Commit 42f6448d authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d201f1c4
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enabled" : "İşə salınıb"
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Disabled" : "Dayandırılıb"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enabled" : "İşə salınıb"
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Disabled" : "Dayandırılıb"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
"External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
"Local" : "Yerli",
"Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
"Key" : "Açar",
"Secret" : "Gizli",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
"External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
"Local" : "Yerli",
"Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
"Key" : "Açar",
"Secret" : "Gizli",
......
......@@ -2,27 +2,61 @@ OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Bu serverdə, serverlərarası yayımlanma aktiv deyil",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Bərkidilmə nöqtəsinin adında yalnış simvollar mövcuddur. ",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Yalnış yada inam listindən kənar SSL sertifikatı",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Uzaqda olan paylaşımın əslliyini yoxlamaq olmur və ola bilər ki, şifrə yalnışdır. ",
"Storage not valid" : "Depo etibarlı deyil",
"Couldn't add remote share" : "Uzaqda olan yayımlanmanı əlavə etmək mümkün olmadı",
"Shared with you" : "Sizinlə yayımlanan",
"Shared with others" : "Hər kəsə yayımlanmış",
"Shared by link" : "Link tərəfindən paylaşılıb",
"Nothing shared with you yet" : "Hələki sizinlə heç bir şey paylaşılmayıb",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Digərlərinin sizinlə paylaşdığı fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"Nothing shared yet" : "Paylaşılan heçnə yoxdur",
"Files and folders you share will show up here" : "Sizin tərəfinizdən paylaşılmış fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"No shared links" : "Paylaşılmış linklər yoxdur ",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Link vasitəsilə sizin tərəfinizdən paylaşılmış fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Siz uzaq paylaşımı əlavə etmək istəyirsinizmi {name} dan {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Uzaq yayımlanma",
"Remote share password" : "Uzaq yayımlanma şifrəsi",
"Cancel" : "Dayandır",
"Add remote share" : "Uzaq yayımlanmanı əlavə et",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Yüklənmiş (7 yada yuxarı) ownCloud {uzaq} unvanında tapılmadı ",
"Invalid ownCloud url" : "Yalnış ownCloud url-i",
"Share" : "Yayımla",
"Shared by" : "Tərəfindən yayımlanıb",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>yayımlandı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fayl yada qovluq ünvanından yayımlandı <strong>digər serverə</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Ümumi paylaşılmış fayl yada qovluq <strong>endirilmişdir</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Siz %s ünvanından yeni uzaq paylaşım aldınız",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s qəbul etdi uzaq paylaşım %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s təkzib etdi uzaq paylaşımı %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s paylaşımı dayandırıldı %2$s sizin tərəfinizdən",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Ümumi paylaşılmış qovluq %1$s endirilmişdir",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Ümumi paylaşılmış fayl %1$s endirilmişdir",
"You shared %1$s with %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s - i %2$s ilə",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s qrupu ilə %2$s",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s yayımlanıb %1$s sizinlə",
"You shared %1$s via link" : "Siz yayımladınız %1$s link ilə",
"Shares" : "Yayımlanmalar",
"This share is password-protected" : "Bu paylaşım şifrə ilə müdafiəlidir",
"The password is wrong. Try again." : "Şifrə yalnışdır. Yenidən cəhd edin.",
"Password" : "Şifrə",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Download" : "Yüklə"
"Share time" : "Paylaşım vaxtı",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzr istəyirik, bu link artıq işlək deyil.",
"Reasons might be:" : "Səbəblər ola bilər:",
"the item was removed" : "bölüm silinmişdir",
"the link expired" : "linkin vaxtı bitmişdir",
"sharing is disabled" : "paylaşım dayandırılmışdır",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Ətraflı məlumat üçün, xahiş olunur linkin kim tərəfindən göndərilməsini soruşun.",
"Add to your ownCloud" : "Öz ownCloud-nuza əlavə edin",
"Download" : "Yüklə",
"Download %s" : "Endir %s",
"Direct link" : "Birbaşa link",
"Federated Cloud Sharing" : "Federal Cloud Paylaşım",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Bu serverdən digər serverlərə istifadəçilər tərəfindən paylaşımın göndərilməsinə izin vermək",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Digər serverlərdən bu serverə istifadəçilər tərəfindən paylaşımın ötürülməsinə izin vermək"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Bu serverdə, serverlərarası yayımlanma aktiv deyil",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Bərkidilmə nöqtəsinin adında yalnış simvollar mövcuddur. ",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Yalnış yada inam listindən kənar SSL sertifikatı",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Uzaqda olan paylaşımın əslliyini yoxlamaq olmur və ola bilər ki, şifrə yalnışdır. ",
"Storage not valid" : "Depo etibarlı deyil",
"Couldn't add remote share" : "Uzaqda olan yayımlanmanı əlavə etmək mümkün olmadı",
"Shared with you" : "Sizinlə yayımlanan",
"Shared with others" : "Hər kəsə yayımlanmış",
"Shared by link" : "Link tərəfindən paylaşılıb",
"Nothing shared with you yet" : "Hələki sizinlə heç bir şey paylaşılmayıb",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Digərlərinin sizinlə paylaşdığı fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"Nothing shared yet" : "Paylaşılan heçnə yoxdur",
"Files and folders you share will show up here" : "Sizin tərəfinizdən paylaşılmış fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"No shared links" : "Paylaşılmış linklər yoxdur ",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Link vasitəsilə sizin tərəfinizdən paylaşılmış fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Siz uzaq paylaşımı əlavə etmək istəyirsinizmi {name} dan {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Uzaq yayımlanma",
"Remote share password" : "Uzaq yayımlanma şifrəsi",
"Cancel" : "Dayandır",
"Add remote share" : "Uzaq yayımlanmanı əlavə et",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Yüklənmiş (7 yada yuxarı) ownCloud {uzaq} unvanında tapılmadı ",
"Invalid ownCloud url" : "Yalnış ownCloud url-i",
"Share" : "Yayımla",
"Shared by" : "Tərəfindən yayımlanıb",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>yayımlandı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fayl yada qovluq ünvanından yayımlandı <strong>digər serverə</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Ümumi paylaşılmış fayl yada qovluq <strong>endirilmişdir</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Siz %s ünvanından yeni uzaq paylaşım aldınız",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s qəbul etdi uzaq paylaşım %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s təkzib etdi uzaq paylaşımı %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s paylaşımı dayandırıldı %2$s sizin tərəfinizdən",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Ümumi paylaşılmış qovluq %1$s endirilmişdir",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Ümumi paylaşılmış fayl %1$s endirilmişdir",
"You shared %1$s with %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s - i %2$s ilə",
"You shared %1$s with group %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s qrupu ilə %2$s",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s yayımlanıb %1$s sizinlə",
"You shared %1$s via link" : "Siz yayımladınız %1$s link ilə",
"Shares" : "Yayımlanmalar",
"This share is password-protected" : "Bu paylaşım şifrə ilə müdafiəlidir",
"The password is wrong. Try again." : "Şifrə yalnışdır. Yenidən cəhd edin.",
"Password" : "Şifrə",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Download" : "Yüklə"
"Share time" : "Paylaşım vaxtı",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzr istəyirik, bu link artıq işlək deyil.",
"Reasons might be:" : "Səbəblər ola bilər:",
"the item was removed" : "bölüm silinmişdir",
"the link expired" : "linkin vaxtı bitmişdir",
"sharing is disabled" : "paylaşım dayandırılmışdır",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Ətraflı məlumat üçün, xahiş olunur linkin kim tərəfindən göndərilməsini soruşun.",
"Add to your ownCloud" : "Öz ownCloud-nuza əlavə edin",
"Download" : "Yüklə",
"Download %s" : "Endir %s",
"Direct link" : "Birbaşa link",
"Federated Cloud Sharing" : "Federal Cloud Paylaşım",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Bu serverdən digər serverlərə istifadəçilər tərəfindən paylaşımın göndərilməsinə izin vermək",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Digər serverlərdən bu serverə istifadəçilər tərəfindən paylaşımın ötürülməsinə izin vermək"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Save" : "Saxlamaq",
"Help" : "Kömək",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Password" : "Şifrə"
"Password" : "Şifrə",
"Advanced" : "İrəliləmiş"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Save" : "Saxlamaq",
"Help" : "Kömək",
"Host" : "Şəbəkədə ünvan",
"Password" : "Şifrə"
"Password" : "Şifrə",
"Advanced" : "İrəliləmiş"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID attribuut voor gebruikers:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID attribuut voor groepen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Gebruikersnaam-LDAP gebruikers vertaling",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud maakt gebruik van gebruikersnamen om (meta) data op te slaan en toe te wijzen. Om gebruikers uniek te identificeren, krijgt elke LDAP-gebruiker ook een interne gebruikersnaam. Dit vereist een koppeling van de ownCloud gebruikersnaam aan een ​​LDAP-gebruiker. De gecreëerde gebruikersnaam is gekoppeld aan de UUID van de LDAP-gebruiker. Aanvullend wordt ook de 'DN' gecached om het aantal LDAP-interacties te verminderen, maar dit wordt niet gebruikt voor identificatie. Als de DN verandert, zullen de veranderingen worden gevonden. De interne naam wordt overal gebruikt. Het wissen van de koppeling zal overal resten achterlaten. Het wissen van koppelingen is niet configuratiegevoelig, maar het raakt wel alle LDAP instellingen! Zorg ervoor dat deze koppelingen nooit in een productieomgeving gewist worden. Maak ze alleen leeg in een test- of ontwikkelomgeving.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Leegmaken Gebruikersnaam-LDAP gebruikers vertaling",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Leegmaken Groepsnaam-LDAP groep vertaling"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID attribuut voor gebruikers:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID attribuut voor groepen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Gebruikersnaam-LDAP gebruikers vertaling",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud maakt gebruik van gebruikersnamen om (meta) data op te slaan en toe te wijzen. Om gebruikers uniek te identificeren, krijgt elke LDAP-gebruiker ook een interne gebruikersnaam. Dit vereist een koppeling van de ownCloud gebruikersnaam aan een ​​LDAP-gebruiker. De gecreëerde gebruikersnaam is gekoppeld aan de UUID van de LDAP-gebruiker. Aanvullend wordt ook de 'DN' gecached om het aantal LDAP-interacties te verminderen, maar dit wordt niet gebruikt voor identificatie. Als de DN verandert, zullen de veranderingen worden gevonden. De interne naam wordt overal gebruikt. Het wissen van de koppeling zal overal resten achterlaten. Het wissen van koppelingen is niet configuratiegevoelig, maar het raakt wel alle LDAP instellingen! Zorg ervoor dat deze koppelingen nooit in een productieomgeving gewist worden. Maak ze alleen leeg in een test- of ontwikkelomgeving.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Leegmaken Gebruikersnaam-LDAP gebruikers vertaling",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Leegmaken Groepsnaam-LDAP groep vertaling"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-атрибуты для пользователей:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-атрибуты для групп:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Соответствия Имя-Пользователь LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud использует имена пользователей для хранения и назначения метаданных. Для точной идентификации и распознавания пользователей, каждый пользователь LDAP будет иметь свое внутреннее имя пользователя. Это требует привязки имени пользователя ownCloud к пользователю LDAP. При создании имя пользователя назначается идентификатору UUID пользователя LDAP. Помимо этого кешируется доменное имя (DN) для уменьшения числа обращений к LDAP, однако оно не используется для идентификации. Если доменное имя было изменено, об этом станет известно ownCloud. Внутреннее имя ownCloud используется повсеместно в ownCloud. После сброса привязок в базе могут сохраниться остатки старой информации. Сброс привязок не привязан к конфигурации, он повлияет на все LDAP подключения! Ни в коем случае не рекомендуется сбрасывать привязки если система уже находится в эксплуатации, только на этапе тестирования.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Очистить соответствия Имя-Пользователь LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Очистить соответствия Группа-Группа LDAP"
},
......
......@@ -125,6 +125,7 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-атрибуты для пользователей:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-атрибуты для групп:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Соответствия Имя-Пользователь LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "ownCloud использует имена пользователей для хранения и назначения метаданных. Для точной идентификации и распознавания пользователей, каждый пользователь LDAP будет иметь свое внутреннее имя пользователя. Это требует привязки имени пользователя ownCloud к пользователю LDAP. При создании имя пользователя назначается идентификатору UUID пользователя LDAP. Помимо этого кешируется доменное имя (DN) для уменьшения числа обращений к LDAP, однако оно не используется для идентификации. Если доменное имя было изменено, об этом станет известно ownCloud. Внутреннее имя ownCloud используется повсеместно в ownCloud. После сброса привязок в базе могут сохраниться остатки старой информации. Сброс привязок не привязан к конфигурации, он повлияет на все LDAP подключения! Ни в коем случае не рекомендуется сбрасывать привязки если система уже находится в эксплуатации, только на этапе тестирования.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Очистить соответствия Имя-Пользователь LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Очистить соответствия Группа-Группа LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -16,6 +16,18 @@ OC.L10N.register(
"Thursday" : "Cümə axşamı",
"Friday" : "Cümə",
"Saturday" : "Şənbə",
"January" : "Yanvar",
"February" : "Fevral",
"March" : "Mart",
"April" : "Aprel",
"May" : "May",
"June" : "İyun",
"July" : "İyul",
"August" : "Avqust",
"September" : "Sentyabr",
"October" : "Oktyabr",
"November" : "Noyabr.",
"December" : "Dekabr",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"Saving..." : "Saxlama...",
"No" : "Xeyir",
......@@ -37,6 +49,7 @@ OC.L10N.register(
"group" : "qrup",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"can share" : "yayımlaya bilərsiniz",
"can edit" : "dəyişmək olar",
"delete" : "sil",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
"Warning" : "Xəbərdarlıq",
......
......@@ -14,6 +14,18 @@
"Thursday" : "Cümə axşamı",
"Friday" : "Cümə",
"Saturday" : "Şənbə",
"January" : "Yanvar",
"February" : "Fevral",
"March" : "Mart",
"April" : "Aprel",
"May" : "May",
"June" : "İyun",
"July" : "İyul",
"August" : "Avqust",
"September" : "Sentyabr",
"October" : "Oktyabr",
"November" : "Noyabr.",
"December" : "Dekabr",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"Saving..." : "Saxlama...",
"No" : "Xeyir",
......@@ -35,6 +47,7 @@
"group" : "qrup",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"can share" : "yayımlaya bilərsiniz",
"can edit" : "dəyişmək olar",
"delete" : "sil",
"Email sent" : "Məktub göndərildi",
"Warning" : "Xəbərdarlıq",
......
......@@ -139,9 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado na busca noutros lugares","{count} resultados na busca noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Úseo baixo o seu risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste open_basedir dentro de php.ini ou cambie a PHP de 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Personal" : "Persoal",
"Users" : "Usuarios",
......
......@@ -137,9 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado na busca noutros lugares","{count} resultados na busca noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Úseo baixo o seu risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste open_basedir dentro de php.ini ou cambie a PHP de 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Personal" : "Persoal",
"Users" : "Usuarios",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
"Updated \"%s\" to %s" : "Bijgewerkt \"%s\" naar %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "De volgende incompatibele apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "De volgende 3e partij apps zijn uitgeschakeld: %s",
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
......@@ -62,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Matig wachtwoord",
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie omdat de WebDAV interface verstoord lijkt.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datadirectory niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datadirectory te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -134,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OSX wordt niet ondersteund en %s zal niet goed werken op dit platform. Gebruik het op uw eigen risico!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van een GNU/Linux server.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat open_basedir is geconfigureerd in php.ini. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Verwijder de open_basedir instelling in php.ini of schakel over op de 64bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat cURL niet is geïnstalleerd. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installeer de cURL extensie en herstart uw webserver.",
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
"Updated \"%s\" to %s" : "Bijgewerkt \"%s\" naar %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "De volgende incompatibele apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "De volgende 3e partij apps zijn uitgeschakeld: %s",
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
......@@ -60,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Matig wachtwoord",
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie omdat de WebDAV interface verstoord lijkt.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datadirectory niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datadirectory te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -132,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OSX wordt niet ondersteund en %s zal niet goed werken op dit platform. Gebruik het op uw eigen risico!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van een GNU/Linux server.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat open_basedir is geconfigureerd in php.ini. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Verwijder de open_basedir instelling in php.ini of schakel over op de 64bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat cURL niet is geïnstalleerd. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installeer de cURL extensie en herstart uw webserver.",
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Слежка за несовместимыми приложениями отключена: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Слежка за приложениями 3-их лиц отключена: %s",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
......@@ -62,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Так себе пароль",
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш веб-сервер еще не настроен должным образом, чтобы позволить синхронизацию файлов, потому что интерфейс WebDAV, кажется, испорчен.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Этот сервер не имеет подключения к Интернету. Это означает, что некоторые из функций, таких как внешнее хранилище, уведомления об обновлениях и установки сторонних приложений не будут работать. Доступ к файлам удаленно и отправки уведомлений по почте могут не работать. Мы предлагаем включить подключение к Интернету для этого сервера, если вы хотите, чтобы все функции работали.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш каталог данных и ваши файлы возможно доступны из интернете. .htaccess файл не работает. Мы настоятельно рекомендуем вам настроить ваш веб сервер таким образом, что-бы каталог данных не был больше доступен или переместите каталог данных за пределы корня веб сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
......@@ -134,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} результат поиска в других местах","{count} результата поиска в других местах","{count} результатов поиска в других местах"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Кажется что экземпляр этого %s работает в 32-битной PHP среде и open_basedir должен быть настроен в php.ini. Это приведет к проблемам с файлами более 4 ГБ и это настоятельно не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Кажется что экземпляр этого %s работает в 32-битной PHP среде и cURL не установлен. Это приведет к проблемам с файлами более 4 ГБ и это настоятельно не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
"Users" : "Пользователи",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Слежка за несовместимыми приложениями отключена: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Слежка за приложениями 3-их лиц отключена: %s",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
......@@ -60,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Так себе пароль",
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш веб-сервер еще не настроен должным образом, чтобы позволить синхронизацию файлов, потому что интерфейс WebDAV, кажется, испорчен.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Этот сервер не имеет подключения к Интернету. Это означает, что некоторые из функций, таких как внешнее хранилище, уведомления об обновлениях и установки сторонних приложений не будут работать. Доступ к файлам удаленно и отправки уведомлений по почте могут не работать. Мы предлагаем включить подключение к Интернету для этого сервера, если вы хотите, чтобы все функции работали.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш каталог данных и ваши файлы возможно доступны из интернете. .htaccess файл не работает. Мы настоятельно рекомендуем вам настроить ваш веб сервер таким образом, что-бы каталог данных не был больше доступен или переместите каталог данных за пределы корня веб сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
......@@ -132,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} результат поиска в других местах","{count} результата поиска в других местах","{count} результатов поиска в других местах"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Кажется что экземпляр этого %s работает в 32-битной PHP среде и open_basedir должен быть настроен в php.ini. Это приведет к проблемам с файлами более 4 ГБ и это настоятельно не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Кажется что экземпляр этого %s работает в 32-битной PHP среде и cURL не установлен. Это приведет к проблемам с файлами более 4 ГБ и это настоятельно не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
"Users" : "Пользователи",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment