Commit 5dd59b4b authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 98d3111c
......@@ -32,6 +32,8 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "이 공유는 %s 까지 유지됩니다.",
"Cheers!" : "감사합니다!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "안녕하세요,<br><br>시스템 관리자가 서버 측 암호화를 활성화했습니다. 저장된 파일이 암호 <strong>%s</strong>으(로) 암호화되었습니다.<br><br>웹 인터페이스에 로그인하여 개인 설정의 'ownCloud 기본 암호화 모듈'로 이동한 다음, '이전 로그인 암호' 필드에 위 암호를 입력하고 현재 로그인 암호로 변경하여 암호화 암호를 업데이트하십시오.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "홈 저장소 암호화",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "이 옵션을 사용하면 주 저장소에 있는 모드 파일을 암호화하며, 사용하지 않으면 외부 저장소의 파일만 암호화합니다",
"Enable recovery key" : "복구 키 활성화",
"Disable recovery key" : "복구 키 비활성화",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "복구 키는 파일을 암호화하는 추가 키입니다. 사용자가 암호를 잊었을 때 복구할 수 있도록 해 줍니다.",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@
"The share will expire on %s." : "이 공유는 %s 까지 유지됩니다.",
"Cheers!" : "감사합니다!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "안녕하세요,<br><br>시스템 관리자가 서버 측 암호화를 활성화했습니다. 저장된 파일이 암호 <strong>%s</strong>으(로) 암호화되었습니다.<br><br>웹 인터페이스에 로그인하여 개인 설정의 'ownCloud 기본 암호화 모듈'로 이동한 다음, '이전 로그인 암호' 필드에 위 암호를 입력하고 현재 로그인 암호로 변경하여 암호화 암호를 업데이트하십시오.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "홈 저장소 암호화",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "이 옵션을 사용하면 주 저장소에 있는 모드 파일을 암호화하며, 사용하지 않으면 외부 저장소의 파일만 암호화합니다",
"Enable recovery key" : "복구 키 활성화",
"Disable recovery key" : "복구 키 비활성화",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "복구 키는 파일을 암호화하는 추가 키입니다. 사용자가 암호를 잊었을 때 복구할 수 있도록 해 줍니다.",
......
......@@ -16,22 +16,33 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Recovery Key disabled" : "Obnovovací kľúč je zakázaný",
"Recovery Key enabled" : "Obnovovací kľúč je povolený",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nepodarilo sa zapnúť záchranný kľúč. Prosím, skúste to znova alebo kontaktujte svojho správcu",
"Could not update the private key password." : "Nemožno aktualizovať heslo súkromného kľúča.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebolo zadané správne, prosím skúste to ešte raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo súkromného kľúča je úspešne aktualizované.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Musíte migrovať vaše šifrovacie kľúče zo starého šifrovania (ownCloud <= 8,0) na nové. Spustite „occ encryption:migrate“ alebo sa obráťte na správcu",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikácia Šifrovanie je zapnutá a pripravená",
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorazové heslo na šifrovanie na strane servera",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo prečítať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby vám ho znova zdieľal.",
"The share will expire on %s." : "Zdieľanie vyprší %s.",
"Cheers!" : "Pekný deň!",
"Encrypt the home storage" : "Šifrovať domáce úložisko",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Zapnutím tejto voľby zašifrujete všetky súbory v hlavnom úložisku, v opačnom prípade zašifrujete iba súbory na externom úložisku.",
"Enable recovery key" : "Povoliť obnovovací kľúč",
"Disable recovery key" : "Zakázať obnovovací kľúč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný kľúč je ďalší šifrovací kľúč, ktorý sa používa na šifrovanie súborov. Umožňuje záchranu súborov používateľa ak zabudne svoje heslo.",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat recovery key password" : "Zopakovať heslo k záchrannému kľúču",
"Change recovery key password:" : "Zmeniť heslo obnovovacieho kľúča:",
"Old recovery key password" : "Staré heslo k záchrannému kľúču",
"New recovery key password" : "Nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Change Password" : "Zmeniť heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "základný šifrovací modul ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vášho súkromného kľúča sa nezhoduje v vašim prihlasovacím heslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Zmeňte si vaše staré heslo súkromného kľúča na rovnaké, aké je vaše aktuálne prihlasovacie heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ak si nepamätáte svoje staré heslo, môžete požiadať administrátora o obnovenie svojich súborov.",
......
......@@ -14,22 +14,33 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Recovery Key disabled" : "Obnovovací kľúč je zakázaný",
"Recovery Key enabled" : "Obnovovací kľúč je povolený",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nepodarilo sa zapnúť záchranný kľúč. Prosím, skúste to znova alebo kontaktujte svojho správcu",
"Could not update the private key password." : "Nemožno aktualizovať heslo súkromného kľúča.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebolo zadané správne, prosím skúste to ešte raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo súkromného kľúča je úspešne aktualizované.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Musíte migrovať vaše šifrovacie kľúče zo starého šifrovania (ownCloud <= 8,0) na nové. Spustite „occ encryption:migrate“ alebo sa obráťte na správcu",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikácia Šifrovanie je zapnutá a pripravená",
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorazové heslo na šifrovanie na strane servera",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo prečítať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby vám ho znova zdieľal.",
"The share will expire on %s." : "Zdieľanie vyprší %s.",
"Cheers!" : "Pekný deň!",
"Encrypt the home storage" : "Šifrovať domáce úložisko",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Zapnutím tejto voľby zašifrujete všetky súbory v hlavnom úložisku, v opačnom prípade zašifrujete iba súbory na externom úložisku.",
"Enable recovery key" : "Povoliť obnovovací kľúč",
"Disable recovery key" : "Zakázať obnovovací kľúč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný kľúč je ďalší šifrovací kľúč, ktorý sa používa na šifrovanie súborov. Umožňuje záchranu súborov používateľa ak zabudne svoje heslo.",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat recovery key password" : "Zopakovať heslo k záchrannému kľúču",
"Change recovery key password:" : "Zmeniť heslo obnovovacieho kľúča:",
"Old recovery key password" : "Staré heslo k záchrannému kľúču",
"New recovery key password" : "Nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Change Password" : "Zmeniť heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "základný šifrovací modul ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vášho súkromného kľúča sa nezhoduje v vašim prihlasovacím heslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Zmeňte si vaše staré heslo súkromného kľúča na rovnaké, aké je vaše aktuálne prihlasovacie heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ak si nepamätáte svoje staré heslo, môžete požiadať administrátora o obnovenie svojich súborov.",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Favoritos",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Zarrar",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nun pudo xubise {filename}, paez que ye un directoriu o tien 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamañu de ficheru total {size1} perpasa la llende de xuba {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nun hai abondu espaciu llibre, tas xubiendo {size1} pero namái falta {size2}",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Could not get result from server." : "Nun pudo obtenese'l resultáu del sirvidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "La xuba del ficheru ta en progresu. Si dexes agora la páxina, va encaboxase la xuba.",
"Actions" : "Aiciones",
......@@ -45,6 +45,7 @@ OC.L10N.register(
"Pending" : "Pendiente",
"Unable to determine date" : "Imposible determinar la fecha",
"This operation is forbidden" : "La operación ta prohibida",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Esti direutoriu nun ta disponible, por favor verifica'l rexistru o contacta l'alministrador",
"Error moving file." : "Fallu moviendo'l ficheru.",
"Error moving file" : "Fallu moviendo'l ficheru",
"Error" : "Fallu",
......@@ -53,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not create file" : "Nun pudo crease'l ficheru",
"Could not create folder" : "Nun pudo crease la carpeta",
"Error deleting file." : "Fallu desaniciando'l ficheru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nun concasa nenguna entrada nesta carpeta '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamañu",
"Modified" : "Modificáu",
......@@ -64,15 +66,25 @@ OC.L10N.register(
"New" : "Nuevu",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" ye un nome de ficheru inválidu.",
"File name cannot be empty." : "El nome de ficheru nun pue quedar baleru.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "L'almacenamientu de {owner} ta completu, ¡yá nun se pueden anovar o sincronizar ficheros!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "L'almacenamientu ta completu, ¡yá nun se pueden anovar o sincronizar ficheros!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "L'almacenamientu de {owner} ta casi completu ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "L'almacenamientu ta casi completu ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["concasa '{filter}'","concasa '{filter}'"],
"Path" : "Camín",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bytes","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoritos",
"Favorite" : "Favoritu",
"Upload" : "Xubir",
"Text file" : "Ficheru de testu",
"New text file.txt" : "Nuevu testu ficheru.txt",
"Folder" : "Carpeta",
"New folder" : "Nueva carpeta",
"{newname} already exists" : "{newname} yá existe",
"Upload" : "Xubir",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Hebo un fallu mientres s'intentaba actualizar les etiquetes",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Creóse</strong> un ficheru o carpeta nuevos",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>Camudóse</strong> un ficheru o carpeta",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Llendar les notificaciones tocantes a creación y cambeos a tos <strong>ficheros favoritos</strong <em>(namás Stream)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>Desanicióse</strong> un ficheru o carpeta",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>Restauróse</strong> un ficheru o carpeta",
"You created %1$s" : "Creasti %1$s",
......@@ -84,20 +96,31 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s desanició %1$s",
"You restored %1$s" : "Recuperóse %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s recuperó %1$s",
"Changed by %2$s" : "Modificáu por %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Desaniciáu por %2$s",
"Restored by %2$s" : "Recuperáu por %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nun pue renomase dempués de desaniciase",
"%s could not be renamed" : "Nun se puede renomar %s ",
"Upload (max. %s)" : "Xuba (máx. %s)",
"File handling" : "Alministración de ficheros",
"Maximum upload size" : "Tamañu máximu de xubida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM esti valor pue retrasase 5 minutos pa tener efeutu dempués de salvar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nun pue editáse dende equí por mor d'insuficientes permisos.",
"Settings" : "Axustes",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Usa esta direición <a href=\"%s\" target=\"_blank\">p'acceder a los ficheros a traviés de WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Encaboxar xuba",
"No files in here" : "Nun hai nengún ficheru equí",
"Upload some content or sync with your devices!" : "¡Xuba algún conteníu o sincroniza colos sos preseos!",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Select all" : "Esbillar too",
"Upload too large" : "La xuba ye abondo grande",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Los ficheros que tas intentando xubir perpasen el tamañu máximu pa les xubíes de ficheros nesti servidor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Tan escaniándose los ficheros, espera por favor.",
"Currently scanning" : "Anguaño escaneando"
"Currently scanning" : "Anguaño escaneando",
"No favorites" : "Nengún favoritu",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Los ficheros y carpetes que marque como favoritos apaecerán equí"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Favoritos",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Zarrar",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nun pudo xubise {filename}, paez que ye un directoriu o tien 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamañu de ficheru total {size1} perpasa la llende de xuba {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nun hai abondu espaciu llibre, tas xubiendo {size1} pero namái falta {size2}",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Could not get result from server." : "Nun pudo obtenese'l resultáu del sirvidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "La xuba del ficheru ta en progresu. Si dexes agora la páxina, va encaboxase la xuba.",
"Actions" : "Aiciones",
......@@ -43,6 +43,7 @@
"Pending" : "Pendiente",
"Unable to determine date" : "Imposible determinar la fecha",
"This operation is forbidden" : "La operación ta prohibida",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Esti direutoriu nun ta disponible, por favor verifica'l rexistru o contacta l'alministrador",
"Error moving file." : "Fallu moviendo'l ficheru.",
"Error moving file" : "Fallu moviendo'l ficheru",
"Error" : "Fallu",
......@@ -51,6 +52,7 @@
"Could not create file" : "Nun pudo crease'l ficheru",
"Could not create folder" : "Nun pudo crease la carpeta",
"Error deleting file." : "Fallu desaniciando'l ficheru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nun concasa nenguna entrada nesta carpeta '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamañu",
"Modified" : "Modificáu",
......@@ -62,15 +64,25 @@
"New" : "Nuevu",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" ye un nome de ficheru inválidu.",
"File name cannot be empty." : "El nome de ficheru nun pue quedar baleru.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "L'almacenamientu de {owner} ta completu, ¡yá nun se pueden anovar o sincronizar ficheros!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "L'almacenamientu ta completu, ¡yá nun se pueden anovar o sincronizar ficheros!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "L'almacenamientu de {owner} ta casi completu ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "L'almacenamientu ta casi completu ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["concasa '{filter}'","concasa '{filter}'"],
"Path" : "Camín",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bytes","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoritos",
"Favorite" : "Favoritu",
"Upload" : "Xubir",
"Text file" : "Ficheru de testu",
"New text file.txt" : "Nuevu testu ficheru.txt",
"Folder" : "Carpeta",
"New folder" : "Nueva carpeta",
"{newname} already exists" : "{newname} yá existe",
"Upload" : "Xubir",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Hebo un fallu mientres s'intentaba actualizar les etiquetes",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Creóse</strong> un ficheru o carpeta nuevos",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>Camudóse</strong> un ficheru o carpeta",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Llendar les notificaciones tocantes a creación y cambeos a tos <strong>ficheros favoritos</strong <em>(namás Stream)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>Desanicióse</strong> un ficheru o carpeta",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>Restauróse</strong> un ficheru o carpeta",
"You created %1$s" : "Creasti %1$s",
......@@ -82,20 +94,31 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s desanició %1$s",
"You restored %1$s" : "Recuperóse %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s recuperó %1$s",
"Changed by %2$s" : "Modificáu por %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Desaniciáu por %2$s",
"Restored by %2$s" : "Recuperáu por %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nun pue renomase dempués de desaniciase",
"%s could not be renamed" : "Nun se puede renomar %s ",
"Upload (max. %s)" : "Xuba (máx. %s)",
"File handling" : "Alministración de ficheros",
"Maximum upload size" : "Tamañu máximu de xubida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM esti valor pue retrasase 5 minutos pa tener efeutu dempués de salvar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nun pue editáse dende equí por mor d'insuficientes permisos.",
"Settings" : "Axustes",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Usa esta direición <a href=\"%s\" target=\"_blank\">p'acceder a los ficheros a traviés de WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Encaboxar xuba",
"No files in here" : "Nun hai nengún ficheru equí",
"Upload some content or sync with your devices!" : "¡Xuba algún conteníu o sincroniza colos sos preseos!",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Select all" : "Esbillar too",
"Upload too large" : "La xuba ye abondo grande",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Los ficheros que tas intentando xubir perpasen el tamañu máximu pa les xubíes de ficheros nesti servidor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Tan escaniándose los ficheros, espera por favor.",
"Currently scanning" : "Anguaño escaneando"
"Currently scanning" : "Anguaño escaneando",
"No favorites" : "Nengún favoritu",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Los ficheros y carpetes que marque como favoritos apaecerán equí"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "인증 방식 \"%s\" 사용이 허가되지 않았음",
"Unsatisfied backend parameters" : "백엔드 인자가 부족함",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "인증 방식 인자가 부족함",
"Insufficient data: %s" : "충분하지 않은 데이터: %s",
"Personal" : "개인",
"System" : "시스템",
"Grant access" : "접근 권한 부여",
......@@ -101,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "고급 설정",
"Delete" : "삭제",
"Add storage" : "저장소 추가",
"Allow users to mount external storage" : "사용자가 외부 저장소를 마운트하도록 허용",
"Allow users to mount the following external storage" : "사용자가 다음 외부 저장소를 마운트할 수 있도록 허용"
},
"nplurals=1; plural=0;");
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "인증 방식 \"%s\" 사용이 허가되지 않았음",
"Unsatisfied backend parameters" : "백엔드 인자가 부족함",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "인증 방식 인자가 부족함",
"Insufficient data: %s" : "충분하지 않은 데이터: %s",
"Personal" : "개인",
"System" : "시스템",
"Grant access" : "접근 권한 부여",
......@@ -99,6 +100,7 @@
"Advanced settings" : "고급 설정",
"Delete" : "삭제",
"Add storage" : "저장소 추가",
"Allow users to mount external storage" : "사용자가 외부 저장소를 마운트하도록 허용",
"Allow users to mount the following external storage" : "사용자가 다음 외부 저장소를 마운트할 수 있도록 허용"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -25,6 +25,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Esta compartición tien contraseña protexida",
"The password is wrong. Try again." : "La contraseña ye incorreuta. Inténtalo otra vegada.",
"Password" : "Contraseña",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Name" : "Nome",
"Share time" : "Compartir hora",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Sentímoslo, esti enllaz paez que yá nun furrula.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@
"This share is password-protected" : "Esta compartición tien contraseña protexida",
"The password is wrong. Try again." : "La contraseña ye incorreuta. Inténtalo otra vegada.",
"Password" : "Contraseña",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Name" : "Nome",
"Share time" : "Compartir hora",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Sentímoslo, esti enllaz paez que yá nun furrula.",
......
......@@ -43,6 +43,14 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s zdieľané %1$s pomocou linky",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s vám zdieľal %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Zdieľate %1$s prostredníctvom odkazu",
"Downloaded via public link" : "Stiahnuté prostredníctvom verejného odkazu",
"Shared with %2$s" : "Zdieľané s %2$s",
"Shared with group %2$s" : "Zdieľané so skupinou %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Zdieľané s %3$s prostredníctvom %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Zdieľané so skupinou %3$s prostredníctvom %2$s",
"Shared via link by %2$s" : "Zdieľané prostredníctvom odkazu s %2$s",
"Shared by %2$s" : "Zdieľané s %2$s",
"Shared via public link" : "Zdieľané prostredníctvom verejného odkazu",
"Shares" : "Zdieľanie",
"You received %2$s as a remote share from %1$s" : "Dostali ste %2$s, ako vzdialené zdieľanie od %1$s",
"Accept" : "Schváliť",
......
......@@ -41,6 +41,14 @@
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s zdieľané %1$s pomocou linky",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s vám zdieľal %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Zdieľate %1$s prostredníctvom odkazu",
"Downloaded via public link" : "Stiahnuté prostredníctvom verejného odkazu",
"Shared with %2$s" : "Zdieľané s %2$s",
"Shared with group %2$s" : "Zdieľané so skupinou %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Zdieľané s %3$s prostredníctvom %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Zdieľané so skupinou %3$s prostredníctvom %2$s",
"Shared via link by %2$s" : "Zdieľané prostredníctvom odkazu s %2$s",
"Shared by %2$s" : "Zdieľané s %2$s",
"Shared via public link" : "Zdieľané prostredníctvom verejného odkazu",
"Shares" : "Zdieľanie",
"You received %2$s as a remote share from %1$s" : "Dostali ste %2$s, ako vzdialené zdieľanie od %1$s",
"Accept" : "Schváliť",
......
......@@ -5,11 +5,13 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't restore %s" : "Nun pudo restaurase %s",
"Deleted files" : "Ficheros desaniciaos",
"Restore" : "Restaurar",
"Delete" : "Desaniciar",
"Delete permanently" : "Desaniciar dafechu",
"Error" : "Fallu",
"restored" : "recuperóse",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Select all" : "Esbillar too",
"Name" : "Nome",
"Deleted" : "Desaniciáu",
"Delete" : "Desaniciar"
"Deleted" : "Desaniciáu"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -3,11 +3,13 @@
"Couldn't restore %s" : "Nun pudo restaurase %s",
"Deleted files" : "Ficheros desaniciaos",
"Restore" : "Restaurar",
"Delete" : "Desaniciar",
"Delete permanently" : "Desaniciar dafechu",
"Error" : "Fallu",
"restored" : "recuperóse",
"No entries found in this folder" : "Nenguna entrada en esta carpeta",
"Select all" : "Esbillar too",
"Name" : "Nome",
"Deleted" : "Desaniciáu",
"Delete" : "Desaniciar"
"Deleted" : "Desaniciáu"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -97,22 +97,30 @@ OC.L10N.register(
"Email sent" : "Corréu unviáu",
"Resharing is not allowed" : "Recompartir nun ta permitíu",
"Share link" : "Compartir enllaz",
"Link" : "Enllaz",
"Password protect" : "Protexer con contraseña",
"Password" : "Contraseña",
"Allow editing" : "Permitir edición",
"Email link to person" : "Enllaz de corréu-e a la persona",
"Send" : "Unviar",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Compartíu contigo y col grupu {group} por {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Compartíu contigo por {owner}",
"Shared in {item} with {user}" : "Compartíu en {item} con {user}",
"group" : "grupu",
"remote" : "remotu",
"notify by email" : "notificar per corréu",
"Unshare" : "Dexar de compartir",
"can share" : "pue compartir",
"can edit" : "pue editar",
"create" : "crear",
"change" : "camudar",
"delete" : "desaniciar",
"access control" : "control d'accesu",
"An error occured. Please try again" : "Hebo un fallu. Por favor, inténtalo dempués. ",
"Share" : "Compartir",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Compartir con xente d'otros ownClouds usando la sintaxis usuariu@exemplu.com/owncloud",
"Share with users or groups …" : "Compartir con usuarios o grupos",
"Share with users, groups or remote users …" : "Compartir con usuarios, grupos o usuarios remotos",
"Warning" : "Avisu",
"The object type is not specified." : "El tipu d'oxetu nun ta especificáu.",
"Enter new" : "Introducir nueva",
......@@ -163,13 +171,13 @@ OC.L10N.register(
"Database host" : "Agospiador de la base de datos",
"Finish setup" : "Finar la configuración ",
"Finishing …" : "Finando ...",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hola, ¿qué hai?,<br><br>namái déxamos dicite que %s compartió <strong>%s</strong> contigo.\n<br><a href=\"%s\">¡Velu!</a><br><br>",
"Log out" : "Zarrar sesión",
"Search" : "Guetar",
"Server side authentication failed!" : "Falló l'autenticación nel sirvidor!",
"Please contact your administrator." : "Por favor, contauta col to alministrador",
"Log in" : "Aniciar sesión",
"Alternative Logins" : "Anicios de sesión alternativos",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hola, ¿qué hai?,<br><br>namái déxamos dicite que %s compartió <strong>%s</strong> contigo.\n<br><a href=\"%s\">¡Velu!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Esta instalación d'ownCloud ta en mou d'usuariu únicu.",
"This means only administrators can use the instance." : "Esto quier dicir que namái pue usala un alministrador.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Contauta col alministrador si esti problema sigui apaeciendo.",
......
......@@ -95,22 +95,30 @@
"Email sent" : "Corréu unviáu",
"Resharing is not allowed" : "Recompartir nun ta permitíu",
"Share link" : "Compartir enllaz",
"Link" : "Enllaz",
"Password protect" : "Protexer con contraseña",
"Password" : "Contraseña",
"Allow editing" : "Permitir edición",
"Email link to person" : "Enllaz de corréu-e a la persona",
"Send" : "Unviar",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Compartíu contigo y col grupu {group} por {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Compartíu contigo por {owner}",
"Shared in {item} with {user}" : "Compartíu en {item} con {user}",
"group" : "grupu",
"remote" : "remotu",
"notify by email" : "notificar per corréu",
"Unshare" : "Dexar de compartir",
"can share" : "pue compartir",
"can edit" : "pue editar",
"create" : "crear",
"change" : "camudar",
"delete" : "desaniciar",
"access control" : "control d'accesu",
"An error occured. Please try again" : "Hebo un fallu. Por favor, inténtalo dempués. ",
"Share" : "Compartir",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Compartir con xente d'otros ownClouds usando la sintaxis usuariu@exemplu.com/owncloud",
"Share with users or groups …" : "Compartir con usuarios o grupos",
"Share with users, groups or remote users …" : "Compartir con usuarios, grupos o usuarios remotos",
"Warning" : "Avisu",
"The object type is not specified." : "El tipu d'oxetu nun ta especificáu.",
"Enter new" : "Introducir nueva",
......@@ -161,13 +169,13 @@
"Database host" : "Agospiador de la base de datos",
"Finish setup" : "Finar la configuración ",
"Finishing …" : "Finando ...",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hola, ¿qué hai?,<br><br>namái déxamos dicite que %s compartió <strong>%s</strong> contigo.\n<br><a href=\"%s\">¡Velu!</a><br><br>",
"Log out" : "Zarrar sesión",
"Search" : "Guetar",
"Server side authentication failed!" : "Falló l'autenticación nel sirvidor!",
"Please contact your administrator." : "Por favor, contauta col to alministrador",
"Log in" : "Aniciar sesión",
"Alternative Logins" : "Anicios de sesión alternativos",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hola, ¿qué hai?,<br><br>namái déxamos dicite que %s compartió <strong>%s</strong> contigo.\n<br><a href=\"%s\">¡Velu!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Esta instalación d'ownCloud ta en mou d'usuariu únicu.",
"This means only administrators can use the instance." : "Esto quier dicir que namái pue usala un alministrador.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Contauta col alministrador si esti problema sigui apaeciendo.",
......
......@@ -6,14 +6,20 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "유지 보수 모드 켜짐",
"Turned off maintenance mode" : "유지 보수 모드 꺼짐",
"Maintenance mode is kept active" : "유지 보수 모드가 켜져 있음",
"Updating database schema" : "데이터베이스 스키마 업데이트 중",
"Updated database" : "데이터베이스 업데이트 됨",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "데이터베이스 스키마 업데이트 가능 여부 확인 중(데이터베이스 크기에 따라서 오래 걸릴 수도 있습니다)",
"Checked database schema update" : "데이터베이스 스키마 업데이트 확인됨",
"Checking updates of apps" : "앱 업데이트 확인 중",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "%s의 데이터베이스 스키마 업데이트 가능 여부 확인 중(데이터베이스 크기에 따라서 오래 걸릴 수도 있습니다)",
"Checked database schema update for apps" : "앱용 데이터베이스 스키마 업데이트 확인됨",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\"을(를) %s(으)로 업데이트함",
"Repair warning: " : "수리 경고:",
"Repair error: " : "수리 오류:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "로그 단계를 디버그로 설정함 - 현재 단계: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "로그 단계를 \"%s\"(으)로 초기화",
"%s (3rdparty)" : "%s(제 3사)",
"%s (incompatible)" : "%s(호환 불가)",
"Following apps have been disabled: %s" : "다음 앱이 비활성화되었습니다: %s",
"Already up to date" : "최신 상태임",
"File is too big" : "파일이 너무 큼",
......@@ -171,6 +177,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}" : "{name} 님 안녕하세요",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["파일 %n개 다운로드"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version}을(를) 사용할 수 있습니다. 업데이트하는 방법에 대해서 알아보십시오.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "업그레이드 중입니다. 이 페이지를 열어 두면 일부 환경에서 진행 과정을 중단시킬 수 있습니다.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}을(를) 버전 {version}으로 업데이트하고 있습니다. 시간이 걸릴 수 있습니다.",
"An error occurred." : "오류가 발생했습니다.",
"Please reload the page." : "페이지를 새로 고치십시오.",
......@@ -245,6 +252,7 @@ OC.L10N.register(
"Finishing …" : "완료 중 ...",
"Need help?" : "도움이 필요한가요?",
"See the documentation" : "문서 보기",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "안녕하세요,<br><br>%s 님이 <strong>%s</strong>을(를) 공유하였음을 알려 드립니다.<br><a href=\"%s\">보러 가기!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "이 프로그램이 올바르게 작동하려면 JavaScript가 필요합니다. {linkstart}JavaScript를 활성화{linkend}한 다음 페이지를 새로 고치십시오.",
"Log out" : "로그아웃",
"Search" : "검색",
......@@ -254,8 +262,8 @@ OC.L10N.register(
"Please try again or contact your administrator." : "다시 시도하거나 관리자에게 연락하십시오.",
"Log in" : "로그인",
"Wrong password. Reset it?" : "암호가 잘못되었습니다. 다시 설정하시겠습니까?",
"Stay logged in" : "로그인 유지",
"Alternative Logins" : "대체 로그인",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "안녕하세요,<br><br>%s 님이 <strong>%s</strong>을(를) 공유하였음을 알려 드립니다.<br><a href=\"%s\">보러 가기!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "ownCloud 인스턴스가 현재 단일 사용자 모드로 동작 중입니다.",
"This means only administrators can use the instance." : "현재 시스템 관리자만 인스턴스를 사용할 수 있습니다.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "이 메시지가 계속 표시되거나, 예상하지 못하였을 때 표시된다면 시스템 관리자에게 연락하십시오",
......
......@@ -4,14 +4,20 @@
"Turned on maintenance mode" : "유지 보수 모드 켜짐",
"Turned off maintenance mode" : "유지 보수 모드 꺼짐",
"Maintenance mode is kept active" : "유지 보수 모드가 켜져 있음",
"Updating database schema" : "데이터베이스 스키마 업데이트 중",
"Updated database" : "데이터베이스 업데이트 됨",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "데이터베이스 스키마 업데이트 가능 여부 확인 중(데이터베이스 크기에 따라서 오래 걸릴 수도 있습니다)",
"Checked database schema update" : "데이터베이스 스키마 업데이트 확인됨",
"Checking updates of apps" : "앱 업데이트 확인 중",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "%s의 데이터베이스 스키마 업데이트 가능 여부 확인 중(데이터베이스 크기에 따라서 오래 걸릴 수도 있습니다)",
"Checked database schema update for apps" : "앱용 데이터베이스 스키마 업데이트 확인됨",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\"을(를) %s(으)로 업데이트함",
"Repair warning: " : "수리 경고:",
"Repair error: " : "수리 오류:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "로그 단계를 디버그로 설정함 - 현재 단계: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "로그 단계를 \"%s\"(으)로 초기화",
"%s (3rdparty)" : "%s(제 3사)",
"%s (incompatible)" : "%s(호환 불가)",
"Following apps have been disabled: %s" : "다음 앱이 비활성화되었습니다: %s",
"Already up to date" : "최신 상태임",
"File is too big" : "파일이 너무 큼",
......@@ -169,6 +175,7 @@
"Hello {name}" : "{name} 님 안녕하세요",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["파일 %n개 다운로드"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version}을(를) 사용할 수 있습니다. 업데이트하는 방법에 대해서 알아보십시오.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "업그레이드 중입니다. 이 페이지를 열어 두면 일부 환경에서 진행 과정을 중단시킬 수 있습니다.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}을(를) 버전 {version}으로 업데이트하고 있습니다. 시간이 걸릴 수 있습니다.",
"An error occurred." : "오류가 발생했습니다.",
"Please reload the page." : "페이지를 새로 고치십시오.",
......@@ -243,6 +250,7 @@
"Finishing …" : "완료 중 ...",
"Need help?" : "도움이 필요한가요?",
"See the documentation" : "문서 보기",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "안녕하세요,<br><br>%s 님이 <strong>%s</strong>을(를) 공유하였음을 알려 드립니다.<br><a href=\"%s\">보러 가기!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "이 프로그램이 올바르게 작동하려면 JavaScript가 필요합니다. {linkstart}JavaScript를 활성화{linkend}한 다음 페이지를 새로 고치십시오.",
"Log out" : "로그아웃",
"Search" : "검색",
......@@ -252,8 +260,8 @@
"Please try again or contact your administrator." : "다시 시도하거나 관리자에게 연락하십시오.",
"Log in" : "로그인",
"Wrong password. Reset it?" : "암호가 잘못되었습니다. 다시 설정하시겠습니까?",
"Stay logged in" : "로그인 유지",
"Alternative Logins" : "대체 로그인",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "안녕하세요,<br><br>%s 님이 <strong>%s</strong>을(를) 공유하였음을 알려 드립니다.<br><a href=\"%s\">보러 가기!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "ownCloud 인스턴스가 현재 단일 사용자 모드로 동작 중입니다.",
"This means only administrators can use the instance." : "현재 시스템 관리자만 인스턴스를 사용할 수 있습니다.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "이 메시지가 계속 표시되거나, 예상하지 못하였을 때 표시된다면 시스템 관리자에게 연락하십시오",
......
......@@ -2,19 +2,32 @@ OC.L10N.register(
"core",
{
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebolo možné odoslať email týmto používateľom: %s ",
"Preparing update" : "Pripravuje sa aktualizácia",
"Turned on maintenance mode" : "Mód údržby je zapnutý",
"Turned off maintenance mode" : "Mód údržby je vypnutý",
"Maintenance mode is kept active" : "Režim údržby je stále aktívny",
"Updating database schema" : "Aktualizuje sa schéma databázy",
"Updated database" : "Databáza je aktualizovaná",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Kontroluje sa, či je možné aktualizovať schému databázy (to môže trvať dlhší čas v závislosti na veľkosti databázy)",
"Checked database schema update" : "Skontrolovať aktualizáciu schémy databázy",
"Checking updates of apps" : "Kontrolujú sa aktualizácie aplikácií",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Kontroluje sa, či je možné aktualizovať schému databázy pre %s (to môže trvať dlhší čas v závislosti na veľkosti databázy)",