Commit 1db9605a authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d3752ca1
......@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Carpeta",
"Upload" : "Subir",
"Cancel upload" : "Cancelar la subida",
"No files in here" : "Aquí no hay archivos",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Suba contenidos o sincronice sus dispositivos.",
"No entries found in this folder" : "No hay entradas en esta carpeta",
"Select all" : "Seleccionar todo",
......
......@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Carpeta",
"Upload" : "Subir",
"Cancel upload" : "Cancelar la subida",
"No files in here" : "Aquí no hay archivos",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Suba contenidos o sincronice sus dispositivos.",
"No entries found in this folder" : "No hay entradas en esta carpeta",
"Select all" : "Seleccionar todo",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"files",
{
"Files" : "په‌ڕگەکان",
"Favorites" : "دڵخوازەکان",
"Download" : "داگرتن",
"Select" : "دیاریکردنی",
"Error" : "هه‌ڵه",
......
{ "translations": {
"Files" : "په‌ڕگەکان",
"Favorites" : "دڵخوازەکان",
"Download" : "داگرتن",
"Select" : "دیاریکردنی",
"Error" : "هه‌ڵه",
......
......@@ -64,6 +64,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de FTP en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" no está instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"No external storage configured" : "No hay ningún almacenamiento externo configurado",
"You can add external storages in the personal settings" : "Puedes agregar almacenamientos externos en la configuración personal",
"Name" : "Nombre",
"Storage type" : "Tipo de almacenamiento",
"Scope" : "Ámbito",
......@@ -72,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"Configuration" : "Configuración",
"Available for" : "Disponible para",
"Add storage" : "Añadir almacenamiento",
"Advanced settings" : "Configuración avanzada",
"Delete" : "Eliminar",
"Enable User External Storage" : "Habilitar almacenamiento externo de usuario",
"Allow users to mount the following external storage" : "Permitir a los usuarios montar el siguiente almacenamiento externo"
......
......@@ -62,6 +62,7 @@
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de FTP en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" no está instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"No external storage configured" : "No hay ningún almacenamiento externo configurado",
"You can add external storages in the personal settings" : "Puedes agregar almacenamientos externos en la configuración personal",
"Name" : "Nombre",
"Storage type" : "Tipo de almacenamiento",
"Scope" : "Ámbito",
......@@ -70,6 +71,7 @@
"Configuration" : "Configuración",
"Available for" : "Disponible para",
"Add storage" : "Añadir almacenamiento",
"Advanced settings" : "Configuración avanzada",
"Delete" : "Eliminar",
"Enable User External Storage" : "Habilitar almacenamiento externo de usuario",
"Allow users to mount the following external storage" : "Permitir a los usuarios montar el siguiente almacenamiento externo"
......
......@@ -45,8 +45,8 @@ OC.L10N.register(
"Secure https://" : "Sécurisation https://",
"Public key" : "Clef publique",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Stockage avec l'id \"%i\" non trouvé",
"Invalid mount point" : "Point de montage invalide",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Service de stockage invalide : \"%s\"",
"Invalid mount point" : "Point de montage non valide",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Service de stockage non valide : \"%s\"",
"Access granted" : "Accès autorisé",
"Error configuring Dropbox storage" : "Erreur lors de la configuration du support de stockage Dropbox",
"Grant access" : "Autoriser l'accès",
......
......@@ -43,8 +43,8 @@
"Secure https://" : "Sécurisation https://",
"Public key" : "Clef publique",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Stockage avec l'id \"%i\" non trouvé",
"Invalid mount point" : "Point de montage invalide",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Service de stockage invalide : \"%s\"",
"Invalid mount point" : "Point de montage non valide",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Service de stockage non valide : \"%s\"",
"Access granted" : "Accès autorisé",
"Error configuring Dropbox storage" : "Erreur lors de la configuration du support de stockage Dropbox",
"Grant access" : "Autoriser l'accès",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a soukromí a je doporučeno toto nastavení upravit.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimálně \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na tuto stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"Shared" : "Sdílené",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a soukromí a je doporučeno toto nastavení upravit.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimálně \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na tuto stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
"Shared" : "Sdílené",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen möchtest.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Dein Datenverzeichnis und Deine Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Deinen Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Du es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschiebst.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „{header}“-HTTP-Header ist nicht so konfiguriert, dass er „{expected}“ entspricht. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „Strict-Transport-Security“-HTTP-Header ist nicht auf mindestens „2.678.400 Sekunden“ eingestellt. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf diese Site über HTTP zu. Wir raten dringend dazu, Deinen Server so zu konfigurieren, dass er stattdessen nur HTTPS akzeptiert.",
"Shared" : "Geteilt",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen möchtest.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Dein Datenverzeichnis und Deine Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Deinen Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Du es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschiebst.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „{header}“-HTTP-Header ist nicht so konfiguriert, dass er „{expected}“ entspricht. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „Strict-Transport-Security“-HTTP-Header ist nicht auf mindestens „2.678.400 Sekunden“ eingestellt. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du greifst auf diese Site über HTTP zu. Wir raten dringend dazu, Deinen Server so zu konfigurieren, dass er stattdessen nur HTTPS akzeptiert.",
"Shared" : "Geteilt",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen nutzen möchten.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Ihren Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Sie es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschieben.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „{header}“-HTTP-Header ist nicht so konfiguriert, dass er „{expected}“ entspricht. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „Strict-Transport-Security“-HTTP-Header ist nicht auf mindestens „2.678.400 Sekunden“ eingestellt. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Sie greifen auf diese Site über HTTP zu. Wir raten dringend dazu, Ihren Server so zu konfigurieren, dass er stattdessen nur HTTPS akzeptiert.",
"Shared" : "Geteilt",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen nutzen möchten.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Ihren Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Sie es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschieben.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „{header}“-HTTP-Header ist nicht so konfiguriert, dass er „{expected}“ entspricht. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Der „Strict-Transport-Security“-HTTP-Header ist nicht auf mindestens „2.678.400 Sekunden“ eingestellt. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Sie greifen auf diese Site über HTTP zu. Wir raten dringend dazu, Ihren Server so zu konfigurieren, dass er stattdessen nur HTTPS akzeptiert.",
"Shared" : "Geteilt",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Αυτός ο διακομιστής δεν έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες όπως η σύνδεση με εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ειδοποιήσεις για ενημερώσεις ή η εγκατάσταση εφαρμογών 3ων δεν θα είναι διαθέσιμες. Η πρόσβαση απομακρυσμένων αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμες. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόν το διακομιστή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας είναι πιθανόν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το αρχείο .htaccess δεν λειτουργεί. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κατάλογος δεδομένων να μην είναι πλέον προσβάσιμος ή να μετακινήσετε τον κατάλογο δεδομένων εκτός του καταλόγου της ρίζας εγγράφων-document root του διακομιστή.",
"Error occurred while checking server setup" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης με το διακομιστή",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "H \"{header}\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να ισούται με \"{expected}\". Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας ή ιδιωτικότητας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Η «Strict-Transport-Security\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί για τουλάχιστον \"2678400\" δευτερόλεπτα. Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω HTTP. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας ώστε να απαιτεί τη χρήση HTTPS αντ' αυτού.",
"Shared" : "Κοινόχρηστα",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Αυτός ο διακομιστής δεν έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες όπως η σύνδεση με εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ειδοποιήσεις για ενημερώσεις ή η εγκατάσταση εφαρμογών 3ων δεν θα είναι διαθέσιμες. Η πρόσβαση απομακρυσμένων αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμες. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόν το διακομιστή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας είναι πιθανόν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το αρχείο .htaccess δεν λειτουργεί. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κατάλογος δεδομένων να μην είναι πλέον προσβάσιμος ή να μετακινήσετε τον κατάλογο δεδομένων εκτός του καταλόγου της ρίζας εγγράφων-document root του διακομιστή.",
"Error occurred while checking server setup" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης με το διακομιστή",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "H \"{header}\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να ισούται με \"{expected}\". Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας ή ιδιωτικότητας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Η «Strict-Transport-Security\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί για τουλάχιστον \"2678400\" δευτερόλεπτα. Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω HTTP. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας ώστε να απαιτεί τη χρήση HTTPS αντ' αυτού.",
"Shared" : "Κοινόχρηστα",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor no tiene una conexión a Internet. Esto significa que algunas de las características como el montaje de almacenamiento externo, las notificaciones sobre actualizaciones o instalación de aplicaciones de terceros no funcionan. Podría no funcionar el acceso a los archivos de forma remota y el envío de correos electrónicos de notificación. Sugerimos habilitar la conexión a Internet de este servidor, si quiere tener todas las funciones.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Su directorio de datos y sus archivos probablemente sean accesibles desde Internet. El archivo .htaccess no está funcionando. Le sugerimos encarecidamente que configure su servidor web de modo que el directorio de datos ya no sea accesible o que mueva el directorio de datos fuera de la raíz de documentos del servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ha ocurrido un error al revisar la configuración del servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "La \"{header}\" cabecera HTTP no está configurado para ser igual a \"{expected}\". Esto puede suponer un riesgo para la seguridad o la privacidad por lo que se recomienda ajustar esta opción.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "La \"Strict-Transport-Security\" Cabecera HTTP no está configurada a al menos \"2,678,400\" segundos. Esto es un riesgo potencial de seguridad y debe ajustar esta opción.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Está ingresando a esta web vía HTTP. Le recomendamos encarecidamente que configure su servidor para que use HTTPS en su lugar..",
"Shared" : "Compartido",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor no tiene una conexión a Internet. Esto significa que algunas de las características como el montaje de almacenamiento externo, las notificaciones sobre actualizaciones o instalación de aplicaciones de terceros no funcionan. Podría no funcionar el acceso a los archivos de forma remota y el envío de correos electrónicos de notificación. Sugerimos habilitar la conexión a Internet de este servidor, si quiere tener todas las funciones.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Su directorio de datos y sus archivos probablemente sean accesibles desde Internet. El archivo .htaccess no está funcionando. Le sugerimos encarecidamente que configure su servidor web de modo que el directorio de datos ya no sea accesible o que mueva el directorio de datos fuera de la raíz de documentos del servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ha ocurrido un error al revisar la configuración del servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "La \"{header}\" cabecera HTTP no está configurado para ser igual a \"{expected}\". Esto puede suponer un riesgo para la seguridad o la privacidad por lo que se recomienda ajustar esta opción.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "La \"Strict-Transport-Security\" Cabecera HTTP no está configurada a al menos \"2,678,400\" segundos. Esto es un riesgo potencial de seguridad y debe ajustar esta opción.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Está ingresando a esta web vía HTTP. Le recomendamos encarecidamente que configure su servidor para que use HTTPS en su lugar..",
"Shared" : "Compartido",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"2,678,400\" sekuntiin. Tämä on mahdollinen tietoturvariski, joten suosittelemme kyseisen asetuksen muuttamista.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Käytät tätä sivustoa HTTP-yhteyden välityksellä. Suosittelemme määrittämään palvelimen asetukset siten, että käytössä on HTTPS-yhteys.",
"Shared" : "Jaettu",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"2,678,400\" sekuntiin. Tämä on mahdollinen tietoturvariski, joten suosittelemme kyseisen asetuksen muuttamista.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Käytät tätä sivustoa HTTP-yhteyden välityksellä. Suosittelemme määrittämään palvelimen asetukset siten, että käytössä on HTTPS-yhteys.",
"Shared" : "Jaettu",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment