Commit 312891c6 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 79c9fc98
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"Unshare" : "Deixar de compartir",
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendentes",
"Unable to determine date" : "Non é posíbel determinar a data",
"Error moving file." : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro.",
"Error moving file" : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro",
"Error" : "Erro",
......@@ -73,6 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "O cifrado foi desactivado, mais os ficheiros están cifrados. Vaia á configuración persoal para descifrar os ficheiros.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Marcado como favorito",
"Favorite" : "Favorito",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Non é posíbel renomear %s xa que foi eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s non pode cambiar de nome",
......@@ -92,10 +94,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Desde a ligazón",
"Upload" : "Enviar",
"Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files yet" : "Aínda non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Envío grande de máis",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Os ficheiros que tenta enviar exceden do tamaño máximo permitido neste servidor",
"Files are being scanned, please wait." : "Estanse analizando os ficheiros. Agarde.",
"Currently scanning" : "Análise actual"
"Currently scanning" : "Análise actual",
"No favorites" : "Non hai favoritos",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Os ficheiros e cartafoles que marque como favoritos amosaranse aquí"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -52,6 +52,7 @@
"Unshare" : "Deixar de compartir",
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendentes",
"Unable to determine date" : "Non é posíbel determinar a data",
"Error moving file." : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro.",
"Error moving file" : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro",
"Error" : "Erro",
......@@ -71,6 +72,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "O cifrado foi desactivado, mais os ficheiros están cifrados. Vaia á configuración persoal para descifrar os ficheiros.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Marcado como favorito",
"Favorite" : "Favorito",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Non é posíbel renomear %s xa que foi eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s non pode cambiar de nome",
......@@ -90,10 +92,15 @@
"From link" : "Desde a ligazón",
"Upload" : "Enviar",
"Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files yet" : "Aínda non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Envío grande de máis",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Os ficheiros que tenta enviar exceden do tamaño máximo permitido neste servidor",
"Files are being scanned, please wait." : "Estanse analizando os ficheiros. Agarde.",
"Currently scanning" : "Análise actual"
"Currently scanning" : "Análise actual",
"No favorites" : "Non hai favoritos",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Os ficheiros e cartafoles que marque como favoritos amosaranse aquí"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -35,7 +35,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Neveljavna mapa.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Vse datoteke",
"Favorites" : "Priljubljeni",
"Favorites" : "Priljubljene",
"Home" : "Domači naslov",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ni mogoče poslati datoteke {filename}, saj je to ali mapa ali pa je velikost datoteke 0 bajtov.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Skupna velikost {size1} presega omejitev velikosti {size2}",
......@@ -74,7 +74,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorite" : "Priljubljeno",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Datoteke %s ni mogoče preimenovati, ker je bila že prej izbrisana.",
"%s could not be renamed" : "%s ni mogoče preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Pošiljanje (omejitev %s)",
......@@ -93,10 +94,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Iz povezave",
"Upload" : "Pošlji",
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files yet" : "Ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
"Select all" : "izberi vse",
"Download" : "Prejmi",
"Upload too large" : "Prekoračenje omejitve velikosti",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke, ki jih želite poslati, presegajo največjo dovoljeno velikost na strežniku.",
"Files are being scanned, please wait." : "Poteka preučevanje datotek, počakajte ...",
"Currently scanning" : "Poteka preverjanje"
"Currently scanning" : "Poteka preverjanje",
"No favorites" : "Ni priljubljenih",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Datoteke ali mape, ki so označene kot priljubljene, bodo izpisane tukaj."
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Invalid directory." : "Neveljavna mapa.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Vse datoteke",
"Favorites" : "Priljubljeni",
"Favorites" : "Priljubljene",
"Home" : "Domači naslov",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ni mogoče poslati datoteke {filename}, saj je to ali mapa ali pa je velikost datoteke 0 bajtov.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Skupna velikost {size1} presega omejitev velikosti {size2}",
......@@ -72,7 +72,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorite" : "Priljubljeno",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Datoteke %s ni mogoče preimenovati, ker je bila že prej izbrisana.",
"%s could not be renamed" : "%s ni mogoče preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Pošiljanje (omejitev %s)",
......@@ -91,10 +92,15 @@
"From link" : "Iz povezave",
"Upload" : "Pošlji",
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files yet" : "Ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
"Select all" : "izberi vse",
"Download" : "Prejmi",
"Upload too large" : "Prekoračenje omejitve velikosti",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke, ki jih želite poslati, presegajo največjo dovoljeno velikost na strežniku.",
"Files are being scanned, please wait." : "Poteka preučevanje datotek, počakajte ...",
"Currently scanning" : "Poteka preverjanje"
"Currently scanning" : "Poteka preverjanje",
"No favorites" : "Ni priljubljenih",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Datoteke ali mape, ki so označene kot priljubljene, bodo izpisane tukaj."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -23,10 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada non é correcta! É probábel que o seu contrasinal teña sido cambiado desde o exterior do %s (p.ex. o seu directorio corporativo). Vostede pode actualizar o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel descifrar o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Produciuse un erro descoñecido. Comprobe os axustes do sistema ou contacte co administrador",
"Missing requirements." : "Non se cumpren os requisitos.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Comezou o cifrado inicial... Isto pode levar bastante tempo. Agarde.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "O cifrado inicial está en execución... Tenteo máis tarde.",
"Missing requirements." : "Non se cumpren os requisitos.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que está instalado o OpenSSL xunto coa extensión PHP e que estean activados e configurados correctamente. Polo de agora foi desactivado a aplicación de cifrado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vaia directamente aos seus %saxustes persoais%s.",
"Encryption" : "Cifrado",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
......
......@@ -21,10 +21,11 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada non é correcta! É probábel que o seu contrasinal teña sido cambiado desde o exterior do %s (p.ex. o seu directorio corporativo). Vostede pode actualizar o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel descifrar o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Produciuse un erro descoñecido. Comprobe os axustes do sistema ou contacte co administrador",
"Missing requirements." : "Non se cumpren os requisitos.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Comezou o cifrado inicial... Isto pode levar bastante tempo. Agarde.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "O cifrado inicial está en execución... Tenteo máis tarde.",
"Missing requirements." : "Non se cumpren os requisitos.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que está instalado o OpenSSL xunto coa extensión PHP e que estean activados e configurados correctamente. Polo de agora foi desactivado a aplicación de cifrado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vaia directamente aos seus %saxustes persoais%s.",
"Encryption" : "Cifrado",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
......
......@@ -54,9 +54,12 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Gardado",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> A compatibilidade de cURL en PHP non está activada, ou non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> A compatibilidade de FTP en PHP non está activada, ou non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> «%s» non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"No external storages" : "Non hai almacenamento externo",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ten que configurar o almacenamento externo nos axustes persoais",
"Name" : "Nome",
"Storage type" : "Tipo de almacenamento",
"Scope" : "Ámbito",
......
......@@ -52,9 +52,12 @@
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Gardado",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> A compatibilidade de cURL en PHP non está activada, ou non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> A compatibilidade de FTP en PHP non está activada, ou non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> «%s» non está instalado. Non é posíbel a montaxe de %s. Consulte co administrador do sistema como instalalo.",
"No external storages" : "Non hai almacenamento externo",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ten que configurar o almacenamento externo nos axustes persoais",
"Name" : "Nome",
"Storage type" : "Tipo de almacenamento",
"Scope" : "Ámbito",
......
......@@ -54,9 +54,12 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(grupa)",
"Saved" : "Zapisano",
"<b>Note:</b> " : "<b>Uwaga:</b> ",
"and" : "i",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> Wsparcie dla cURL w PHP nie zostało włączone lub zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> Wsparcie dla FTP w PHP nie zostało włączone lub zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> \"%s\" nie jest zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"No external storages" : "Brak zewnętrznych zasobów",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Możesz skonfigurować zewnętrzne zasoby w ustawieniach personalnych",
"Name" : "Nazwa",
"Storage type" : "Typ magazynu",
"Scope" : "Zakres",
......
......@@ -52,9 +52,12 @@
"(group)" : "(grupa)",
"Saved" : "Zapisano",
"<b>Note:</b> " : "<b>Uwaga:</b> ",
"and" : "i",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> Wsparcie dla cURL w PHP nie zostało włączone lub zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> Wsparcie dla FTP w PHP nie zostało włączone lub zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Uwaga:</b> \"%s\" nie jest zainstalowane. Zamontowanie %s nie jest możliwe. Proszę poproś Twojego administratora o zainstalowanie go.",
"No external storages" : "Brak zewnętrznych zasobów",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Możesz skonfigurować zewnętrzne zasoby w ustawieniach personalnych",
"Name" : "Nazwa",
"Storage type" : "Typ magazynu",
"Scope" : "Zakres",
......
......@@ -58,6 +58,8 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Program \"%s\" ni nameščen. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"No external storages" : "Ni določene zunanje shrambe",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Zunanjo shrambo je mogoče določiti med osebnimi nastavitvami",
"Name" : "Ime",
"Storage type" : "Vrsta shrambe",
"Scope" : "Obseg",
......
......@@ -56,6 +56,8 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Program \"%s\" ni nameščen. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"No external storages" : "Ni določene zunanje shrambe",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Zunanjo shrambo je mogoče določiti med osebnimi nastavitvami",
"Name" : "Ime",
"Storage type" : "Vrsta shrambe",
"Scope" : "Obseg",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s přijal(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmítl(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s již více nesdílí %2$s",
"This share is password-protected" : "Toto sdílení je chráněno heslem",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo není správné. Zkuste to znovu.",
"Password" : "Heslo",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s přijal(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmítl(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s již více nesdílí %2$s",
"This share is password-protected" : "Toto sdílení je chráněno heslem",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo není správné. Zkuste to znovu.",
"Password" : "Heslo",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Du hast eine neue Remotefreigabe von %s erhalten",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s akzeptiert",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s abgelehnt",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s hat die Freigabe von %2$s für Dich entfernt",
"This share is password-protected" : "Diese Freigabe ist durch ein Passwort geschützt",
"The password is wrong. Try again." : "Bitte überprüfe Dein Passwort und versuche es erneut.",
"Password" : "Passwort",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Du hast eine neue Remotefreigabe von %s erhalten",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s akzeptiert",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s abgelehnt",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s hat die Freigabe von %2$s für Dich entfernt",
"This share is password-protected" : "Diese Freigabe ist durch ein Passwort geschützt",
"The password is wrong. Try again." : "Bitte überprüfe Dein Passwort und versuche es erneut.",
"Password" : "Passwort",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Sie haben eine neue Remotefreigabe von %s erhalten",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s akzeptiert",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s abgelehnt",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s hat die Freigabe von %2$s für Sie entfernt",
"This share is password-protected" : "Diese Freigabe ist durch ein Passwort geschützt",
"The password is wrong. Try again." : "Das Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.",
"Password" : "Passwort",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Sie haben eine neue Remotefreigabe von %s erhalten",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s akzeptiert",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s hat die Remotefreigabe von %2$s abgelehnt",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s hat die Freigabe von %2$s für Sie entfernt",
"This share is password-protected" : "Diese Freigabe ist durch ein Passwort geschützt",
"The password is wrong. Try again." : "Das Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.",
"Password" : "Passwort",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Vastaanotit uuden etäjaon käyttäjältä %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hyväksyi etäjaon %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s kieltäytyi etäjaosta %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s lopetti kohteen %2$s jakamisen kanssasi",
"This share is password-protected" : "Tämä jako on suojattu salasanalla",
"The password is wrong. Try again." : "Väärä salasana. Yritä uudelleen.",
"Password" : "Salasana",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Vastaanotit uuden etäjaon käyttäjältä %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s hyväksyi etäjaon %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s kieltäytyi etäjaosta %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s lopetti kohteen %2$s jakamisen kanssasi",
"This share is password-protected" : "Tämä jako on suojattu salasanalla",
"The password is wrong. Try again." : "Väärä salasana. Yritä uudelleen.",
"Password" : "Salasana",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment