Commit 46010655 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 62882579
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Hapësira e memorizimit nuk është e disponueshme",
"Storage invalid" : "Hapësirë memorizimi e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "E pa mundur zhvendosja e %s - ekziston nje skedar me te njetin emer",
"Could not move %s" : "Nuk mund të zhvendoset %s",
"Permission denied" : "Nuk ka të drejtë",
"File name cannot be empty." : "Emri i skedarit nuk mund të jetë bosh.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" është i pavlefshëm si emër skedari.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Emër jo i vlefshëm, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' dhe '*' nuk lejohen.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja e destinacionit është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s është i përdorur në dosjen %s. Ju lutem zgjidhni një emër tjetër.",
"Not a valid source" : "Burim i pavlefshëm",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverit nuk i lejohet të hapë URL, ju lutem kontrolloni konfigurimin e serverit",
"The file exceeds your quota by %s" : "Ky skedar tejkalon kuotën tuaj me %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Gabim gjatë shkarkimit të %s në %s",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të skedarit",
"Folder name cannot be empty." : "Emri i dosjes nuk mund të jetë bosh.",
"Error when creating the folder" : "Gabim gjatë krijimit të dosjes",
"Unable to set upload directory." : "E pa mundur të vendoset dosja e ngarkimit",
"Invalid Token" : "Shenjë e gabuar",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Asnjë skedar nuk u dërgua. Gabim i pa njohur",
......@@ -17,38 +30,59 @@ OC.L10N.register(
"Missing a temporary folder" : "Mungon dosja e përkohshme",
"Failed to write to disk" : "Dështoi shkrimi në disk",
"Not enough storage available" : "Hapsira e arkivimit e pamjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjendet skedari i ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjej informacion mbi skedarin.",
"Invalid directory." : "Dosje e pavlefshme",
"Files" : "Skedarë",
"All files" : "Të gjithë",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nuk mund të ngarkohet {filename} sepse është dosje ose ka 0 byte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Përmasa totale {size1} e skedarit tejkalon limitin e ngarkimit {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, ju po ngarkoni {size1} por vetëm {size2} është e lirë",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anullua",
"Could not get result from server." : "Nuk mund të merret ndonjë rezultat nga serveri.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Skedari duke u ngarkuar. Largimi nga faqja do të anullojë ngarkimin",
"URL cannot be empty" : "URL-i nuk mund të jetë bosh",
"{new_name} already exists" : "{new_name} është ekzistues ",
"Could not create file" : "Skedari nuk mund të krijohet",
"Could not create folder" : "I pamundur krijimi i kartelës",
"Error fetching URL" : "Gabim në ngarkimin e URL",
"Share" : "Ndaj",
"Delete" : "Fshi",
"Disconnect storage" : "Shkëput hapësirën e memorizimit",
"Unshare" : "Hiq ndarjen",
"Delete permanently" : "Fshi përfundimisht",
"Rename" : "Riemëro",
"Pending" : "Në vijim",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e skedarëve.",
"Error moving file" : "Gabim lëvizjen dokumentave",
"Error" : "Gabim",
"Could not rename file" : "Riemërtimi i skedarit nuk është i mundur",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së skedarit.",
"Name" : "Emri",
"Size" : "Madhësia",
"Modified" : "Ndryshuar",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosje","%n dosje"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n skedar","%n skedarë"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ju nuk keni të drejta për të ngarkuar apo krijuar skedarë këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkoj %n skedar","Po ngarkoj %n skedarë"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Hapsira juaj e arkivimit është plot, skedarët nuk mund të përditësohen ose sinkronizohen!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Hapsira juaj e arkivimit është pothuajse në fund ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacioni i Shifrimit është i aktivizuar por çelësat tuaj nuk janë aktivizuar, ju lutem dilni dhe ri-hyni përseri në sistem",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Çelësi privat për Aplikacionin e Shifrimit është i pavlefshëm. Ju lutem përditësoni fjalëkalimin e çelësit tuaj privat në parametrat tuaj për të rimarrë qasje në skedarët tuaj të shifruar.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kodifikimi u çaktivizua por skedarët tuaj vazhdojnë të jenë të kodifikuar. Ju lutem shkoni tek parametrat personale për të dekodifikuar skedarët tuaj.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dhe {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nuk mund të riemërtohet sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "Nuk është i mundur riemërtimi i %s",
"Upload (max. %s)" : "Ngarko (maks. %s)",
"File handling" : "Trajtimi i Skedarëve",
"Maximum upload size" : "Madhësia maksimale e nagarkimit",
"max. possible: " : "maks i mundshëm",
"Save" : "Ruaj",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">qasje në skedarët tuaj me anë të WebDAV</a>",
"New" : "E re",
"New text file" : "Skedar i ri tekst",
"Text file" : "Skedar tekst",
"New folder" : "Dosje e're",
"Folder" : "Dosje",
......@@ -57,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Shkarko",
"Upload too large" : "Ngarkimi shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skedarët që po mundoheni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale të lejuar nga serveri.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni."
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni.",
"Currently scanning" : "Duke skanuar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Hapësira e memorizimit nuk është e disponueshme",
"Storage invalid" : "Hapësirë memorizimi e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "E pa mundur zhvendosja e %s - ekziston nje skedar me te njetin emer",
"Could not move %s" : "Nuk mund të zhvendoset %s",
"Permission denied" : "Nuk ka të drejtë",
"File name cannot be empty." : "Emri i skedarit nuk mund të jetë bosh.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" është i pavlefshëm si emër skedari.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Emër jo i vlefshëm, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' dhe '*' nuk lejohen.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja e destinacionit është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s është i përdorur në dosjen %s. Ju lutem zgjidhni një emër tjetër.",
"Not a valid source" : "Burim i pavlefshëm",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverit nuk i lejohet të hapë URL, ju lutem kontrolloni konfigurimin e serverit",
"The file exceeds your quota by %s" : "Ky skedar tejkalon kuotën tuaj me %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Gabim gjatë shkarkimit të %s në %s",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të skedarit",
"Folder name cannot be empty." : "Emri i dosjes nuk mund të jetë bosh.",
"Error when creating the folder" : "Gabim gjatë krijimit të dosjes",
"Unable to set upload directory." : "E pa mundur të vendoset dosja e ngarkimit",
"Invalid Token" : "Shenjë e gabuar",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Asnjë skedar nuk u dërgua. Gabim i pa njohur",
......@@ -15,38 +28,59 @@
"Missing a temporary folder" : "Mungon dosja e përkohshme",
"Failed to write to disk" : "Dështoi shkrimi në disk",
"Not enough storage available" : "Hapsira e arkivimit e pamjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjendet skedari i ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjej informacion mbi skedarin.",
"Invalid directory." : "Dosje e pavlefshme",
"Files" : "Skedarë",
"All files" : "Të gjithë",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nuk mund të ngarkohet {filename} sepse është dosje ose ka 0 byte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Përmasa totale {size1} e skedarit tejkalon limitin e ngarkimit {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, ju po ngarkoni {size1} por vetëm {size2} është e lirë",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anullua",
"Could not get result from server." : "Nuk mund të merret ndonjë rezultat nga serveri.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Skedari duke u ngarkuar. Largimi nga faqja do të anullojë ngarkimin",
"URL cannot be empty" : "URL-i nuk mund të jetë bosh",
"{new_name} already exists" : "{new_name} është ekzistues ",
"Could not create file" : "Skedari nuk mund të krijohet",
"Could not create folder" : "I pamundur krijimi i kartelës",
"Error fetching URL" : "Gabim në ngarkimin e URL",
"Share" : "Ndaj",
"Delete" : "Fshi",
"Disconnect storage" : "Shkëput hapësirën e memorizimit",
"Unshare" : "Hiq ndarjen",
"Delete permanently" : "Fshi përfundimisht",
"Rename" : "Riemëro",
"Pending" : "Në vijim",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e skedarëve.",
"Error moving file" : "Gabim lëvizjen dokumentave",
"Error" : "Gabim",
"Could not rename file" : "Riemërtimi i skedarit nuk është i mundur",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së skedarit.",
"Name" : "Emri",
"Size" : "Madhësia",
"Modified" : "Ndryshuar",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosje","%n dosje"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n skedar","%n skedarë"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ju nuk keni të drejta për të ngarkuar apo krijuar skedarë këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkoj %n skedar","Po ngarkoj %n skedarë"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Hapsira juaj e arkivimit është plot, skedarët nuk mund të përditësohen ose sinkronizohen!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Hapsira juaj e arkivimit është pothuajse në fund ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacioni i Shifrimit është i aktivizuar por çelësat tuaj nuk janë aktivizuar, ju lutem dilni dhe ri-hyni përseri në sistem",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Çelësi privat për Aplikacionin e Shifrimit është i pavlefshëm. Ju lutem përditësoni fjalëkalimin e çelësit tuaj privat në parametrat tuaj për të rimarrë qasje në skedarët tuaj të shifruar.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kodifikimi u çaktivizua por skedarët tuaj vazhdojnë të jenë të kodifikuar. Ju lutem shkoni tek parametrat personale për të dekodifikuar skedarët tuaj.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dhe {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nuk mund të riemërtohet sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "Nuk është i mundur riemërtimi i %s",
"Upload (max. %s)" : "Ngarko (maks. %s)",
"File handling" : "Trajtimi i Skedarëve",
"Maximum upload size" : "Madhësia maksimale e nagarkimit",
"max. possible: " : "maks i mundshëm",
"Save" : "Ruaj",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">qasje në skedarët tuaj me anë të WebDAV</a>",
"New" : "E re",
"New text file" : "Skedar i ri tekst",
"Text file" : "Skedar tekst",
"New folder" : "Dosje e're",
"Folder" : "Dosje",
......@@ -55,6 +89,7 @@
"Download" : "Shkarko",
"Upload too large" : "Ngarkimi shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skedarët që po mundoheni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale të lejuar nga serveri.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni."
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni.",
"Currently scanning" : "Duke skanuar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"File recovery settings updated" : "Настройките за възстановяване на файлове са променени.",
"Could not update file recovery" : "Неуспешна промяна на настройките за възстановяване на файлове.",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"File recovery settings updated" : "Настройките за възстановяване на файлове са променени.",
"Could not update file recovery" : "Неуспешна промяна на настройките за възстановяване на файлове.",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Could not update the private key password." : "Impossibile aggiornare la password della chiave privata.",
"The old password was not correct, please try again." : "La vecchia password non era corretta, prova di nuovo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "La password di accesso attuale non era corretta, prova ancora.",
"Private key password successfully updated." : "Password della chiave privata aggiornata correttamente.",
"File recovery settings updated" : "Impostazioni di ripristino dei file aggiornate",
"Could not update file recovery" : "Impossibile aggiornare il ripristino dei file",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Could not update the private key password." : "Impossibile aggiornare la password della chiave privata.",
"The old password was not correct, please try again." : "La vecchia password non era corretta, prova di nuovo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "La password di accesso attuale non era corretta, prova ancora.",
"Private key password successfully updated." : "Password della chiave privata aggiornata correttamente.",
"File recovery settings updated" : "Impostazioni di ripristino dei file aggiornate",
"Could not update file recovery" : "Impossibile aggiornare il ripristino dei file",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Could not update the private key password." : "Kon het wachtwoord van de privésleutel niet bijwerken.",
"The old password was not correct, please try again." : "Het oude wachtwoord was onjuist, probeer het opnieuw.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Het huidige inlogwachtwoord was niet juist, probeer het opnieuw.",
"Private key password successfully updated." : "Privésleutel succesvol bijgewerkt.",
"File recovery settings updated" : "Bestandsherstel instellingen bijgewerkt",
"Could not update file recovery" : "Kon bestandsherstel niet bijwerken",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Could not update the private key password." : "Kon het wachtwoord van de privésleutel niet bijwerken.",
"The old password was not correct, please try again." : "Het oude wachtwoord was onjuist, probeer het opnieuw.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Het huidige inlogwachtwoord was niet juist, probeer het opnieuw.",
"Private key password successfully updated." : "Privésleutel succesvol bijgewerkt.",
"File recovery settings updated" : "Bestandsherstel instellingen bijgewerkt",
"Could not update file recovery" : "Kon bestandsherstel niet bijwerken",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor, repita a nova senha de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente novamente.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha atual do log-in não estava correta, por favor, tente novamente.",
"Private key password successfully updated." : "Senha de chave privada atualizada com sucesso.",
"File recovery settings updated" : "Configurações de recuperação de arquivo atualizado",
"Could not update file recovery" : "Não foi possível atualizar a recuperação de arquivos",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor, repita a nova senha de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente novamente.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha atual do log-in não estava correta, por favor, tente novamente.",
"Private key password successfully updated." : "Senha de chave privada atualizada com sucesso.",
"File recovery settings updated" : "Configurações de recuperação de arquivo atualizado",
"Could not update file recovery" : "Não foi possível atualizar a recuperação de arquivos",
......
OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Erro Desconhecido",
"Missing recovery key password" : "Palavra-passe de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Repita a palavra-passe de recuperação",
"Unknown error" : "Erro desconhecido",
"Missing recovery key password" : "Senha da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a contrassenha da chave de recuperação",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A palavra-passe de recuperação repetida não corresponde à palavra-passe fornecida",
"Recovery key successfully enabled" : "A chave de recuperação foi ativada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível desativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a senha da chave de recuperação.",
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Possivelmente a senha antiga não está correta.",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente de novo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha de iniciar a sessão atual não estava correta, por favor, tente de novo.",
"Private key password successfully updated." : "A senha da chave privada foi atualizada com sucesso. ",
"File recovery settings updated" : "As definições da recuperação de ficheiro foram atualizadas",
"Could not update file recovery" : "Não foi possível atualizar a recuperação de ficheiro",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Erro Desconhecido",
"Missing recovery key password" : "Palavra-passe de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Repita a palavra-passe de recuperação",
"Unknown error" : "Erro desconhecido",
"Missing recovery key password" : "Senha da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a contrassenha da chave de recuperação",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A palavra-passe de recuperação repetida não corresponde à palavra-passe fornecida",
"Recovery key successfully enabled" : "A chave de recuperação foi ativada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível desativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a senha da chave de recuperação.",
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Possivelmente a senha antiga não está correta.",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente de novo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha de iniciar a sessão atual não estava correta, por favor, tente de novo.",
"Private key password successfully updated." : "A senha da chave privada foi atualizada com sucesso. ",
"File recovery settings updated" : "As definições da recuperação de ficheiro foram atualizadas",
"Could not update file recovery" : "Não foi possível atualizar a recuperação de ficheiro",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Masukkan kunci dan sandi aplikasi Dropbox yang benar.",
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Permintaan untuk mengambil token gagal. Pastikan kunci dan rahasia apl Dropbox Anda sudah benar.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Akses untuk mengambil token gagal. Pastikan kunci dan rahasia apl Dropbox Anda sudah benar.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Masukkan kunci dan rahasia aplikasi Dropbox yang benar.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Langkah 1 gagal. Kecuali: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Langkah 2 gagal. Kecuali: %s",
"External storage" : "Penyimpanan eksternal",
"Local" : "Lokal",
"Location" : "lokasi",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Port" : "port",
"Region" : "daerah",
"Key" : "Kunci",
"Secret" : "Rahasia",
"Bucket" : "Keranjang",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 dan yang sesuai",
"Access Key" : "Kunci Akses",
"Secret Key" : "Kunci Rahasia",
"Hostname" : "Nama Host",
"Port" : "Port",
"Region" : "Daerah",
"Enable SSL" : "Aktifkan SSL",
"Enable Path Style" : "Aktifkan Gaya Path",
"App key" : "Kunci Apl",
"App secret" : "Rahasia Apl",
"Host" : "Host",
"Username" : "Nama Pengguna",
"Password" : "Sandi",
"Root" : "Root",
"Secure ftps://" : "Secure ftps://",
"Client ID" : "ID Klien",
"Client secret" : "Rahasia klien",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Daerah (tambahan untuk OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "Kunci API (diperlukan untuk Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Sandi (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nama Layanan (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL of identity endpoint (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Batas waktu permintaan HTTP dalam detik",
"Share" : "Bagikan",
"URL" : "tautan",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS menggunakan OC login",
"Username as share" : "Nama pengguna berbagi",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Remote subfolder" : "Subfolder remote",
"Access granted" : "Akses diberikan",
"Error configuring Dropbox storage" : "Kesalahan dalam mengonfigurasi penyimpanan Dropbox",
"Grant access" : "Berikan hak akses",
"Error configuring Google Drive storage" : "Kesalahan dalam mengkonfigurasi penyimpanan Google Drive",
"Personal" : "Pribadi",
"System" : "Sistem",
"All users. Type to select user or group." : "Semua pengguna. Ketik untuk memilih pengguna atau grup.",
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Disimpan",
"<b>Note:</b> " : "<b>Catatan:</b> ",
" and " : "dan",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan cURL di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan FTP di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> \"%s\" belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan cURL di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan FTP di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> \"%s\" belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"You don't have any external storages" : "Anda tidak memiliki penyimpanan eksternal",
"Name" : "Nama",
"Storage type" : "Tipe penyimpanan",
"Scope" : "Skop",
"External Storage" : "Penyimpanan Eksternal",
"Folder name" : "Nama folder",
"Configuration" : "Konfigurasi",
......
{ "translations": {
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Masukkan kunci dan sandi aplikasi Dropbox yang benar.",
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Permintaan untuk mengambil token gagal. Pastikan kunci dan rahasia apl Dropbox Anda sudah benar.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Akses untuk mengambil token gagal. Pastikan kunci dan rahasia apl Dropbox Anda sudah benar.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Masukkan kunci dan rahasia aplikasi Dropbox yang benar.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Langkah 1 gagal. Kecuali: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Langkah 2 gagal. Kecuali: %s",
"External storage" : "Penyimpanan eksternal",
"Local" : "Lokal",
"Location" : "lokasi",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Port" : "port",
"Region" : "daerah",
"Key" : "Kunci",
"Secret" : "Rahasia",
"Bucket" : "Keranjang",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 dan yang sesuai",
"Access Key" : "Kunci Akses",
"Secret Key" : "Kunci Rahasia",
"Hostname" : "Nama Host",
"Port" : "Port",
"Region" : "Daerah",
"Enable SSL" : "Aktifkan SSL",
"Enable Path Style" : "Aktifkan Gaya Path",
"App key" : "Kunci Apl",
"App secret" : "Rahasia Apl",
"Host" : "Host",
"Username" : "Nama Pengguna",
"Password" : "Sandi",
"Root" : "Root",
"Secure ftps://" : "Secure ftps://",
"Client ID" : "ID Klien",
"Client secret" : "Rahasia klien",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Daerah (tambahan untuk OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "Kunci API (diperlukan untuk Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Tenantname (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Sandi (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Nama Layanan (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL of identity endpoint (diperlukan untuk OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Batas waktu permintaan HTTP dalam detik",
"Share" : "Bagikan",
"URL" : "tautan",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS menggunakan OC login",
"Username as share" : "Nama pengguna berbagi",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Remote subfolder" : "Subfolder remote",
"Access granted" : "Akses diberikan",
"Error configuring Dropbox storage" : "Kesalahan dalam mengonfigurasi penyimpanan Dropbox",
"Grant access" : "Berikan hak akses",
"Error configuring Google Drive storage" : "Kesalahan dalam mengkonfigurasi penyimpanan Google Drive",
"Personal" : "Pribadi",
"System" : "Sistem",
"All users. Type to select user or group." : "Semua pengguna. Ketik untuk memilih pengguna atau grup.",
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Disimpan",
"<b>Note:</b> " : "<b>Catatan:</b> ",
" and " : "dan",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan cURL di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan FTP di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> \"%s\" belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan tanyakan ke administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan cURL di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> Dukungan FTP di PHP tidak diaktifkan atau belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Catatan:</b> \"%s\" belum diinstal. Mengaitkan %s tidak dimungkinkan. Silakan minta administrator sistem Anda untuk menginstalnya.",
"You don't have any external storages" : "Anda tidak memiliki penyimpanan eksternal",
"Name" : "Nama",
"Storage type" : "Tipe penyimpanan",
"Scope" : "Skop",
"External Storage" : "Penyimpanan Eksternal",
"Folder name" : "Nama folder",
"Configuration" : "Konfigurasi",
......
......@@ -34,6 +34,8 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Изтегли",
"Download %s" : "Изтегли %s",
"Direct link" : "Директна връзка",
"Server-to-Server Sharing" : "Споделяне между Сървъри"
"Server-to-Server Sharing" : "Споделяне между Сървъри",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Позволи на потребители от този сървър да споделят папки с други сървъри",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Позволи на потребители на този сървър да получават споделени папки от други сървъри"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -32,6 +32,8 @@
"Download" : "Изтегли",
"Download %s" : "Изтегли %s",
"Direct link" : "Директна връзка",
"Server-to-Server Sharing" : "Споделяне между Сървъри"
"Server-to-Server Sharing" : "Споделяне между Сървъри",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Позволи на потребители от този сървър да споделят папки с други сървъри",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Позволи на потребители на този сървър да получават споделени папки от други сървъри"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -33,6 +33,9 @@ OC.L10N.register(
"Add to your ownCloud" : "Aggiungi al tuo ownCloud",
"Download" : "Scarica",
"Download %s" : "Scarica %s",
"Direct link" : "Collegamento diretto"
"Direct link" : "Collegamento diretto",
"Server-to-Server Sharing" : "Condivisione server-a-server",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di inviare condivisioni ad altri server",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di ricevere condivisioni da altri server"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -31,6 +31,9 @@
"Add to your ownCloud" : "Aggiungi al tuo ownCloud",
"Download" : "Scarica",
"Download %s" : "Scarica %s",
"Direct link" : "Collegamento diretto"
"Direct link" : "Collegamento diretto",
"Server-to-Server Sharing" : "Condivisione server-a-server",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di inviare condivisioni ad altri server",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di ricevere condivisioni da altri server"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A partilha entre servidores não se encontra disponível",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "O nome de mountpoint contém caracteres inválidos.",
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A partilha entre servidores não se encontra disponível neste servidor",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "O nome do ponto de montagem contém carateres inválidos.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificado SSL inválido ou não confiável",
"Couldn't add remote share" : "Ocorreu um erro ao adicionar a partilha remota",
"Couldn't add remote share" : "Não foi possível adicionar a partilha remota",
"Shared with you" : "Partilhado consigo ",
"Shared with others" : "Partilhado com outros",
"Shared by link" : "Partilhado pela hiperligação",
......@@ -13,11 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"You haven't shared any files by link yet." : "Ainda não partilhou quaisquer ficheiros por hiperligação.",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Deseja adicionar a partilha remota {nome} de {proprietário}@{remoto}?",
"Remote share" : "Partilha remota",
"Remote share password" : "Password da partilha remota",
"Remote share password" : "Senha da partilha remota",
"Cancel" : "Cancelar",
"Add remote share" : "Adicionar partilha remota",
"No ownCloud installation found at {remote}" : "Não foi encontrada uma instalação em {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Endereço errado",
"No ownCloud installation found at {remote}" : "Não foi encontrada uma instalação ownCloud em {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Url ownCloud inválido",
"Shared by" : "Partilhado por",
"This share is password-protected" : "Esta partilha está protegida por senha",
"The password is wrong. Try again." : "A senha está errada. Por favor, tente de novo.",
......@@ -30,9 +30,12 @@ OC.L10N.register(
"the link expired" : "A hiperligação expirou",
"sharing is disabled" : "a partilha está desativada",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Para mais informação, por favor, pergunte à pessoa que lhe enviou esta hiperligação.",
"Add to your ownCloud" : "Adicionar á sua ownCloud",
"Add to your ownCloud" : "Adicionar à sua ownCloud",
"Download" : "Transferir",
"Download %s" : "Transferir %s",
"Direct link" : "Hiperligação direta"
"Direct link" : "Hiperligação direta",
"Server-to-Server Sharing" : "Servidor-para-Servidor de Partilha",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir utilizadores neste servidor para enviar as partilhas para outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir utilizadores neste servidor para receber as partilhas de outros servidores"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A partilha entre servidores não se encontra disponível",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "O nome de mountpoint contém caracteres inválidos.",
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A partilha entre servidores não se encontra disponível neste servidor",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "O nome do ponto de montagem contém carateres inválidos.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificado SSL inválido ou não confiável",
"Couldn't add remote share" : "Ocorreu um erro ao adicionar a partilha remota",
"Couldn't add remote share" : "Não foi possível adicionar a partilha remota",
"Shared with you" : "Partilhado consigo ",
"Shared with others" : "Partilhado com outros",
"Shared by link" : "Partilhado pela hiperligação",
......@@ -11,11 +11,11 @@
"You haven't shared any files by link yet." : "Ainda não partilhou quaisquer ficheiros por hiperligação.",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Deseja adicionar a partilha remota {nome} de {proprietário}@{remoto}?",
"Remote share" : "Partilha remota",