Commit 2afc14e1 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2374a0df
......@@ -28,8 +28,10 @@ OC.L10N.register(
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorázové heslo pro šifrování na straně serveru",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Ahoj!\n\nAdministrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla '%s'.\n\nPřihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení 'základního šifrovacího modulu ownCloud' a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole 'původní přihlašovací heslo' a svého aktuálního přihlašovacího hesla.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Ahoj!<br><br>Administrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla <strong>%s<strong>.<br><br>Přihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení \"základního šifrovacího modulu ownCloud\" a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole \"původní přihlašovací heslo\" a svého aktuálního přihlašovacího hesla.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
......@@ -42,7 +44,7 @@ OC.L10N.register(
"New recovery key password" : "Nové heslo záchranného klíče",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo záchranného klíče",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"ownCloud basic encryption module" : "základní šifrovací modul ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
......
......@@ -26,8 +26,10 @@
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorázové heslo pro šifrování na straně serveru",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Ahoj!\n\nAdministrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla '%s'.\n\nPřihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení 'základního šifrovacího modulu ownCloud' a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole 'původní přihlašovací heslo' a svého aktuálního přihlašovacího hesla.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Ahoj!<br><br>Administrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla <strong>%s<strong>.<br><br>Přihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení \"základního šifrovacího modulu ownCloud\" a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole \"původní přihlašovací heslo\" a svého aktuálního přihlašovacího hesla.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
......@@ -40,7 +42,7 @@
"New recovery key password" : "Nové heslo záchranného klíče",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo záchranného klíče",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"ownCloud basic encryption module" : "základní šifrovací modul ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "De share vervalt op %s.",
"Cheers!" : "Proficiat!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hallo daar,<br><br>de beheerder heeft server-side versleuteling ingeschakeld. Uw bestanden werden versleuteld met het wachtwoord <strong>%s</strong>.<br><br>Login op de webinterface, ga naar 'ownCloud basis cryptomodule' in uw persoonlijke instellingen en pas uw cryptowachtwoord aan door dit wachtwoord in het \"oude inlog wachtwoord\" veld in te vullen alsmede in uw huidige inlogwachtwoord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Versleutel de eigen serveropslag",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Het inschakelen van deze optie zorgt voor versleutelen van alle bestanden op do hoofdopslag, anders worden alleen bestanden op externe opslag versleuteld",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
"Disable recovery key" : "Deactiveer herstelsleutel",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "De herstelsleutel is een extra cryptografische sleutel die wordt gebruikt om bestanden te versleutelen. Die maakt het mogelijk bestanden te herstellen als de gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet.",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@
"The share will expire on %s." : "De share vervalt op %s.",
"Cheers!" : "Proficiat!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hallo daar,<br><br>de beheerder heeft server-side versleuteling ingeschakeld. Uw bestanden werden versleuteld met het wachtwoord <strong>%s</strong>.<br><br>Login op de webinterface, ga naar 'ownCloud basis cryptomodule' in uw persoonlijke instellingen en pas uw cryptowachtwoord aan door dit wachtwoord in het \"oude inlog wachtwoord\" veld in te vullen alsmede in uw huidige inlogwachtwoord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Versleutel de eigen serveropslag",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Het inschakelen van deze optie zorgt voor versleutelen van alle bestanden op do hoofdopslag, anders worden alleen bestanden op externe opslag versleuteld",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
"Disable recovery key" : "Deactiveer herstelsleutel",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "De herstelsleutel is een extra cryptografische sleutel die wordt gebruikt om bestanden te versleutelen. Die maakt het mogelijk bestanden te herstellen als de gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet.",
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"Files" : "檔案",
"All files" : "所有檔案",
"Favorites" : "最愛",
"Home" : "住宅",
"Home" : "家目錄",
"Close" : " 關閉",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "因為 {filename} 是個目錄或是大小為零,所以無法上傳",
......@@ -75,12 +75,12 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n 位元組"],
"Favorited" : "已加入最愛",
"Favorite" : "我的最愛",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"Text file" : "文字檔",
"New text file.txt" : "新文字檔.txt",
"Folder" : "資料夾",
"New folder" : "新資料夾",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"An error occurred while trying to update the tags" : "更新標籤時發生錯誤",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新的檔案或目錄已被 <strong>建立</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>變更</strong>",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
"Files" : "檔案",
"All files" : "所有檔案",
"Favorites" : "最愛",
"Home" : "住宅",
"Home" : "家目錄",
"Close" : " 關閉",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "因為 {filename} 是個目錄或是大小為零,所以無法上傳",
......@@ -73,12 +73,12 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n 位元組"],
"Favorited" : "已加入最愛",
"Favorite" : "我的最愛",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"Text file" : "文字檔",
"New text file.txt" : "新文字檔.txt",
"Folder" : "資料夾",
"New folder" : "新資料夾",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"An error occurred while trying to update the tags" : "更新標籤時發生錯誤",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新的檔案或目錄已被 <strong>建立</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>變更</strong>",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Niet toegestaan om authenticatiemechanisme \"%s\" te gebruiken",
"Unsatisfied backend parameters" : "Onvoldoende backend parameters",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Onvoldoende authenticatiemechanisme parameters",
"Insufficient data: %s" : "Onvoldoende gegevens: %s",
"Personal" : "Persoonlijk",
"System" : "Systeem",
"Grant access" : "Sta toegang toe",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Niet toegestaan om authenticatiemechanisme \"%s\" te gebruiken",
"Unsatisfied backend parameters" : "Onvoldoende backend parameters",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Onvoldoende authenticatiemechanisme parameters",
"Insufficient data: %s" : "Onvoldoende gegevens: %s",
"Personal" : "Persoonlijk",
"System" : "Systeem",
"Grant access" : "Sta toegang toe",
......
......@@ -154,6 +154,7 @@ OC.L10N.register(
"change" : "更動",
"delete" : "刪除",
"access control" : "存取控制",
"Share details could not be loaded for this item." : "無法載入分享細節",
"An error occured. Please try again" : "發生錯誤,請重試",
"Share" : "分享",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "與其他在ownCloud上的人們分享,請使用此格式 username@example.com/owncloud",
......@@ -250,6 +251,7 @@ OC.L10N.register(
"Finishing …" : "即將完成…",
"Need help?" : "需要幫助?",
"See the documentation" : "閱讀說明文件",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "嗨,<br><br>%s 與你分享了<strong>%s</strong>。<br><a href=\"%s\">檢視</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "這個應用程式需要啟用 Javascript 才能正常運作,請{linkstart}啟用Javascript{linkend}然後重新整理頁面。",
"Log out" : "登出",
"Search" : "搜尋",
......@@ -261,7 +263,6 @@ OC.L10N.register(
"Wrong password. Reset it?" : "密碼錯誤,重設密碼?",
"Stay logged in" : "保持登入狀態",
"Alternative Logins" : "其他登入方法",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "嗨,<br><br>%s 與你分享了<strong>%s</strong>。<br><a href=\"%s\">檢視</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "這個 ownCloud 伺服器目前運作於單一使用者模式",
"This means only administrators can use the instance." : "這表示只有系統管理員能夠使用",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "若這個訊息持續出現,請聯絡系統管理員",
......
......@@ -152,6 +152,7 @@
"change" : "更動",
"delete" : "刪除",
"access control" : "存取控制",
"Share details could not be loaded for this item." : "無法載入分享細節",
"An error occured. Please try again" : "發生錯誤,請重試",
"Share" : "分享",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "與其他在ownCloud上的人們分享,請使用此格式 username@example.com/owncloud",
......@@ -248,6 +249,7 @@
"Finishing …" : "即將完成…",
"Need help?" : "需要幫助?",
"See the documentation" : "閱讀說明文件",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "嗨,<br><br>%s 與你分享了<strong>%s</strong>。<br><a href=\"%s\">檢視</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "這個應用程式需要啟用 Javascript 才能正常運作,請{linkstart}啟用Javascript{linkend}然後重新整理頁面。",
"Log out" : "登出",
"Search" : "搜尋",
......@@ -259,7 +261,6 @@
"Wrong password. Reset it?" : "密碼錯誤,重設密碼?",
"Stay logged in" : "保持登入狀態",
"Alternative Logins" : "其他登入方法",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "嗨,<br><br>%s 與你分享了<strong>%s</strong>。<br><a href=\"%s\">檢視</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "這個 ownCloud 伺服器目前運作於單一使用者模式",
"This means only administrators can use the instance." : "這表示只有系統管理員能夠使用",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "若這個訊息持續出現,請聯絡系統管理員",
......
......@@ -78,6 +78,9 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Desinstalando...",
"Error while uninstalling app" : "Error al desinstalar la aplicación",
"Uninstall" : "Desinstalar",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "La aplicación ha sido activada pero necesita ser actualizada. Seras redirigido a la pagina de actualizariones en 5 segundos.",
"App update" : "Actualización de aplicación",
"No apps found for \"{query}\"" : "No se han encontrado aplicaciones para \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Ocurrió un error: {message}",
"Select a profile picture" : "Seleccionar una imagen de perfil",
"Very weak password" : "Contraseña muy débil",
......@@ -126,11 +129,13 @@ OC.L10N.register(
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Su servidor está operando con Microsoft Windows. Le recomendamos GNU/Linux encarecidamente para disfrutar una experiencia óptima como usuario.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "nueva versión %1$s, la version %2$s está instalada, por cuestiones de estabilidad y rendimiento recomendamos actualizar a la nueva versión %1$s .",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "No se ha encontrado el modulo PHP 'fileinfo'. Le recomendamos encarecidamente que habilite este módulo para obtener mejores resultados con la detección de tipos MIME.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "El fichero de bloqueo de transaciones esta desactivado, esto pruede provocar problemas con \"race conditions\". Activa 'filelocking.enabled' en config.php para evitar estos problemas. Visita la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a> para mas información.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No se puede escoger una configuración regional que soporte UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que puede haber problemas con ciertos caracteres en los nombres de los archivos.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Es muy recomendable instalar los paquetes necesarios para poder soportar una de las siguientes configuraciones regionales: %s. ",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si su instalación no está ubicada en la raíz del dominio y usa el cron del sistema, puede haber problemas al generarse los URL. Para evitarlos, configure la opción \"overwrite.cli.url\" en su archivo config.php para que use la ruta de la raíz del sitio web de su instalación (sugerencia: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "No fue posible ejecutar cronjob vía CLI. Han aparecido los siguientes errores técnicos:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "El fichero de bloqueo de transaciones esta usando la base de datos como mecanismo de bloqueo, para mejorar el rendimiento es recomendable usar cacheo de memoria para los bloqueos. Visita la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a> para mas información.",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Por favor revise las <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, y compruebe los errores o avisos en el <a ref=\"#log-section\">registro</a>.",
"All checks passed." : "Ha pasado todos los controles",
"Open documentation" : "Documentación abierta",
......
......@@ -76,6 +76,9 @@
"Uninstalling ...." : "Desinstalando...",
"Error while uninstalling app" : "Error al desinstalar la aplicación",
"Uninstall" : "Desinstalar",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "La aplicación ha sido activada pero necesita ser actualizada. Seras redirigido a la pagina de actualizariones en 5 segundos.",
"App update" : "Actualización de aplicación",
"No apps found for \"{query}\"" : "No se han encontrado aplicaciones para \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Ocurrió un error: {message}",
"Select a profile picture" : "Seleccionar una imagen de perfil",
"Very weak password" : "Contraseña muy débil",
......@@ -124,11 +127,13 @@
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Su servidor está operando con Microsoft Windows. Le recomendamos GNU/Linux encarecidamente para disfrutar una experiencia óptima como usuario.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "nueva versión %1$s, la version %2$s está instalada, por cuestiones de estabilidad y rendimiento recomendamos actualizar a la nueva versión %1$s .",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "No se ha encontrado el modulo PHP 'fileinfo'. Le recomendamos encarecidamente que habilite este módulo para obtener mejores resultados con la detección de tipos MIME.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "El fichero de bloqueo de transaciones esta desactivado, esto pruede provocar problemas con \"race conditions\". Activa 'filelocking.enabled' en config.php para evitar estos problemas. Visita la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a> para mas información.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No se puede escoger una configuración regional que soporte UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que puede haber problemas con ciertos caracteres en los nombres de los archivos.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Es muy recomendable instalar los paquetes necesarios para poder soportar una de las siguientes configuraciones regionales: %s. ",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si su instalación no está ubicada en la raíz del dominio y usa el cron del sistema, puede haber problemas al generarse los URL. Para evitarlos, configure la opción \"overwrite.cli.url\" en su archivo config.php para que use la ruta de la raíz del sitio web de su instalación (sugerencia: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "No fue posible ejecutar cronjob vía CLI. Han aparecido los siguientes errores técnicos:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "El fichero de bloqueo de transaciones esta usando la base de datos como mecanismo de bloqueo, para mejorar el rendimiento es recomendable usar cacheo de memoria para los bloqueos. Visita la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a> para mas información.",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Por favor revise las <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, y compruebe los errores o avisos en el <a ref=\"#log-section\">registro</a>.",
"All checks passed." : "Ha pasado todos los controles",
"Open documentation" : "Documentación abierta",
......
......@@ -80,6 +80,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "アンインストール",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "アプリは有効ですが、更新が必要です。5秒後に更新ページにリダイレクトします。",
"App update" : "アプリのアップデート",
"No apps found for \"{query}\"" : "\"{query}\" に対応するアプリはありません",
"An error occurred: {message}" : "エラーが発生しました: {message}",
"Select a profile picture" : "プロファイル画像を選択",
"Very weak password" : "非常に弱いパスワード",
......@@ -134,6 +135,7 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするには、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合は、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "CLI から cronジョブを実行することができませんでした。次の技術的なエラーが発生しています:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "トランザクションファイルのロックは、データベースを使用してバックエンドのロックをしています。最高のパフォーマンスのためには、ロック用に memcache を設定することをお勧めします。詳細については、<a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント↗ </a>を参照してください。",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールガイド ↗</a>をもう一度チェックして、<a href=\"#log-section\">ログ</a> にあるエラーまたは警告について確認してください。",
"All checks passed." : "すべてのチェックに合格しました。",
"Open documentation" : "ドキュメントを開く",
......@@ -203,6 +205,7 @@ OC.L10N.register(
"Version" : "バージョン",
"Developer documentation" : "開発者ドキュメント",
"Experimental applications ahead" : "実験的なアプリケーションを試す",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "実験的なアプリは、脆弱性についてチェックされていませんし、不安定であったり、激しく開発中です。それらをインストールすると、データの損失やセキュリティ侵害を引き起こす可能性があります。",
"by" : "by",
"licensed" : "ライセンス",
"Documentation:" : "ドキュメント:",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@
"Uninstall" : "アンインストール",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "アプリは有効ですが、更新が必要です。5秒後に更新ページにリダイレクトします。",
"App update" : "アプリのアップデート",
"No apps found for \"{query}\"" : "\"{query}\" に対応するアプリはありません",
"An error occurred: {message}" : "エラーが発生しました: {message}",
"Select a profile picture" : "プロファイル画像を選択",
"Very weak password" : "非常に弱いパスワード",
......@@ -132,6 +133,7 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするには、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合は、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "CLI から cronジョブを実行することができませんでした。次の技術的なエラーが発生しています:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "トランザクションファイルのロックは、データベースを使用してバックエンドのロックをしています。最高のパフォーマンスのためには、ロック用に memcache を設定することをお勧めします。詳細については、<a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント↗ </a>を参照してください。",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールガイド ↗</a>をもう一度チェックして、<a href=\"#log-section\">ログ</a> にあるエラーまたは警告について確認してください。",
"All checks passed." : "すべてのチェックに合格しました。",
"Open documentation" : "ドキュメントを開く",
......@@ -201,6 +203,7 @@
"Version" : "バージョン",
"Developer documentation" : "開発者ドキュメント",
"Experimental applications ahead" : "実験的なアプリケーションを試す",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "実験的なアプリは、脆弱性についてチェックされていませんし、不安定であったり、激しく開発中です。それらをインストールすると、データの損失やセキュリティ侵害を引き起こす可能性があります。",
"by" : "by",
"licensed" : "ライセンス",
"Documentation:" : "ドキュメント:",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment