фајла",
"Invalid image" : "Неисправна слика",
"No temporary profile picture available, try again" : "Нема привремене слике профила. Покушајте поново",
"No crop data provided" : "Нема података о опсецању",
"Sunday" : "Недеља",
"Monday" : "Понедељак",
"Tuesday" : "Уторак",
......@@ -22,33 +36,53 @@ OC.L10N.register(
"December" : "Децембар",
"Settings" : "Поставке",
"Saving..." : "Уписујем...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Не могу да пошаљем е-пошту за обнављање лозинке. Контактирајте администратора.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Веза за обнављање лозинке је послата на вашу е-адресу. Ако је не примите ускоро, проверите фасцикле за нежељену пошту.<br>Ако није ни тамо, контактирајте вашег администратора.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Фајлови су вам шифровани. Ако нисте укључили кључ за опоравак, нећете моћи да повратите податке након обнављања лозинке.<br />Ако нисте сигурни шта да радите, контактирајте администратора пре него што наставите.<br />Да ли желите да наставите?",
"I know what I'm doing" : "Знам шта радим",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Лозинка се не може променити. Контактирајте администратора.",
"No" : "Не",
"Yes" : "Да",
"Choose" : "Изабери",
"Error loading file picker template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона бирача фајлова: {error}",
"Ok" : "У реду",
"Error loading message template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона поруке: {error}",
"read-only" : "само-за-читање",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} сукоб фајлова","{count} сукоба фајлова","{count} сукоба фајлова"],
"One file conflict" : "Један сукоб фајлова",
"New Files" : "Нове",
"Already existing files" : "Постојеће",
"New Files" : "Нови фајлови",
"Already existing files" : "Постојећи фајлови",
"Which files do you want to keep?" : "Које фајлове желите да задржите?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ако изаберете обе верзије, копираном фајлу ће бити додат број у име.",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ако изаберете обе верзије, копираном фајлу ће бити додат број у називу.",
"Cancel" : "Одустани",
"Continue" : "Настави",
"(all selected)" : "(све изабрано)",
"({count} selected)" : "(изабраних {count})",
"Error loading file exists template" : "Грешка при учитавању шаблона „Фајл постоји“",
"Very weak password" : "Веома слаба лозинка",
"Weak password" : "Слаба лозинка",
"So-so password" : "Осредња лозинка",
"Good password" : "Добра лозинка",
"Strong password" : "Јака лозинка",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш сервер није правилно подешен да омогући синхронизацију фајлова. Изгледа да је ВебДАВ сучеље покварено.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Овај сервер нема везу са интернетом. То значи да неке могућности, попут монтирања спољашњег складишта, обавештења о ажурирању или инсталација апликација треће стране, неће радити. Даљински приступ и слање е-поште, такође неће радити. Предлажемо да омогућите интернет везу за овај сервер ако желите да имате све могућности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш директоријум са подацима и ваши фајлови су вероватно доступни са интернета. Фајл .htaccess не ради. Предлажемо да подесите ваш веб сервер на начин да директоријум са подацима не буде доступан или га изместите изван кореног директоријума веб сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Дошло је до грешке при провери поставки сервера",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "ХТТП заглавље \"{header}\" није подешено као \"{expected}\". Ово је потенцијални безбедносни ризик и препоручујемо да подесите ову поставку.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "ХТТП захлавље „Strict-Transport-Security“ није постављено на најмање \"2,678,400\" секунди. Ово је потенцијални безбедносни ризик и препоручујемо да подесите ову поставку.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Приступате сајту преко небезбедне (ХТТП) везе. Препоручујемо да подесите ваш сервер да захтева коришћење безбедне (ХТТПС) везе.",
"Shared" : "Дељено",
"Shared with {recipients}" : "Дељено са {recipients}",
"Share" : "Дели",
"Error" : "Грешка",
"Error while sharing" : "Грешка при дељењу",
"Error while unsharing" : "Грешка при укидању дељења",
"Error while changing permissions" : "Грешка при измени дозвола",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Дељено са вама и са групом {group}. Поделио {owner}.",
"Shared with you by {owner}" : "Поделио са вама {owner}",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} дели са вама и са групом {group}.",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} дели са вама",
"Share with user or group …" : "Дели са корисником или групом...",
"Share link" : "Веза дељења",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Јавна веза ће престати да важи {days} дана након стварања",
"Link" : "Веза",
"Password protect" : "Заштићено лозинком",
"Password" : "Лозинка",
......@@ -61,9 +95,11 @@ OC.L10N.register(
"Expiration date" : "Датум истека",
"Adding user..." : "Додајем корисника...",
"group" : "група",
"remote" : "удаљени",
"Resharing is not allowed" : "Поновно дељење није дозвољено",
"Shared in {item} with {user}" : "Подељено унутар {item} са {user}",
"Shared in {item} with {user}" : "Подељено унутар {item} са корисником {user}",
"Unshare" : "Укини дељење",
"notify by email" : "обавести е-поштом",
"can share" : "може да дели",
"can edit" : "може да мења",
"access control" : "права приступа",
......@@ -77,23 +113,29 @@ OC.L10N.register(
"Email sent" : "Порука је послата",
"Warning" : "Упозорење",
"The object type is not specified." : "Тип објекта није наведен.",
"Enter new" : "Унесите нови",
"Delete" : "Обриши",
"Add" : "Додај",
"Edit tags" : "Уреди ознаке",
"Error loading dialog template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона дијалога: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Нема ознака за брисање.",
"unknown text" : "непознат текст",
"Hello world!" : "Здраво свете!",
"sunny" : "сунчано",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здраво {name}, време је {weather}",
"Hello {name}" : "Здраво {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}, ово би могло да потраје.",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["преузми %n фајл","преузми %n фајла","преузми %n фајлова"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}. Ово би могло да потраје.",
"Please reload the page." : "Поново учитајте страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Ажурирање није успело.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на Оунклауд.",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Овом везом ресетујте своју лозинку: {link}",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на ОунКлауд.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не могу да пошаљем поруку за обнављање лозинке. Проверите да ли је корисничко име исправно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Не могу да пошаљем поруку за обнављање лозинке јер за ово корисничко име нема е-адресе. Контактирајте администратора.",
"%s password reset" : "%s лозинка обновљена",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Употребите следећу везу да обновите своју лозинку: {link}",
"New password" : "Нова лозинка",
"New Password" : "Нова лозинка",
"Reset password" : "Ресетуј лозинку",
"Reset password" : "Обнови лозинку",
"Searching other places" : "Претражујем остала места",
"No search result in other places" : "Нема резултата претраге на осталим местима",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат претраге на осталим местима","{count} резултата претраге на осталим местима","{count} резултата претраге на осталим местима"],
......@@ -104,12 +146,20 @@ OC.L10N.register(
"Apps" : "Апликације",
"Admin" : "Администратор",
"Help" : "Помоћ",
"Error loading tags" : "Грешка при учитавању ознака",
"Tag already exists" : "Ознака већ постоји",
"Error deleting tag(s)" : "Грешка при брисању ознака",
"Error tagging" : "Грешка означавања",
"Error untagging" : "Грешка при скидању ознака",
"Access forbidden" : "Забрањен приступ",
"File not found" : "Фајл није нађен",
"The specified document has not been found on the server." : "Наведени документ није нађен на серверу.",
"You can click here to return to %s." : "Кликните овде да се вратите на %s.",
"The share will expire on %s." : "Дељење истиче у %s.",
"Cheers!" : "У здравље!",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Поздрав,\n\nсамо вас обавештавам да %s дели %s са вама.\nПогледајте: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Дељење истиче %s.",
"Cheers!" : "Здраво!",
"Internal Server Error" : "Унутрашња грешка сервера",
"More details can be found in the server log." : "Више детаља се може наћи у дневнику сервера.",
"Technical details" : "Технички детаљи",
"Remote Address: %s" : "Удаљена адреса: %s",
"Request ID: %s" : "ИД захтева: %s",
......@@ -127,13 +177,13 @@ OC.L10N.register(
"Only %s is available." : "Само %s је доступна.",
"Database user" : "Корисник базе",
"Database password" : "Лозинка базе",
"Database name" : "Име базе",
"Database name" : "Назив базе",
"Database tablespace" : "Радни простор базе података",
"Database host" : "Домаћин базе",
"SQLite will be used as database." : "Скулајт ће бити коришћен за базу података.",
"SQLite will be used as database." : "СКуЛајт ће бити коришћен за базу података.",
"Finish setup" : "Заврши подешавање",
"Finishing …" : "Завршавам…",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Ова апликација захтева јаваскрипте за исправан приказ {linkstart}Омогућите јаваскрипте{linkend} и поново учитајте страницу.",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Ова апликација захтева Јава скрипт за исправан рад. {linkstart}Омогућите Јава скрипт{linkend} и поново учитајте страницу.",
"Log out" : "Одјава",
"Search" : "Претражи",
"Server side authentication failed!" : "Аутентификација на серверу није успела!",
......@@ -141,8 +191,10 @@ OC.L10N.register(
"Forgot your password? Reset it!" : "Заборавили сте вашу лозинку? Обновите је!",
"remember" : "упамти",
"Log in" : "Пријава",
"Thank you for your patience." : "Хвала вам за стрпљење.",
"Thank you for your patience." : "Хвала вам на стрпљењу.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Приступате серверу са непоузданог домена.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Додај „%s“ као поуздан домен",
"%s will be updated to version %s." : "%s ће бити ажуриран на верзију %s.",
"The following apps will be disabled:" : "Следеће апликације ће бити онемогућене:",
"The theme %s has been disabled." : "Тема %s је онемогућена.",
"Start update" : "Почни надоградњу"
......
{ "translations": {
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Не могу да пошаљем е-пошту следећим корисницима: %s ",
"Turned on maintenance mode" : "Режим одржавања укључен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим одржавања искључен",
"Updated database" : "База података ажурирана",
"Checked database schema update" : "Ажурирање шеме базе података, проверено",
"Checked database schema update for apps" : "Ажурирање шеме базе података за апликације, проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ ажириран на %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Следеће неусаглашене апликације су искључене: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Следеће апликације треће стране су искључене: %s",
"No image or file provided" : "Није дата ни слика ни фајл",
"Unknown filetype" : "Непознат тип фајла",
"Invalid image" : "Неисправна слика",
"No temporary profile picture available, try again" : "Нема привремене слике профила. Покушајте поново",
"No crop data provided" : "Нема података о опсецању",
"Sunday" : "Недеља",
"Monday" : "Понедељак",
"Tuesday" : "Уторак",
......@@ -20,33 +34,53 @@
"December" : "Децембар",
"Settings" : "Поставке",
"Saving..." : "Уписујем...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Не могу да пошаљем е-пошту за обнављање лозинке. Контактирајте администратора.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Веза за обнављање лозинке је послата на вашу е-адресу. Ако је не примите ускоро, проверите фасцикле за нежељену пошту.<br>Ако није ни тамо, контактирајте вашег администратора.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Фајлови су вам шифровани. Ако нисте укључили кључ за опоравак, нећете моћи да повратите податке након обнављања лозинке.<br />Ако нисте сигурни шта да радите, контактирајте администратора пре него што наставите.<br />Да ли желите да наставите?",
"I know what I'm doing" : "Знам шта радим",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Лозинка се не може променити. Контактирајте администратора.",
"No" : "Не",
"Yes" : "Да",
"Choose" : "Изабери",
"Error loading file picker template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона бирача фајлова: {error}",
"Ok" : "У реду",
"Error loading message template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона поруке: {error}",
"read-only" : "само-за-читање",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} сукоб фајлова","{count} сукоба фајлова","{count} сукоба фајлова"],
"One file conflict" : "Један сукоб фајлова",
"New Files" : "Нове",
"Already existing files" : "Постојеће",
"New Files" : "Нови фајлови",
"Already existing files" : "Постојећи фајлови",
"Which files do you want to keep?" : "Које фајлове желите да задржите?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ако изаберете обе верзије, копираном фајлу ће бити додат број у име.",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ако изаберете обе верзије, копираном фајлу ће бити додат број у називу.",
"Cancel" : "Одустани",
"Continue" : "Настави",
"(all selected)" : "(све изабрано)",
"({count} selected)" : "(изабраних {count})",
"Error loading file exists template" : "Грешка при учитавању шаблона „Фајл постоји“",
"Very weak password" : "Веома слаба лозинка",
"Weak password" : "Слаба лозинка",
"So-so password" : "Осредња лозинка",
"Good password" : "Добра лозинка",
"Strong password" : "Јака лозинка",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш сервер није правилно подешен да омогући синхронизацију фајлова. Изгледа да је ВебДАВ сучеље покварено.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Овај сервер нема везу са интернетом. То значи да неке могућности, попут монтирања спољашњег складишта, обавештења о ажурирању или инсталација апликација треће стране, неће радити. Даљински приступ и слање е-поште, такође неће радити. Предлажемо да омогућите интернет везу за овај сервер ако желите да имате све могућности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш директоријум са подацима и ваши фајлови су вероватно доступни са интернета. Фајл .htaccess не ради. Предлажемо да подесите ваш веб сервер на начин да директоријум са подацима не буде доступан или га изместите изван кореног директоријума веб сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Дошло је до грешке при провери поставки сервера",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "ХТТП заглавље \"{header}\" није подешено као \"{expected}\". Ово је потенцијални безбедносни ризик и препоручујемо да подесите ову поставку.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "ХТТП захлавље „Strict-Transport-Security“ није постављено на најмање \"2,678,400\" секунди. Ово је потенцијални безбедносни ризик и препоручујемо да подесите ову поставку.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Приступате сајту преко небезбедне (ХТТП) везе. Препоручујемо да подесите ваш сервер да захтева коришћење безбедне (ХТТПС) везе.",
"Shared" : "Дељено",
"Shared with {recipients}" : "Дељено са {recipients}",
"Share" : "Дели",
"Error" : "Грешка",
"Error while sharing" : "Грешка при дељењу",
"Error while unsharing" : "Грешка при укидању дељења",
"Error while changing permissions" : "Грешка при измени дозвола",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Дељено са вама и са групом {group}. Поделио {owner}.",
"Shared with you by {owner}" : "Поделио са вама {owner}",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} дели са вама и са групом {group}.",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} дели са вама",
"Share with user or group …" : "Дели са корисником или групом...",
"Share link" : "Веза дељења",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Јавна веза ће престати да важи {days} дана након стварања",
"Link" : "Веза",
"Password protect" : "Заштићено лозинком",
"Password" : "Лозинка",
......@@ -59,9 +93,11 @@
"Expiration date" : "Датум истека",
"Adding user..." : "Додајем корисника...",
"group" : "група",
"remote" : "удаљени",
"Resharing is not allowed" : "Поновно дељење није дозвољено",
"Shared in {item} with {user}" : "Подељено унутар {item} са {user}",
"Shared in {item} with {user}" : "Подељено унутар {item} са корисником {user}",
"Unshare" : "Укини дељење",
"notify by email" : "обавести е-поштом",
"can share" : "може да дели",
"can edit" : "може да мења",
"access control" : "права приступа",
......@@ -75,23 +111,29 @@
"Email sent" : "Порука је послата",
"Warning" : "Упозорење",
"The object type is not specified." : "Тип објекта није наведен.",
"Enter new" : "Унесите нови",
"Delete" : "Обриши",
"Add" : "Додај",
"Edit tags" : "Уреди ознаке",
"Error loading dialog template: {error}" : "Грешка при учитавању шаблона дијалога: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Нема ознака за брисање.",
"unknown text" : "непознат текст",
"Hello world!" : "Здраво свете!",
"sunny" : "сунчано",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здраво {name}, време је {weather}",
"Hello {name}" : "Здраво {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}, ово би могло да потраје.",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["преузми %n фајл","преузми %n фајла","преузми %n фајлова"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}. Ово би могло да потраје.",
"Please reload the page." : "Поново учитајте страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Ажурирање није успело.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на Оунклауд.",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Овом везом ресетујте своју лозинку: {link}",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на ОунКлауд.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не могу да пошаљем поруку за обнављање лозинке. Проверите да ли је корисничко име исправно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Не могу да пошаљем поруку за обнављање лозинке јер за ово корисничко име нема е-адресе. Контактирајте администратора.",
"%s password reset" : "%s лозинка обновљена",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Употребите следећу везу да обновите своју лозинку: {link}",
"New password" : "Нова лозинка",
"New Password" : "Нова лозинка",
"Reset password" : "Ресетуј лозинку",
"Reset password" : "Обнови лозинку",
"Searching other places" : "Претражујем остала места",
"No search result in other places" : "Нема резултата претраге на осталим местима",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} резултат претраге на осталим местима","{count} резултата претраге на осталим местима","{count} резултата претраге на осталим местима"],
......@@ -102,12 +144,20 @@
"Apps" : "Апликације",
"Admin" : "Администратор",
"Help" : "Помоћ",
"Error loading tags" : "Грешка при учитавању ознака",
"Tag already exists" : "Ознака већ постоји",
"Error deleting tag(s)" : "Грешка при брисању ознака",
"Error tagging" : "Грешка означавања",
"Error untagging" : "Грешка при скидању ознака",
"Access forbidden" : "Забрањен приступ",
"File not found" : "Фајл није нађен",
"The specified document has not been found on the server." : "Наведени документ није нађен на серверу.",
"You can click here to return to %s." : "Кликните овде да се вратите на %s.",
"The share will expire on %s." : "Дељење истиче у %s.",
"Cheers!" : "У здравље!",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Поздрав,\n\nсамо вас обавештавам да %s дели %s са вама.\nПогледајте: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Дељење истиче %s.",
"Cheers!" : "Здраво!",
"Internal Server Error" : "Унутрашња грешка сервера",
"More details can be found in the server log." : "Више детаља се може наћи у дневнику сервера.",