Commit 4b357274 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent ac6c7845
......@@ -11,7 +11,10 @@ OC.L10N.register(
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" ir nepareizs datnes nosaukums.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nederīgs nosaukums, nav atļauti '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' un '*'.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Mērķa mape ir pārvietota vai dzēsta",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nosaukums '%s' jau tiek izmantots mapē '%s'. Lūdzu izvēlieties citu nosaukumu.",
"Not a valid source" : "Avots nav derīgs",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverim netiek atļauts atvērt saites, plūdzu pārbaudiet servera uzstādījumus",
"The file exceeds your quota by %s" : "Faila izmērs ir par %s lielāks par atļauto kvotu",
"Error while downloading %s to %s" : "Kļūda, lejupielādējot %s uz %s",
"Error when creating the file" : "Kļūda veidojot datni",
"Folder name cannot be empty." : "Mape nevar būt tukša",
......@@ -27,11 +30,16 @@ OC.L10N.register(
"Missing a temporary folder" : "Trūkst pagaidu mapes",
"Failed to write to disk" : "Neizdevās saglabāt diskā",
"Not enough storage available" : "Nav pietiekami daudz vietas",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Augšupielāde nesekmīga. Neizdevās atrast augšupielādēto failu.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Augšupielāde nesekmīga. Neizdevās iegūt informāciju par failu.",
"Invalid directory." : "Nederīga direktorija.",
"Files" : "Datnes",
"All files" : "Visas datnes",
"Favorites" : "Iecienītie",
"Home" : "Mājas",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Neizdodas augšupielādēt {filename}, jo tā ir vai nu mape vai 0 baitu saturošs fails.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Kopējais faila izmērs {size1} pārsniedz augšupielādes ierobežojumu {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nav pietiekami daudz brīvas vietas. Tiek augšupielādēti {size1}, bet pieejami tikai {size2}",
"Upload cancelled." : "Augšupielāde ir atcelta.",
"Could not get result from server." : "Nevar saņemt rezultātus no servera",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Notiek augšupielāde. Pametot lapu tagad, tiks atcelta augšupielāde.",
......@@ -62,16 +70,22 @@ OC.L10N.register(
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" ir nepareizs datnes nosaukums.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsu krātuve ir pilna, datnes vairs nevar augšupielādēt vai sinhronizēt!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsu krātuve ir gandrīz pilna ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrēšana tika atslēgta, tomēr jūsu faili joprojām ir šifrēti. Atšifrēt failus var Personiskajos uzstādījumos.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} un {files}",
"Favorited" : "Favorīti",
"Favorite" : "Iecienītais",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Nevarēja pārsaukt %s, jo tas ir dzēsts",
"%s could not be renamed" : "%s nevar tikt pārsaukts",
"Upload (max. %s)" : "Augšupielādēt (maks. %s)",
"File handling" : "Datņu pārvaldība",
"Maximum upload size" : "Maksimālais datņu augšupielādes apjoms",
"max. possible: " : "maksimālais iespējamais:",
"Save" : "Saglabāt",
"Settings" : "Iestatījumi",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Izmantojot šo adresi, <a href=\"%s\" target=\"_blank\">piekļūstiet saviem failiem, izmantojot WebDAV</a>",
"New" : "Jauna",
"New text file" : "Jauna teksta datne",
"Text file" : "Teksta datne",
......@@ -81,11 +95,14 @@ OC.L10N.register(
"Upload" : "Augšupielādēt",
"Cancel upload" : "Atcelt augšupielādi",
"No files yet" : "Vēl nav neviena datne",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Augšupielādē kaut ko vai sinhronizē saturu ar savām ierīcēm!",
"Select all" : "Atzīmēt visu",
"Download" : "Lejupielādēt",
"Upload too large" : "Datne ir par lielu, lai to augšupielādētu",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Augšupielādējamās datnes pārsniedz servera pieļaujamo datņu augšupielādes apjomu",
"Files are being scanned, please wait." : "Datnes šobrīd tiek caurskatītas, lūdzu, uzgaidiet.",
"No favorites" : "Nav favorītu"
"Currently scanning" : "Pašlaik skenē",
"No favorites" : "Nav favorītu",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Faili un mapes, ko atzīmēsit kā favorītus, tiks rādīti šeit"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);");
......@@ -9,7 +9,10 @@
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" ir nepareizs datnes nosaukums.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nederīgs nosaukums, nav atļauti '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' un '*'.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Mērķa mape ir pārvietota vai dzēsta",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nosaukums '%s' jau tiek izmantots mapē '%s'. Lūdzu izvēlieties citu nosaukumu.",
"Not a valid source" : "Avots nav derīgs",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverim netiek atļauts atvērt saites, plūdzu pārbaudiet servera uzstādījumus",
"The file exceeds your quota by %s" : "Faila izmērs ir par %s lielāks par atļauto kvotu",
"Error while downloading %s to %s" : "Kļūda, lejupielādējot %s uz %s",
"Error when creating the file" : "Kļūda veidojot datni",
"Folder name cannot be empty." : "Mape nevar būt tukša",
......@@ -25,11 +28,16 @@
"Missing a temporary folder" : "Trūkst pagaidu mapes",
"Failed to write to disk" : "Neizdevās saglabāt diskā",
"Not enough storage available" : "Nav pietiekami daudz vietas",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Augšupielāde nesekmīga. Neizdevās atrast augšupielādēto failu.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Augšupielāde nesekmīga. Neizdevās iegūt informāciju par failu.",
"Invalid directory." : "Nederīga direktorija.",
"Files" : "Datnes",
"All files" : "Visas datnes",
"Favorites" : "Iecienītie",
"Home" : "Mājas",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Neizdodas augšupielādēt {filename}, jo tā ir vai nu mape vai 0 baitu saturošs fails.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Kopējais faila izmērs {size1} pārsniedz augšupielādes ierobežojumu {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nav pietiekami daudz brīvas vietas. Tiek augšupielādēti {size1}, bet pieejami tikai {size2}",
"Upload cancelled." : "Augšupielāde ir atcelta.",
"Could not get result from server." : "Nevar saņemt rezultātus no servera",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Notiek augšupielāde. Pametot lapu tagad, tiks atcelta augšupielāde.",
......@@ -60,16 +68,22 @@
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" ir nepareizs datnes nosaukums.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsu krātuve ir pilna, datnes vairs nevar augšupielādēt vai sinhronizēt!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsu krātuve ir gandrīz pilna ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrēšana tika atslēgta, tomēr jūsu faili joprojām ir šifrēti. Atšifrēt failus var Personiskajos uzstādījumos.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} un {files}",
"Favorited" : "Favorīti",
"Favorite" : "Iecienītais",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Nevarēja pārsaukt %s, jo tas ir dzēsts",
"%s could not be renamed" : "%s nevar tikt pārsaukts",
"Upload (max. %s)" : "Augšupielādēt (maks. %s)",
"File handling" : "Datņu pārvaldība",
"Maximum upload size" : "Maksimālais datņu augšupielādes apjoms",
"max. possible: " : "maksimālais iespējamais:",
"Save" : "Saglabāt",
"Settings" : "Iestatījumi",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Izmantojot šo adresi, <a href=\"%s\" target=\"_blank\">piekļūstiet saviem failiem, izmantojot WebDAV</a>",
"New" : "Jauna",
"New text file" : "Jauna teksta datne",
"Text file" : "Teksta datne",
......@@ -79,11 +93,14 @@
"Upload" : "Augšupielādēt",
"Cancel upload" : "Atcelt augšupielādi",
"No files yet" : "Vēl nav neviena datne",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Augšupielādē kaut ko vai sinhronizē saturu ar savām ierīcēm!",
"Select all" : "Atzīmēt visu",
"Download" : "Lejupielādēt",
"Upload too large" : "Datne ir par lielu, lai to augšupielādētu",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Augšupielādējamās datnes pārsniedz servera pieļaujamo datņu augšupielādes apjomu",
"Files are being scanned, please wait." : "Datnes šobrīd tiek caurskatītas, lūdzu, uzgaidiet.",
"No favorites" : "Nav favorītu"
"Currently scanning" : "Pašlaik skenē",
"No favorites" : "Nav favorītu",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Faili un mapes, ko atzīmēsit kā favorītus, tiks rādīti šeit"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -11,9 +11,9 @@ OC.L10N.register(
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" это не правильное имя файла.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Неправильное имя: символы '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' и '*' недопустимы.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Целевой каталог был перемещен или удален.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Имя %s уже используется для каталога %s. Пожалуйста, выберите другое имя.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Имя %s уже используется для каталога %s. Укажите другое имя.",
"Not a valid source" : "Неправильный источник",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Сервер не позволяет открывать URL-адреса, пожалуйста, проверьте настройки сервера",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Сервер не позволяет открывать URL-адреса, проверьте настройки сервера",
"The file exceeds your quota by %s" : "Файл превышает вашу квоту на %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Ошибка при скачивании %s в %s",
"Error when creating the file" : "Ошибка при создании файла",
......@@ -70,7 +70,7 @@ OC.L10N.register(
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" это не правильное имя файла.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ваше хранилище заполнено, произведите очистку перед загрузкой новых файлов.",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ваше хранилище почти заполнено ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, пожалуйста, перелогиньтесь",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите вновь",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ приложения шифрования недействителен. Обновите закрытый ключ в личных настройках, чтобы восстановить доступ к зашифрованным файлам.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Шифрование было отключено, но ваши файлы остались зашифрованными. Зайдите на страницу личных настроек для того, чтобы расшифровать их.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
......@@ -100,7 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Скачать",
"Upload too large" : "Файл слишком велик",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файлы, которые вы пытаетесь загрузить, превышают лимит максимального размера на этом сервере.",
"Files are being scanned, please wait." : "Подождите, файлы сканируются.",
"Files are being scanned, please wait." : "Идет сканирование файлов. Пожалуйста подождите.",
"Currently scanning" : "В настоящее время сканируется",
"No favorites" : "Нет избранного",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которые вы отметите как избранное"
......
......@@ -9,9 +9,9 @@
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" это не правильное имя файла.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Неправильное имя: символы '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' и '*' недопустимы.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Целевой каталог был перемещен или удален.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Имя %s уже используется для каталога %s. Пожалуйста, выберите другое имя.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Имя %s уже используется для каталога %s. Укажите другое имя.",
"Not a valid source" : "Неправильный источник",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Сервер не позволяет открывать URL-адреса, пожалуйста, проверьте настройки сервера",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Сервер не позволяет открывать URL-адреса, проверьте настройки сервера",
"The file exceeds your quota by %s" : "Файл превышает вашу квоту на %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Ошибка при скачивании %s в %s",
"Error when creating the file" : "Ошибка при создании файла",
......@@ -68,7 +68,7 @@
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" это не правильное имя файла.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ваше хранилище заполнено, произведите очистку перед загрузкой новых файлов.",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ваше хранилище почти заполнено ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, пожалуйста, перелогиньтесь",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите вновь",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ приложения шифрования недействителен. Обновите закрытый ключ в личных настройках, чтобы восстановить доступ к зашифрованным файлам.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Шифрование было отключено, но ваши файлы остались зашифрованными. Зайдите на страницу личных настроек для того, чтобы расшифровать их.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
......@@ -98,7 +98,7 @@
"Download" : "Скачать",
"Upload too large" : "Файл слишком велик",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файлы, которые вы пытаетесь загрузить, превышают лимит максимального размера на этом сервере.",
"Files are being scanned, please wait." : "Подождите, файлы сканируются.",
"Files are being scanned, please wait." : "Идет сканирование файлов. Пожалуйста подождите.",
"Currently scanning" : "В настоящее время сканируется",
"No favorites" : "Нет избранного",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которые вы отметите как избранное"
......
......@@ -2,6 +2,8 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Nezināma kļūda",
"Encryption" : "Šifrēšana"
"Encryption" : "Šifrēšana",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Enabled" : "Pievienots"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Nezināma kļūda",
"Encryption" : "Šifrēšana"
"Encryption" : "Šifrēšana",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Enabled" : "Pievienots"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,34 +3,34 @@ OC.L10N.register(
{
"Unknown error" : "Неизвестная ошибка",
"Missing recovery key password" : "Отсутствует пароль восстановления ключа",
"Please repeat the recovery key password" : "Пожалуйста, повторите пароль восстановления ключа",
"Please repeat the recovery key password" : "Повторите пароль восстановления ключа",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Пароль восстановления ключа и его повтор не совпадают",
"Recovery key successfully enabled" : "Ключ восстановления успешно установлен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Невозможно выключить ключ восстановления. Проверьте правильность пароля от ключа!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ключ восстановления успешно отключен",
"Please provide the old recovery password" : "Пожалуйста, введите старый пароль для восстановления",
"Please provide a new recovery password" : "Пожалуйста, введите новый пароль для восстановления",
"Please repeat the new recovery password" : "Пожалуйста, повторите новый пароль для восстановления",
"Please provide the old recovery password" : "Введите старый пароль восстановления",
"Please provide a new recovery password" : "Введите новый пароль восстановления",
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль изменен удачно.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно старый пароль не был верен.",
"Could not update the private key password." : "Невозможно обновить пароль для закрытого ключа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Старый пароль введён неверно. Пожалуйста повторите попытку.",
"The old password was not correct, please try again." : "Старый пароль введён неверно, повторите попытку.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Текущий пароль для учётной записи введён неверно, пожалуйста повторите попытку.",
"Private key password successfully updated." : "Пароль закрытого ключа успешно обновлён.",
"File recovery settings updated" : "Настройки файла восстановления обновлены",
"Could not update file recovery" : "Невозможно обновить файл восстановления",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Приложение шифрации не инициализированно! Возможно приложение шифрации было реактивировано во время вашей сессии. Пожалуйста, попробуйте выйти и войти снова чтобы проинициализировать приложение шифрации.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш закрытый ключ недействителен! Вероятно, ваш пароль был изменен вне %s (например, корпоративный каталог). Вы можете обновить закрытый ключ в личных настройках на странице восстановления доступа к зашифрованным файлам. ",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не могу расшифровать файл, возможно это опубликованный файл. Пожалуйста, попросите владельца файла поделиться им с вами еще раз.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Неизвестная ошибка. Пожалуйста, проверьте системные настройки или свяжитесь с администратором",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Начато начальное шифрование... Это может занять какое-то время. Пожалуйста, подождите.",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Приложение шифрования не инициализированно! Возможно приложение шифрации было реактивировано во время вашей сессии. Попробуйте выйти и войти снова чтобы проинициализировать приложение шифрования.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ недействителен! Вероятно, пароль был изменен вне %s (например, корпоративный каталог). Вы можете обновить закрытый ключ в личных настройках на странице восстановления доступа к зашифрованным файлам. ",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не удалось расшифровать файл, возможно это опубликованный файл. Попросите владельца файла повторно открыть к нему доступ.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Неизвестная ошибка. Проверьте системные настройки или свяжитесь с вашим администратором",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Запущено первоначальное шифрование... Это может занять какое-то время. Пожалуйста, подождите.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Работает первоначальное шифрование... Пожалуйста, повторите попытку позже.",
"Missing requirements." : "Требования отсутствуют.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Пожалуйста, убедитесь, что OpenSSL и соответствующее расширение PHP включены и и правильно настроены. На данный момент приложение шифрования отключено.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Убедитесь, что OpenSSL и соответствующее расширение PHP включены и и правильно настроены. На данный момент приложение шифрования отключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для следующих пользователей шифрование не настроено:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Перейти напряму к вашим %spersonal settings%s.",
"Encryption" : "Шифрование",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, пожалуйста, перелогиньтесь",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите вновь",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включить ключ восстановления (позволяет пользователям восстановить файлы при потере пароля):",
"Recovery key password" : "Пароль для ключа восстановления",
"Repeat Recovery key password" : "Повторите пароль восстановления ключа",
......@@ -41,7 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"New Recovery key password" : "Новый пароль для ключа восстановления",
"Repeat New Recovery key password" : "Повторите новый пароль восстановления ключа",
"Change Password" : "Изменить пароль",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль для Вашего закрытого ключа больше не соответствует паролю вашей учетной записи.",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль для закрытого ключа больше не соответствует паролю вашей учетной записи.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Замените старый пароль для закрытого ключа на текущий пароль учётной записи.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Если вы не помните свой старый пароль, вы можете попросить своего администратора восстановить ваши файлы",
"Old log-in password" : "Старый пароль для учётной записи",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Неизвестная ошибка",
"Missing recovery key password" : "Отсутствует пароль восстановления ключа",
"Please repeat the recovery key password" : "Пожалуйста, повторите пароль восстановления ключа",
"Please repeat the recovery key password" : "Повторите пароль восстановления ключа",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Пароль восстановления ключа и его повтор не совпадают",
"Recovery key successfully enabled" : "Ключ восстановления успешно установлен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Невозможно выключить ключ восстановления. Проверьте правильность пароля от ключа!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ключ восстановления успешно отключен",
"Please provide the old recovery password" : "Пожалуйста, введите старый пароль для восстановления",
"Please provide a new recovery password" : "Пожалуйста, введите новый пароль для восстановления",
"Please repeat the new recovery password" : "Пожалуйста, повторите новый пароль для восстановления",
"Please provide the old recovery password" : "Введите старый пароль восстановления",
"Please provide a new recovery password" : "Введите новый пароль восстановления",
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль изменен удачно.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно старый пароль не был верен.",
"Could not update the private key password." : "Невозможно обновить пароль для закрытого ключа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Старый пароль введён неверно. Пожалуйста повторите попытку.",
"The old password was not correct, please try again." : "Старый пароль введён неверно, повторите попытку.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Текущий пароль для учётной записи введён неверно, пожалуйста повторите попытку.",
"Private key password successfully updated." : "Пароль закрытого ключа успешно обновлён.",
"File recovery settings updated" : "Настройки файла восстановления обновлены",
"Could not update file recovery" : "Невозможно обновить файл восстановления",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Приложение шифрации не инициализированно! Возможно приложение шифрации было реактивировано во время вашей сессии. Пожалуйста, попробуйте выйти и войти снова чтобы проинициализировать приложение шифрации.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш закрытый ключ недействителен! Вероятно, ваш пароль был изменен вне %s (например, корпоративный каталог). Вы можете обновить закрытый ключ в личных настройках на странице восстановления доступа к зашифрованным файлам. ",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не могу расшифровать файл, возможно это опубликованный файл. Пожалуйста, попросите владельца файла поделиться им с вами еще раз.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Неизвестная ошибка. Пожалуйста, проверьте системные настройки или свяжитесь с администратором",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Начато начальное шифрование... Это может занять какое-то время. Пожалуйста, подождите.",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Приложение шифрования не инициализированно! Возможно приложение шифрации было реактивировано во время вашей сессии. Попробуйте выйти и войти снова чтобы проинициализировать приложение шифрования.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Закрытый ключ недействителен! Вероятно, пароль был изменен вне %s (например, корпоративный каталог). Вы можете обновить закрытый ключ в личных настройках на странице восстановления доступа к зашифрованным файлам. ",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не удалось расшифровать файл, возможно это опубликованный файл. Попросите владельца файла повторно открыть к нему доступ.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Неизвестная ошибка. Проверьте системные настройки или свяжитесь с вашим администратором",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Запущено первоначальное шифрование... Это может занять какое-то время. Пожалуйста, подождите.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Работает первоначальное шифрование... Пожалуйста, повторите попытку позже.",
"Missing requirements." : "Требования отсутствуют.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Пожалуйста, убедитесь, что OpenSSL и соответствующее расширение PHP включены и и правильно настроены. На данный момент приложение шифрования отключено.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Убедитесь, что OpenSSL и соответствующее расширение PHP включены и и правильно настроены. На данный момент приложение шифрования отключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для следующих пользователей шифрование не настроено:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Перейти напряму к вашим %spersonal settings%s.",
"Encryption" : "Шифрование",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, пожалуйста, перелогиньтесь",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Приложение для шифрования активно, но ваши ключи не инициализированы, выйдите из системы и войдите вновь",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включить ключ восстановления (позволяет пользователям восстановить файлы при потере пароля):",
"Recovery key password" : "Пароль для ключа восстановления",
"Repeat Recovery key password" : "Повторите пароль восстановления ключа",
......@@ -39,7 +39,7 @@
"New Recovery key password" : "Новый пароль для ключа восстановления",
"Repeat New Recovery key password" : "Повторите новый пароль восстановления ключа",
"Change Password" : "Изменить пароль",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль для Вашего закрытого ключа больше не соответствует паролю вашей учетной записи.",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль для закрытого ключа больше не соответствует паролю вашей учетной записи.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Замените старый пароль для закрытого ключа на текущий пароль учётной записи.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Если вы не помните свой старый пароль, вы можете попросить своего администратора восстановить ваши файлы",
"Old log-in password" : "Старый пароль для учётной записи",
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Name der Dienstleistung (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL des Identitätsendpunktes (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Zeitüberschreitung von HTTP-Anfragen in Sekunden",
"Share" : "Teilen",
"Share" : "Share",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS mit OC-Login",
"Username as share" : "Benutzername als Freigabe",
"URL" : "URL",
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Name der Dienstleistung (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL des Identitätsendpunktes (Erforderlich für Openstack-Objektspeicher)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Zeitüberschreitung von HTTP-Anfragen in Sekunden",
"Share" : "Teilen",
"Share" : "Share",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS mit OC-Login",
"Username as share" : "Benutzername als Freigabe",
"URL" : "URL",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Grant access" : "Piešķirt pieeju",
"Error configuring Google Drive storage" : "Kļūda, konfigurējot Google Drive krātuvi",
"Personal" : "Personīgi",
"Saved" : "Saglabāts",
"Name" : "Nosaukums",
"External Storage" : "Ārējā krātuve",
"Folder name" : "Mapes nosaukums",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Grant access" : "Piešķirt pieeju",
"Error configuring Google Drive storage" : "Kļūda, konfigurējot Google Drive krātuvi",
"Personal" : "Personīgi",
"Saved" : "Saglabāts",
"Name" : "Nosaukums",
"External Storage" : "Ārējā krātuve",
"Folder name" : "Mapes nosaukums",
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ошибка при получении токенов. Проверьте правильность вашего ключа приложения и секретного ключа.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ошибка при получении токена доступа. Проверьте правильность вашего ключа приложения и секретного ключа.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Пожалуйста, предоставьте действующий ключ Dropbox и пароль.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Укажите действительные ключ и пароль для Dropbox.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Шаг 1 неудачен. Исключение: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Шаг 2 неудачен. Исключение: %s",
"External storage" : "Внешнее хранилище",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ошибка при получении токенов. Проверьте правильность вашего ключа приложения и секретного ключа.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ошибка при получении токена доступа. Проверьте правильность вашего ключа приложения и секретного ключа.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Пожалуйста, предоставьте действующий ключ Dropbox и пароль.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Укажите действительные ключ и пароль для Dropbox.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Шаг 1 неудачен. Исключение: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Шаг 2 неудачен. Исключение: %s",
"External storage" : "Внешнее хранилище",
......
OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общих папок",
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общего доступа",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Имя точки монтирования содержит недопустимые символы.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Недействительный или недоверенный сертификат SSL",
"Couldn't add remote share" : "Невозможно добавить удалённую общую папку",
"Couldn't add remote share" : "Не удалось добавить удалённую общую папку",
"Shared with you" : "Доступные для Вас",
"Shared with others" : "Доступные для других",
"Shared by link" : "Доступные по ссылке",
......@@ -40,7 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"the item was removed" : "объект был удалён",
"the link expired" : "срок действия ссылки истёк",
"sharing is disabled" : "общий доступ отключён",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с тем, кто отправил Вам эту ссылку.",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Для получения дополнительной информации, свяжитесь с тем, кто отправил вам эту ссылку.",
"Add to your ownCloud" : "Добавить в свой ownCloud",
"Download" : "Скачать",
"Download %s" : "Скачать %s",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общих папок",
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общего доступа",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Имя точки монтирования содержит недопустимые символы.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Недействительный или недоверенный сертификат SSL",
"Couldn't add remote share" : "Невозможно добавить удалённую общую папку",
"Couldn't add remote share" : "Не удалось добавить удалённую общую папку",
"Shared with you" : "Доступные для Вас",
"Shared with others" : "Доступные для других",
"Shared by link" : "Доступные по ссылке",
......@@ -38,7 +38,7 @@
"the item was removed" : "объект был удалён",
"the link expired" : "срок действия ссылки истёк",
"sharing is disabled" : "общий доступ отключён",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с тем, кто отправил Вам эту ссылку.",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Для получения дополнительной информации, свяжитесь с тем, кто отправил вам эту ссылку.",
"Add to your ownCloud" : "Добавить в свой ownCloud",
"Download" : "Скачать",
"Download %s" : "Скачать %s",
......
......@@ -4,8 +4,8 @@ OC.L10N.register(
"Failed to clear the mappings." : "Не удалось очистить соответствия.",
"Failed to delete the server configuration" : "Не удалось удалить конфигурацию сервера",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Конфигурация правильная и подключение может быть установлено!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Конфигурация верна, но операция подключения завершилась неудачно. Пожалуйста, проверьте настройки сервера и учетные данные.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Конфигурация недействительна. Пожалуйста, просмотрите логи для уточнения деталей.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Конфигурация верна, но операция подключения завершилась неудачно. Проверьте настройки сервера и учетные данные.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Конфигурация недействительна. Проверьте журналы для уточнения деталей.",
"No action specified" : "Действие не указано",
"No configuration specified" : "Конфигурация не создана",
"No data specified" : "Нет данных",
......
......@@ -2,8 +2,8 @@
"Failed to clear the mappings." : "Не удалось очистить соответствия.",
"Failed to delete the server configuration" : "Не удалось удалить конфигурацию сервера",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Конфигурация правильная и подключение может быть установлено!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Конфигурация верна, но операция подключения завершилась неудачно. Пожалуйста, проверьте настройки сервера и учетные данные.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Конфигурация недействительна. Пожалуйста, просмотрите логи для уточнения деталей.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Конфигурация верна, но операция подключения завершилась неудачно. Проверьте настройки сервера и учетные данные.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Конфигурация недействительна. Проверьте журналы для уточнения деталей.",
"No action specified" : "Действие не указано",
"No configuration specified" : "Конфигурация не создана",
"No data specified" : "Нет данных",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment