Commit 3f91e375 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent a6f5d3e1
......@@ -2,18 +2,52 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Bəlli olmayan səhv baş verdi",
"Missing recovery key password" : "Bərpa açarının şifrəsi çatışmır",
"Please repeat the recovery key password" : "Xahiş olunur bərpa açarı şifrəsini təkrarlayasınız",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Təkrar daxil edilən bərpa açarı şifrəsi, öncə daxil edilən bərpa açarı ilə üst-üstə düşmür ",
"Recovery key successfully enabled" : "Bərpa açarı uğurla aktivləşdi",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarını sondürmək olmur. Xahiş edirik geriqaytarılma key açarınızı yoxlayın.",
"Recovery key successfully disabled" : "Bərpa açarı uğurla söndürüldü",
"Please provide the old recovery password" : "Xahiş olunur köhnə bərpa açarını daxil edəsiniz",
"Please provide a new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarı şifrəsini daxil esəsiniz",
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Could not update the private key password." : "Gizli açarın şifrəsini yeniləmək mümkün olmadı.",
"The old password was not correct, please try again." : "Köhnə şifrə düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Hal-hazırki istifadəçi şifrəsi düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"File recovery settings updated" : "Fayl bərpa quraşdırmaları yeniləndi",
"Could not update file recovery" : "Fayl bərpasını yeniləmək olmur",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Şifrələmə proqramı inisializasiya edilməyib! Ola bilər ki, şifrələnmə proqramı sizin sessiya müddətində yenidən işə salınıb. Xahiş olunur çıxıb yenidən girişə cəhd edəsiniz ki, şifrələnmə proqramı sizin istifadəçı adı üçün təkrar inisializasiya edilsin. ",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Sizin gizli açarınız doğru deyil! Təxmin edilir ki, sizin şifrə %s-dən kənarda dəyişdirilib(misal üçün sizin koorporativ qovluq). Siz öz şifrələnmiş fayllarınıza yetkinizi bərpa etmək üçün, öz şifrənizi şəxsi quraşdırmalarınızda yeniləyə bilərsiniz.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "İlkin şifələnmə başlandı... Bu müəyyən vaxt ala bilər. Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Xahiş olunur ki, PHP-in OpenSSL genişlənməsi yüklənib və düzgün konfiqurasiya edilib. İndiki hal üçün şifrələnmə proqramı dayandırılmışdır.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Göstərilən istifadəçilər şifrələnmə üçün quraşdırılmayıb:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Server-side Encryption" : "Server-tərəf şifrələnmə",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Repeat Recovery key password" : "Bərpa açarın şifrəsini təkrar edin",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Disabled" : "Dayandırılıb"
"Disabled" : "Dayandırılıb",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Old Recovery key password" : "Köhnə bərpa açarı şifrəsi",
"New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsi",
"Repeat New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsini təkrar edin",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sizin gizli açar şifrəsi, artıq giriş adınızla uyğun gəlmir.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Köhnə açar şifrənizi, sizin hal-hazırki giriş şifrənizə təyin edin: ",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Əgər siz köhnə şifrənizi xatırlamırsınızsa, öz inzibatçınızdan fayllarınızın bərpasını istəyə bilərsiniz.",
"Old log-in password" : "Köhnə giriş şifrəsi",
"Current log-in password" : "Hal-hazırki giriş şifrəsi",
"Update Private Key Password" : "Gizli açar şifrəsini yenilə",
"Enable password recovery:" : "Şifrə bərpasını işə sal:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Bu opsiyanın aktiv edilməsi sizə, şifrənin itdiyi hallarda bütün şifrələnmiş fayllarınıza yetkinin yenidən əldə edilməsinə şərait yaradacaq"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Bəlli olmayan səhv baş verdi",
"Missing recovery key password" : "Bərpa açarının şifrəsi çatışmır",
"Please repeat the recovery key password" : "Xahiş olunur bərpa açarı şifrəsini təkrarlayasınız",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Təkrar daxil edilən bərpa açarı şifrəsi, öncə daxil edilən bərpa açarı ilə üst-üstə düşmür ",
"Recovery key successfully enabled" : "Bərpa açarı uğurla aktivləşdi",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarını sondürmək olmur. Xahiş edirik geriqaytarılma key açarınızı yoxlayın.",
"Recovery key successfully disabled" : "Bərpa açarı uğurla söndürüldü",
"Please provide the old recovery password" : "Xahiş olunur köhnə bərpa açarını daxil edəsiniz",
"Please provide a new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarı şifrəsini daxil esəsiniz",
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Could not update the private key password." : "Gizli açarın şifrəsini yeniləmək mümkün olmadı.",
"The old password was not correct, please try again." : "Köhnə şifrə düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Hal-hazırki istifadəçi şifrəsi düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"File recovery settings updated" : "Fayl bərpa quraşdırmaları yeniləndi",
"Could not update file recovery" : "Fayl bərpasını yeniləmək olmur",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Şifrələmə proqramı inisializasiya edilməyib! Ola bilər ki, şifrələnmə proqramı sizin sessiya müddətində yenidən işə salınıb. Xahiş olunur çıxıb yenidən girişə cəhd edəsiniz ki, şifrələnmə proqramı sizin istifadəçı adı üçün təkrar inisializasiya edilsin. ",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Sizin gizli açarınız doğru deyil! Təxmin edilir ki, sizin şifrə %s-dən kənarda dəyişdirilib(misal üçün sizin koorporativ qovluq). Siz öz şifrələnmiş fayllarınıza yetkinizi bərpa etmək üçün, öz şifrənizi şəxsi quraşdırmalarınızda yeniləyə bilərsiniz.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "İlkin şifələnmə başlandı... Bu müəyyən vaxt ala bilər. Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Xahiş olunur ki, PHP-in OpenSSL genişlənməsi yüklənib və düzgün konfiqurasiya edilib. İndiki hal üçün şifrələnmə proqramı dayandırılmışdır.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Göstərilən istifadəçilər şifrələnmə üçün quraşdırılmayıb:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Server-side Encryption" : "Server-tərəf şifrələnmə",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Repeat Recovery key password" : "Bərpa açarın şifrəsini təkrar edin",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Disabled" : "Dayandırılıb"
"Disabled" : "Dayandırılıb",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Old Recovery key password" : "Köhnə bərpa açarı şifrəsi",
"New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsi",
"Repeat New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsini təkrar edin",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sizin gizli açar şifrəsi, artıq giriş adınızla uyğun gəlmir.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Köhnə açar şifrənizi, sizin hal-hazırki giriş şifrənizə təyin edin: ",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Əgər siz köhnə şifrənizi xatırlamırsınızsa, öz inzibatçınızdan fayllarınızın bərpasını istəyə bilərsiniz.",
"Old log-in password" : "Köhnə giriş şifrəsi",
"Current log-in password" : "Hal-hazırki giriş şifrəsi",
"Update Private Key Password" : "Gizli açar şifrəsini yenilə",
"Enable password recovery:" : "Şifrə bərpasını işə sal:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Bu opsiyanın aktiv edilməsi sizə, şifrənin itdiyi hallarda bütün şifrələnmiş fayllarınıza yetkinin yenidən əldə edilməsinə şərait yaradacaq"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,24 +4,74 @@ OC.L10N.register(
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "1-ci addım səhv oldu. İstisna: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
"External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
"Local" : "Yerli",
"Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Key" : "Açar",
"Secret" : "Gizli",
"Bucket" : "Vedrə",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 və uyğun",
"Access Key" : "Yetki açarı",
"Secret Key" : "Gizli açar",
"Hostname" : "Sahibadı",
"Port" : "Port",
"Region" : "Ərazi",
"Enable SSL" : "SSL-i işə sal",
"Enable Path Style" : "Ünvan stilini işə sal",
"App key" : "Proqram açarı",
"App secret" : "Proqram sirri",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Username" : "İstifadəçi adı",
"Password" : "Şifrə",
"Remote subfolder" : "Uzaq altqovluğu",
"Secure ftps://" : "Təhlükəsiz ftps://",
"Client ID" : "Müştəri İD-s",
"Client secret" : "Müxtəri sirri",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Obyekt Deposu",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Ərazi(İstəkdən asılı olaraq OpenStack Obyekt Deposu üçündür)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API açar (Rackspace Cloud Fayllar üçün tələb edilir)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Kirayəçiadı (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Şifrə (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Servis adi (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Şəxsiyyətin son nöqtəsi URL-i (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP müraciətlər üçün saniyələrlə olan vaxtın bitməsi",
"Share" : "Yayımla",
"SMB / CIFS using OC login" : "OC login istifadə edir SMB / CIFS",
"Username as share" : "Paylaşım üçün istifadəçi adı",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Təhlükəsiz https://",
"Public key" : "İctimai açar",
"Access granted" : "Yetki verildi",
"Error configuring Dropbox storage" : "Dropbox deposunun konfiqurasiyasında səhv baş verdi",
"Grant access" : "Yetkinin verilməsi",
"Error configuring Google Drive storage" : "Google Drive deposunun konfiqində səgv baş verdi",
"Personal" : "Şəxsi",
"System" : "Sistem",
"All users. Type to select user or group." : "Sistem istifadəçiləri. Daxil edin ki, istifadəçi və ya qrupu seçəsiniz.",
"(group)" : "(qrup)",
"Saved" : "Saxlanıldı",
"Generate keys" : "Açarları generasiya et",
"Error generating key pair" : "Açar cütlüyünün generasiyası səhvi",
"<b>Note:</b> " : "<b>Qeyd:</b> ",
"and" : "",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də cURL dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də FTP dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> \"%s\" yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"No external storage configured" : "Kənar depo konfiq edilməyib",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Siz kənar deponu şəxsi quraşdırmalarınızdan konfiq edə bilərsiniz",
"Name" : "Ad",
"Storage type" : "Depo tipi",
"Scope" : "Həcm",
"External Storage" : "Kənar depo",
"Folder name" : "Qovluq adı",
"Configuration" : "Konfiqurasiya",
"Delete" : "Sil"
"Available for" : "Üçün mövcuddur",
"Add storage" : "Deponu əlavə et",
"Delete" : "Sil",
"Enable User External Storage" : "İstifadəçi kənar deponu aktivləşdir",
"Allow users to mount the following external storage" : "Göstərilən kənar deponun bərkidilməsi üçün istifadəçilərə izin ver"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -2,24 +2,74 @@
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "1-ci addım səhv oldu. İstisna: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
"External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
"Local" : "Yerli",
"Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Key" : "Açar",
"Secret" : "Gizli",
"Bucket" : "Vedrə",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 və uyğun",
"Access Key" : "Yetki açarı",
"Secret Key" : "Gizli açar",
"Hostname" : "Sahibadı",
"Port" : "Port",
"Region" : "Ərazi",
"Enable SSL" : "SSL-i işə sal",
"Enable Path Style" : "Ünvan stilini işə sal",
"App key" : "Proqram açarı",
"App secret" : "Proqram sirri",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Username" : "İstifadəçi adı",
"Password" : "Şifrə",
"Remote subfolder" : "Uzaq altqovluğu",
"Secure ftps://" : "Təhlükəsiz ftps://",
"Client ID" : "Müştəri İD-s",
"Client secret" : "Müxtəri sirri",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Obyekt Deposu",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Ərazi(İstəkdən asılı olaraq OpenStack Obyekt Deposu üçündür)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API açar (Rackspace Cloud Fayllar üçün tələb edilir)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Kirayəçiadı (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Şifrə (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Servis adi (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Şəxsiyyətin son nöqtəsi URL-i (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP müraciətlər üçün saniyələrlə olan vaxtın bitməsi",
"Share" : "Yayımla",
"SMB / CIFS using OC login" : "OC login istifadə edir SMB / CIFS",
"Username as share" : "Paylaşım üçün istifadəçi adı",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Təhlükəsiz https://",
"Public key" : "İctimai açar",
"Access granted" : "Yetki verildi",
"Error configuring Dropbox storage" : "Dropbox deposunun konfiqurasiyasında səhv baş verdi",
"Grant access" : "Yetkinin verilməsi",
"Error configuring Google Drive storage" : "Google Drive deposunun konfiqində səgv baş verdi",
"Personal" : "Şəxsi",
"System" : "Sistem",
"All users. Type to select user or group." : "Sistem istifadəçiləri. Daxil edin ki, istifadəçi və ya qrupu seçəsiniz.",
"(group)" : "(qrup)",
"Saved" : "Saxlanıldı",
"Generate keys" : "Açarları generasiya et",
"Error generating key pair" : "Açar cütlüyünün generasiyası səhvi",
"<b>Note:</b> " : "<b>Qeyd:</b> ",
"and" : "və",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də cURL dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də FTP dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> \"%s\" yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
"No external storage configured" : "Kənar depo konfiq edilməyib",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Siz kənar deponu şəxsi quraşdırmalarınızdan konfiq edə bilərsiniz",
"Name" : "Ad",
"Storage type" : "Depo tipi",
"Scope" : "Həcm",
"External Storage" : "Kənar depo",
"Folder name" : "Qovluq adı",
"Configuration" : "Konfiqurasiya",
"Delete" : "Sil"
"Available for" : "Üçün mövcuddur",
"Add storage" : "Deponu əlavə et",
"Delete" : "Sil",
"Enable User External Storage" : "İstifadəçi kənar deponu aktivləşdir",
"Allow users to mount the following external storage" : "Göstərilən kənar deponun bərkidilməsi üçün istifadəçilərə izin ver"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -7,14 +7,41 @@ OC.L10N.register(
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Configurasiya doğrudur yalnız, birləşmədə səhv oldu. Xahiş olunur server quraşdırmalarını və daxil etdiyiniz verilənlərin düzgünlüyünü yoxlayasınız.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Configurasiya dügün deyil. Əlavə detallar üçün xahiş edirik jurnal faylına baxasınız.",
"No action specified" : "Heç bir iş təyin edilməyib",
"No configuration specified" : "Təyin edilmiş konfiqurasiya yoxdur",
"No data specified" : "Təyin edilmiş data yoxdur",
" Could not set configuration %s" : "%s configi təyin etmək mümkün olmadı",
"Deletion failed" : "Silinmədə səhv baş verdi",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Biraz onceki konfiqlərən server konfiqini alaq?",
"Keep settings?" : "Ayarlar qalsın?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"Cannot add server configuration" : "Server quraşdırmalarını əlavə etmək mümkün olmadı",
"mappings cleared" : "xəritələnmələr təmizləndi",
"Success" : "Uğur",
"Error" : "Səhv",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["",""],
"Please specify a Base DN" : "Xahiş olunur Base DN təyin edəsiniz",
"Could not determine Base DN" : "Base DN-i təyin etmək olmur",
"Please specify the port" : "Xahiş olunur portu təyin edəsiniz",
"Configuration OK" : "Konfiqurasiya OK-dir",
"Configuration incorrect" : "Konfiqurasiya düzgün deyil",
"Configuration incomplete" : "Konfiqruasiya bitmiş deyil",
"Select groups" : "Qrupları seç",
"Select object classes" : "object class-larını seç",
"Select attributes" : "Atributları seç",
"Connection test succeeded" : "Qoşulma testi uğurlu oldu",
"Connection test failed" : "Qoşulma testi uğursuz oldu",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Siz hal-hazırki server konfiqini silmək istədiyinizdən həqiqətən əminsinizmi?",
"Confirm Deletion" : "Silinmənin təsdiqi",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s qruplar tapıldı","%s qruplar tapıldı"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s istifadəçilər tapıldı","%s istifadəçilər tapıldı"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "İstifadəçinin ekran atributu adını təyin etmək mümkün deyil. Xahiş olunur sizin özünüz onu əllə ldap konfiqində təyin edəsiniz.",
"Could not find the desired feature" : "Arzulanılan imkanı tapmaq mümkün deyil",
"Invalid Host" : "Yalnış Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "İstifadəçi süzgəci",
"Login Filter" : "Giriş süzgəci",
"Group Filter" : "Qrup süzgəci",
"Save" : "Saxlamaq",
"Test Configuration" : "Konfiqurasiya testi",
"Help" : "Kömək",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Port" : "Port",
......
......@@ -5,14 +5,41 @@
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Configurasiya doğrudur yalnız, birləşmədə səhv oldu. Xahiş olunur server quraşdırmalarını və daxil etdiyiniz verilənlərin düzgünlüyünü yoxlayasınız.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Configurasiya dügün deyil. Əlavə detallar üçün xahiş edirik jurnal faylına baxasınız.",
"No action specified" : "Heç bir iş təyin edilməyib",
"No configuration specified" : "Təyin edilmiş konfiqurasiya yoxdur",
"No data specified" : "Təyin edilmiş data yoxdur",
" Could not set configuration %s" : "%s configi təyin etmək mümkün olmadı",
"Deletion failed" : "Silinmədə səhv baş verdi",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Biraz onceki konfiqlərən server konfiqini alaq?",
"Keep settings?" : "Ayarlar qalsın?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"Cannot add server configuration" : "Server quraşdırmalarını əlavə etmək mümkün olmadı",
"mappings cleared" : "xəritələnmələr təmizləndi",
"Success" : "Uğur",
"Error" : "Səhv",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["",""],
"Please specify a Base DN" : "Xahiş olunur Base DN təyin edəsiniz",
"Could not determine Base DN" : "Base DN-i təyin etmək olmur",
"Please specify the port" : "Xahiş olunur portu təyin edəsiniz",
"Configuration OK" : "Konfiqurasiya OK-dir",
"Configuration incorrect" : "Konfiqurasiya düzgün deyil",
"Configuration incomplete" : "Konfiqruasiya bitmiş deyil",
"Select groups" : "Qrupları seç",
"Select object classes" : "object class-larını seç",
"Select attributes" : "Atributları seç",
"Connection test succeeded" : "Qoşulma testi uğurlu oldu",
"Connection test failed" : "Qoşulma testi uğursuz oldu",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Siz hal-hazırki server konfiqini silmək istədiyinizdən həqiqətən əminsinizmi?",
"Confirm Deletion" : "Silinmənin təsdiqi",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s qruplar tapıldı","%s qruplar tapıldı"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s istifadəçilər tapıldı","%s istifadəçilər tapıldı"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "İstifadəçinin ekran atributu adını təyin etmək mümkün deyil. Xahiş olunur sizin özünüz onu əllə ldap konfiqində təyin edəsiniz.",
"Could not find the desired feature" : "Arzulanılan imkanı tapmaq mümkün deyil",
"Invalid Host" : "Yalnış Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "İstifadəçi süzgəci",
"Login Filter" : "Giriş süzgəci",
"Group Filter" : "Qrup süzgəci",
"Save" : "Saxlamaq",
"Test Configuration" : "Konfiqurasiya testi",
"Help" : "Kömək",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Port" : "Port",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "İstifadəçi adı",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Xüsusilə fayl sinxronizasiyası üçün desktop client-dən istifadə edilərsə, SQLite məsləhət görülmür.",
"Search" : "Axtarış",
"Log in" : "Giriş",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Siz serverə inamsız domain-dən girməyə çalışırsız.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Xahiş olunur inzibatçı ilə əlaqə saxlayasınız. Eger siz bu xidmətin inzibatçısısınizsa, \"trusted_domain\" configini config/config.php faylinda düzgün qeyd edin. Config nüsxəsi config/config.sample.php faylında qeyd edilmişdir."
},
......
......@@ -66,6 +66,7 @@
"Username" : "İstifadəçi adı",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Xüsusilə fayl sinxronizasiyası üçün desktop client-dən istifadə edilərsə, SQLite məsləhət görülmür.",
"Search" : "Axtarış",
"Log in" : "Giriş",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Siz serverə inamsız domain-dən girməyə çalışırsız.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Xahiş olunur inzibatçı ilə əlaqə saxlayasınız. Eger siz bu xidmətin inzibatçısısınizsa, \"trusted_domain\" configini config/config.php faylinda düzgün qeyd edin. Config nüsxəsi config/config.sample.php faylında qeyd edilmişdir."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -105,8 +105,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que pue haber problemes con ciertos caráuteres nos nomes de los ficheros.",
"URL generation in notification emails" : "Xeneración d'URL en mensaxes de notificación",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Por favor, comprueba les <a href='%s'>guíes d'instalación</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Cron executóse per cabera vegada a les %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Cron executóse per cabera vegada a les %s. Esto foi hai más d'una hora, daqué anda mal.",
"Cron was not executed yet!" : "¡Cron entá nun s'executó!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar una xera con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php rexístrase nun serviciu webcron pa llamar a cron.php cada 15 minutos al traviés de HTTP.",
......
......@@ -103,8 +103,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que pue haber problemes con ciertos caráuteres nos nomes de los ficheros.",
"URL generation in notification emails" : "Xeneración d'URL en mensaxes de notificación",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Por favor, comprueba les <a href='%s'>guíes d'instalación</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Cron executóse per cabera vegada a les %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Cron executóse per cabera vegada a les %s. Esto foi hai más d'una hora, daqué anda mal.",
"Cron was not executed yet!" : "¡Cron entá nun s'executó!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar una xera con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php rexístrase nun serviciu webcron pa llamar a cron.php cada 15 minutos al traviés de HTTP.",
......
......@@ -133,8 +133,6 @@ OC.L10N.register(
"Configuration Checks" : "Konfiqurasiya yoxlanılır",
"No problems found" : "Heç bir problem tapılmadı",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Xahiş olunur təkrar yoxlayasınız <a href='%s'>yüklənmə məlumat kitabçasını</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Son cron işə düşdü %s zamanında.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Son cron işə düşdü %s zamanında. Bu bir saatdan çox deməkdir, nə isə yalnışdır.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron hələ yerinə yetirilməyib!",
"Execute one task with each page loaded" : "Hər səhifə yüklənməsində bir işi yerinə yetir",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php qeydə alınmış webcron servisdir hansi ki, http üzərindən hər 15 dəqiqədən bir cron.php çağırır.",
......
......@@ -131,8 +131,6 @@
"Configuration Checks" : "Konfiqurasiya yoxlanılır",
"No problems found" : "Heç bir problem tapılmadı",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Xahiş olunur təkrar yoxlayasınız <a href='%s'>yüklənmə məlumat kitabçasını</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Son cron işə düşdü %s zamanında.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Son cron işə düşdü %s zamanında. Bu bir saatdan çox deməkdir, nə isə yalnışdır.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron hələ yerinə yetirilməyib!",
"Execute one task with each page loaded" : "Hər səhifə yüklənməsində bir işi yerinə yetir",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php qeydə alınmış webcron servisdir hansi ki, http üzərindən hər 15 dəqiqədən bir cron.php çağırır.",
......
......@@ -126,8 +126,6 @@ OC.L10N.register(
"Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията",
"No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Last cron was executed at %s." : "Последният cron се изпълни в %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Последният cron се изпълни в %s. Това е преди повече от час, нещо не както трябва.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!",
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
......
......@@ -124,8 +124,6 @@
"Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията",
"No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Last cron was executed at %s." : "Последният cron се изпълни в %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Последният cron се изпълни в %s. Това е преди повече от час, нещо не както трябва.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!",
"Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
......
......@@ -122,8 +122,6 @@ OC.L10N.register(
"Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere",
"No problems found" : "Problemi nisu pronađeni",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo duplo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiće</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Zadnji cron je izvršen na %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Zadnji cron izvršen je na %s. Bilo je to prije više od jednog sata, čini se da nešto nije u redu.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
......
......@@ -120,8 +120,6 @@
"Configuration Checks" : "Konfiguracione Provjere",
"No problems found" : "Problemi nisu pronađeni",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Molimo duplo provjerite <a href='%s'> instalacijske vodiće</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Zadnji cron je izvršen na %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Zadnji cron izvršen je na %s. Bilo je to prije više od jednog sata, čini se da nešto nije u redu.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
"Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
......
......@@ -108,8 +108,6 @@ OC.L10N.register(
"URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació",
"No problems found" : "No hem trovat problemes",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "L'últim cron s'ha executat el %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "L'últim cron es va executar a %s. Fa més d'una hora, alguna cosa sembla que va malament.",
"Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
......
......@@ -106,8 +106,6 @@
"URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació",
"No problems found" : "No hem trovat problemes",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "L'últim cron s'ha executat el %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "L'últim cron es va executar a %s. Fa més d'una hora, alguna cosa sembla que va malament.",
"Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
"Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
......
......@@ -133,8 +133,6 @@ OC.L10N.register(
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Zkonzultujte, prosím, <a href='%s'>průvodce instalací</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Poslední cron byl spuštěn v %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Poslední cron byl spuštěn v %s. To je více než před hodinou. Vypadá to, že není něco v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
......
......@@ -131,8 +131,6 @@
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Zkonzultujte, prosím, <a href='%s'>průvodce instalací</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Poslední cron byl spuštěn v %s",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Poslední cron byl spuštěn v %s. To je více než před hodinou. Vypadá to, že není něco v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment