Commit 23137f47 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent a8dc4368
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 y compatibilidá",
"Access Key" => "Clave d'accesu",
"Secret Key" => "Clave Secreta",
"Hostname (optional)" => "Nome d'equipu (opcional)",
"Port (optional)" => "Puertu (opcional)",
"Region (optional)" => "Rexón (opcional)",
"Enable SSL" => "Habilitar SSL",
"Enable Path Style" => "Habilitar Estilu de ruta",
"App key" => "App principal",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID de veceru",
"Client secret" => "Veceru secretu",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Nome d'usuariu (necesariu)",
"Bucket (required)" => "Depósitu (necesariu)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Rexón (opcional pa OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Clave API (necesaria pa Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome d'inquilín (necesariu pa OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Contraseña (necesaria pa OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome de Serviciu (necesariu pa OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL d'identidá de puntu final (necesariu pa OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Tiempu d'espera de peticiones HTTP en segundos (opcional)",
"Share" => "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS usando accesu OC",
"Username as share" => "Nome d'usuariu como Compartición",
......
......@@ -8,12 +8,13 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Location" => "Yerləşdiyiniz ünvan",
"Key" => "Açar",
"Secret" => "Gizli",
"Hostname (optional)" => "Avadanlığın adı(məcburi deyil)",
"Enable SSL" => "SSL-i işə sal",
"Host" => "Şəbəkədə ünvan",
"Username" => "İstifadəçi adı",
"Password" => "Şifrə",
"Share" => "Yayımla",
"URL" => "URL",
"Personal" => "Şəxsi",
"Saved" => "Saxlanıldı",
"Name" => "Ad",
"Folder name" => "Qovluq adı",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 и съвместими",
"Access Key" => "Access Key",
"Secret Key" => "Secret Key",
"Hostname (optional)" => "Сървър (незадължително)",
"Port (optional)" => "Порт (незадължително)",
"Region (optional)" => "Регион (незадължително)",
"Enable SSL" => "Включи SSL",
"Enable Path Style" => "Включи Path Style",
"App key" => "App key",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Client ID",
"Client secret" => "Client secret",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Потребителско Име (задължително)",
"Bucket (required)" => "Bucket (задължително)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Регион (незадължително за OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API Key (задължително за Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Tenantname (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Парола (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Service Name (задължително за OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL of identity endpoint (задължително за OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Максимално време за HTTP заявки в секунди (незадължително)",
"Share" => "Споделяне",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS използвайки OC профил",
"Username as share" => "Потребителско име като споделена папка",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 i similars",
"Access Key" => "Clau d'accés",
"Secret Key" => "Clau secreta",
"Hostname (optional)" => "Nom de l'equip (opcional)",
"Port (optional)" => "Port (opcional)",
"Region (optional)" => "Regió (opcional)",
"Enable SSL" => "Habilita SSL",
"Enable Path Style" => "Permet l'estil del camí",
"App key" => "Clau de l'aplicació",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Client ID",
"Client secret" => "Secret del client",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Nom d'usuari (necessari)",
"Bucket (required)" => "Cub (requerit)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Regió (opcional per OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Clau API (requerit per fitxers al núvol Rackspace)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Tenantname (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Contrasenya (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nom del servei (requerit per OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL del punt identificador final (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Temps d'espera dels requeriments HTTP en segons (opcional)",
"Share" => "Comparteix",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS usant acreditació OC",
"Username as share" => "Nom d'usuari per compartir",
......
......@@ -11,13 +11,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3" => "Amazon S3",
"Key" => "Klíč",
"Secret" => "Tajemství",
"Bucket" => "Bucket",
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 a kompatibilní",
"Access Key" => "Přístupový klíč",
"Secret Key" => "Tajný klíč",
"Hostname (optional)" => "Hostname (nepovinný)",
"Port (optional)" => "Port (nepovinný)",
"Region (optional)" => "Region (nepovinný)",
"Enable SSL" => "Povolit SSL",
"Enable Path Style" => "Povolit Path Style",
"App key" => "Klíč aplikace",
"App secret" => "Tajemství aplikace",
"Host" => "Počítač",
......@@ -28,14 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Klientské ID",
"Client secret" => "Klientské tajemství",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Uživatelské jméno (povinné)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (nepovinný pro OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API klíč (vyžadován pro Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Jméno nájemce (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Heslo (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Název služby (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL identity koncového bodu (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Časový limit HTTP požadavků v sekundách (nepovinné)",
"Share" => "Sdílet",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS za použití přihlašovacího jména OC",
"Username as share" => "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
......@@ -48,6 +45,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error configuring Google Drive storage" => "Chyba při nastavení úložiště Google Drive",
"Personal" => "Osobní",
"System" => "Systém",
"All users. Type to select user or group." => "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
"(group)" => "(skupina)",
"Saved" => "Uloženo",
"<b>Note:</b> " => "<b>Poznámka:</b>",
" and " => "a",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 og kompatible",
"Access Key" => "Adgangsnøgle",
"Secret Key" => "Hemmelig Nøgle ",
"Hostname (optional)" => "Værtsnavn (valgfri)",
"Port (optional)" => "Port (valgfri)",
"Region (optional)" => "Region (valgfri)",
"Enable SSL" => "Aktiver SSL",
"Enable Path Style" => "Aktivér stil for sti",
"App key" => "App-nøgle",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Klient ID",
"Client secret" => "Klient hemmelighed",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Brugernavn (påkrævet)",
"Bucket (required)" => "Bucket (påkrævet)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (valgfri for OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API-nøgle (påkrævet for Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Lejers navn (påkrævet for OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Adgangskode (påkrævet for OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Service Navn (påkrævet for OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL på slutpunkt for identitet (påkrævet for OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Timeout på HTTP forespørgsler i sekunder (valgfri)",
"Share" => "Del",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS med OC-login",
"Username as share" => "Brugernavn som deling",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 und kompatible",
"Access Key" => "Zugriffsschlüssel",
"Secret Key" => "Sicherheitssschlüssel",
"Hostname (optional)" => "Host-Name (Optional)",
"Port (optional)" => "Port (Optional)",
"Region (optional)" => "Region (Optional)",
"Enable SSL" => "SSL aktivieren",
"Enable Path Style" => "Pfad-Stil aktivieren",
"App key" => "App-Schlüssel",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Client-ID",
"Client secret" => "Geheime Zeichenkette des Client",
"OpenStack Object Storage" => "Openstack-Objektspeicher",
"Username (required)" => "Benutzername (Erforderlich)",
"Bucket (required)" => "Bucket (Erforderlich)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (Optional für Openstack-Objektspeicher)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API-Schlüssel (Erforderlich für Rackspace Cloud-Dateien)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Mietername (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Passwort (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Name der Dienstleistung (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL des Identitätsendpunktes (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Zeitüberschreitung von HTTP-Anfragen in Sekunden (Optional)",
"Share" => "Teilen",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS mit OC-Login",
"Username as share" => "Benutzername als Freigabe",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 und Kompatible",
"Access Key" => "Zugriffsschlüssel",
"Secret Key" => "Sicherheitsschlüssel",
"Hostname (optional)" => "Host-Name (Optional)",
"Port (optional)" => "Port (Optional)",
"Region (optional)" => "Region (Optional)",
"Enable SSL" => "SSL aktivieren",
"Enable Path Style" => "Pfad-Stil aktivieren",
"App key" => "App-Schlüssel",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Client-ID",
"Client secret" => "Geheime Zeichenkette des Client",
"OpenStack Object Storage" => "Openstack-Objektspeicher",
"Username (required)" => "Benutzername (Erforderlich)",
"Bucket (required)" => "Bucket (Erforderlich)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (Optional für Openstack-Objektspeicher)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API-Schlüssel (Erforderlich für Rackspace Cloud-Dateien)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Mietername (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Passwort (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Name der Dienstleistung (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL des Identitätsendpunktes (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Zeitüberschreitung von HTTP-Anfragen in Sekunden (Optional)",
"Share" => "Teilen",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS mit OC-Login",
"Username as share" => "Benutzername als Freigabe",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 και συμμορφούμενα",
"Access Key" => "Κλειδί πρόσβασης",
"Secret Key" => "Μυστικό κλειδί",
"Hostname (optional)" => "Όνομα μηχανήματος (προαιρετικά)",
"Port (optional)" => "Πόρτα (προαιρετικά)",
"Region (optional)" => "Περιοχή (προαιρετικά)",
"Enable SSL" => "Ενεργοποίηση SSL",
"Enable Path Style" => "Ενεργοποίηση μορφής διαδρομής",
"App key" => "Κλειδί εφαρμογής",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID πελάτη",
"Client secret" => "Μυστικό πελάτη",
"OpenStack Object Storage" => "Αποθήκη αντικειμένων OpenStack",
"Username (required)" => "Όνομα χρήστη (απαιτείται)",
"Bucket (required)" => "Κάδος (απαιτείται)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Περιοχή (προαιρετικά για την αποθήκευση αντικειμένων OpenStack)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Κλειδί API (απαιτείται για αρχεία Rackspace Cloud)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Όνομα ενοίκου (απαιτείται για την Αποθήκευση Αντικειμένων OpenStack)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Μυστικός κωδικός (απαιτείται για την αποθήκευση αντικειμένων OpenStack)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Όνομα υπηρεσίας (απαιτείται για την αποθήκευση αντικειμένων OpenStack)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "Διεύθυνση URL της ταυτότητας τελικού σημείου (απαιτείται για την αποθήκευση αντικειμένων OpenStack)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Χρονικό όριο των αιτήσεων HTTP σε δευτερόλεπτα (προαιρετικά)",
"Share" => "Διαμοιράστε",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS χρησιμοποιώντας λογαριασμό OC",
"Username as share" => "Όνομα χρήστη ως διαμοιραζόμενος φάκελος",
......@@ -51,6 +45,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error configuring Google Drive storage" => "Σφάλμα ρυθμίζωντας αποθήκευση Google Drive ",
"Personal" => "Προσωπικά",
"System" => "Σύστημα",
"(group)" => "(ομάδα)",
"Saved" => "Αποθηκεύτηκαν",
"<b>Note:</b> " => "<b>Σημείωση:</b> ",
" and " => "και",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 and compliant",
"Access Key" => "Access Key",
"Secret Key" => "Secret Key",
"Hostname (optional)" => "Hostname (optional)",
"Port (optional)" => "Port (optional)",
"Region (optional)" => "Region (optional)",
"Enable SSL" => "Enable SSL",
"Enable Path Style" => "Enable Path Style",
"App key" => "App key",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Client ID",
"Client secret" => "Client secret",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Username (required)",
"Bucket (required)" => "Bucket (required)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (optional for OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API Key (required for Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Password (required for OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Service Name (required for OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Timeout of HTTP requests in seconds (optional)",
"Share" => "Share",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS using OC login",
"Username as share" => "Username as share",
......
......@@ -9,9 +9,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Secret" => "Sekreto",
"Access Key" => "Aliroklavo",
"Secret Key" => "Sekretoklavo",
"Hostname (optional)" => "Gastigonomo (malnepra)",
"Port (optional)" => "Pordo (malnepra)",
"Region (optional)" => "Regiono (malnepra)",
"Enable SSL" => "Kapabligi SSL-on",
"App key" => "Aplikaĵoklavo",
"App secret" => "Aplikaĵosekreto",
......@@ -23,7 +20,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Klientidentigilo",
"Client secret" => "Klientosekreto",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Uzantonomo (nepra)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Regiono (malnepra por OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API-klavo (nepra por Rackspace Cloud Files)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Pasvorto (nepra por OpenStack Object Storage)",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 y compatibilidad",
"Access Key" => "Clave de Acceso",
"Secret Key" => "Clave Secreta",
"Hostname (optional)" => "Nombre de Equipo (opcional)",
"Port (optional)" => "Puerto (opcional)",
"Region (optional)" => "Región (opcional)",
"Enable SSL" => "Habilitar SSL",
"Enable Path Style" => "Habilitar Estilo de Ruta",
"App key" => "App principal",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID de Cliente",
"Client secret" => "Cliente secreto",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Nombre de Usuario (requerido)",
"Bucket (required)" => "Depósito (requerido)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Región (opcional para OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Clave API (requerida para Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Nombre de Inquilino (requerido para OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Contraseña (requerida para OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nombre de Servicio (requerido para OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL de identidad de punto final (requerido para OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Tiempo de espera de peticiones HTTP en segundos (opcional)",
"Share" => "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" => "Nombre de Usuario como compartir",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 ja ühilduv",
"Access Key" => "Ligipääsu võti",
"Secret Key" => "Salavõti",
"Hostname (optional)" => "Hostinimi (valikuline)",
"Port (optional)" => "Post (valikuline)",
"Region (optional)" => "Regioon (valikuline)",
"Enable SSL" => "SSL-i kasutamine",
"Enable Path Style" => "Luba otsingtee stiilis",
"App key" => "Rakenduse võti",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Kliendi ID",
"Client secret" => "Kliendi salasõna",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Kasutajanimi (kohustuslik)",
"Bucket (required)" => "Korv (kohustuslik)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Regioon (valikuline OpenStack Object Storage puhul)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API võti (vajalik Rackspace Cloud Files puhul)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Rendinimi (tenantname , vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Parool (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Teenuse nimi (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "Tuvastuse URL lõpp-punkt (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "HTTP päringu aegumine sekundites (valikuline)",
"Share" => "Jaga",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
"Username as share" => "Kasutajanimi kui jagamine",
......
......@@ -14,9 +14,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 eta baliokideak",
"Access Key" => "Sarbide gakoa",
"Secret Key" => "Giltza Sekretua",
"Hostname (optional)" => "Hostalari izena (hautazkoa)",
"Port (optional)" => "Portua (hautazkoa)",
"Region (optional)" => "Eskualdea (hautazkoa)",
"Enable SSL" => "Gaitu SSL",
"Enable Path Style" => "Gaitu Bide Estiloa",
"App key" => "Aplikazio gakoa",
......@@ -29,14 +26,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "Bezero ID",
"Client secret" => "Bezeroaren Sekretua",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Objektu Biltegiratzea",
"Username (required)" => "Erabiltzaile izena (beharrezkoa)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Eskualdea (hautazkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "API Giltza (beharrezkoa Rackspace Cloud Filesentzako)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Tenantname (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerko)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Pasahitza (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Zerbitzuaren Izena (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "Nortasun amaierako puntuaren URLa (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "HTTP eskarien gehienezko denbora segundutan (hautazkoa)",
"Share" => "Partekatu",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS saioa hasteko OC erabiliz",
"Username as share" => "Erabiltzaile izena elkarbanaketa bezala",
......
......@@ -9,16 +9,11 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3" => "Amazon S3",
"Key" => "Avain",
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 ja yhteensopivat",
"Hostname (optional)" => "Verkkonimi (valinnainen)",
"Port (optional)" => "Portti (valinnainen)",
"Region (optional)" => "Alue (valinnainen)",
"Enable SSL" => "Käytä SSL:ää",
"Host" => "Isäntä",
"Username" => "Käyttäjätunnus",
"Password" => "Salasana",
"Secure ftps://" => "Salattu ftps://",
"Username (required)" => "Käyttäjätunnus (vaaditaan)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "HTTP-pyyntöjen aikakatkaisu sekunneissa (valinnainen)",
"Share" => "Jaa",
"URL" => "Verkko-osoite",
"Secure https://" => "Salattu https://",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Compatible avec Amazon S3",
"Access Key" => "Clé d'accès",
"Secret Key" => "Clé secrète",
"Hostname (optional)" => "Nom machine (optionnel)",
"Port (optional)" => "Port (optionnel)",
"Region (optional)" => "Région (facultatif)",
"Enable SSL" => "Activer SSL",
"Enable Path Style" => "Activer le style de chemin",
"App key" => "Clé App",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID Client",
"Client secret" => "Secret client",
"OpenStack Object Storage" => "Object de Stockage OpenStack",
"Username (required)" => "Nom d'utilisation (requis)",
"Bucket (required)" => "Bucket (requis)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (optionnel pour Object de Stockage OpenStack)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Clé API (requis pour Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Nom du locataire (requis pour le stockage OpenStack)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Mot de passe (requis pour OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nom du service (requit pour le stockage OpenStack)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL du point d'accès d'identité (requis pour le stockage OpenStack)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Temps maximal de requête HTTP en seconde (facultatif)",
"Share" => "Partager",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS utilise le nom d'utilisateur OC",
"Username as share" => "Nom d'utilisateur du partage",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 e compatíbeis",
"Access Key" => "Clave de acceso",
"Secret Key" => "Clave secreta",
"Hostname (optional)" => "Nome de máquina (opcional)",
"Port (optional)" => "Porto (opcional)",
"Region (optional)" => "Rexión (opcional)",
"Enable SSL" => "Activar SSL",
"Enable Path Style" => "Activar o estilo de ruta",
"App key" => "Clave da API",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID do cliente",
"Client secret" => "Secreto do cliente",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Nome de usuario (obrigatorio)",
"Bucket (required)" => "Bucket (obrigatorio)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Rexión (opcional para OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Clave da API (obrigatoria para Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome do inquilino (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Contrasinal (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome do servizo (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL do punto final da identidade (obrigatorio para OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Tempo de espera de peticións HTTP en segundos (opcional)",
"Share" => "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" => "Nome de usuario como compartición",
......
......@@ -5,15 +5,11 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Local" => "Lokal",
"Location" => "lokasi",
"Amazon S3" => "Amazon S3",
"Hostname (optional)" => "Hostname (tambahan)",
"Port (optional)" => "Port (tambahan)",
"Region (optional)" => "Wilayah (tambahan)",
"Enable SSL" => "Aktifkan SSL",
"Host" => "Host",
"Username" => "Nama Pengguna",
"Password" => "Sandi",
"Root" => "Root",
"Username (required)" => "Nama pengguna (dibutuhkan)",
"Share" => "Bagikan",
"URL" => "tautan",
"Access granted" => "Akses diberikan",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 e conformi",
"Access Key" => "Chiave di accesso",
"Secret Key" => "Chiave segreta",
"Hostname (optional)" => "Nome host (opzionale)",
"Port (optional)" => "Porta (opzionale)",
"Region (optional)" => "Regione (opzionale)",
"Enable SSL" => "Abilita SSL",
"Enable Path Style" => "Abilita stile percorsi",
"App key" => "Chiave applicazione",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "ID client",
"Client secret" => "Segreto del client",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "Nome utente (richiesto)",
"Bucket (required)" => "Bucket (richiesto)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Regione (facoltativa per OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Chiave API (richiesta per Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome tenant (richiesto per OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Password (richiesta per OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nome servizio (richiesta per OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL del servizio di identità (richiesto per OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "Tempo massimo in secondi delle richieste HTTP (opzionale)",
"Share" => "Condividi",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS utilizzando le credenziali di OC",
"Username as share" => "Nome utente come condivisione",
......
......@@ -15,9 +15,6 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 と互換ストレージ",
"Access Key" => "アクセスキー",
"Secret Key" => "シークレットキー",
"Hostname (optional)" => "ホスト名 (オプション)",
"Port (optional)" => "ポート (オプション)",
"Region (optional)" => "リージョン (オプション)",
"Enable SSL" => "SSLを有効",
"Enable Path Style" => "パス形式を有効",
"App key" => "アプリキー",
......@@ -30,15 +27,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Client ID" => "クライアントID",
"Client secret" => "クライアント秘密キー",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Username (required)" => "ユーザー名 (必須)",
"Bucket (required)" => "バケット (必須)",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "リージョン (OpenStack Object Storage用のオプション)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "APIキー (Rackspace Cloud Filesに必須)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "テナント名 (OpenStack Object Storage用に必要)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "パスワード (OpenStack Object Storage用に必要)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "サービス名 (OpenStack Object Storage用に必要)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "識別用エンドポイントURL (OpenStack Object Storage用に必要)",
"Timeout of HTTP requests in seconds (optional)" => "HTTPリクエストのタイムアウト秒数 (オプション)",
"Share" => "共有",
"SMB / CIFS using OC login" => "ownCloudログインで SMB/CIFSを使用",
"Username as share" => "共有名",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment