Commit 580d27ee authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f6d9310d
......@@ -21,10 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"Error when creating the folder" : "Errore durante la creazione della cartella",
"Unable to set upload directory." : "Impossibile impostare una cartella di caricamento.",
"Invalid Token" : "Token non valido",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nessun file è stato inviato. Errore sconosciuto",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nessun file è stato caricato. Errore sconosciuto",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Non ci sono errori, il file è stato caricato correttamente",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Il file caricato supera la direttiva upload_max_filesize in php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Il file inviato supera la direttiva MAX_FILE_SIZE specificata nel modulo HTML",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Il file caricato supera la direttiva MAX_FILE_SIZE specificata nel modulo HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Il file è stato caricato solo parzialmente",
"No file was uploaded" : "Nessun file è stato caricato",
"Missing a temporary folder" : "Manca una cartella temporanea",
......@@ -38,7 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Impossibile caricare {filename} poiché è una cartella oppure ha una dimensione di 0 byte.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "La dimensione totale del file {size1} supera il limite di caricamento {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Spazio insufficiente, stai caricando {size1}, ma è rimasto solo {size2}",
"Upload cancelled." : "Invio annullato",
"Upload cancelled." : "Caricamento annullato.",
"Could not get result from server." : "Impossibile ottenere il risultato dal server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Caricamento del file in corso. La chiusura della pagina annullerà il caricamento.",
"URL cannot be empty" : "L'URL non può essere vuoto.",
......@@ -76,7 +76,7 @@ OC.L10N.register(
"%s could not be renamed" : "%s non può essere rinominato",
"Upload (max. %s)" : "Carica (massimo %s)",
"File handling" : "Gestione file",
"Maximum upload size" : "Dimensione massima upload",
"Maximum upload size" : "Dimensione massima caricamento",
"max. possible: " : "numero mass.: ",
"Save" : "Salva",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
......@@ -19,10 +19,10 @@
"Error when creating the folder" : "Errore durante la creazione della cartella",
"Unable to set upload directory." : "Impossibile impostare una cartella di caricamento.",
"Invalid Token" : "Token non valido",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nessun file è stato inviato. Errore sconosciuto",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nessun file è stato caricato. Errore sconosciuto",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Non ci sono errori, il file è stato caricato correttamente",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Il file caricato supera la direttiva upload_max_filesize in php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Il file inviato supera la direttiva MAX_FILE_SIZE specificata nel modulo HTML",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Il file caricato supera la direttiva MAX_FILE_SIZE specificata nel modulo HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Il file è stato caricato solo parzialmente",
"No file was uploaded" : "Nessun file è stato caricato",
"Missing a temporary folder" : "Manca una cartella temporanea",
......@@ -36,7 +36,7 @@
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Impossibile caricare {filename} poiché è una cartella oppure ha una dimensione di 0 byte.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "La dimensione totale del file {size1} supera il limite di caricamento {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Spazio insufficiente, stai caricando {size1}, ma è rimasto solo {size2}",
"Upload cancelled." : "Invio annullato",
"Upload cancelled." : "Caricamento annullato.",
"Could not get result from server." : "Impossibile ottenere il risultato dal server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Caricamento del file in corso. La chiusura della pagina annullerà il caricamento.",
"URL cannot be empty" : "L'URL non può essere vuoto.",
......@@ -74,7 +74,7 @@
"%s could not be renamed" : "%s non può essere rinominato",
"Upload (max. %s)" : "Carica (massimo %s)",
"File handling" : "Gestione file",
"Maximum upload size" : "Dimensione massima upload",
"Maximum upload size" : "Dimensione massima caricamento",
"max. possible: " : "numero mass.: ",
"Save" : "Salva",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
......@@ -195,8 +195,8 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej ty,<br><br>jen ti dávám vědět, že %s sdílí <strong>%s</strong> s tebou.<br><a href=\"%s\">Zobrazit!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte, prosím, správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
"Thank you for your patience." : "Děkuji za trpělivost.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
"Thank you for your patience." : "Děkujeme za vaši trpělivost.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Přistupujete na server z nedůvěryhodné domény.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kontaktujte prosím správce. Pokud jste správce této instalace, nastavte \"trusted_domain\" v souboru config/config.php. Příklad konfigurace najdete v souboru config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "V závislosti na vaší konfiguraci vám může být, jako administrátorovi, umožněno použití tlačítka níže k označení této domény jako důvěryhodné.",
......@@ -207,7 +207,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Před provedením dalšího kroku se prosím ujistěte, že databáze a konfigurační a datový adresář byly zazálohovány. ",
"Start update" : "Spustit aktualizaci",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Abyste zabránili vypršení časového limitu u větších instalací, můžete namísto toho spustit následující příkaz v hlavním adresáři:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Tato instalace %s je právě aktualizována a to může chvíli trvat.",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Tato instalace %s je právě aktualizována. Mějte chvíli strpení.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Tato stránka se automaticky načte poté, co bude opět dostupná instance %s."
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
......@@ -193,8 +193,8 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej ty,<br><br>jen ti dávám vědět, že %s sdílí <strong>%s</strong> s tebou.<br><a href=\"%s\">Zobrazit!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte, prosím, správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
"Thank you for your patience." : "Děkuji za trpělivost.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
"Thank you for your patience." : "Děkujeme za vaši trpělivost.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Přistupujete na server z nedůvěryhodné domény.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kontaktujte prosím správce. Pokud jste správce této instalace, nastavte \"trusted_domain\" v souboru config/config.php. Příklad konfigurace najdete v souboru config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "V závislosti na vaší konfiguraci vám může být, jako administrátorovi, umožněno použití tlačítka níže k označení této domény jako důvěryhodné.",
......@@ -205,7 +205,7 @@
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Před provedením dalšího kroku se prosím ujistěte, že databáze a konfigurační a datový adresář byly zazálohovány. ",
"Start update" : "Spustit aktualizaci",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Abyste zabránili vypršení časového limitu u větších instalací, můžete namísto toho spustit následující příkaz v hlavním adresáři:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Tato instalace %s je právě aktualizována a to může chvíli trvat.",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Tato instalace %s je právě aktualizována. Mějte chvíli strpení.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Tato stránka se automaticky načte poté, co bude opět dostupná instance %s."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -144,6 +144,8 @@ OC.L10N.register(
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Questi gruppi saranno in grado di ricevere condivisioni, ma non iniziarle.",
"Enforce HTTPS" : "Forza HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forza i client a connettersi a %s tramite una connessione cifrata.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Forza HTTPS per i sottodomini",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Forza i client a connettersi a %s e ai sottodomini tramite una connessione cifrata.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Connettiti al tuo %s tramite HTTPS per abilitare o disabilitare l'applicazione di SSL.",
"This is used for sending out notifications." : "Viene utilizzato per inviare le notifiche.",
"Send mode" : "Modalità di invio",
......
......@@ -142,6 +142,8 @@
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Questi gruppi saranno in grado di ricevere condivisioni, ma non iniziarle.",
"Enforce HTTPS" : "Forza HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forza i client a connettersi a %s tramite una connessione cifrata.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Forza HTTPS per i sottodomini",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Forza i client a connettersi a %s e ai sottodomini tramite una connessione cifrata.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Connettiti al tuo %s tramite HTTPS per abilitare o disabilitare l'applicazione di SSL.",
"This is used for sending out notifications." : "Viene utilizzato per inviare le notifiche.",
"Send mode" : "Modalità di invio",
......
......@@ -138,6 +138,8 @@ OC.L10N.register(
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Te skupine lahko sprejemajo mape v souporabo, ne morejo pa souporabe dovoliti",
"Enforce HTTPS" : "Zahtevaj uporabo HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Vsili povezavo odjemalca z %s preko šifrirane povezave.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Vsili protokol HTTPS za podrejene domene",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Vsili povezavo odjemalcev na naslovu %s in na vseh podrejenih domenah preko šifrirane povezave. ",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Za nastavljanje šifriranja SSL je treba vzpostaviti povezavo z mestom %s preko protokola HTTPS.",
"This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
"Send mode" : "Način pošiljanja",
......
......@@ -136,6 +136,8 @@
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Te skupine lahko sprejemajo mape v souporabo, ne morejo pa souporabe dovoliti",
"Enforce HTTPS" : "Zahtevaj uporabo HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Vsili povezavo odjemalca z %s preko šifrirane povezave.",
"Enforce HTTPS for subdomains" : "Vsili protokol HTTPS za podrejene domene",
"Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Vsili povezavo odjemalcev na naslovu %s in na vseh podrejenih domenah preko šifrirane povezave. ",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Za nastavljanje šifriranja SSL je treba vzpostaviti povezavo z mestom %s preko protokola HTTPS.",
"This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
"Send mode" : "Način pošiljanja",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment